Sausumos transporto draudimas
5 (100%) 1 vote

Sausumos transporto draudimas

VILNIAUS UNIVERSITETAS

EKONOMOKOS FAKULTETAS

VERSLO KATEDRA

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………….2

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ………………………………………………………3

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS……………………………..3

TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJO IR KELEIVIŲ

DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ………………..4

SAUSUMOS TRANSPORTO IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS

DRAUDIMO PAGRINDINIAI

TERMINAI IRAPIBRĖŽIMAI…………………………………………………. 4

TPVCA PRIVALOMASIS DRAUDIMAS…………………………..9

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS IŠVYKSTANT

Į UŽSIENĮ (“ŽALIOJI KORTELĖ”)…………………………………………………………12

KROVINIŲ DRAUDIMAS……………………………………………………….13

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KASKO (CASCO) DRAUDIMAS………………………………………………………13

POPULIARIAUSIŲ BENDROVIŲ TPVCA PRIVALOMOJO

DRAUDIMO PRIVALUMAI……………………………………………………22

ERGO LIETUVA……………………………………………………………22

LIETUVOS DRAUDIMAS………………………………………………22

IŠVADOS……………………………………………………………………………….23

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………..24

ĮVADAS

Draudimo veikla – ūkinė komercinė veikla, kuria draudimo sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kitų asmenų nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šių asmenų turtinius interesus įvykus draudiminiams įvykiams, asmenų turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko skaičiuojamus draudimo techninius atidėjinius dengiantį turtą ir kitą turtą.

Lietuvoje draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą siekiant, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Vadovaujantis šiuo įstatymu, draudimo įmonės privalo pasirinkti vieną draudimo šaką – gyvybės arba ne gyvybės (arba kredito).

Šiame referate mes analizuojame negyvybės draudimo šakai priklausantį sausumos transporto ir civilinės atsakomybės draudimo rūšį.

Lietuvoje įvestas privalomasis transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, įsigaliojęs naujasis Civilinės atsakomybės kodeksas, permainos draudimo įmonių savininkų struktūroje ir vadovybėje iš esmės pakeitė susiklosčiusias šalies draudimo rinkos tradicijas. Iš pradžių nebuvo sulaukta tokio transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimo (TPCAD) aktyvumo, kokio tikėtasi, bet jau po metų ši draudimo rūšis dominavo ir galutinai perskirstė draudimo rinką. Tai labai paskatino draudimą, ir pasak „Lietuvos draudimo“ vadovo, vien tai, kad įsigaliojo privalomasis TPCAD, bendrovės apskaičiavimais į rinką atėjo 200.000–300.000 klientų, kurie iki tol apskritai nieko bendra su draudimu nėra turėję. Šiuo metu Lietuvoje privalomajį tranporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atskomybės privalomąjį draudimą (TPSVCAD) vykdo šios įmonės: UAB BALTIC POLIS, UAB BALTIK GARANT, UAB BALTIKUMS DRAUDIMAS, UAB BTA DRAUDIMAS, UAB ERGO LIETUVA, UAB IF DRAUDIMAS, UAB INDUSTRIJOS GARANTAS, AB LIETUVOS DRAUDIMAS, UAB PZU BALTIJA, UAB PZU LIETUVA, ADB RESO EUROPA. Kartu su draudiminiais šios draudimo rūšies įvykiais susiformavo ir visuomenės suvokimas apie draudimo naudą. Draudimo rinka paaugo iki 30%, tačiau nei latvių, nei estų pagal gyventojų išlaidas, skirtas draudimui, dar nepasivijome. Tai, kad atsakyti už padarytą žalą kitam privalu, rodo ir Civilinis kodeksas. Todėl įmonių savininkai pradėjo gerokai dažniau varstyti draudimo bendrovių duris, prašydami apdrausti civilinę atsakomybę. Šis draudimas šiuo metu yra dominuojantis Lietuvos draudimo rinkoje su 33 proc. dalimi ne gyvybės draudime.

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, pagrindus bei bendruosius žalos atlyginimo principus įtvirtina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti šias sąlygas:

1. Neteisėtus veiksmus

2. Žalą

3. Priežastinį ryšį tarp asmens neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos

4. Kaltę

Civilinės atsakomybės draudimo sutarties tikslas – ne tik apsaugoti nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų turtinius interesus, bet taip pat ir siekimas sumažinti atlygintinos žalos neigiamus padarinius atsakingo už žalą asmens turtinei padėčiai. Todėl darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas suteikia apsaugą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kai už žalą atsakingas asmuo naudoja ir valdo transporto priemonę bei jam kyla civilinė atsakomybė.

Jei tam tikrų įvykių pasekmėje vienas asmuo (fizinis ar juridinis) padarė žalą kitam asmeniui (fiziniam ar juridiniam), šiuo atveju nukentėjusioji šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš kaltininko, o kaltoji šalis privalo šiuos nuostolius atlyginti. Tai ir vadinama civiline atsakomybe.Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas – tai
speciali draudimo rūšis, numatanti apsidraudusio asmens sukeltų nuostolių atlyginimą draudimo sutartyje nurodyta suma draudiminio įvykio atveju. T.y. jei transporto priemonės vairuotojas buvo apsidraudęs ir tapo eismo įvykio kaltininku, tuomet pagal vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą žala, atsiradusi autoįvykio pasekmėje, bus atlyginta nukentėjusiesiems.

Privalomo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo paskirtis – apsaugoti transporto priemones vairuojančius žmones nuo nuostolių, patirtų transporto įvykių metu. Privalomas vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas taip pat apsaugos Jus nuo nemokių autoavarijų kaltininkų, leis išvengti ilgai trunkančių bylinėjimųsi su jais, išieškant nuostolius. Nė vienas vairuotojas nėra apsaugotas nuo to, kad dėl savo ar dėl kito vairuotojo kaltės bus įtrauktas į autoįvykį. Per metus Lietuvoje registruojama daugiau nei 70.000 autoįvykių, kas penktame įvykyje sužalojamas žmogus. Kiekvienais metais keli šimtai gyventojų eismo įvykiuose žūva. Pastaraisiais metais Lietuvos automobilių parkas jaunėja – tai reiškia, kad auga automobiliams padarytų nuostolių sumos, juk naujesniems automobiliams padarytos žalos yra žymiai didesnės. Žinoma, kad Lietuvos keliais važinėja beveik 1 milijonas transporto priemonių. Autoavarijose patiriami nuostoliai paprastai svyruoja nuo kelių šimtų iki kelių šimtų tūkstančių litų ir daugiau.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS

Šiuo draudimu gali būti draudžiamos techniškai tvarkingos transporto priemonės. Papildomai kartu su transporto priemone galima apdrausti ir transporto priemonės papildomą įrangą. Papildoma įranga apdraudžiama nuo tų pačių draudiminių įvykių kaip ir pati transporto priemonė:

• transporto priemonės sugadinimas arba sunaikinimas autoįvykio metu ar dėl stichinių nelaimių;

• transporto priemonės vagystė;

• transporto priemonės sugadinimas dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir pan.

Kartu su transporto priemone bei papildoma įranga galima apdrausti ir vairuotoją bei keleivius nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su apdraustąja transporto priemone, t.y. nuo žmonių sužalojimo, mirties; gydymo ir slaugymo išlaidų; maitintojo netekimo ir pan. Draudimo išmoka mokama, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyko draudimo laikotarpiu, jis patvirtintas sveikatos priežiūros įstaigos pažymėjimu, apdraustasis dėl to įvykio mirė arba nustatytas jo sveikatos sutrikimas. Atkreipiame dėmesį, kad kelių eisme dalyvaujantis transporto priemonės vairuotojas, neapsidraudęs transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba neturintis galiojančio draudimo liudijimo (poliso), atsako pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJO IR KELEIVIŲ DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ

Šiuo draudimu apdraudžiami transporto priemonės vairuotojas ir keleiviai. Draudimo išmoka mokama jiems susižalojus ar žuvus avarijos ar kito draudiminio įvykio metu, jei jie tuo metu buvo apdraustoje transporto priemonėje. Kai kurios draudimo bendrovės šią draudimo rūšį siūlo kaip priedą prie Transporto priemonių kasko draudimo sutarties (UAB IF draudimas), arba siūlo tik kaip transporto priemonių kasko arba valdytojų civilinės atsakomybės draudimo priedą (UAB ERGO Lietuva). Apdraustų keleivių skaičius negali viršyti transporto priemonės techninėje charakteristikoje nustatyto keleivių vietų skaičiaus. Draudimo suma dažniausiai nustatoma visiems transporto priemonėje įvykio metu esantiems keleiviams, o draudimo išmoka dalijama iš nukentėjusių keleivių skaičiaus, proporcingai jų sužalojimo laipsniui. Kai kuriais atvejais draudimo suma nustatoma kiekvienam keleiviui atskirai.

SAUSUMOS TRANSPORTO IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS

DRAUDIMO PAGRINDINIAI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

DRAUDIKAS – tai asmuo (Lietuvos Respublikos draudimo įmonė, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonė ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje), kuris teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikoje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kuris yra Biuro narys (Biuras – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras). Draudikui pareikalavus, draudėjas turi pateikti apžiūrai transporto priemonę, kuri nurodoma draudimo sutartyje. Taip pat draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti sumokėtos sumos ar jos dalies grąžinimo iš atsakingo už žalą asmens ar draudėjo arba apdraustojo. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką.

DRAUDĖJAS– tai asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymo arba kuris sudarė tokią draudimo sutartį su draudiku.

DRAUDIMO SUTARTIS. Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma .Ji įsigalioja sudarius draudimo sutartį ir sumokėjus draudimo įmoką už draudimo liudijime nurodytą laikotarpį. Draudimo sutartį gali sudaryti transporto priemonės
savininkas arba transporto savininko vardu – teisėtas valdytojas, arba savininko įgaliotas asmuo. Draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime nurodyta transporto priemonę valdančių ir naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo. Draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu draudiminis įvykis įvyksta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kitu atveju suma yra neišmokama.

Draudimo sutarties rūšys yra šios:

1) įprastinė draudimo sutartis; Įprastinės draudimo sutartys sudaromos, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma prieš valstybinį transporto priemonės įregistravimą, jeigu ši transporto priemonė yra neapdrausta. Jeigu transporto priemonė neprivalo būti registruojama, draudimo sutartis sudaroma prieš pradedant ją naudoti. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma 12 mėnesių terminui. Ji gali būti nutraukiama draudiko iniciatyva, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis sutarties pažeidimas.

2) pasienio draudimo sutartis. Pasienio draudimo sutartis sudaroma, kai ketinama Europos Sąjungos valstybės narės kelių eisme dalyvauti naudojant transporto priemonę, kurios įprastinė buvimo vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu tokios transporto priemonės valdytojas neturi kitos Lietuvos Respublikoje galiojančios transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties. Pasienio draudimo sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, jei sutarties šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

DRAUDIMINIS IR NEDRAUDIMINIS ĮVYKIAI. Jei įvyksta draudiminis įvykis, draudėjas turi iškart kreiptis į draudimo bendrovę, kad ši jam atlygintų žalą, tačiau įvykus nedraudiminiui įvykiui, to daryti neturėtų. Taigi, nedraudiminis įvykis yra tada, kai:

• transporto priemonė nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse,

kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose;

• žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo

sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;

• žala atsirado dėl karo veiksmų, neramumų šalies viduje arba dėl nepaprastosios

padėties paskelbimo, taip pat teroristinių išpuolių, branduolinės energijos poveikio;

• žala dėl transporto priemonės ir joje buvusių daiktų sugadinimo ar dingimo

atsirado ne autoavarijos metu ar ne kaip autoavarijos pasekmė;

• žala padaryta atsakingam už autoavarijos metu padarytą žalą apdraustajam;

• žala padaryta transporto priemonės, kurią vairavo atsakingas už autoavarijos metu

padarytą žalą vairuotojas, draudėjui;

• žala padaryta turtui, kuris buvo atsakingo už autoavarijos metu padarytą žalą

apdraustojo transporto priemonėje, ir turtui, priklausančiam atsakingo už autoavarijos metu padarytą žalą apdraustojo šeimos nariams;

• apdraustasis žalą padarė tyčia.

DRAUDIMO SUMA – tai transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną. Nauji automobiliai gali būti draudžiami jų nauja verte, t.y., transporto priemonei padaryti nuostoliai atlyginami neišskaitant keičiamų detalių nusidėvėjimo; automobilio visiškos žūties (kada jį remontuoti netikslinga) atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai atėmus liekanų vertę, o automobilio praradimo atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai. Senesni (iki 5 metų amžiaus) automobiliai gali būti draudžiami su sąlyga, kad nebus taikomas nusidėvėjimas kompensuojamoms detalėms. Senesni nei 5 metų amžiaus automobiliai paprastai draudžiami jų rinkos verte.

DRAUDIMO ĮMOKA. Be abejo, kiekvienu atveju draudimo sąlygos bei įmokos priklausys nuo konkrečios įmonės transporto priemonių parko dydžio, amžiaus, kokybės, nuostolingumo bei pasirinktų draudimo sąlygų.

FRANŠIZĖ: Sudarant draudimo sutartį, gali būti nustatyta franšizė – transporto priemonės ar papildomos įrangos nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas. Draudimo bendrovė atlygina nuostolių dalį, viršijančią franšizės sumą. Franšizė gali būti išreikšta litais (paprastai 100-500 Lt) arba procentine išraiška (paprastai iki 25% draudimo sumos). Franšizė procentine išraiška dažniausiai taikoma transporto priemonės vagystės atveju. Pagrindinis franšizės taikymo privalumas yra tas, kad ji ženkliai sumažina draudimo įmoką, nes draudimo kompanijai nebereikia reguliuoti administravimo kaštams imlių smulkių žalų. Iš kitos pusės – draudžiantis be franšizės, net ir dėl keliasdešimties litų žalos Jums reikia sugaišti keletą valandų tvarkymui dokumentų, reikalingų draudimo išmokai gauti. Taupydami laiką į tai dažnai numojate ranka – tai kodėl gi neįvedus franšizės ir taip nesumažinus draudimo įmokos? Be to, kai kuriose draudimo bendrovėse draudimas be franšizės įmanomas tik išskirtiniais atvejais.

DRAUDIMO IŠMOKA – tai suma, kurią draudikas išmoka draudėjui, atlygindamas žalą, patirtą dėl draudiminio įvykio. Maksimali draudimo išmoka bet kuriuo atveju negali viršyti automobilio rinkos
draudiminio įvykio momentu, išskyrus atvejus, kai automobilis draudžiamas jo nauja verte. Maksimalūs terminai, per kuriuos draudimo kompanija turi pervesti išmokas, priklauso nuo draudiminio įvykio, taip pat ir draudimo bendrovės taisyklių. Įvykus draudiminiam įvykiui, apie jį reikia pranešti draudimo kompanijai raštu per keletą dienų nuo įvykio (tikslus laikas yra nustatytas draudimo kompanijos taisyklėse), arba žr. draudimo bendrovės taisyklių palyginimas. Kai kurios draudimo bendrovės numato atvejus, kai Draudėjas turi teisę neregistruoti policijoje kai kurių įvykių, jeigu žala neviršija tam tikros sumos (paprastai apie 1000 Litų). Tokie įvykiai gali būti: stiklų ir žibintų apgadinimas, tiesioginis stichinių reiškinių poveikis, susidūrimas su gyvūnais, pašalinių asmenų piktavališki veiksmai, sniego nuošliaužos, varveklių ar kitų materialių objektų užkritimas. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju klauskite savo draudimo bendrovės arba nauja verte, kokiomis sąlygomis apdraustos Jūsų įmonės transporto priemonės.

DRAUDIMO OBJEKTAS. TPVCA privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo. Draudimo objektu nėra žala padaryta atsakingam už žalos padarymą valdytojui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui.

GALIOJIMO TERITORIJA. Draudimo sutartis galioja Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje, žaliosios korteles sistemos šalyse (Žaliosios kortos sistema – tarptautinė transporto priemonių valdytijų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistema. Pvz.:Baltarusija, Ukraina ir kt.). Draudimo sutarties laikotarpis yra 12 mėnesių. Metinė draudimo įmoka gali būti skaidoma į dalis, tačiau ne trumpesnes, kaip 1 mėnuo. Už apmokėtą laikotarpį išduodamas atitinkamos trukmės draudimo liudijimas.

DRAUDIMO SUMA. TPVCA privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 500 eurų dėl neturtinės žalos padarymo) bei 100 000 eurų dėl žalos turtui, t.y. turtui padaryta žala yra atlyginama iki 345 280 litų, asmeniui padaryta žala – iki 1 726 400 litų (iš jų iki 1726 litų dėl neturtinės žalos padarymo), išmoka priklauso nuo patirtos žalos dydžio. Už žalą, padarytą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, draudikas moka išmoką pagal tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo sumas. Jeigu draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos, draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

APDRAUSTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKO PASIKEITIMAS.

Jei pasikeitė apdraustos transporto priemonės savininkas, draudėjas privalo perduoti naujajam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį. Tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui atitenka draudėjo teisės bei pareigos pagal sudarytą draudimo sutartį ir naujasis transporto priemonės savininkas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Jei naujasis transporto priemonės savininkas nepranešė draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, draudikas gali vertinti tai kaip pareigos pranešti apie draudimo rizikos pasikeitimą nevykdymą. Naujasis transporto priemonės savininkas taip pat turi teisę nutraukti draudimo sutartį. Jeigu naujasis transporto priemonės savininkas nutraukia draudimo sutartį nepraėjus 15 dienų nuo transporto priemonės įsigijimo dienos, ji nustos galioti praėjus 15 dienų nuo transporto priemonės įsigijimo, jei draudėjas ir draudikas nesusitarė kitaip. Šiuo atveju nutraukiant draudimo sutartį, naujajam transporto priemonės savininkui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

DRAUDIMO RIZIKOS PADIDĖJIMAS IR SUMAŽĖJIMAS. Jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje, padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis privalo informuoti draudiką apie tai. Laikoma, kad rizika padidėja ar sumažėja, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia kuri nors aplinkybė, tiesiogiai susijusi su pavojaus draudimo objektui padidėjimu ar sumažėjimu. Jeigu draudimo rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, draudėjo ar apdraustojo pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau, nei ji padidėja, visais kitais atvejais – tuoj pat, kai draudėjas ar apdraustasis apie tokius pasikeitimus sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kurį draudėjas ar apdraustasis sužinojo ar turėjo sužinoti apie padidėjusią draudimo riziką. Padidėjus draudimo rizikai, draudėjas draudikui pareikalavus privalo sumokėti papildomą draudimo įmoką. Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad draudimo rizika sumažėja ar gali sumažėti, draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę reikalauti sumažinti draudimo
draudikas privalo ją sumažinti.

EISMO ĮVYKIO DALYVIŲ BEI NUKENTĖJUSIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PAREIGOS:

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 2885 žodžiai iš 8395 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.