Socialinės garantijos vaikams lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Socialinės garantijos vaikams lietuvoje

112131

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………………….

………………………………..2SOCIALINĖS GARANTIJOS VAIKAMS LIETUVOJE

……………………………………3

Vaiko gimimo

išmoka…………………………………………………………….

……………4

Vaiko auginimo

išmokos……………………………………………………………

…………4Sveikata……………………………………………………….

……………………………………5

Vaikų švietimo

skatinimas…………………………………………………………

………..6Globa……………………………………………………………..

…………………………………8

Lengvatos ir nuolaidos neįgaliems

vaikams…………………………………………..9

Parama

našlaičiams………………………………………………………..

………………..12IŠVADOS……………………………………………………………

………………………………………………13LITERATŪRA…………………………………………………………

………………………………………….14

Įvadas

,,Vaikai pastato šeimos ir visuomenės gyvenimą”, – taip

yra pasakęs Popiežius Jonas Paulius II.

Iš tiesų vaikai pasaulyje užima vis pastebimesnę vietą ir įgyja

vis didesnį ekonominį, politinį ir socialinį svorį. Atsiranda visuotinis

supratimas, kad vaikai yra atskiras visuomenės segmentas, kuriam

reikalingas savitas požiūris ir dėmesys, kuriam svarbu, kad kiekvieno vaiko

nuomonė, mintys, jausmai turėtų reikšmės valstybės gyvenime. Šios

pasaulinės tendencijos atspindžius galime stebėti ir Lietuvoje. Tai itin

svarbus, būtinas ir vertintinas žmonijos raidos etapas¹.

Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. pradžioje Lietuvoje

gyveno 746,3 tūkst. vaikų, t. y. penktadalis visų gyventojų. Lietuvoje

vaikų nuolat mažėja. Per dešimtmetį nuo 1990 m. iki 2000 m. vaikų sumažėjo

125,4 tūkst., arba 12,6 procento, o šiame tūkstantmetyje per penkerius

metus jų sumažėjo 125 tūkst., arba 14,4 procento. Per pastaruosius

penkiolika metų vaikų sumažėjo ketvirtadaliu. Ypač sumažėjo ikimokyklinio

amžiaus vaikų – 45 procentais. 2004 m. gimė 30,4 tūkst. vaikų, tai yra 179 vaikais mažiau, nei 2003 m.,

3,7 tūkst. – nei 2000 m. ir 26,5 tūkst. mažiau nei 1990 m. Pernai 1000

gyventojų teko vidutiniškai 8,9 naujagimio, 2000 m. – 9,8, o 1990 m.– 15,4.

Vidutinis vaikų, kuriuos moteris pagimdo per visą savo gyvenimą, skaičius

sumažėjo nuo 2,0 1990 m. iki 1,4 2000 m. ir 1,3 2004 m 2.

Skaudi tiesa yra ta, kad būtent vaikams teko ir tenka aštriausiai

patirti pereinamojo laikotarpio padarinius, išgyventi sunkumus ir

problemas, kurių daugelis mums, suaugusiems, vaikystėje buvo svetimos ir

nepažįstamos. Nesumenkinkime kiekvieno mūsų išgyventų brangių ir skausmingų

patyrimų, tačiau gyvenimo pateikiami išbandymai ir jų sprendimai kiekvieną

dieną yra sudėtingesni. Todėl vaikams būtinas kiekvieno mūsų dėmesys,

supratimas, parama ir pagalba, gyventi visavertį gyvenimą, išsiugdyti

pasitikėjimą savo jėgomis, įgyti tvirtus dorinius pagrindus ir savarankią

pasaulėžiūrą, būti visapusiškai išsilavinusiems ir sąmoningiems Lietuvos

piliečiams. Nuo mūsų meilės, dėmesio, atsakingumo priklausys mus

pakeisiančios jaunos kartos stiprybė, valstybės gyvybingumas ir kiekvieno

mūsų ateitis3.1. http://vaikams.lrs.lt/informaciniai/ataskaita20030519.doc

2 http://www.lrv.lt/main.php?cat=311&gr=2&d=3006

3 http://vaikams.lrs.lt/informaciniai/ataskaita20030519.doc

Socialinės garantijos vaikams Lietuvoje

Vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis aštuoniolikos metų,

jei pagal įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau¹.

Su pirmaisiais rizikos faktoriais kiekvienas žmogus susiduria dar

prieš gimimą. Nuo pirmos gyvenimo dienos rizikos faktoriai egzistuoja ir

ypač išryškėja kūdikystės laikotarpiu .Jie veikia ir per visą vaikystės ir

jaunystės laikotarpį. Todėl socialinė apsauga ypač aktuali vaikams ir

jaunuoliams².

Lietuvos valstybė pripažįsta kiekvieno vaiko neatimamą teisę

gyventi ir sveikai vystytis. Todėl negalima nepastebėti, kad yra

suteikiamos socialinės garantijos .Vaiko gimimo išmoka

Pripažįstama, kad iš pradžių, kai gimsta vaikas, tėvai arba

globėjai prižiūrėdami ir auklėdami vaiką, patiria papildomų finansinių

sunkumų. Todėl jiems išmokama piniginės išmoka. Kiekvienam gimusiam vaikui

skiriama 8 MGL dydžio (1000 Lt) vienkartinė išmoka. Išmoka mokamos iš

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto3.

Vaiko auginimo išmokosKad paremti augančius vaikus valstybė garantuoja išmokas ir

suteikia jas vaikus auginančios šeimoms .

Šeimoje,
auginančioje vieną ar du vaikus, kiekvienam vaikui

skiriama 0,75 MGL dydžio išmoka per mėnesį nuo jo gimimo dienos, iki

sukaks 3 metai.

Šeimoje, auginančioje tris ar daugiau vaikų,

kiekvienam vaikui skiriama 1,1 MGL dydžio išmoka per mėnesį nuo jo

gimimo dienos, iki sukaks 3 metai.

Šeimoje, auginančioje vieną ar du vaikus, kiekvienam

vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi dieninėje bendrojo

lavinimo mokykloje, skiriama 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį.¹Vaiko teisių konvencija, Vilnius, 1999, psl. 5

² Socialinė apsauga. Tikslas, reikšmė, įtaka ir organizacinė struktūra,

1998, psl. 24

³ Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės

2004 m.birželio 28 d. nutarimu Nr.801  (Žin., 2004, Nr.100-3724).

Šeimoje, auginančioje tris ar daugiau vaikų,

kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, besimokančiam

dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar

aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau kaip iki jam

sukanka 24 metai, skiriama 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį.

Baigusiam bendrojo lavinimo mokyklą vyresniam kaip 18 metų

asmeniui išmoka vaikui mokama iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų

(ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių)1.

Kiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo

laikotarpiu skiriama 1,5 MGL dydžio išmoka per mėnesį. ( Išmoka

privalomosios tarnybos kario vaikui mokama vaiko motinai. Jei vaiką

auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka

mokama vaiko tėvui)2.

Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 9 metų yra mokama 50 litų per mėnesį.

Tai vadinami „vaiko pinigai“:

„Vaiko pinigų“ mokėjimo pratęsimui vaikams iki 9 metų 2006 m.

valstybės biudžete skirta 12 milijonų litų. ,,Vaiko pinigai“ bus mokami dar

60 tūkst. vaikų. Šiuo metu išmoką vaikui kas mėnesį gauna beveik 327 tūkst.

vaikų.   „Vaiko pinigai“ Lietuvoje buvo pradėti mokėti 2004 metais3.

Sveikata

Jau nusistovėjusi nuomonė, kad vaikų sveikatą geriausia tikrinti nuo

pat gimimo. Remdamiesi sveikatos tikrinimų išvadomis už vaikų auklėjimą

atsakingi asmenys gali stebėti vaikų protinį ir fizinį vystymąsi ir,

pastebėję pakitimus , imtis atitinkamų priemonių4.

  Lietuva garantuoja  vaiko  teisę  naudotis tobuliausiomis

sveikatos  sistemos paslaugomis ir ligų gydymo bei sveikatos atstatymo 

priemonėmis, rūpinasi, kad nė vienam  vaikui nebūtų atimta teisė naudotis

sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis:1 Lietuvos respublikos valstybinių pašalpų šeimos, auginančioms vaikus,

įstatymo pakeitimo įstatymas

2004 m. gegužės 18 d. Nr. IX-223, Vilnius(Žin., 2003, Nr. 101-4537), 7

straipsnis

2 Lietuvos respublikos valstybinių pašalpų šeimos, auginančioms vaikus,

įstatymo pakeitimo įstatymas

2004 m. gegužės 18 d. Nr. IX-223, Vilnius(Žin., 2003, Nr. 101-4537), 8

straipsnis

3 http://www.socmin.lt/index.php?682989536 (SAD ministrės patarėja ryšiams

su visuomene Indrė

Trakimaitė)

4 Socialinė apsauga. Tikslas, reikšmė, įtaka ir organizacinė struktūra,

1998, psl.28

užtikrinti   reikiamą  medicinos  pagalbą  ir  sveikatos apsaugą visiems 

vaikams, pirmiausia  plėtojant pirmąją medicinos ir sanitarijos pagalbą;

kovoti  su ligomis  ir pusbadžiavimu  panaudojant pirmąją

medicinos ir  sanitarijos pagalbą,  be viso kito, taikant lengvai prieinamą

technologiją  ir  apsirūpinant  pakankamai  maistingais produktais ir, 

atsižvelgiant į  aplinkos  užterštumo  pavojų  ir riziką, švariu geriamuoju

vandeniu;

informuoti  visus visuomenės  sluoksnius, ypač  tėvus  ir

vaikus,  apie   vaikų  sveikatą   ir  mitybą,  maitinimo  krūtimi

privalumus, higieną,  vaiko gyvenamosios  aplinkos sanitariją  ir

kelių nelaimingiems  atsitikimams užkirtimą,  taip  pat  sudaryti galimybę

jiems lavintis ir tokiomis žiniomis pasinaudoti1.

Vaikų švietimo skatinimas

Vaikų lavinimas pirmiausia yra pačių tėvų arba tuos vaikus

auklėjančių asmenų reikalas, tačiau valstybė ir visuomenė taip pat turi tuo

rūpintis. Pirmaisiais gyvenimo metais iki tam tikrų amžiaus pakopų vaikų

lavinimas tėvams beveik nieko nekainuoja. Kitaip yra vaikams pradėjus

lankyti ugdymo įstaigas2.

Siekdama garantuoti vaikų ugdymą valstybė teikia tėvams arba

globėjams paramą, reikalingą tinkamam vaikų auklėjimui, rūpinasi vaikų

įstaigų plėtimu. Imasi visų reikalingų priemonių , kad vaikai, kurių tėvai

dirba, turėtų galimybes naudotis jiems skirtomis vaikų priežiūros

tarnybomis ir įstaigomis3.

Negalime nepastebėti, kad yra statomi nauji lopšeliai- darželiai,

ruošiamos individualios ugdymo programos, garantuojamas vaikų saugumas tose

įstaigose, maitinimas, aprūpinamos priemonės, taikomos mokesčių už darželį

nuolaidos.

Lietuva pripažįsta vaiko teisę mokytis. Siekdama
ir

sudaryti vienodas galimybes, ji:

įveda nemokamą ir privalomą pradinį lavinimą;

skatina tobulinti įvairias tiek bendrojo lavinimo, tiek

profesinio viduriniojo lavinimo

1. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=19848

2 Socialinė apsauga. Tikslas, reikšmė, įtaka ir organizacinė struktūra,

1998, psl.30

3. Vaiko teisių konvencija, Vilnius 1999, psl. 10

formas, rūpinasi, kad jis būtų prieinamas visiems vaikams, ir imasi tokių

priemonių kaip nemokamo lavinimo įvedimas, o prireikus ir finansines

paramos teikimas;

užtikrina mokomosios ir profesinės bei orientuojančios

informacijos ir medžiagos prieinamumą visiems vaikams

imasi priemonių, skatinančių nuolat lankyti mokyklą ir mažinančių

moksleivių, paliekančių mokyklą skaičių1.

Šiais metais vasario 8 diena Vyriausybė pritarė Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės paramos nepasiturinčių šeimų

mokiniams įstatymo projektui, kuriuo siūloma nustatyti naują socialinės

paramos mokiniams rūšį, skirtą pasirengti mokyklai.

Jame numatyta teikti reikalingą socialinę paramą nepasiturinčiai

gyvenančių šeimų vaikams – prieš prasidedant naujiems mokslo metams

aprūpinti būtiniausiais mokinio reikmenimis, per mokslo metus nemokamai

maitinti ir užtikrinti mokiniams pilnavertį maitinimą mokyklose – pusryčius

ir pietus. aprūpinti būtiniausiais mokinio reikmenimis, skiriant vienam

mokiniui iki 150 litų. Ši parama galėtų būti skiriama kasmet visiems

mokiniams, kuriems ji reikalinga. Numatoma, kad prieš prasidedant naujiems

mokslo metams galėtų būti paremiama apie 85 tūkst. mokinių, kuriems

reikalinga tokia parama, t.y. 16 proc. visų mokinių. nepasiturinčiai

gyvenančios šeimos kasmet su dideliu nerimu laukia rugsėjo pirmosios – joms

neretai pritrūksta lėšų mokslo metų pradžiai nupirkti savo vaikams

būtiniausias mokymui reikalingas priemones, todėl nemažai vaikų iš viso

neateina į mokyklą, nes neturi nei drabužių, nei pamokoms reikalingų

priemonių.

Praėjusiais metais labiausiai nepasiturinčių šeimų mokyklinio

amžiaus vaikams pasirengti mokyklai buvo paskirstyti 2 milijonai litų, 2004

m. – 1 mln. litų, 2003 m. – 200 tūkst. litų2. Iki tol lėšos iš valstybės

biudžeto išvis nebuvo skiriamos. Pernai mokyklinėmis priemonėmis buvo

aprūpinta daugiau nei 56 tūkst. mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų,

jiems vidutiniškai buvo skirta po 40 litų, užpernai – vidutiniškai po 32

litus.

 Nemokamam mokinių maitinimui iš valstybės biudžeto skirta 61

mln. litų

1. Vaiko teisių konvencija, Vilnius 1999, psl. 14

2. http://www.socmin.lt/ ndex.php?-879008332 (SAD ministrės patarėja

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1688 žodžiai iš 3362 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.