Raštvedybos žodynėlis
5 (100%) 1 vote

Raštvedybos žodynėlis

RAŠTVEDYBOS ŽODYNĖLIS

Absoliuti dauguma Daugiau kaip pusė (daugiau kaip 50 procentų).

Adresas Asmens gyvenamosios vietos (namų ar darbovietės, įmonės ar įstaigos buvimo vietos (buveinės) nurodymas.

Adresatas Asmuo, įstaiga ar jos (pa)dalinys, kuriam kas adresuojama (rašoma naudininko linksniu). Raštuose adresatui gali būti priskiriamas ir adresas.

Antraštė Užrašas, trumpai nusakantis dokumento turinį (ne rūšį). Pagal naujas dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles antraštė rašoma kartu su dokumento rūšies pavadinimu (išskyrus raštus!).

Antspaudas Dokumentų patvirtinimo ženklas (paprastai būna apskritas).

Apyrašas Susistemintas bylų antraščių sąrašas, nusakantis bylų pobūdį bei turinį, bei palengvinantis dokumentų paiešką ir panaudojimą.

Aplankas Viršelis dokumentams sudėti.

Aprašas Aprašomojo pobūdžio raštas ar dokumentas, kuriame pateikiami ir apibūdinami tam tikri duomenys.

Aprobuoti Oficialiai pritari, patvirtinti; dažniausiai reiškia platesnio ir bendresnio pobūdžio patvirtinimą (pvz., vadovėlius aprobuoja Švietimo ir mokslo ministerija).

Archyvas Įstaiga ar įstaigos (organizacijos) skyrius, kuris kaupia, saugo ir tvarko senus dokumentus; sukauptų dokumentų visuma.

Archyvo pažymėjimas Archyvo išduodamas dokumentas, paliudijantis jo fondų dokumentuose esančius įrašus (nevartoti termino archyvinis pažymėjimas!).

Asmens spaudas Asmens ar jo pareigas paliudijanti žyma.

Baigiamasis žodis Renginio pabaigos kalba arba knygos pabaigoje pateikiamas apibendrinamasis skyrelis.

Byla 1. Tam tikras dokumentų rinkinys segtuve, turinčiame pavadinimą pagal bylų nomenklatūrą. 2. Pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai.

Bylų nomenklatūra Susistemintas ir nustatyta tvarka patvirtintas raštvedybos bylų sąrašas, kuriame nurodyti jų saugojimo terminai.

Blankas Nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumento įforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinčiu teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

Darbo veiklos aprašymas Pačių svarbiausių gyvenimo faktų ir darbo veiklos aprašas, pateikiamas pretenduojant eiti svarbias pareigas, dalyvaujant konkursuose ir pan.

Darbotvarkė Svarstomų klausimų (darbų, reikalų) sąrašas. Darbotvarkės punktai rašomi su prielinksniu dėl.

Datos spaudas Datą atspaudžiantis įrankis.

DEK Dokumentų ekspertų komisija (įmonėje vadovo tvarkomuoju dokumentu sudaryta patariamoji, nuolat veikianti komisija iš sekretorių (raštvedžių), archyvarų ir pan.).

Dienotvarkė Dienos darbų tvarka (gali būti atskiro žmogaus, kokio kolektyvo ar įstaigos), arba renginio dienotvarkė – jei ji apima visos dienos darbo eigą, ne vien darbotvarkę).

Dokumentacija Dokumentų visuma ir jų tvarkymo sistema.

Dokumentas (lot. documentum – pamokomas pavyzdys, liudijimas, įrodymas). Tai materialus objektas (popierius, magnetinė juosta, kino juosta, nuotrauka ir t. t.), kuriame užfiksuota informacija apie faktus, įvykius, objektyvios tikrovės reiškinius ir žmogaus mąstymo veiklą.

Dokumento kopija Reprografijos būdu tiksliai atgamintas dokumentas.

Dokumento nuorašas Atgamintas dokumentas be ranka jame parašytų rekvizitų ar jų dalių (rezoliucijos, vizų, parašų).

Dokumento sudarytojas Kolegiali institucija, įstaiga, jos struktūrinis padalinys, įstaigos vadovas, kiti asmenys, turintys teisę sudaryti dokumentus

Dokumentų apyvarta Specialus raštvedybos terminas, reiškiantis dokumentų tvarkymą nuo jų parengimo ar gavimo iki jų užduočių įvykdymo ir įdėjimo į bylą.

Dokumentų vertės ekspertizė Dokumentų įvertinimo ir atrinkimo saugoti ir naikinti procesas.

Elektroninis paštas Laiškų, pranešimų pavadinimas adresatams kompiuterių tinklais. Elektroninio pašto santrumpa el. p.

Faksimilė Tiksli originalo kopija, gauta fotografijos būdu, kopijavimo priemonėmis, perduota telefaksu.

Faksograma Faksu perduodamos informacijos dokumentas.

Gavėjas Asmuo ar įstaiga, kuri gauna ar turi gauti raštą, dokumentą ar kokią kitą siuntą.

Gyvenimo aprašymas (CV) Trumpas gyvenimo nupasakojimas raštu.

Įforminti bylą Sutvarkyti pagal nustatytus reikalavimus (tik neapiforminti!).

Įforminti dokumentą Sutvarkyti dokumentą pagal nustatytus reikalavimus.

Įmautė Peršviečiamos plėvelės aplankas, į kurį dokumentą galima įkišti pro vieną galą.

Informaciniai dokumentai Įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis (raštai, aktai, protokolai ir kt.).

Išrašas Oficialiai įforminta ištrauka, apimanti tam tikrą dokumento dalį (dažniausiai rašomi protokolų išrašai).

Kolegialumas Valdymo principas, pagal kurį sprendimus priima asmenų grupė.

Komisija Asmenų grupė, kuriai pavesta atlikti kokią nors užduotį.

Kompiuterinė laikmena Kompiuteriniu būdu sudaryta ir į diskelį įrašyta laikmena.

Korespondencija Visi susirašinėjimo dokumentai, gaunamieji ir siunčiamieji raštai.

Kvorumas Būtinas narių skaičius, kad posėdis ar susirinkimas galėtų priimti sprendimą.

Laikmena Nespausdintinė informacijos laikymo sankaupa (diskelis, magnetofono juosta, diskas).

Lydraštis Su dokumentais siunčiamas paaiškinamasis raštas.

Oficialus dokumentas Su įstaigos veikla susijęs,
jos parengtas ar gautas dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 739 žodžiai iš 1464 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.