Sociologijos terminai1
5 (100%) 1 vote

Sociologijos terminai1

1121

SOCIOLOGIJA – tai moksl. apie visuomenę, jos grupes ir visuom. elgesį. Tai viena iš žmon. sukurtų galimybių pažinti, ištirti žmonių gyvenimą.

VISUOMENĖ – tai didžiulis žm. santykių kompleksas, tarpusavio sąveikų visuma. Visuom. praside-da ten, kur keletas gyvų organiz-mų susirenka kartu, siekiant ben-dromis jėgomis tų pačių tikslų.

SOCIOLOGIJOS OBJEKTAS – tai žm. gyvenimas, jų tarpusavio sąveikos.

SOCIALINĖ SAVEIKA – šis ter-min. atspindi visuomenės specifi-ką, akcentuodamas socialinio ry-šio metu žm. daromą įtaką vienas kitam.

SOCIOLOGIJOS FUNKCIJOS – nustato sociolog. ryšius visuome-nėje ir socialinę paskirtį.

a)PAŽINTINĖ – užtikrina naujų žinių apie skirtingas socialinio gyvenimo sferas gausinimą, atsk-leidžia soc. visuomenės vystymo-si dėsningumus ir perspektyvas.

b)IDEOLOGINĖ – atliekam. tada

kai sociologinių tyrimų rezultatais naudojasi politinės partijos ar politinės grupuotės.

c)TAIKOMOJI – susijusi su pra-ktiniu problemų sprendimu. Ji į-galina kontroliuoti socialinių pro-cesų vyksmą, sumažinti socialinę įtampą, socialinių krizių atsiradi-mą ir pasekmes.

PARADIGMA – tai visų pripa-žintas mokslinis atradimas, kuris tam tikram laikui siūlo mokslinin. bendrijai problemos išskyrimo, apibrėžimo ir išsprendim. modelį.

SIMBOLIN. SĄVEIKOS PARA-DIGMA – žm. į juos supančio pa-saulio įtaką negali reaguoti betar-piškai (vien per refleksus). Todėl jie sureikšm. juos veikiančius bet kokius stimulus ir reaguoja pirma ne į pačius išorinio pasaulio veik-snius, o į jų reikšmes ir simboli

us.

SOCIALINĖS FUNKCIJOS:

a)AKIVAIZDI – tai tyčinė ir są-mojinga socialinė f-ja. Ji yra aki-vaizdi ir apibrėžta.

b)LATENTINĖ – tai tokia f-ja, kuri glūdi gilumoje, kurių dauge-lis nž ir neatlieka.

c)DISFUNKCIJA – tai visuom. sistemos dalys, kurios tarpusavy nesiderina; jėgos, kurios sistemą ardo.

KULTŪRA – žm. bei visuomenės veiklos produktai, jos form. ir sis-temos, kurių funkcionavimas lei-džia kurti, panaudoti ir perteikti materialines vertybes. Tai pasau-lėvaizdžio ir elgesio taisyklių sis-tema būdinga žm. susijusiem tam tikru gyvenimo būdu.

KULTŪROS FUNKCIJOS:

a)ORENTACINĖ-ORGANIZA-CINĖ – žm. elgsena valdoma ne instinktais, o kultūra.

b)REPRESYVINĖ – kultūra = taisyklės + bausmės

KULTŪROS STRUKTŪRA:

a)SIMBOLIAI – daiktinis, vaizdi-nis arba garsinis ženklas, žymintis kokią nors sąvoką, turintis kokią nors sutartinę reikšmę, reiškiantis kokią nors idėją.

b)NORMOS – nustatytas kiekis, dydis, taisyklingumas, kriterijus, taisylė.

c)VERTYBĖS – visuotiniai įsiti-kinimai atspindintys tikslus, sie-kius, kurių žm. turi laikytis.

REFERENTINIS SIMBOLIS – žodis, vaizdas, ženklas, kuris neša informaciją protu.

EKSPRESYVINIS SIMBOLIS – žodis, vaizdas, ženklas, kuris neša informaciją jausmu.

ETNOCENTRIZMAS – kurios nors grupės siekimas išimtinės pagarbos, išskirtinumo.

KOSMOPOLITIZMAS – apribo-jimas nuo tautin, religin.skirtumų.

STEREOTIPAS – visuomenės pasamonėje funkcionuojantis “nusipieštas” objekto vaizdas.

SUBKULTŪRA – specifinis gy-venimo būdas, kuris per įvairią simboliką atspindi subkultūros narių gyvenimo būdą.

a)ETNINĖ – grupė narių išsiski-rianti kalba, tikėjimu, rase, tautine kilme.

b)PROFESINĖ – grupė žm. pri-klausančių tai pačiai profesijai.

c)LYTIES – grupė vienodos ly-ties žmonių.

d)RASĖS – grupė žm. turinti vie-nodus bruož (plaukų spalvą, odą).

e)AMŽIAUS – grupė žm. prik-lausanti konkrečiai amž. grupei.

DEVIANTINĖ ELGSENA – gru-pės žm. elgsena ne visai pagal į-prastas normas.

DEVIANTINĖ SUBKULTŪRA – grupės žm. nukrypimas nuo na-tūralių visuomenės normų.

KONTRAKULTŪRA – kontr pasipriešinimas kultūrai.

KSENOFOBIJA – kt. kultūrinės simbolikos baimė.

SOCIALIZACIJA – priemonė, kuria žm. įsisav. kultūrą, kurioje jis gimė ir auga. T.y. žm. tapsmas visuom. nariu. Tai procesas, kurio metu individ. įsisavina socialines normas ir kultūrines vertybes tos kultūros, kurios nariu jis tampa.

INTERNALIZACIJA – tai socia-linės gr. požiūris, normų ir verty-bių priėmimas, laikymas savomis. Tai gebėjimas social. gr. požiūrį laikyti savu.

SOCIALIZACIJOS PROCESAI:

a)MOKYMASIS IR SAVIKŪRA – tai žmogiško elg. pagrindų mo-kymasis social. aplinkoje, kurio metu yra įsisavinama ir perduoda-ma iš kartos į kartą kultūra.

b)KONTFORMIZMAS – tai pri-sitaikymas prie situacijos, skirtu-mų, nesutarimų švelninimas, pa-žiūrų vienodumo siekimas.

SOCIALIZACIJOS TURINYS (SOCIAL. GYVENIMO PAG-RIND.) – tai pagrindiniai sociali-nio gyvenimo dalykai. Tai yra pa-grindinė infom. apie tai, kas yra žm., ko galima iš jų tikėtis, kaip jie turi elgtis grupėse ir pan. So-cialinį turinį lemiantys dalykai:

a)KALBA – inform. perdavimo priemonė.

b)ĮGŪDŽIAI IR MOKĖJIMAI – buities organizavim. įgūdžiai. Jie suvedami į mokėj. skaityt, rašyt.

c)ELGESIO TAISYKLĖS – nus-tatymas tarp galimo ir negalimo. Mes esame mokomi galvoti apie mūsų poelgių pasėkmes.

d)SIEKIAI – tai tam tikri indivi-dualūs gyvenimo tikslai

e)VAIDMENYS – tai teisės, pa-reigos ir elgesio normos, siejamos su tam tikra padėtimi.

SOCIALIZACIJOS AGENTAI (TARPININKAI) – tai jėgos, pri-sidedančios prie socializ. proceso.

SOCIALIZACIJOS MODELIAI:

a)SLOPINANT – bendravimo bū-das, pabrėžiant
paklusnumą, pa-garbą autoritetui ir išorinę kontro-lę. Čia į vaiką žiūrima šiek tiek iš aukšto, dažnai komanduojama.

b)DALYVAUJANT – social. pvz kai pabrėžiamas vaiko dalyvavi-mas ir atlyginimas už gerą elgesį. Čia vaikui leidžiama išbandyti įv. dalykus ir ištirti pasaulį pačiam.

SAVIVOKA – savęs identifikav. (tapatinimas), savęs kaip obj. su-pratimas. T.y. įsivaiz. savęs kaip savarank. būtyb. visad stebimą kt:

SUSITAPATINIMAS IR VER-TINIMAS – formuojant savivoką, pirma mes save priskiriam prie tam tikros grupės žm., suprantam save kaip moterį ar vyrą, nes nuo to priklauso socialin. vaidmenys. Susitapatinimas – bandymas save vertinti ir nuspręsti kt. žm. požiūrį į mus. Savęs vertinimas susijęs su sugebėjimais, kuriuos mes savyje atrandam ir kurie yra matomi ki-tiems, taip pat susiję su pojūčiu – tai, kokius sugebėjimus labiausiai vertiname ar vertina kt.

SOCIALIZACIJOS TARPSNIAI:

a)VAIKYSTĖS SOC. – vaikystėje socializ. gali būti vykdoma 2 skirtingais būdais: sac. slopinant ir soc. dalyvaujant.

b)PAAUGLYSTĖS SOC. – paauglystėje akcentuojama savivoka, o ne mokymasis. Bendraamžiai nustato elgsenos ribas. Būti “savu” gr. yra l. svar-bu, tačiau visiškai atsiriboti nuo tėvų paauglystėje dar negalima.

c)SUAUGUSIOJO SOC. – šis soc. tarpsnis tęsiasi visą likusį gy-ven., kadangi suaugusiojo vaid-menys reikalauja naujo mokymo-si, o social. situac. pasikeitimas iškelia naujus reikalavimus. Ši so-cializ. dažnai susijusi su įsidarbi-nimu ar su pasikeitimais bei kri-zėm, vykstančiom visą gyvenimą.

PERSOCIALIZACIJA – proce-sas, kurio metu žm. atmeta visuo-menės normas ir vertybes, skati-namas savo individualybės pasi-reiškimo ir vystymosi.

RESOCIALIZACIJA – procesas, kurio metu žm. atsisako vieno gy-venimo būdo vardan kito, kuris labai skiriasi nuo ankstesniojo.

SOCIALINĖ SĄVEIKA – veiki-mas, atsižvelgint į kitus ir jų elg. Sąveika kyla iš asmeninių troški-mų bei indiv. stiprybių ir silpny-bių. Sąveika nagrinėjama 2 ly-giais: mikrolygyje – tai mūsų kaip individų kasdieninis gyven.; ma-krolygyje – tai, kas mum daro įta-ką sąveikaujant, kad mes atsto-vaujam tam tikras grupes. Social. sąveika yra reguliuojama 2 siste-mų: išorinės (kultūrin. vertybės ir normos), vidinės (asmenin. troš-kimai ir siekiai).

SOCIALINĖ INTEGRACIJA – gebėjimas sukurt kuo daugiau rei-kšmingų santykių visokio dydžio grupėse, dalyvaut įvairiose bend-rijose, suvokt save kaip bendruom dalį, kaip gr. narį, kaip kaimyną ar draugą.

SOCIALINĖ SITUACIJA – ap-linkybės apibrėžtos laike ir erdvė-je, kuriose vyksta socialinis kon-taktas, kai situac. suvokimas yra vienod, tai to pasekoj susidaro gr.

ETIKEČIŲ KLIJAVIMAS – toks veiksnys, kuris atsiranda sociali-nės sąveikos metu, kada 1 social. veikėjas fixuoja kt. social. veikėjo elgsenos nukrypimą, kada šis el-giasi neadekvačiai.

STIGMA – tai “priklijuota etike-tė”, kuri leidžia užmiršti visas kt. geras individo savybes, o suabso-liutina vieną visuomenei nepri-imtiną ypatybę.

BENDRAVIMO RITUALAI – standart. elgesys sutvirtinantis grupes (pasveikinimais, kompli-mentais ir kt.).

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1216 žodžiai iš 2418 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.