Sociologijos terminai1
5 (100%) 1 vote

Sociologijos terminai1

SOCIOLOGIJA – tai moksl. apie visuomenę, jos grupes ir visuom. elgesį. Tai viena iš žmon. sukurtų galimybių pažinti, ištirti žmonių gyvenimą.

VISUOMENĖ – tai didžiulis žm. santykių kompleksas, tarpusavio sąveikų visuma. Visuom. praside-da ten, kur keletas gyvų organiz-mų susirenka kartu, siekiant ben-dromis jėgomis tų pačių tikslų.

SOCIOLOGIJOS OBJEKTAS – tai žm. gyvenimas, jų tarpusavio sąveikos.

SOCIALINĖ SAVEIKA – šis ter-min. atspindi visuomenės specifi-ką, akcentuodamas socialinio ry-šio metu žm. daromą įtaką vienas kitam.

SOCIOLOGIJOS FUNKCIJOS – nustato sociolog. ryšius visuome-nėje ir socialinę paskirtį.

a)PAŽINTINĖ – užtikrina naujų žinių apie skirtingas socialinio gyvenimo sferas gausinimą, atsk-leidžia soc. visuomenės vystymo-si dėsningumus ir perspektyvas.

b)IDEOLOGINĖ – atliekam. tada

kai sociologinių tyrimų rezultatais naudojasi politinės partijos ar politinės grupuotės.

c)TAIKOMOJI – susijusi su pra-ktiniu problemų sprendimu. Ji į-galina kontroliuoti socialinių pro-cesų vyksmą, sumažinti socialinę įtampą, socialinių krizių atsiradi-mą ir pasekmes.

PARADIGMA – tai visų pripa-žintas mokslinis atradimas, kuris tam tikram laikui siūlo mokslinin. bendrijai problemos išskyrimo, apibrėžimo ir išsprendim. modelį.

SIMBOLIN. SĄVEIKOS PARA-DIGMA – žm. į juos supančio pa-saulio įtaką negali reaguoti betar-piškai (vien per refleksus). Todėl jie sureikšm. juos veikiančius bet kokius stimulus ir reaguoja pirma ne į pačius išorinio pasaulio veik-snius, o į jų reikšmes ir simboli

us.

SOCIALINĖS FUNKCIJOS:

a)AKIVAIZDI – tai tyčinė ir są-mojinga socialinė f-ja. Ji yra aki-vaizdi ir apibrėžta.

b)LATENTINĖ – tai tokia f-ja, kuri glūdi gilumoje, kurių dauge-lis nž ir neatlieka.

c)DISFUNKCIJA – tai visuom. sistemos dalys, kurios tarpusavy nesiderina; jėgos, kurios sistemą ardo.

KULTŪRA – žm. bei visuomenės veiklos produktai, jos form. ir sis-temos, kurių funkcionavimas lei-džia kurti, panaudoti ir perteikti materialines vertybes. Tai pasau-lėvaizdžio ir elgesio taisyklių sis-tema būdinga žm. susijusiem tam tikru gyvenimo būdu.

KULTŪROS FUNKCIJOS:

a)ORENTACINĖ-ORGANIZA-CINĖ – žm. elgsena valdoma ne instinktais, o kultūra.

b)REPRESYVINĖ – kultūra = taisyklės + bausmės

KULTŪROS STRUKTŪRA:

a)SIMBOLIAI – daiktinis, vaizdi-nis arba garsinis ženklas, žymintis kokią nors sąvoką, turintis kokią nors sutartinę reikšmę, reiškiantis kokią nors idėją.

b)NORMOS – nustatytas kiekis, dydis, taisyklingumas, kriterijus, taisylė.

c)VERTYBĖS – visuotiniai įsiti-kinimai atspindintys tikslus, sie-kius, kurių žm. turi laikytis.

REFERENTINIS SIMBOLIS – žodis, vaizdas, ženklas, kuris neša informaciją protu.

EKSPRESYVINIS SIMBOLIS – žodis, vaizdas, ženklas, kuris neša informaciją jausmu.

ETNOCENTRIZMAS – kurios nors grupės siekimas išimtinės pagarbos, išskirtinumo.

KOSMOPOLITIZMAS – apribo-jimas nuo tautin, religin.skirtumų.

STEREOTIPAS – visuomenės pasamonėje funkcionuojantis “nusipieštas” objekto vaizdas.

SUBKULTŪRA – specifinis gy-venimo būdas, kuris per įvairią simboliką atspindi subkultūros narių gyvenimo būdą.

a)ETNINĖ – grupė narių išsiski-rianti kalba, tikėjimu, rase, tautine kilme.

b)PROFESINĖ – grupė žm. pri-klausančių tai pačiai profesijai.

c)LYTIES – grupė vienodos ly-ties žmonių.

d)RASĖS – grupė žm. turinti vie-nodus bruož (plaukų spalvą, odą).

e)AMŽIAUS – grupė žm. prik-lausanti konkrečiai amž. grupei.

DEVIANTINĖ ELGSENA – gru-pės žm. elgsena ne visai pagal į-prastas normas.

DEVIANTINĖ SUBKULTŪRA – grupės žm. nukrypimas nuo na-tūralių visuomenės normų.

KONTRAKULTŪRA – kontr pasipriešinimas kultūrai.

KSENOFOBIJA – kt. kultūrinės simbolikos baimė.

SOCIALIZACIJA – priemonė, kuria žm. įsisav. kultūrą, kurioje jis gimė ir auga. T.y. žm. tapsmas visuom. nariu. Tai procesas, kurio metu individ. įsisavina socialines normas ir kultūrines vertybes tos kultūros, kurios nariu jis tampa.

INTERNALIZACIJA – tai socia-linės gr. požiūris, normų ir verty-bių priėmimas, laikymas savomis. Tai gebėjimas social. gr. požiūrį laikyti savu.

SOCIALIZACIJOS PROCESAI:

a)MOKYMASIS IR SAVIKŪRA – tai žmogiško elg. pagrindų mo-kymasis social. aplinkoje, kurio metu yra įsisavinama ir perduoda-ma iš kartos į kartą kultūra.

b)KONTFORMIZMAS – tai pri-sitaikymas prie situacijos, skirtu-mų, nesutarimų švelninimas, pa-žiūrų vienodumo siekimas.

SOCIALIZACIJOS TURINYS (SOCIAL. GYVENIMO PAG-RIND.) – tai pagrindiniai sociali-nio gyvenimo dalykai. Tai yra pa-grindinė infom. apie tai, kas yra žm., ko galima iš jų tikėtis, kaip jie turi elgtis grupėse ir pan. So-cialinį turinį lemiantys dalykai:

a)KALBA – inform. perdavimo priemonė.

b)ĮGŪDŽIAI IR MOKĖJIMAI – buities organizavim. įgūdžiai. Jie suvedami į mokėj. skaityt, rašyt.

c)ELGESIO TAISYKLĖS – nus-tatymas tarp galimo ir negalimo. Mes esame mokomi galvoti apie mūsų poelgių pasėkmes.

d)SIEKIAI – tai tam tikri indivi-dualūs gyvenimo tikslai

e)VAIDMENYS – tai teisės, pa-reigos ir elgesio normos, siejamos su tam tikra padėtimi.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 733 žodžiai iš 2410 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.