Ryšiai su visuomene teorinis aspektas
5 (100%) 1 vote

Ryšiai su visuomene teorinis aspektas

Priėmė: dėst. M. Kriaučionienė

Atliko: SM 7/1 gr. stud. V. Milašiūtė

KAUNAS, 1999

ĮVADAS 3

1. RYŠIŲ SU VISUOMENE APIBRĖŽIMAS IR APIBŪDINIMAS 4

2. RYŠIŲ SU VISUOMENE FUNKCIJOS, UŽDAVINIAI IR TIKSLAI 5

3. RYŠIAI SU VISUOMENE IR MARKETINGAS 8

4. RYŠIŲ SU VISUOMENE VEIKLOS ELEMENTAI 10

4.1 Populiarinimas 10

4.2 Reklama 11

4.3 Spaudos agentūros 12

4.4 Visuomenės reikalai 13

4.5 Vyriausybės sprendimų įtakojimas 13

4.6 Šaltinių menedžmentas 14

4.7 Vystymasis 14

IŠVADOS 16

LITERATŪROS SĄRAŠAS 18ĮVADAS

Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos vystomą veiklą. Jei įmonei pavyksta tam tikroje visuomenės dalyje suformuoti teigiamą įvaizdį, ji daug lengviau pasiekia savo tikslų. Šiuolaikiniame versle svarbu ne tik daryti, tai ko reikia, bet ir informuoti apie tai visuomenę, kad ši žinotų ir suprastų. Visuomenės nuomonės formavimas reikalauja nemažai pastangų ir veiklos, kuri ir vadinama ryšiais su visuomene.

Siekiant patenkinti visuomeninius norus ir poreikius, individai ir socialiniai vienetai nustato ir palaiko ryšius su kitais individais ir socialiniais vienetais. Šiuos ryšius charakterizuoja skirtingas interakcijos laipsnis, tarpusavio priklausomybė, o taip pat socialinių ir ekonominių mainų lygis. Šiuolaikiška visuomenė susieta vis didėjančia priklausomybe ir dažnai komplikuotais santykiais. Žmogiškieji ir tarpasmeniniai santykiai atspindi santykius tarp individų. Tarptautiniai santykiai apibūdina tautų ryšius. Ryšiai su visuomene atskleidžia organizacijos ryšius su visuomene socialiniu aspektu. Šiandien terminas “ryšiai su visuomene” neapsiriboja vien tik tokia reikšme, todėl labai svarbu išsiaiškinti šio termino prasmę, evoliuciją ir atskirti nuo kitų organizacijos funkcijų bei veiklos. Ši analizė prasideda nuo apžiūros kaip ryšiai su visuomene yra įtraukti į organizacijos veiklą ir socialinius mainus.

Skirtingos ryšių su visuomene sąvokos metų bėgyje atspindi funkcijų organizacijoje ir visuomenėje evoliuciją. Taip pat atskleidžiama kylančios profesijos kova dėl savo unikalumo ir svarbos. Tam tikri evoliucijos momentai iliustruoja sąvokos “subrendimą” iki dabartinės paplitusios reikšmės. Amžiaus pradžioje ryšiai su visuomene buvo naudojami kaip verslo siekių gynyba nuo žurnalistų ir vyriausybės reguliavimo bei apribojimų. Pasiekta daug naudos per šį laikotarpį, bet akcentas buvo skiriamas kontratakai, siekiant įtakoti visuomenės nuomonę ir atremti jos politikos pasikeitimus veikiant per verslo vadovavimą.

Ryšių su visuomene sąvoka reiškianti įtikinamą komunikaciją įsiviešpatavo Jungtinių Amerikos Valstijų įstojimo į Pirmąjį Pasaulinį karą laikais, kai buvo sukurtas visuomenės Informavimo Komitetas. Vadovaujamas George Creel, komitetas buvo atsakingas už visuomenės nuomonės vienijimą prieš karą. Per šiuos metus ryšiai su visuomene buvo apibrėžiami kaip viešos pastangos įtakoti kitus. Šis terminas, apibrėžiantis ryšius su visuomene, yra naudojamas ir dabar.

Daugelis žodynų ryšius su visuomene apibrėžia kaip “visuomenės skatinimą supratimui ir palankumui”. To rezultate, netgi šiandien daugelis ryšių su visuomene praktikų pagauna save laikantis šios reikšmės bendraujant su vadovais ir klientais.

Po kelių dešimtmečių, sekant Antruoju Pasauliniu karu, sąvoka pasikeitė nuo savo ankstesnės reikšmės, pasipildydama abipuse komunikacija, tarpusavio sąveika. Atsirado tokie žodžiai kaip “abipusiškas”, “tarp”, atskleidžiantys pasikeitimą nuo vienpusės įtakos iki sąveikaujančio požiūrio į ryšius su visuomene. Šis sąveikos atsiradimas yra užfiksuotas Webster’io Trečiajame Naujajame Tarptautiniame žodyne: “Mokslo menas lavinti sąveikaujantį supratimą ir palankumą”. Britų Ryšių su Visuomene Institutas, pritariantis šiam apibrėžimui, konstatuoja, jog ryšiai su visuomene – tai pastangos nustatyti ir palaikyti abipusį supratimą tarp organizacijos ir visuomenės. Dar kitas apibrėžimas: “Ryšiai su visuomene yra planuotos pastangos įtakoti nuomonę per charakterį, atsakomybę ir sąmoningumą abipusės komunikacijos dėka”. Kiti akcentuoja būtent komunikacijos svarbą: “…komunikacijos vykdymas tarp organizacijos ir visuomenės”.

Vėlyvieji 1930-iųjų metų Harwood L. Childs’o darbai atskleidė dar vieną pažangią termino reikšmę, kuri tik neseniai vėl iškilo kaip dalis dabartinės prasmės. Childs’as padarė išvadą, kad ryšių su visuomene esmė yra ne “požiūrio pateikime, ne sugebėjime reguliuoti tam tikrus protinius veiksnius ir net ne nuoširdžiuose bei naudinguose santykiuose”. Pagrindinė ryšių su visuomene funkcija yra “suderinti ar sureguliuoti visuomenėje tuos individualius aspektus ir elgesį, kurie turi socialinės reikšmės”. (1, 2).

1. RYŠIŲ SU VISUOMENE APIBRĖŽIMAS IR APIBŪDINIMAS

Ryšiai su visuomene ( RV ) yra menedžmento funkcija, kuri įvertina visuomenės savybes, identifikuoja individo ar organizacijos politiką ir veiksmus susijusius su visuomenės tikslais, planuoja ir vykdo veiksmų programą, siekiant laimėti visuomenės supratimą ir pritarimą (Public Relations News leidinys). Skirtingai nuo koncepcinės analizės, šis apibrėžimas įtraukia su RV susijusią veiklą. Toks požiūris atskleidžia šimtus mėginimų
parašyti apibrėžimą, kuris atskleistų funkcijų esmę, įtraukiant svarbiausias veiklas, papildančias praktiką. Ilgalaikis visuomenės ryšių mokslininkas ir lyderis Dr. Rex F. Harlow’as ėmėsi užduoties surinkti tokius apibrėžimus, publikuotus nuo amžiaus pradžios, suskaidyti juos į svarbiausius elementus ir išskirti pagrindines idėjas. Išanalizavęs 472 apibrėžimus, jis pateikė savąjį, kuris yra tiek koncepcinis, tiek operatyvinis: “Ryšiai su visuomene yra būdinga menedžmento funkcija, kuri:

 padeda nustatyti ir palaikyti abipusę komunikaciją, supratimą, pritarimą ir kooperaciją tarp organizacijos ir visuomenės;

 įtraukia menedžmento problemas;

 padeda menedžmentui būti informuotam ir reaguojančiam į visuomenės nuomonę;

 nustato ir pabrėžia menedžmento pareigą tarnauti visuomenės interesams;

 padeda menedžmentui neatsilikti ir efektyviai panaudoti pasikeitimus, tarnaujant kaip įspėjimo sistema, padedanti numatyti tendencijas;

 naudoja mokslinius tyrinėjimus ir etinę komunikaciją kaip savo pagrindines priemones”. Visų mėginimų išskirti pagrindines ryšių su visuomene funkcijas rezultatai buvo pristatyti 1982 m. lapkritį 35–ojoje Amerikos Ryšių su Visuomene Draugijos tarptautinėje konferencijoje. Be koncepcinio apibrėžimo, pažyminčio visuomenės ryšių įnašą į pliuralistinės visuomenės funkcionavimą, prezentacija apibūdino veiklos, rezultatų ir žinių reikšmę. Daugelio apibrėžimų turiniai buvo panašūs, todėl galima išskirti pagrindines ryšių su visuomene funkcijas:

1. Tai planuota ir nepertraukiama programa, vadovaujama menedžmento;

2. Apimanti santykius tarp organizacijos ir visuomenės;

3. Kontroliuojanti žinias, nuomones ir elgesį pačioje organizacijoje ir jos išorėje;

4. Analizuojanti organizacijos politikos ir veiklos įtaką visuomenei;

5. Suderinanti tą politiką ir veiksmus, kurie prieštarauja visuomenės interesams ir organizacijos išlikimui;

6. Patarianti menedžmentui nustatant naujas politikas ir veiksmus, kurie yra naudingi tiek organizacijai, tiek ir visuomenei;

7. Nustatanti ir palaikanti abipusę komunikaciją tarp organizacijos ir visuomenės;

8. Pateikianti nuomonių, susidomėjimo ir elgesio pakitimus organizacijos viduje ir išorėje;

9. Pasibaigianti naujais arba palaikomais ryšiais tarp organizacijos ir jos visuomenės.

Turinio ir daugybės praktinių apibrėžimų evoliucija priveda prie koncepcinio apibrėžimo, kuris skamba taip: “ryšiai su visuomene yra menedžmento funkcija, kuri identifikuoja, nustato ir palaiko organizacijai ir visuomenei naudingus ryšius ir sąlygoja sėkmę arba nepasisekimą”. Šis koncepcinis apibrėžimas apjungia platų veiklos ir tikslų aspektą RV praktikoje. Tuo pat metu jis apibrėžia, kokios funkcijos nepriklauso ryšiams su visuomene.

2. RYŠIŲ SU VISUOMENE FUNKCIJOS, UŽDAVINIAI IR TIKSLAI

Ryšiai su visuomene yra gana plati veiklos sritis, apimanti įmonei palankių veiklos sąlygų kūrimą ir palaikymą. Pagal H.L.Zankl ryšiams su visuomene būdingos šios funkcijos:

1. Informavimo;

2. Bendravimo;

3. Valdymo;

4. Įvaizdžio kūrimo;

5. Derinimo;

6. Pardavimo skatinimo;

7. Stabilizavimo;

8. Vieningumo.

Ryšiai su visuomene siekia perduoti informaciją į išorę (visuomenei) ir į vidų (organizacijos darbuotojams). Nuolatinis pasikeitimas informacija (faktais, nuomonėmis ir t.t.) yra būtinas įmonei.

RV užmezga ir palaiko ryšius su įmonei svarbiomis visuomenės grupėmis. Ypač svarbūs yra ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis: laikraščiais, žurnalais, radiju, televizija, o taip pat su visuomenėje pripažintais autoritetais, kompetentingais specialistais, politinėmis institucijomis, jaunimu ir pan.

RV veiksmai yra skirti spręsti tam tikriems valdymo uždaviniams, sudarant galimybes lengviau įgyvendinti įmonės ketinimus bei planus ir pašalinant nepageidaujamus požiūrius bei nuomones. Labai svarbu iš anksto numatyti nepalankią visuomenės reakciją ir jos išvengti. Iš anksto informuota ir parengta tam tikriems veiksmams visuomenė reaguoja visiškai kitaip, nei užklupta netikėtai.

RV taip pat padeda formuoti įvaizdį apie įmonę, jos prekes ir paslaugas. Ryšiai su visuomene ir įvaizdžio formavimas yra labai glaudžiai susiję. Palankus įmonės įvaizdis visuomenėje yra sėkmės garantas. Todėl be teisingumo ir pasitikėjimo RV veikla yra neįmanoma.

RV padeda derinti santykius su visuomene ir santykius įmonės viduje. Šie veiksniai yra labai susiję. RV gali būti sėkmingai formuojami tik tuomet, jei įmonės viduje vyrauja geri santykiai. Darbuotojai turi didelės įtakos formuojantis nuomonei apie įmonę.

RV skatina pardavimą. Visuomeninis pripažinimas, įmonės žinomumas yra esminiai pardavimą didinantys veiksniai. RV pagalba galima sukelti visuomenės susidomėjimą naujomis prekėmis, norą jas įsigyti. Reklama, pardavimo skatinimas ir RV turi būti konceptualiai ir laike vienas su kitu suderinti.

RV padeda įmonei išlikti kritinėse situacijose, užtikrina jos stabilumą. Tai daugiausia priklauso nuo darbuotojų, kreditorių ir pirkėjų pasitikėjimo. Tad vienas iš svarbiausių RV uždavinių – įgyti ir išsaugoti pasitikėjimą.

RV padeda išlaikyti vienodą įmonės stilių tiek įmonės viduje, tiek ir jos išorėje.

Iš pateikto RV funkcijų apibūdinimo matyti, kad jos glaudžiai siejasi su
rėmimo tikslais. Tačiau priešingai reklamai ir pardavimo skatinimui, kurių tikslai tiesiogiai susiję su pardavimais, RV tikslas – sukurti įmonės veiklai palankią ir geranorišką atmosferą. Informuodama visuomenę apie įmonės ekonominę ir technologinę padėtį, verslo principus, indėlį į visuotinę gėrovę, darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, rūpinimąsi aplinkosauga, indėlį į miesto, rajono ar krašto ekonomiką (darbo vietų sukūrimas, indėlis į biudžeto pajamas), RV pristato įmonę visuomenei ir formuoja jai palankų įvaizdį.

Pagal P.Kotlerį, ryšiai su visuomene padeda spręsti šiuos marketingo uždavinius:

1. Padeda į rinką įvesti naujas prekes;

2. Remia brandos stadiją pasiekusių prekių pozicijos rinkoje atkūrimą;

3. Kelia susidomėjimą tam tikra prekių grupe;

4. Daro poveikį tam tikroms tikslinėms grupėms;

5. “gina” prekes, patyrusias visuomenės kritiką;

6. formuoja tokį įmonės įvaizdį, kuris teigiamai veikia jos gaminamas prekes.

RV naudojimas reikalauja numatyti uždavinius bei tikslus, parengti programą, ją įgyvendinti ir įvertinti rezultatus. Ryšiai su visuomene gali padėti įgyvendinti tokius tikslus:

 Įgyti žinomumą. RV per informavimo priemones gali supažindinti su tam tikromis prekėmis, paslaugomis, idėjomis, organizacijomis ar asmenimis;

 Sukurti pasitikėjimą. RV gali padidinti tam tikros žinios įtikinamumą, pateikdama ją kaip specialisto nuomonę;

 Stimuliuoti pardavimo tarnybas ir prekybininkus. Pranešimas apie naują prekę per RV priemones dar prieš jai pasirodant rinkoje padidina prekybininkų motyvaciją ir palengvina jos pardavimą;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1772 žodžiai iš 5850 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.