Soc pedagogikos atsiskaitomasis darbas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Soc pedagogikos atsiskaitomasis darbas dokumentas

Šiame darbe pateikiamos lyčių aspekto integravimo strategijai būtinos išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos. Taip pat pateikiama lyčių aspekto integravimo strategijos sudėtinių dalių bei veikėjų apžvalga.

1. Kokios būtinos išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos?

Svarbu skirti reikiamą dėmesį lyčių aspekto integravimo strategijos įdiegimo schemai tam, kad būtų galima tikėtis sėkmės.

Taigi, kas gali būti identifikuota, kaip išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos?

Politinė valia

Šalis privalo pripažinti lyčių lygybę, kaip prioritetą. Absoliuti dauguma valstybių Europos Tarybos narių ratifikavo Jungtinių Tautų Konvenciją „Dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo“ ir tai šį įsipareigojimą daro akivaizdų. Tačiau to negana. Lyčių aspekto integravimo strategija turi tapti politine tema. Nevyriausybinės organizacijos gali labai padėti įtakoti politinę valią. Vyriausybė turi viešai pareikšti savo nuostatą integruoti lyčių lygybės perspektyvą į visas politikos programas ir pažymėti, kad šios programos bus efektyviai skatinamos, siekiant lyčių lygybės. Vyriausybė taip pat turi nustatyti aiškius kriterijus, kurie padės veikėjams. Be stiprios politinės valios pamažu siekti lyčių lygybės konsensuso ir lyčių lygybės kultūros, lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimas nebus sėkmingas.

Politinė valia siekti lyčių lygybės ir integruoti šiuos klausimus į visas politikos sritis apima dabartinių lyčių santykių analizę, o taip pat struktūrų, procesų, politikos programų, sąlygojančių nelygybę, reformą. Tai, be kita ko, apima lygias galimybes dirbti mokamą darbą ir dalyvauti ekonomikos procesų valdyme ir valią tobulinti bei pritaikyti struktūras ir procesus, įgalinančius dalintis pareigomis šeimoje. Sukūrus realią lygybės kultūrą, moterys ir vyrai turės dalintis kur kas plačiau, negu dabar, neapmokamu darbu namuose ir pareigomis šeimoje. Dėl to pozityvus partnerystės aspektas ir moterų bei vyrų pareigų pasidalijimas šeimoje turi būti plačiai palaikomas. Politinė valia diegti lyčių aspekto integravimo strategiją ir lyčių lygybės supratimas visuomenėje tarpusavyje stipriai susiję. Taigi vyriausybėms reikės remti lyčių lygybės suvokimo skatinimą ir žinių apie lyčių lygybę skleidimą, taip pat ir švietimo sistemoje.

Specifinė lyčių lygybės politika

Šalys, neturinčios lygybės politikos, gali ją suformuoti ir pradėti lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimą vienu metu. Tokia politika turi septynis istoriškai susiklosčiusius aspektus:

1) Lygių galimybių įstatymai ir antidiskriminaciniai įstatymai: lygybės įstatymai yra saugikliai prieš diskriminaciją ne tik darbo rinkoje. Ši įstatymdavystė yra būtinas pagrindas skatinti lygybę.

2) Tokių institucinių mechanizmų, kaip lygybės kontrolierius, ar lygybės komisijos, ar tarybos apsaugai nuo diskriminacijos, egzistavimas.

3) Stiprus nacionalinis lygybės institucinis mechanizmas (administracinės institucijos), turintis pakankamai kompetencijos, resursų (žmonių ir lėšų), bei žinių, galintis įtakoti politiką visuose lygmenyse.

4) Specifinė lygybės politika ir veiksniai, susiję su specifiniais moterų arba vyrų interesais.

5) Kiekvienoje ministerijoje įsteigti lygybės padaliniai ar paskirti atsakingi už lyčių lygybę pareigūnai.

6) Tyrimai ir mokymai lyčių lygybės klausimais.

7) Lyčių lygybės klausimų suvokimo skatinimas.Statistika

Duomenys apie dabartinę moterų ir vyrų situaciją ir duomenys apie dabartinius lyčių santykius yra būtini lyčių aspekto integravimo strategijai. Problema ne tik ta, kad statistika ne visada sugrupuojama pagal lytis, bet ir ta, kad ši statistika tuo požiūriu gali būti tendencinga. Gera statistika pateikia duomenis, kurie atsoindi tiek moterų, tiek vyrų situaciją, jie yra pateikti pagal lytis bei pagal kitus bazinius kriterijus.

Išsamios žinios apie lyčių santykius

Lyčių aspekto integravimo strategija nėra pati sau tikslas, o strategija pasiekti lyčių lygybę. Ją diegiant būtina, kad politikai turėtų pakankamai žinių apie lyčių santykius. Ne visas žinias gali pateikti instituciniai lyčių lygybės mechanizmai ir todėl turi būti atliekamos lyčių studijos ir tyrimai, o jų rezultatai plačiai skelbiami. Tokie tyrimai turi apimti dabartinės nelygybės tarp lyčių visose politikos srityse analizę bei prognozę, kaip būsimos iniciatyvos paveiks moteris ir vyrus. Lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja stiprių lyčių studijų. Įvairiose šalyse egzistuojantys skirtumai plėtojant lyčių studijas ar nustatant lyčių studijų reikšmę politiniams procesams, pabrėžia išorinių ekspertų vaidmenį. Kai informacija apie lyčių santykius pasiekia kelis administracinės sistemos etapus, tai labai palengvina lyčių aspekto integravimo strategijos diegimą.

Gebėjimas administruoti politinius procesus

Lyčių aspekto integravimo strategija apima politinių procesų reorganizaciją, plėtrą, įgyvendinimą ir įvertinimą, o taip pat informaciją apie administracinės sistemos ypatybes. Tai ne tik duomenys, kuriose srityse atliekama lyčių ekspertizė, bet ir politikos proceso aspektai: kokie veikėjai tai atlieka, ką reikia atlikti, kas atsakingas.

Būtinosios lėšos ir žmogiškieji

resursai

Finansinės lėšos yra būtinos įgyvendinant lyčių aspekto integravimo strategiją, kaip ir bet kurios kitos politinės strategijos įgyvendinimo išankstinė sąlyga. Lyčių aspekto integravimo strategijos diegimas reiškia egzistuojančių fondų perskirstymą. Netgi jei šalys parodys būtiną politinę valią ir turės atitinkamą lyčių lygybės politiką bei detalias žinias apie lyčių santykius, tai nepadės joms pritaikyti egzistuojančias politikos priemones bei technologijas naujų bendradarbiavimo kanalų kūrimui ir užtikrinti būtiną politikų mokymą lyčių lygybės klausimais. Visi šie aspektai reikalauja lėšų. Būtų labai trumparegiška turėti omenyje tik šiam kartui reikalingas lėšas. Lyčių aspekto integravimo strategijos privalumai ir pozityvus efektas jau buvo paminėti. Galima daryti išvadą, kad lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja kokybės. Kalbant apie lyčių aspekto integravimo strategijos trumpalaikius kaštus, reikia turėti omenyje ilgalaikį pozityvų efektą.

Moterų dalyvavimas politikoje ir visuomeniniame gyvenime, bei priimant sprendimus

Akivaizdu, kad būtų sunku pasiekti politinės valios lyčių aspekto integravimo strategijai įgyvendinti, jei moterys nebūtų pilnai įtrauktos į politinį ar visuomeninį gyvenimą, bei sprendimų priėmimo procesą. Todėl svarbu, kad kuo daugiau moterų dalyvautų politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Ypač svarbu, kad moterys įsijungtų į sprendimų priėmimo procesus, tuo užtikrinant, kad į moterų vertybes, interesus ir gyvenimo patirtį būtų atsižvelgta priimant sprendimus. Akivaizdu, kad ne kiekviena moteris gins moterų tematiką, bet faktas yra tas, kad daugelis tų, kurie gina pusiausvyrą santykiuose tarp lyčių, yra moterys. Be to patirtis rodo, kad šalyse, kur daugiau moterų dalyvauja priimant sprendimus, pokyčiai vyksta daug greičiau ir efektyviau.

Kas atsitinka, kai nėra šių būtinų išankstinių prielaidų ir palankių sąlygų? Svarbiausia būtina sąlyga – politinė valia. Be politinės valios nebus fondų perskirstymo, nukreipto į lyčių perspektyvos diegimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, ar lyčių studijų plėtrą. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo procesas gali prasidėti, net jei tai reikalauja daugiau, negu tik politinės valios. Lyčių aspekto integravimo strategija padeda skatinti įveikti egzistuojančią lyčių nelygybę, gilinti bei plėsti žinių apie lytis apimtis, o tai padeda inicijuoti tolesnes lyčių aspekto integravimo strategijos iniciatyvas.

2. Kada, ką ir į ką integruoti?

Kurie politikos proceso momentai svarbūs lyčių aspekto integravimo strategijai?

Lyčių aspekto integravimo strategija – tai strategija, kurios neužtenka pradėti vieną kartą: ji nuolat turi būti visų politinių procesų prioritetu. Integravimui svarbūs visi momentai. Ši strategija turi būti pradėta įgyvendinti pačiame ankstyviausiame etape, politikos rengimo fazėje, bet jokiu būdu neturi apsiriboti šia faze. Lyčių aspekto integravimo strategija yra įgyvendinama keliais etapais politinio proceso metu. Nustatyta, kad pagrindiniai, svarbiausi etapai yra šie:

Politikos rengimo ir planavimo etapas

Šiame pradiniame etape identifikuojamos, apibrėžiamos ir analizuojamos problemos ir kliūtys, nagrinėjama jų apimtis ir svarba, apibrėžiami siekiami rezultatai, suformuluojami išsamūs uždaviniai, identifikuojami suinteresuoti asmenys ir jų grupės. Integravimas yra svarbus šiame etape, nes temos, kurios iki šiol nebuvo svarstomos iš lyčių perspektyvos, dabar bus. Tai leis lyčių lygybės perspektyvą įdiegti į platų politikos sričių ratą. Faktiškai lyčių aspekto integravimo strategija turi būti pradėta diegti kuo anksčiau, nes kuo anksčiau lyčių lygybės perspektyva bus integruota į politikos procesus, tuo didesnė tikimybė, kad politikoje į tai bus kreipiamas rimtas dėmesys, ir ši strategija netaps tiesiog papildomu paragrafu.

Politikos sprendžiamasis etapas

Šiame etape priimami sprendimai dėl esamų problemų ir kliūčių, taip pat apsvarstomas ankstesnio etapo parengiamasis darbas ir problemų bei kliūčių, su kuriomis buvo susidurta, apimtis. Tai apsprendžia, ar tematika bus įtraukta į politinę darbotvarkę ir kokios bus tam skirtos lėšos. Lyčių aspekto integravimo strategija padidins temų, įtrauktų į politinę darbotvarkę, svarbą ir kiekį – temų, kurios anksčiau buvo apibrėžiamos kaip „susijusios tik su moterimis“. Politinių prioritetų apibrėžimas, atsižvelgiant į potencialias politines problemas ir kliūtis, lyčių perspektyvos požiūriu, sąlygoja naują problemų išdėstymo tvarką ir lėšų, anksčiau skirtų problemoms spręsti, perskirstymą.

Politikos įgyvendinimo etapas

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1466 žodžiai iš 4732 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.