Savigynos ginklų apyvartos taisyklės dokumentas
5 (100%) 1 vote

Savigynos ginklų apyvartos taisyklės dokumentas

1121

Savigynos ginklų apyvartos taisyklės

Bendroji dalis

1. Šios taisyklės reglamentuoja savigynos ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo tvarką bei privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos piliečiams (toliau vadinama – asmenys), pageidaujantiems įsigyti ar turintiems savigynos ginklą, taip pat subjektams, kontroliuojantiems savigynos ginklų apyvartą.

2. Savigynos ginklai yra civiliniai ginklai. Jie skirstomi į dujinius pistoletus (revolverius), mechaninius purkštuvus ar aerozolinius įrenginius ir šaunamuosius ginklus: pistoletus (revolverius) ir lygiavamzdžius šautuvus.

3. Dujiniai pistoletai (revolveriai), mechaniniai purkštuvai ar aerozoliniai įrenginiai yra neribotos civilinės apyvartos ginklai. Šie ginklai įsigyjami be leidimų ir jų nereikia registruoti. Juos gali įsigyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

4. Vieną ne didesnio kaip 9 mm kalibro pusiau automatinį pistoletą (revolverį) savigynai gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 25 metų, gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimą. Asmuo gali įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 200 šaudmenų.

5. Vieną lygiavamzdį šautuvą savigynai gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, gavę teritorinio policijos komisariato leidimą. Asmuo gali įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 50 lygiavamzdžio šautuvo šaudmenų. Draudžiama įsigyti savigynai lygiavamzdžio šautuvo šaudmenų, užtaisytų kulkomis ar didesniais kaip 4 mm skersmens šratais.

6. Draudžiama įsigyti šaudmenų, neatitinkančių turimo savigynos ginklo kalibro.

7. Lygiavamzdžių šautuvų savigynai įsigijimo, leidimų juos įsigyti išdavimo tvarką užsieniečiams nustato šiuo nutarimu patvirtintos Civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir išvežimo taisyklės užsieniečiams.

8. Pistoletai (revolveriai) savigynai įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų fonde, lygiavamzdžiai šautuvai savigynai – Lietuvos Respublikos ginklų fonde ir įmonėse, turinčiose licencijas gaminti, parduoti arba importuoti šios rūšies ginklus, taip pat gali būti įsigyjami užsienio valstybėje.

9. Leidimai įsigyti, laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai suteikia teisę įsigyti jo šaudmenų, leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai taip pat suteikia teisę laikyti ir nešioti jo šaudmenis.

Leidimo įsigyti savigynai šaunamąjį ginklą išdavimas

10. Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai išdavimo etapai yra šie:

10.1. dokumentų pateikimas;

10.2. dokumentų ir asmenų patikrinimas;

10.3. sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai priėmimas;

10.4. papildomų dokumentų (egzamino išlaikymo pažymėjimų; pažymų, patvirtinančių, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, kvitų, patvirtinančių, kad sumokėtas žyminis mokestis) pateikimas;

10.5. leidimo išdavimas.

11. Asmuo, norėdamas gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, teritoriniam policijos komisariatui pateikia:

11.1. prašymą;

11.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

11.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;

11.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir asmens registravimą, kopijas;

11.5. užpildytą nustatytos formos anketą.

12. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas asmenims:

12.1. jaunesniems negu nustatyto amžiaus;

12.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos;

12.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);

12.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

12.5. atliekantiems bausmę;

12.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;

12.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

12.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;

12.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;

12.10. neišlaikiusiems atitinkamo egzamino (įskaitos);

12.11. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;

12.12.gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal šių taisyklių 12.2, 12.4-12.6 ar 12.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas.

13. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas nepaprastosios padėties metu ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

14. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 11 punkte, gavimo atlieka asmens, norinčio gauti leidimą, bei 11.3 punkte nurodytų asmenų patikrinimus ir raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą. Sprendimą dėl leidimo įsigyti lygiavamzdį šautuvą išdavimo
priima teritorinio policijos komisariato vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Dokumentus dėl pistoleto (revolverio) įsigijimo savigynai, su policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išvada galutiniam sprendimui priimti policijos komisariatai siunčia į Policijos departamentą.

15. Sprendimą dėl leidimo įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai išdavimo per 30 dienų nuo dokumentų gavimo priima Policijos departamento generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo.

16. Atsisakymas išduoti leidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą per 15 dienų gali būti apskųstas Policijos departamentui, atsisakymas išduoti leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai – Vidaus reikalų ministerijai. Atsisakymas išduoti leidimą taip pat gali būti apskųstas teismine tvarka.

17. Prieš gaudami leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, asmenys turi išlaikyti šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo egzaminą (įskaitą) bei gyvenamojoje vietoje sudaryti tinkamas ginklo laikymo sąlygas.

18. Ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai gavimo asmuo sprendimą priėmusiai institucijai pateikia:

18.1. egzamino išlaikymo pažymėjimą; jeigu asmuo yra (buvo) vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros institucijų pareigūnas, vietoj minėto pažymėjimo pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad vienoje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir turi (turėjo) teisę laikyti bei nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, bei šios pažymos kopiją;

18.2. teritorinio policijos komisariato išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus (jeigu Policijos departamento prašoma leidimo įsigyti pistoletą (revolverį);

18.3. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis;

19. Pateikus šių taisyklių 18.1-18.3 punktuose nurodytus dokumentus, kurių reikia norint įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai, teritorinis policijos komisariatas per 5 dienas patikrina ginklo laikymo sąlygas pareiškėjo gyvenamojoje vietoje ir jeigu šios sąlygos tenkina Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, išduoda leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai. Ar ginklo laikymo sąlygos yra tinkamos, gali būti įvertinama patikrinus šių taisyklių 14 punkte nustatyta tvarka.

20. Policijos departamentas leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai išduoda, jeigu pareiškėjas pateikia šių taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus.

21. Jeigu asmuo per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai gavimo nepateikia šių taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima šių taisyklių nustatyta bendra tvarka, praėjus 6 mėnesiams po gauto pranešimo, kad buvo leista įsigyti ginklą.

22. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, nepanaudotas leidimas pripažįstamas netekusiu galios.

23. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai suteikia teisę ginklą laikyti ir nešioti iki jo įregistravimo.

Kursų organizavimas, egzamino laikymas

24. Egzaminus asmenys laiko apskričių centrų policijos komisariatuose. Egzaminus turi teisę laikyti asmenys, baigę kursus, taip pat vieną kartą – eksternu. Sėkmingai egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami egzamino išlaikymo pažymėjimai.

25. Asmenys pagal sutartis mokomi mokymo įstaigų, turinčių Švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas ar sutikimus, kursuose pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintas Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo programą arba Asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo programą. Sėkmingai baigusiems kursus asmenims išduodami kursų baigimo pažymėjimai.

Savigynos ginklų registravimas, perregistravimas, leidimo laikyti ir nešioti juos išdavimas, panaikinimas

26. Asmuo, įsigijęs šaunamąjį ginklą savigynai, per 10 dienų privalo jį įregistruoti policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas jį laikyti ir nešioti.

27. Norėdamas įregistruoti savigynos ginklą, asmuo policijos įstaigai turi pateikti:

27.1. užpildytą kortelę-prašymą;

27.2. 2 fotonuotraukas (3×4 cm);

27.3. ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, jeigu registruojamas pistoletas arba revolveris;

27.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą bei įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu jis įsigytas užsienio valstybėje;

27.5. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už ginklo įregistravimą.

28. Leidimuose laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nurodomi šie duomenys:

28.1. asmens vardas ir pavardė;

28.2. asmens kodas;

28.3. šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;

28.4. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.

29. Leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.

30. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti savigynai šaunamąjį ginklą
galiojimo pabaigos asmuo, pageidaujantis, kad šio leidimo galiojimas būtų pratęstas (šaunamasis ginklas perregistruotas), policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:

30.1. prašymą pratęsti leidimo laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai galiojimą;

30.2. pakartotinio ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, patį ginklą bei leidimą jį laikyti ir nešioti; pažymos pateikti nereikia, jeigu prašoma pratęsti leidimo laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą galiojimą;

30.3. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1469 žodžiai iš 2935 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.