Spec poreikių vaikų ugdymas ir gyvenimo kokybė
5 (100%) 1 vote

Spec poreikių vaikų ugdymas ir gyvenimo kokybė

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

EDUKOLOGIJOS KATEDRA

IEVA ŠARKAITĖ

Edukologijos studijų programos ED(2)-4 grupės studentė

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS IR GYVENIMO KOKYBĖ

KURSINIS DARBASDarbo vadovė

Asist. D.Bubelienė

Šiauliai, 2005

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………….

……………………………………………………………3

1. ANKSTYVOJI PAGALBA – PIRMOJI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SISTEMOS

GRANDIS………………………………………………………………………………………….4

2. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SANTYKIAI SPECIALIOJOJE INTERNATINĖJE

MOKYKLOJE……………………….…………………………………………………………….43. SPECIALIOJO IR INTEGRUOTO UGDYMO FORMŲ ĮTAKA SOCIALINIAMS

RYŠIAMS……………………………………………………………

………………………………………………………….5

3.1. Specialiojo ir integruoto ugdymo formos: Privalumai ir

trūkumai………………………………..7

3.2. Specialiosios mokyklos vaidmuo neįgaliųjų vaikų ugdymo ir

integracijos procese…………84. KOREGUOJAMOJO UGDYMO PROCESO KRYPTYS SPECIALIOJOJE

MOKYKLOJE……………………………………………………………………………………105. RIBOTO INTELEKTO

VAKAI……………………………………………………………..

……………………………………………………………11

6.

IŠVADOS……………………………………………………………

…………………………………………………….16

7.

LITERATŪRA…………………………………………………………

………………………………………………..17

8.

PRIEDAI……………………………………………………………

………………………………………………………18

.

ĮVADAS

Nagrinėjant vaikų elgesio sutrikimų priežastis, dažnai nurodomos dvi

svarbios veiksnių grupės: 1) individualūs raidos ypatumai, (vaiko asmenybės

savybės, savitas aplinkos suvokimas ir interpretacija); 2) sociokultūrinės

aplinkos įtaka. Manoma, kad neigiama aplinka – vienas pagrindinių veiksnių,

lemiančių nepageidautiną socializaciją.

Asmenybės ir emocijų raidą iš dalies gali lemti tėvų, ypač motinos ir

vaiko santykių pobūdis, vaiko amžius, lyties, temperamento, šeimos

ypatumai.

Šeimos įtaką emocinėms ir elgesio problemoms atsirasti traktuojama

labai įvairiai. Neigiamai vaiko emocinę bei elgesio raidą veikia nepilna,

nedarni šeima, nuolatiniai tėvų nesutarimai bei konfliktai, emocinių ryšių

tarp tėvų ir vaikų trūkumai.

Specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumas labai priklauso nuo

to, kaip tiksliai ir visapusiškai įvertinama vaiko raida bei kas

akcentuojama: vaiko pasiekimai, potencinės galimybės ar trūkumai. Todėl

svarbu žinoti raidos normos kriterijus, kuriais remiamasi vertinant vaiko

pasiekimus ir galimybes. Tokių normų, tuo labiau specialaus pedagoginio

poveikio sutrikusio elgesio vaikams metodikų, ilgą laiką neturėta.

Dažniausiai emocijų ir elgesio raidos sutrikimai koreguojami taikant

įvairių metodų kompleksą, kartais ugdymo terapijos derinamos su medicinos

terapija. Tačiau ypač svarbu skirti dėmesį vaiko šeimai, jo tarpusavio

santykiams, vertybių sistemai, auklėjimo stiliui pažinti, taikant

individualų priėjimą.

Taigi mokslui žengiant į priekį keičiasi ir mokslinikų požiūris į

specialiųjų poreikių vaikų ugdymą ir gyvenimo kokybę. Vis labiau

pabrėžiama, kad biologiniai veiksniai – ne pagrindinė priežastis, o tik

prielaida, veikianti nepalankiai socialinei aplinkai, ryškėti progresui.1. ANKSTYVOJI PAGALBA – PIRMOJI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SISTEMOS

GRANDIS

Daugelyje šalių ankstyvoji kompleksinė pagalba (gydymas, ugdymas, taip

pat psichologinė bei socialinė pagalba) rizikos grupės arba sutrikusios

raidos vaikams ir jų šeimoms vadinama ankstyvąja intervencija. Ankstyvosios

intervencijos procesas grindžiamas kuo ankstyvesniu vaiko būklės

identifikavimu, ugdymu ir pagalba šeimai. Ankstyvoji intervencija skiriama

biosocialinės rizikos grupės arba sutrikusios raidos vaikams nuo gimimo iki

kol vaikas pradeda lankyti ugdymo įstaigą. Vakarų Europos šalių

dokumentuose nurodomi tokie pagrindiniai ankstyvosios intervencijos

tikslai:

• padėti įveikti vaiko ir jo aplinkos rizikos veiksnius, lemiančius

raidos atsilikimą, išvengti antrinių sutrikimų;

• skatinti ankstyvą tinkamą vaiko sąveiką su aplinka;

• padėti šeimoms ugdyti vaiką, teikti emocinę ir kt. paramą šeimoms;

• įgalini vaiką komunikuoti su aplinka (verbaliniu ar neverbaliniu

lygmeniu);

• koordinuoti vaiko ir šeimos įtraukimą į integruotą ugdymo sistemą.

Ankstyvoji intervencija skiriama vaikui ir šeimai. Ugdymas turėtų būti

grindžiamas sisteminiu holistiniu požiūriu, t.y. ugdymas ir pagalba

pripažįstami atsižvelgiant į vaiko aplinką. Tėvai vertinami kaip svarbūs

ankstyvosios intervencijos partneriai. Ankstyvosios intervencijos tarnybų

veikla turi būti planuojama, atliekama ir tobulinama kartu su šeimomis.

Ankstyvosios intervencijos tarnybos interdiscipliškumą lemia mažo

vaiko raidos ir sutrikimo komplesiškumas, todėl svarbi ugdytojų,

psichologų, socialinių darbuotojų ir medikų kooperacija bei veiklos

koordinavimas. Komandinė veikla įgalina specialistus bendradarbiauti ir

papildyti vienam kitą siekiant vaiko ir šeimos gyvenimo kokybės.

2. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SANTYKIAI SPECIALIOJOJE INTERNATINĖJE MOKYKLOJE

Svarbiausias mokinių ir pedagogų gerų tarpusavio santykių garantas –

vaiko ar paauglio saugumo jausmas. Šis jausmas priklauso nuo bendravimo

kokybės, nes bendravimas – vienas svarbiausių žmonių poreikių.

Teigiamiems pedagogų ir ugdytinių santykiams daug reikšmės turi

dvasinis kontaktas. Juk pedagogas privalo ne dirbtinai bendrauti,

nuolaidžiauti ir pataikauti vaikui, o gebėti įsijausti, suprasti mokinį.

Be dvasinio kontakto negali būti ir teigiamo auklėjimo vyksmo.

Ugdytojas pasieks gerų rezultatų, kai sugebės stebėti ir visą klasės

bendruomenę, ir atskirus jos narius. Jis turi rūpintis visais ugdytiniais

vienodai, tikėti jų gebėjimais bei polinkiais. Pastebėta, kad mokinių ir

pedagogų tarpusavio santykiai geresni, šiltesni, kai mokytojas puikiai

susipažinęs su vaiko anamneze, charakteristikomis, tėvais, kai geba

įsigilinti į vidinį vaiko pasaulį, suprasti dvasinę jo būseną.

Ugdytinis jaučia, kai jo mokytojas ironizuoja, išjuokia ar kitaip

niekina mokinį. Taigi kartais pedagogas pats sugriauna tarpusavio

pasitikėjimą, ir ugdytinio sieloje kaupiasi pagieža, kuri po truputį

perauga į neapykantą. Mūsų mokiniai gerbia tuos pedagogus, kurie reiklūs,

griežti, bet nemėgsta ugdytojų, kurie smulkmeniškai persekioja kiekvieną

jų žingsnį. Kiekvienas pedagogas privalo laikytis tų bendravimo sąlygų,

kurios lemia teigiamus pedagoginius santykius ir gerą psichologinį

mikroklimatą. Tačiau pedagogų ir ugdytinių bendravimas specialiojoje

mokykloje turi tam tikras ribas. Mokykloje turi vyrauti mokytojų ir

mokinių santykiai, grindžiami geranoriškumu ir bendradarbiavimu.

Gera mokykla, geras mikroklimatas ir geri tarpusavio santykiai galimi

tik demokratiškoje mokykloje, kur visi skirtingi – visi lygūs, o

pedagogas – vyresnysis mokinio draugas.

3. SPECIALIOJO IR INTEGRUOTO UGDYMO FORMŲ ĮTAKA SOCIALINIAMS RYŠIAMS

Vaiko vystymąsi sąlygoja socialinė aplinka. Pilnaverčiam asmenybės

vystymuisi reikalinga pilna šeima, kur stebėdamas artimųjų santykius

vaikas perima moralės normas, suvokia šeimos narių pareigas, perima

vertybines orientacijas. Vėliau vaiko ugdymą veikia kitos socialinės

institucijos – darželis, mokykla. Klasikinis vaiko ugdymo modelis –

vaikas – šeima, mokykla – išsaugo pilnaverčius socialinius ryšius tiek su

tėvais, tiek su artimiausios aplinkos žmonėmis (kiemo draugai, kaimynai,

giminės), tiek su ugdymo įstaiga.(žr. 1 paveikslą)

1 Pav. Klasikinis vaiko ugdymo modelis

Iki 1993 metų specialiųjų poreikių vaikai buvo ugdomi tik

psecializuotose ikimokyklinėse įstaigose bei mokyklose. Jei tokios

įstaigos vaiko gyvenamojoje vietoje nebuvo, jis buvo pasiunčiamas į

artimiausią specializuotą darželį ar mokyklą. Neišvengiamai didžioji

dalis specialiųjų poreikių vaikų buvo atitraukiami nuo šeimos, nuo jiems

artimo sociumo. Tokiomis sąlygomis susilpnėja vaiko harmoningam ugdymui

būtini socialiniai ryšiai (žr. 2 paveikslą, kur ištisine linija pažymėti

pilnaverčiai, o punktyru – susilpnėję socialiniai ryšiai).

2 Pav. Harmoningi vaiko

ugdymo socialiniai ryšiaiĮteisinus specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo formą, kai

kurie vaikai gali mokytis artimiausioje mokymo įstaigoje. Suprantama, ši

ugdymo forma efektyvi tik suteikiant vaikams papildomą specialistų pagalbą.

Pavyzdžiui, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos miestų sutrikusios regos

vaikams tokią pagalbą teikia tiflopedagogai, dirbantys neseniai įkurtuose

regos ar ugdymo centruose (žr. 3 paveikslą).3 pav. Vaiko ir jį supančios aplinkos

ryšiaiTokioje pedagoginėje situacijoje išsaugomi vaiko – šeimos –

artimiausio sociumo socialiniai ryšiai bei susiformuoja naujas ryšys:

sutrikusios regos vaikas – tiflopedagogas. Taigi racionali integruoto

ugdymo forma ne tik nesusiaurina, nesusilpnina vaiko vystymuisi svarbių

ryšių, tačiau juos išsaugo ir net papildo.

3.1. Specialiojo ir integruoto ugdymo formos:

Privalumai ir trūkumai

Demokratizuojant švietimo sistemą, Lietuvoje nuo 1993 metų įteisintas

specialiųjų poreikių vaikų integruotas ugdymas. Iki šiol vieni pedagogai

pritaria specialiajam ugdymui, kiti – integruoto ugdymo formai. Nederėtų

absoliutinti nė vienos iš jų, nes abi šios ugdymo formos turi privalumų ir

trūkumų.

Specialiojo ugdymo sistemos privalumai:

1. Specialiųjų ugdymo įstaigų pedagogai turi specialių išsilavinimą ar

ilgametę darbo patirtį su sutrikusio vystymosi vaikais.

2. Specialioji mokykla turi gerą metodinę, techninę bazę.

3. Klasėse mažiau vaikų, didesnė individualaus darbo galimybė.

4. Geriau tenkinami specialieji poreikiai. Pavyzdžiui, vaikai, turintys

žumių regos sutrikimų, specialiojoje mokykloje mokomi orientavimosi

erdvėje, savitarnos įgūdžių ir pan.

Specialiojo ugdymo sistemos trūkumai:

1. Dažniausiai vaikai atskiriami nuo šeimos.

2. Neretai šios mokyklos būna toli nuo namų ir vaikai retai matosi su

savo šeimos nariais.

3. Kai kurios specialiosios mokyklos yra gana uždaros.

4. Dažnai specialioji mokykla sudaro šiltnamio sąlygas, kas vėliau

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1272 žodžiai iš 4226 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.