Semantizmai
5 (100%) 1 vote

Semantizmai

Žodžiai, pavartoti ne ta, t.y. netinkama reikšme – dažnos ir sunkiai atpažįstamos leksikos klaidos. Tokius žodžius kai kas trumpai vadina semantizmais (semantika – kalbos mokslo šaka, tirianti žodžių reikšmes, o jų daugelis žodžių turi ne vieną).

Dažniausiai geras lietuviškas žodis netinkama reikšme pavartojamas dėl kitų kalbų poveikio, kai nekritiškai perimama svetimos kalbos atitinkamo žodžio platesnė reikšmių sistema (mat to paties žodžio reikšmių sistema skirtingose kalbose paprastai skiriasi). Rečiau ne ta reikšme pavartojamas nesuprastas lietuviškas žodis, ypač kai imamas iš senųjų raštų arba iš kurios nors tarmės.

Nesuprasti lietuviški žodžiai. Nesuprastų, netinkama reikšme vartojamų lietuviškų žodžių nėra daug. Kiek dažniau netinkamai pavartojamas koks retesnis, tik vienoje kitoje tarmėje užsilikęs žodis.

Dalis rytų aukštaičių išlaikė būdvardį abuojas; jį savo raštuose vartojo ir Vaižgantas. Tikroji šio žodžio reikšmė yra „piktas, nedoras, bjaurus“, pvz.: Saugokis jaučio – jis abuojas. Daug kas šio žodžio dabar nesupranta ir jį painioja su panašiai skambančiu žodžiu abejingas: Vaikinas liko viskam abuojas (= abejingas). Nepateisinu tokio abuojumo (= abejingumo) kitų nelaimėms.

Žodis aplamai tiems rytų aukštaičiams, kurie jį dar išlaikę, reiškia „sujauktai, netvarkingai, paviršutiniškai“, todėl aplamai nevartotinas reikšme „apskritai“: Aplamai (= Apskritai; Apskritai imant; Iš esmės) gerai parašėte. Aplamai (= Apskritai; Apskritai imant) rinkimai praėjo sėkmingai.

Žemaičių berods iš tiesų reiškia „aišku, žinoma, neabejotina, be kalbų“ (pavyzdžiui, Žemaitė rašė, kad antims pavasarį berods dienos, t.y. aišku, suprantama, kad geros dienos), todėl berods nevartotinas reikšme „rodos“. Jie, berods (= rodos), giminės. Berods (= Rodos, turbūt, matyt), jie pažįstami. Be kita ko, berods geriau visiškai nevartoti, nes tai hibridas, kilęs iš posakio be rodos „be kalbų“, o roda yra slavybė.

Dalies šiaurės lietuvių tarmių žodis gangreit iš tiesų reiškia „beveik“, pvz.: Gangreit (t.y. beveik, kone) visi miško medžiai kreivi, todėl gangreit netinka reikšme „gana greitai“. Jis gangreit (= gan(a) greitai) pasikinkė arklį ir išvažiavo.

Ne visi žino, ką reiškia senųjų raštų žodis tūlas. Tikroji jo reikšmė – „dažnas, daug kas, ne vienas“. Taisyklingai jį vartojo, pavyzdžiui, Antanas Baranauskas: Seniau miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta (t.y. dažnoje dainoje minėti). Tačiau tūlas, -a netinka reikšme „kažkoks, -ia“: Tūlas (= Kažkoks, vienas) žmogus nusipirko asilą. Tūla (= Kažkokia, viena) moteriškė vežė parduoti kiaušinių. Čia, matyt, darbavosi tūli (= kažkokie) plėšikai.

Daug kas iškreiptai vartoja naujadarą ainis, kuris iš tikrųjų reiškia „palikuonis“, o ne „protėvis, prosenis“, todėl klaidingas toks per televiziją skambėjęs reklamos dvieilis: Ar išsaugosim mes turtą, ainių (?!) ir tėvų sukurtą? Ainiai eis po mūsų ir kurs ateityje, o kūrė protėviai, proseniai, senoliai. Taigi taisytina: Vertinkime ainių (= protėvių, prosenių, senolių) palikimą. Didžiuojamės ainių (= protėvių, prosenių) žygiais.

Perimtos svetimos reikšmės. Perimtų svetimų reikšmių pasitaiko daug. Ypač jų pagausėjo sovietmečiu, kai tam tikrų rusų kalbos žodžių reikšmės beatodairiškai buvo keliamos į lietuvių kalbą, taigi buvo daromi tarsi reikšmių vertalai. Jie stūmė tradicines lietuviškas reikšmes ir kalbą labai skurdino.

Svetima reikšme pavartojami įvairių kalbos dalių žodžiai, tačiau dažniausiai – veiksmažodžiai, nes jų reikšmių sistema paprastai gana plati ir įvairiose kalbose labiausiai skiriasi. Juos aptarsime pirmiausia; išsamiau – tuos aktualiuosius, kurie nurodyti „Didžiųjų kalbos klaidų sąraše“ (kartu priminsime vieną kitą būdingiausią norminę reikšmę).

daryti (atidaryti, uždaryti). Tinka: daryti (atidaryti, uždaryti) duris, langus, skrynią, dėžutę, atidaryti naują mokyklą, kabinetą. Netinka: atidaryti, uždaryti akis (= atmerkti akis, atsimerkti; užmerkti akis, užsimerkti); atidaryti atminimo lentą, paminklą (= atidengti atminimo lentą, paminklą); atidaryti, uždaryti čiaupą (= atsukti, užsukti čiaupą); atidaryti, uždaryti dujas, vandenį (= paleisti dujas, vandenį; išjungti dujas, vandenį); atidaryti, uždaryti skėtį (= išskleisti, suglausti skėtį); atidaryti knygą, sąsiuvinį (= atversti arba atskleisti knygą, sąsiuvinį); uždaryti sąrašą, kartoteką (= baigti (pildyti, rašyti) sąrašą, kartoteką).

Vietoj daryti, atidaryti burną geriau išsižioti, vietoj atidaryti butelį geriau atkimšti, vietoj atidaryti susirinkimą, posėdį geriau pradėti, vietoj atidaryti vartus tradiciškiau atkelti;

dėti(s), už(si)dėti – vartotini veiksmažodžiai. Dedama, uždedama, užsidedama paprastai tik tai, kas laikosi viršuje. Galima dėti, uždėti puodą ant ugnies; dėtis, užsidėti kepurę, skrybėlę, akinius, kuprinę.

Netinka kam kitam dėti, uždėti ar pačiam užsidėti drabužius, avalynę, papuošalus. Marškinius, suknelę, megztinį, švarką, paltą reikia ne dėtis ar užsidėti, o vilktis, apsivilkti, užsivilkti (tik nevartotina paltą, megztinį ar kitą vieną drabužį apsirengti ar nusirengti, nes apsirengiama, nusirengiama tik kelis drabužius iš karto
arba nusirengiama nuogai); kojines, kelnes, pirštines reikia ne dėtis, užsidėti, o mautis, apsimauti, užsimauti; sijoną – segtis, batus ne dedamės, o aunamės, apsiauname; šlepetes galima ir įsispirti; diržą ar juostą reikia juostis, kaklaraištį, raištį – rištis, segę – segtis; auskarus – vertis arba segtis, žiedą, apyrankę – mautis, skarelę, skarą – rištis arba gobtis. Kai rusų kalbos pavyzdžiu viską tik užsidedame ir nusiimame, išstumiame iš kalbos daug gerų savų veiksmažodžių.

Kartais dėti, uždėti netinkamai vartojama ir kitomis reikšmėmis. Baudą arba pareigas reikia ne uždėti, o skirti. Ne uždedama globa, o skiriama globa, globėjas, -a. Vietoj uždėti siūlę vartotina susiūti, užsiūti kokią žaizdą, pjūvį. Slidės yra vis dėlto ne už(si)dedamos, o pri(si)rišamos, pri(si)tvirtinamos;

nuimti, nusiimti – vartotini daugiareikšmiai veiksmažodžiai. Nuimama, nusiimama paprastai tik tai, kas laikosi viršuje, taigi galima nuimti ką nuo lentynos, nusiimti kepurę, skrybėlę, akinius, kuprinę; nuimamas derlius ir pan.

Kalbant apie drabužius, avalynę, papuošalus, nuimti ar nusiimti niekur netinka, kaip kad netinka dėtis ar užsidėti: marškinius, suknelę, megztinį, švarką, paltą reikia nusivilkti (ne nusirengti); kojines, pirštines – nusimauti; batus – nusiauti; laikrodį, segę – nusisegti ir t.t.

Nuimti dažnai klaidingai pavartojama ir kitomis reikšmėmis. Sakytina: panaikino (ne nuėmė) baudą, draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus; panaikino (ne nuėmė) lengvatas; panaikino (ne nuėmė) transporto maršrutą; pašalino iš pareigų (ne nuėmė nuo pareigų); nutraukė (ne nuėmė) stipendiją, priemoką arba ne(be)skyrė, ne(be)davė stipendijos, priemokos; nurašė, nubraukė (ne nuėmė) sąskaitos sumą; uždraudė, o gal atšaukė (ne nuėmė) spektaklį; uždraudė, neleido rodyti (ne nuėmė) laidą, filmą; atėmė, panaikino (ne nuėmė) invalidumo grupę (arba nebeskyrė, nebepripažino grupės); iš(si)rašė, iš(si)braukė arba iš(si)registravo iš įskaitos (ne nu(si)ėmė nuo įskaitos); nutraukė kontrolę, liovėsi kontroliuoti arba kontroliavus (ne nuėmė nuo kontrolės); nebeskyrė vaistų, nutraukė vaistų kursą (ne nuėmė vaistus); pašalino, panaikino, o gal tik sumažino (ne nuėmė) nuovargį, įtampą; numalšino ar sumažino (ne nuėmė) skausmą; sumažino (ne nuėmė) greitį, tempą; nulupo (ne nuėmė) žievę, nugriebė, nugraibė (ne nuėmė) putas; surinko (ne nuėmė) išsiliejusią naftą ir t.t.

Vietoj nusiėmė nuo pamokų, nuo darbo sakytina pabėgo iš pamokų, pasišalino iš darbo arba iš darbo vietos;

gautis – tinka tik atsigavimo reikšme: Ligonis po ligos pradėjo gautis (įprasčiau atsigauti, sveikti). Žolė po lietaus gaunasi (įprasčiau atsigauna, atželia, sužaliuoja).

Netinka reikšme „pavykti, pasisekti, išeiti“. Kas čia tau gavosi (= Kaip čia tau pavyko, pasisekė? Kas čia tau išėjo?) arba konkretiname: Ką čia tu padarei (parašei, nupiešei…)? Neaišku, ar jiems gausis (= pavyks, pasiseks, išeis; ar iš to kas bus). Man nesigauna (= nesiseka, nepavyksta, neišeina).

Vietomis taisytina ir kitaip: Gali taip gautis (= išeiti, atsitikti), kad šiemet nebesusitiksime. Gavosi (= Susidarė) kebli padėtis. Išleidus tokią knygą, gautųsi (= būtų) unikalus leidinys. Dažnai gaunasi (= atsitinka, pasidaro, būna, esti) taip, kad pinigų atlyginimams neužtenka. Ar nesigaus (= neatsiras, nebus) ligoniui komplikacijų?

Kartais užtenka atsisakyti sangrąžinės gautis formos, ir klaidos nebelieka: Gaunasi (= Gaunamas) toks mišinys (arba Gauname tokį mišinį). Gaunasi (= Gaunamas) statusis trikampis (arba Gauname statųjį trikampį). Jiems gaunasi (= išeina, būna) geras pelnas (arba Jie gauna gerą pelną).

Semantizmas gautis yra tikrai didelė ir labai plintanti klaida, jau pasitaikanti net spaudoje;

rastis – tinka tik atsiradimo reikšme: Mums randasi (arba atsiranda) vis naujų sunkumų. Ilgainiui Žemėje radosi (arba atsirado) gyvybė.

Netinka buvimo reikšme: Kur galėtų rastis (= būti) direktorius? Direktorius randasi atostogose (= atostogauja). Vilnius randasi (= yra, stovi) prie Neries. Mes dabar randamės (= esame) muziejuje;

skaityti – neabejotinai geras veiksmažodis: skaitau laikraštį, knygą sako visa Lietuva.

Tačiau skaityti netinka reikšmėmis „manyti, laikyti“: Skaitau (= Manau), kad reikia daryti kitaip. Mes skaitome (= manome; tinka ir esame įsitikinę, neabejojame), kad žemės ūkis atsigaus. Skaitykime (= Manykime, tarkime), kad reikalas sutvarkytas. Ar tu manęs žmogum neskaitai (= nelaikai)? Jis skaitė (= laikė) save geru specialistu (arba manė esąs geras specialistas). Skaityti ne savo reikšme – labai didelė ir dažna klaida;

statyti – geras daugiareikšmis veiksmažodis. Visi sakome Stato namą, tiltus, kilpas, sargybą…

Pirmiausia netinka reikšmėmis „sudaryti, parašyti“: tvarkaraštį, planą, grafiką sudarome (ne sustatome); aktą, protokolą reikia (su)rašyti (ne sustatyti); pažymys rašomas (ne statomas); taškas, kablelis, kiti skyrybos ženklai dedami, rašomi (ne statomi).

Vartotina kelti klausimą, reikalavimą (dažnai tiks ir klausti, reikalauti), kelti sąlygą, tikslą, kokią kandidatūrą (ne statyti klausimą, reikalavimą, statyti sąlygą, tikslą, kokią kandidatūrą).

Keliai, dujotiekiai tiesiami (ne statomi); telefonas įvedamas (ne statomas, pastatomas);
skaitiklis įtaisomas, įmontuojamas (ne pastatomas); kiti kokie dalykai gali būti įrengiami (ne pastatomi).

Ateitį, naują gyvenimą geriau kurti negu statyti; nepriklausomybė buvo atkurta geriau negu atstatyta;

talpinti – daryti, kad tilptų (paprastai spaudžiant, grūdant: Ar sutalpinsi viską į lagaminą? Dobilus talpinome į daržinę. Pasispaudę talpinsimės.

Pirmiausia nevartotina reikšme „spausdinti, dėti“: Mano straipsnį patalpino (= išspausdino, įdėjo) laikraštis. To eilėraščio netalpinsime (= nespausdinsime, nedėsime).

Vengtinas talpinti ir kitomis reikšmėmis: Nuotrauką patalpino į stendą (= įdėjo į stendą, pakabino stende). Turistus patalpinsime (= įkurdinsime, apgyvendinsime) viešbutyje. Tėvai vaiką patalpino (= atidavė, pradėjo leisti) į darželį;

žinoti – norminė reikšmė „turėti žinių, informacijos“. Sakome: Gerai viską žinau, t.y. esu informuotas. Žinau tą įvykį, t.y. pats mačiau arba apie jį girdėjau.

Netinka žinoti reikšme „mokėti“: Jis žino (= moka) anglų kalbą. Žinau (= Moku) tą eilėraštį – jeigu atmintinai, o žinau ~ kad tas eilėraštis sukurtas arba jo pavadinimą. Ar žinai (= moki, esi išmokęs) pamoką?

Netinka ir reikšmėmis „išmanyti, pažinti“: Mergaitės nežino (= neišmano) technikos. Mokytojas turi žinoti (= išmanyti, mokėti) savo dalyką. Tėvai gerai žino (= pažįsta) savo vaiką. Koks vadovas, jeigu nežino (= nepažįsta) savo pavaldinių?

Be čia suminėtų svarbiųjų semantizmų, yra gana daug ir kitų ne savo reikšme vartojamų veiksmažodžių. Iš jų dažnesni, aktualesni:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1914 žodžiai iš 6357 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.