Ryšių ir informatikos valdymas
5 (100%) 1 vote

Ryšių ir informatikos valdymas

1121

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………….3psl.

1. Informacijos samprata………………………………………………………………………………………………….4psl.

2. Ryšių ir informatikos ministerijos pertvarkymas……………………………………………………………..4psl.

3. Lietuvos informacinės sistemos struktūra………………………………………………………………………..5psl.

4. Lietuvos resplublikos informacinę sistemą reguliuojantys teisės aktai…………………………………10psl.

Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………………12psl.

Įvadas

Kiekvienam žmogui reikia gauti vienokią ar kitokią informaciją, ir visi mes kokiu nors būdu gauname ją, tačiau niekad nesusimąstome kaip ji surenkama ir kiek darbo reikia įdėti norint mums pateikti tai ko ieškome. Ne kiekvienas žinome ir tai kokios institucijos ar teisės aktai tvarko ir prižiūri ryšius ir informaciją. Tačiau tikslus informacijos apibrėžimas retai kada vartojamas. Pasak encikopedijų informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti. Ją gauname iš aplinkos ir pasiekiame jutimo organais. Informatika – mokslas apie informaciją, jos perdavimą, kaupimą, saugojimą ir svarbiausia apdorojimą.

Šiame darbe aptariamos pagrindinės ryšių, informavimo ir informatikos valdymo tarnybos, valstybinės institucijos ir kokie teisės aktai reguliuoja informacijos plėtrą.

1.Informacijos samprata

Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti. Informacija saugoma, perduodama, apdorojama. Jau senovėje svarbios žinios buvo užrašomos molinėje plytelėje, akmenyse, vėliau ant popieriaus lapo, knygose. Raštas yra vienas iš informacijos perdavimo būdų. Vieno žmogaus parašyto tekstą perskaito kitas ir taip sužino ką kitas norėjo perduotii. Rašytinę informaciją perduoda paštas, knygynai, bibliotekos. Vėliau atrastas greitesnis perdavimo būdas – tai elektrinės ir elektroninės ryšio priemonės : faksas, telefonas, televizija, radijas. Dar vėliau imta ieškoti ekenomiškesnių ir patikimesnių būdų. Šio šimtmečio viduryje atsirado naujas mokslas – informacijos teorija (pradininkas Klaudijus Šenonas). Gauta informacija nuolat lyginama, daromos išvados, kuriamos hipotezės. Šį protinį darbą galima laikyti informacijos apdorojimu, o smegenis – informacijos apdorojimo fabriku, turinčiu saugyklą – atmintį. Protinio darbo automatizavimui buvo sukurtos skaičiavimo mašinos. Skaičiavimas – irgi informacijos apdorojimas. Dabartinės mašinos gali įvairiai apdoroti informaciją : versti iš vienos kalbos į kitą, iš pateiktų ligos simptonų nustatyti diagnozę, žaisti šachmatais, užsakyti lėktuvo biletą ir t.t. Šios mašinos vadinamos KOMPIUTERIAIS.

Informatika – mokslas apie informaciją, jos perdavimą, kaupimą, saugojimą ir svarbiausia apdorojimą. Mes daug girdime apie kompiuterius, apie jų plačias galimybes. Vėliau ar anksčiau tauta vistiek susidurs su kompiuteriais. Informatika padeda suvokti kokius darbus ir kaip gali atlikti kompiuteris. Kompiuteris skirtas informacijai apdoroti. Visą informaciją esančią kompiuterinėje sistemoje kontroliuoja įvairios institucijos, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos išleisti teisės aktai.

2.Ryšių ir informatikos ministerijos pertvarkymas

1998 metais buvo panaikinta iki tol egzistavusi Ryšių ir informatikos ministerija. Vietoj jos buvo įkurtas Ryšių ir informatikos departamentas trejus metus jis buvo pavaldus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai (VRSRM), kuris koordinavo informacinės visuomenės kūrimą arba, paprasčiau tariant, valstybinį IT sektorių, kadangi Lietuvoje pati sąvoka “informacinė visuomenė” pradėta vartoti visiškai nesenai ir šiandien ji tapatinama su IT ir ryšio sektoriumi. 2001 – aisiais metais šį departamentą perėmė Vidaus reikalų ministerija, kuri ligi šiolei tapatinama su jėgos struktūromis – policija, pasienio policija, kalėjimų ir priešgaisrinės apsaugos departamentais. Nuo šiol jo veikla išsiplečia ir tampa labai plati ir įvairi: nuo kalinių saugojimo iki regionų plėtros bei ryšių licencijų dalinimo. Yra puiki lietuviška patarlė “devyni amatai – dešimtas badas”. Iki šiol VRM darbas nebuvo vertinamas teigiamai, atvirkščiai – skandalai dėl vadovybės didžiulių algų bei skurstančių policininkų leidžia abejoti efektyvia VRM veikla. Esminiai ministerijos veiklos trūkumai – tai nevykdomos reformos ir neefektyvus valdymas. O nuo šiol šio mechanizmo sraigteliu taps ir informatika bei ryšiai.

Keista, kad sektoriaus, kuris netolimoje ateityje galėtų tapti pagrindiniu Lietuvos pajamų šaltiniu ateitis patikima atsitiktinėms struktūroms. Darant reformas svarbiausia buvo išdalinti panaikintos ministerijos funkcijas, bet niekam nerūpėjo kas jas vykdys. Kai kurių aukštas pareigas užimančių pareigūnų vykdomos reformos buvo giriamos, nes vienos ministerijos panaikinimas turėjo žymiaia sumažinti valdymo išlaidas. Visiems gerai žinoma, kad kiekvienos reformos tikslas
yra siekti efektyvumo tačiau šiuo atveju Informatikos ir ryšių departamentai (Ryšių departamentas perimamas iš Susisiekimo ministerijos) tik pakeitė iškabas.

Įstatymus leidžianti valdžia atrodo labai susirūpinusi informacinės visuomenės kūrimu, net įkūrė komisiją, o ateityje planuoja dar labiau sureikšminti informacinės visuomenės plėtrą ir įkurti Seimo komitetą.

Buvęs Informatikos ir informacijos departamentas taip pat spėjo parengti “Informacinės visuomenės plėtros programą”, kurioje, nežiūrint į iš valstybės prašomas dideles pinigų sumas, taip pat akcentuojamas harmoningos struktūros sukūrimas.

Atrodo visi mąsto vienodai: informatika ir ryšiai yra tokie pat svarbūs sektoriai, kaip žemės ūkis ar aplinkos apsauga. Tačiau sprendimai priimami priešingi ir turbūt vėl teks laukti naujų reformų, kurios dar nežinia ar bus naudingos šiai sričiai.[1]

3. Lietuvos informacinės sistemos struktūra

Kadangi visoje informacijos sistemoje vyksta daug reformų tikslų pavaldumą nusakyti sunku todėl žemiau aptariamos visos su tuo susijusios institucijos ir pagrindiniai jų darbo tikslai.

Ryšių ir Informatikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra biudžetinė įstaiga.

Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, taip pat nuostatais.

Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:

.1. užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) administracijos padalinių ir įstaigų prie VRM tvarkomų valstybės registrų, informacinių ir ryšių sistemų bei duomenų bazių valdymą bei tvarkymą;

.2. koordinuoti VRM administracijos padaliniuose ir įstaigose prie VRM informatikos ir ryšių technologijų diegimą, informacinių ir ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą;

3. koordinuoti bei kontroliuoti VRM administracijos padaliniuose ir įstaigose prie VRM tvarkomų ir administruojamų registrų (kadastrų, klasifikatorių) plėtrą, koordinuoti šių registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti juose tvarkomų duomenų apsaugą;

4. koordinuoti VRM administracijos padaliniuose ir įstaigose prie VRM valdomų bei tvarkomų laidinio, radijo ryšio bei duomenų perdavimo tinklų kūrimo ir plėtros įgyvendinimą, kontroliuoti nurodytų tinklų technologinį suderinamumą bei tarpusavio sąveiką.

Žemiau pateikiama Ryšių ir Informatikos Departamento struktūrinė schema.

1 Pav. Ryšių ir informatikos departamento struktūra.[7]

Europos Tarybos informacijos biuras

Europos Tarybos informacijos biuras (ETIB) Vilniuje pradėjo savo veiklą 1994m.spalio 19 d. ETIB yra savarankiška institucija, kuri buvo įkurta pagal susitarimą tarp Europos Tarybos (ET), Lietuvos Vyriausybės bei Lietuvos Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos vadovybės.

Biuro tikslai:

• kaupti ir skleisti informaciją apie ET tikslus, veiklą bei jos rezultatus;

• remti, skatinti ir plėtoti ET veiklą, programas ir projektus;

• bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis, dirbančiomis ET reikšmingose srityse, prisidėti organizuojant įvairius renginius, tarpininkauti ir padėti užmezgant ryšius su ET;

• versti į lietuvių kalbą, publikuoti ir platinti ET dokumentus bei kitą medžiagą apie šios organizacijos veiklą;

• teikti ET informaciją apie pagrindinius Lietuvos įvykius, svarbius ET veiklai.

Fondas. Biuro fonde šiuo metu yra maždaug 3000 spaudinių. Bibliotekos pagrindą sudaro svarbiausi ET dokumentai: ET konvencijos su aiškinamąja medžiaga, Ministrų Komiteto rekomendacijos ir sprendimai, pilni Parlamentinės Asamblėjos sesijų protokolai, įvairių tarptautinių ET programų medžiaga bei dokumentai. Didelę fondo dalį užima bylų, kurios buvo nagrinėtos Europos žmogaus teisių teisme, medžiaga. Fonde kaupiami dokumentai šais pagrindiniais klausimais: žmogaus teisės, žiniasklaida ir demokratija, teisinis bendradarbiavimas, savivalda, socialinė sanglauda, sveikatos apsauga, šietimas, kultūra ir paveldas, sportas ir kt.

Dauguma leidinių yra anglų ir prancūzų kalbomis.

Paslaugos. Į individualias užklausas, užklausas rašu, telefonu, el. pašu yra atsakoma naudojantis Biuro fondo medžiaga. Ypatingais atvejais užklausos gali būti nukreipiamos į Strasbūrą.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1305 žodžiai iš 2580 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.