Sekmės svertai versle
5 (100%) 1 vote

Sekmės svertai versle

SĖKMĖS SVERTAI VERSLE

TURINYS

ĮVADAS …………………………………………………………………………………………………………………………….2

TURINYS ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1. SĖKMĖS VERSLE VEIKSNIAI ………………………………………………………………………………….4

3. PASLAUGŲ MARKETINGAS 8

4. PASLAUGŲ SPECIFINĖS SAVYBĖS 9

4.3 P A S I Ū L O S R E G U L I A V I M A S 11

4.4 N E A T S K I R I A M U M A S 11

4.5 H E T E R O G E N I Š K U M A S 12

5. KAINA………………………………………………………………………………………………………………………….12

6. RĖMIMAS 12

7. PATEIKIMAS 13

8. PASLAUGŲ ĮMONĖS UŽDAVINIAI 14

9. TURIZMO PRODUKTO KŪRIMAS. MARKETINGO PLANAI. 15

10. KELIONIŲ AGENTŪROS MARKETINGO PLANAS 15

ĮVADAS

Norėdamas sėkmingai dirbti ar įsitvirtinti versle verslininkas privalo pakankamai turėti žinių apie patį verslą, jo prigimtį, ypatumus ir t.t.

Kursinio darbo paskirtis – aptarti kiek galima daugiau darbo problemų, nulemiančių tolimesnę verslo plėtros sėkmę. Verslininkas norėdamas dirbti sėkmingai privalo didinti veiklos efektyvumą, mokėti vertinti verslo aplinkoje vykstančius pokyčius, mažinti verslo sąnaudas. Mokėti taikyti šiuolaikinio marketingo principus savo praktikoje. Jis privalo rasti galimybę adaptuotis prie nuolat besikeičiančios išorinės aplinkos. Įvertinus visas šias galimybes galima tikėtis, kad verslininkas įgyvendins savo lūkesčius. Siekiant sėkmės svarbiausia numatyti verslo tikslą, kurio įgyvendinimas leistų tenkinti vartotojų poreikius. Kiekviena verslo įmonė turėtų savo srityje siekti lyderystės, gamindama prekes (paslaugas), mažindama kainas ir kt. Lyderystė galima ir tenkinant naujus vartotojų poreikius.

Norint išlikti jau perpildytoje rinkoje ar norint pasiekti versle didesnę sėmę būtina remtis kitų šalių įgyta patirtimi, rinkti ir kaupti visą verslui reikiamą informaciją ir gebėti visa tai taikyti savo praktikoje.

Taigi, pasirinkto verslo sėkmė priklauso nuo veiklos krypties, strategijos pasirinkimo ir verslo politikos, nuo verslininko sukauptos patirties, gebėjimo greitai reaguoti į versle vykstančius pokyčius.

Šio kursinio darbo keliami uždaviniai:

analizuoti ir vertinti verslo aplinką;

analizuoti sėkmingai dirbančių įmonių veiklą;

susipažinti su šiuolaikinio marketingo principais ir pritaikyti juos praktikoje

1. SĖKMĖS VERSLE VEIKSNIAI

Verslas- viena iš žmogaus veiklos rūšių. Jis turi didelės įtakos visuomenės ekonominio bei socialinio gyvenimo pažangai, jos narių gerovei. Ši įtaka priklauso ir nuo to, kokiu mastu visuomenė yra pažinusi, įvaldžiusi civilizuoto verslo normas, kuriomis remiasi rinkos ekonomika. Jų pažinimo, įvaldymo ir naudojimosi rezultatas- tai, ką galime vadinti visuomenės ( pavienio individo ) verslumu. Jį sudaro būtinas atitinkamų žinių, mokėjimų bei įgudžių minimumas: be jo žmogui sunku gyventi ir sėkmingai veikti rinkos visuomenėje.

Nauda versle gaunama prekinių santykių sistemoje. Verslo santykiai atsiranda tik tuomet, kai nauda gaunama prekinių mainų pagrindu. Verslo vertybės dabartiniu metu sparčiai kinta: priešišką konkurenciją keičia bendradarbiavimas, įmonės jungiasi, sudarydamos tinklus, kuriasi strateginiai aljansai ir pan. Sugebėjimas lanksčiai ir greitai reaguoti į vykstančius pokyčius tampa svarbiausia sėkmingai dirbančios ir nuolat besimokančios įmonės sėkmės prielaida. Įmonės gyvybingumas ir net išlikimas vis daugiau priklauso ne tik nuo finansinių išteklių, bet ir nuo žmonių, įmonės savininkų, gebėjimo lanksčiai keisti nuostatas, nedelsiant reaguoti į naujus aplinkos keliamus reikalavimus. Verslas yra labai lengvai pažeidžiamas ekonominis reiškinys, todėl norint, kad jis klestėtų daug kas priklauso nuo verslininko įžvalgumo, išminties bei drąsos rizikuoti.

Verslininkas- ne lošėjas, viską statantis ant laimingos kortos. Atvirkščiai, geras verslininkas daro viską, kad sumažintų realią riziką, susijusią su verslu: jis tiria rinką, ieško savo nišos, planuoja ir kaupia reikalingą informaciją, telkia vieningą, darnų, personalą, kitaip tariant, kuria savo stiprią komandą. Atsižvelgdamas į rizikos veiksnius, nustato nuosaikius ir pasiekiamus tikslus, o tik paskui stengiasi juos pranokti. Jis dirba stropiai, protingai ir apgalvotai.

Geriems verslininkams būdinga: savo nuomonės turėjimas, didelis veiklumas, sugebėjimas atskirti svarbius dalykus ir priimti sprendimus, mokėjimas sėkmingai dirbti su įvairiais žmonėmis (klientais, tarnautojais, investitoriais ir kreditoriais ), mokėjimas aiškiai ir įtaigiai reikšti savo mintis, mokėjimas skaičiuoti, geras klientų pažinimas, numatomų parduoti produktų ar paslaugų žinojimas, sugebėjimas derinti verslo ir asmeninius tikslus, savo stipriųjų ir silpnųjų ypatybių suvokimas. Verslininkas, norėdamas, kad jo verslas sėkmingai plėtotųsi privalo diegti naujas technologijas, produktus ir paslaugas, nes
tai svarbiausias verslo pokyčių veiksnys. Taigi, viską įvertinus verslininkas turi ugdyti šiuos bruožus:

1. Avantiūrizmą ( gerąja prasme, “avante“(ital.)- eiti priekyje)- tai gebėjimą jausti laiko pulsą, naujovių poreikį rinkoje, rizikuoti, stengtis būti pirmuoju. O tai reiškia visada ir visur siekti lyderio pozicijos.

2. Evangelizmą- tai gebėjimą įrodyti ( prieinama forma ir būdu ) savo idėjos ( siūlomos gaminti prekės, ar teikti paslaugos ) esmines savybes bei pranašumus, sukurti bendraminčių kolektyvą jai įgyvendinti ir pasiekti konkretų rezultatą.

3. Nenugalėto jausmą- patyrus nesėkmę, kritiškai įvertinti nesekmės klaidas ir vėl imtis visko iš naujo.

4. Norą daryti tai,ko nedarė niekas- teikti prekes ir paslaugas, kurios lig šiol nebuvo teikiamos. Ieškoti kažko naujo, kas sudomintų pirkėją. Kiekvienas verslininkas siekia savo idėją, sumanymą įgyvendinti – paversti preke ( paslauga), kurią būtų galima parduoti rinkoje. Tokiu būdu pasiteisintų įdėtos materialinės sąnaudos, parodytos pastangos ir sugaištas laikas. Prekė ( paslauga ), kuri yra perkama, rodo, kad verslas yra sėkmingas. Tačiau tam, kad sumanymą paverstume preke ( paslauga ) ir ją sėkmingai parduotume rinkoje, būtinos tam tikros žinios ir sugebėjimai.

Verslui sėkmingai plėtoti reikalingi įvairūs ištekliai, t.y. darbo jėga, žemė, kapitalas, mašinos, medžiagos, verslumas ir vadyba. Nuo viso šito neatsiejama yra ir rinka, t.y. vartotojai, nes be jų nebus ir apyvartos. Norint didesnės prekių (paslaugos) apyvartos, reikia kuo daugiau bendradarbiauti ne tik savo šalies teritorijoje, bet ir su kitomis valstybėmis.

Didelę reikšmę versle turi konkurencija. Verslininkai, siekdami sėkmingo verslo, turi vadovautis jau anksčiau minėtais verslo principais, kurie yra kaip savireguliavimo orientyras, t.y. jų laikantis verslas pats be išorinės pagalbos reguliuoja savo veiklą. Kiekvienas verslininkas laisvai pasirenka veiklos sritis, tiekėjus, kainas ir t.t. O tai skatina konkurenciją. Jei pasirinkimas pagrįstas, verslas klesti, jei nesiseka, įmonė bankrutuoja. Taip pat labai svarbu yra pelno siekimas. Verslininkas, siekdamas pelno, turi labai apgalvotai organizuoti veiklą ir efektyviai naudoti išteklius. Visa tai leidžia kaupti ir kurti turtą. Šito neesant gresia ūkio sąstingis. Dar vienas ne mažiau svarbus verslo sėkmės principas yra verslo rizika. Susiklėsčius neaiškiai situacijai pats verslininkas turi priimti rizikingus sprendimus. Jis privalo suvokti, kas šiuo metu yra svarbiausia, ir priimti tinkamus sprendimus. Neapgalvoti veiksmai gali sukelti bankrotą. Verslininkas pats atsako už savo veiklą ir jos rezultatus.

Sukurtą prekę (paslaugą ) reikia stengtis parduoti. Tai nėra paprasta, kaip gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti. Reikia tirti rinką ( esamą paklausą ir pasiūlą ), kad rastume “nišą“ savo prekei, t.y. rūpintis marketingu.

Pirmiausia dera nustatyti, kokios strategijos laikysimės nustatant prekės ( pasiūlos ) kainą, todėl būtina išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia gaminio kainą, kokios panašių gaminių kainos, kokia vyrauja kainų nuolaidų politika rinkoje ir kt.

Antra, aiškiai nustatykime savo prekės pirkimo skatinimo strategiją. Būtina apsispresti, kaip reklamuosime savo prekę (paslaugą ): pasikliausime TVR, spaudos priemonių reklamavimo galimybėmis, pasinaudosime reklamos agentūrų paslauga ar imsimės šio darbo patys.

Taip pat verta pagalvoti ir apie kitas paslaugas, kuriosgalėtų sudominti pirkėją, kaip galėtume jas teikti, tuo sustiprindami savo naujos siūlomos prekės patrauklumą ir norą ją nupirkti

( leidimas pasirinkti apmokėjimo formą, prekyba pirkėjų grąžinamomis prekėmis ir t. t. ).

2. MARKETINGO APLINKA

Verslo pasaulis – natūralus organizmas , kuriame nugali stipresnis . Laimi tas, kas sugeba naudotis konkuravimo įrankiais . Daug šių įrankių – verslo sėkmės svertų slypi marketingo srityje. Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jo tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas , padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų .

Firma nori dirbti taip , kad galėtų plėsti savo veiklą , augti , gauti didesnį pelną . Bet to paties siekia ir kitos firmos . Konkurentų pasidaro per daug , laimi tie, kurie kuo nors pralenkia konkurentus . Tai padaryti galima įvairiais būdais .

1. Sėkmės galima ieškoti gamyboje . Vartotojai nori nebrangių ir gerų prekių, todėl nuolat reikia galvoti apie tų prekių gamybos tobulinimą, apie jų gamybos kaštų mažinimą.

2. Prekės kokybė. Gaminti gerą prekę. Žmonės geriau perka skirtingas prekes, todėl reikia kurti ir projektuoti naujas prekes bei jas tobulinti.

3. Pardavimo skatinimas, reklama. Reikia sugebėti įsiūlyti prekes . Čia slypi prekybos sėkmė. Daugiau parduodant , daugiau ir gaunama pelno .

4. Geriausias būdas įtikti pirkėjams – siūlyti ir parduoti tik tai , ko pirkėjui reikia. Taip išsaugojami tie patys klientai , nes firma stengiasi prisitaikyti prie klientų poreikių.

Norėdama sėkmingai dirbti įmonė privalo stebėti ją supančią aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti arba prie jų prisitaikyti. Marketinginės veiklos dėmesio centre yra vartotojas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1489 žodžiai iš 4959 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.