Statistika
5 (100%) 1 vote

Statistika

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………….2

1. BEDARBYSTĖS STATISTINIS TYRIMAS………………………….…..3

1.1.Santykinių dydžių apskaičiavimas………………………………………………7

1.2. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas…………………………………9

1.3. Bedarbių variacijos matavimas……………………………………….……….10

1.4. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas………………………….11

1.4.1. Analitinių rodiklių apskaičiavimas………………………………..13

1.4.2. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas…………………….15

2.BEDARBYSTĖS PROGNOZAVIMAS………….…………………..18

2.1. Koreliacijos koeficientas……….………………………………..….18

2.2 Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą………………….……18

IŠVADOS…………………………………………………………..……22

Literatūros sąrašas……………………………………………………….24

ĮVADAS

Vienas pagrindinių ekonominių ir socialinių problemų yra gyventojų užimtumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir nedarbo mažinimas. Šių klausimų sprendimas susijęs su šalies ekonomikos išsivystymo lygiu ir gamybos augimu.

Lietuvai perėjus iš planinės ekonomikos link rinkos ekonomikos reikėjo pertvarkyti šalies ūkio struktūrą, vykdyti privatizavimą, ieškoti naujų rinkų. Tai negalėjo nepaveikti mūsų šalies gamybos, paslaugų plėtros, specialistų persiorientavimo dirbti naujomis ekonominėmis sąlygomis. Tai nulėmė ir sparčiai didėjančią bedarbystę Lietuvoje, daugumai žmonių dar ir šiandiena sunku susirasti darbą, sunku persikvalifikuoti naujai darbo rinkai.

Šio darbo tikslas – apibendrinti Lietuvoje atsiradusio nedarbo problemas, bedarbystę.

Pirmuosiuose skyriuose apibrėžiame bedarbystės rūšys: moterys, vyrai, parodomas jų ryšys su bedarbyste. Analizuojama bedarbystė pagal darbo ieškojimo rūšis, pagal išsilavinimą.

Pateikiami skaičiavimai reikalingi bedarbystės statistiniam tyrimui: išanalizuoti dinamikos baziniai, grandininiai santykiniai dydžiai; vidutinis bedarbių skaičius; progresyvinis vidurkis; variacijos lygis ir laipsnis; dispersija; vidutinis kvadratinis nuokrypis; dinamikos rodiklių eilučių apskaičiavimas; analitiniai rodikliai; vidutiniai dinamikos rodikliai; atliktas ir bedarbystės prognozavimas.

Šis bedarbystės statistinis tyrimas atliktas naudojantis naujausia medžiaga: „Lietuvos statistikos metraštis“, 2002 m. bei statistikos departamento teikiama informacija internete.

1. Bedarbystės statistinis tyrimas

Tyrimui naudota 2000-2002 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių.

Analizei panaudojome tik keletą lentelių- tai bedarbiai pagal darbo ieškojimo būdus ir bedarbiai pagal išsilavinimą. Pagal išsilavinimą nagrinėsime vyrus, moteris.

1 lentelėje matome, kaip bedarbiai pasiskirsto pagal darbo ieškojimo būdus. Populiariausias darbo ieškojimo būdas 1997-2001 metais yra užsiregistravimas valstybinėje darbo biržoje, taip pat dauguma Lietuvos gyventojų dėl darbo kreipiasi į pažystamus ir giminaičius ar skaito skelbimus žiniasklaidoje. Tik maža dalis bedarbių kreipiasi į privačią darbo biržą ar skelbia žiniasklaidoje, kad ieško darbo. Tačiau didėjant bedarbių skaičiui 2001m. Vis daugiau gyventojų ieško darbo kitais būdais.

1 lentelė

Bedarbiai pagal darbo ieškojimo būdus

(tūkstančiais)

Bedarbiai 1997 1998 1999 2000 2001

Iš viso 257,2 244,9 263,3 275,7 299,3

Kreipėsi į valstybinę darbo biržą 132,0 128,0 175,0 187,0 194,8

Kreipėsi į privačią darbo biržą 9,9 6,6 19,6 26,1 13,9

Paskelbė žiniasklaidoje, kad ieško darbo 13,6 13,4 14,7 35,8 35,3

Skaito skelbimus žiniasklaidoje 114,6 73,4 124,4 145,3 155,7

Kreipėsi į pažystamus, giminaičius 148,5 117,6 165,8 170,6 170,4

Kreipėsi į darbdavius 66,6 47,1 89,4 127,1 145,2

Kitais būdais ieško darbo 2,7 3,5 5,6 33,0 36,4

Šaltinis: Ekonominis gyventojų aktyvumas ir užimtumas;

„Lietuvos statistikos metraštis“, 2002 m.

Pagal pirmos lentelės pateiktus duomenis grafiškai pavaizdavome, kaip 1997 – 2001 metais keitėsi Lietuvoje bendras bedarbių skaičius (1 pav.):

1 pav. Bendras bedarbių skaičius, tūkst.

Analizuojant 1 lentelės duomenis ir 1 paveikslą pastebėsime, kad bedarbių skaičius Lietuvoje 1998 m. palyginus su 1997 m. sumažėjo, 1999 m. bedarbių skaičius stipriai išaugo ir siekė 263,3 tūkst. 200 m. bedarbių skaičius didėjo ir jau siekė 275,7 tūkst., o 2001 m. išaugo iki 299,3 tūkst.

2 lentelėje pateikti bedarbių skaičius pagal išsilavinimą. Panagrinėsime atskirai vyrų ir moterų bedarbystę pagal išsilavinimą.

2 lentelė

Bedarbių išsilavinimas pagal lytį

(tūkstančiais)

Bedarbiai 1997 1998 1999 2000 2001

Iš viso 257,2 244,9 263,3 275,7 299,3

Aukštasis 16,9 16,9 20,7 19,8 20,1

Aukštesnysis, specialus vidurinis 57,2 49,3 54,3 59,9 66,0

Vidurinis be profesinio mokymo 74,6 68,5 65,1 63,6 80,1

Vidurinis su profesiniu mokymu 39,7 49,3 59,9 61,3 64,4

Pagrindinis be profesinio mokymo 41,9 33,2 34,9 41,2 40,9

Pagrindinis su profesiniu mokymu 16,9 20,1 22,9 24 22,6

Pagrindinis, neturintis pradinio 10,0 7,6 5,6 5,9 5,2

Iš viso
Aukštasis 6 8 8,5 9,9 10,7

Aukštesnysis, specialus vidurinis 27,4 22 24,1 27,8 33,9

Vidurinis be profesinio mokymo 35,4 35,7 33,6 32,3 42,7

Vidurinis su profesiniu mokymu 22,1 29,7 39,1 38,2 39,0

Pagrindinis be profesinio mokymo 25,9 21,8 22,6 26,4 28,1

Pagrindinis su profesiniu mokymu 13,3 14,3 17,6 19,2 19,4

Pagrindinis, neturintis pradinio 7 5,9 4,7 5,2 4,1

Iš viso moterys 120,1 107,7 113,0 116,7 121,3

Aukštasis 10,8 8,9 12,3 9,9 9,4

Aukštesnysis, specialus vidurinis 29,9 27,3 30,1 32,1 32,1

Vidurinis be profesinio mokymo 39,3 32,8 31,4 31,3 37,4

Vidurinis su profesiniu mokymu 17,5 19,6 20,8 23,1 25,4

Pagrindinis be profesinio mokymo 15,9 11,5 12,2 14,7 12,7

Pagrindinis su profesiniu mokymu 3,7 5,9 5,3 4,8 3,2

Pagrindinis, neturintis pradinio 3 1,7 0,9 0,7 1,2

„Lietuvos statistikos metraštis“ 2002m.

Analizuojant 2 lentelę galima pasakyti, kad visu nagrinėjamu laikotarpiu vyrų bedarbių buvo daugiau negu moterų bedarbių. Vyrų bedarbių skaičius visu nagrinėjamu laikotarpiu didėjo, o moterų bedarbių skaičius 1998 metais sumažėjo, o vėliau vėl didėjo. Tarp moterų bedarbių visu nagrinėjamu laikotarpiu daugiausiai buvo moterys, kurių išsilavinimas vidurinis be profesinio mokymo. 2001 metais daugiausia moterų bedarbių turėjo aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą. Mažiausiai moterų bedarbių buvo, turinčių pradinio išsilavinimo ir neturinčių. Remiantis ta pačia lentele galima teigti, kad tarp vyrų bedarbių 1997 – 1998 metais daugiausia buvo vyrai, kurių išsilavinimas vidurinis be profesinio mokymo, jų skaičius 1999 – 2000 metais šiek tiek sumažėjo, o 2001 metais vėl išaugo iki 80,1 tūkst. 1999 – 2001 metais taip pat išaugo vyrų bedarbių su aukštesniuoju, specialiu viduriniu bei viduriniu su profesiniu mokymu skaičius. Mažiausiai vyrų bedarbių buvo turinčių pradinį išsilavinimą ir neturinčių pradinio. Tik 1997 metais mažiausia buvo turinčių pagrindinį su profesiniu mokymu ir aukštąjį išsilavinimą vyrų bedarbių.

Remiantis 2 lentele pavaizduosime grafiškai bendrą bedarbių sudėtį pagal išsilavinimą (2 pav.):

2 pav. Bedarbiai pagal išsilavinimą, tūkst.

Iš grafiko matome, kad daugiausia bedarbių turi vidurinį profesinio mokymo išsilavinimą. Jiems sunkiausia rasti darbo.

3 pav. pavaizduosime bendrą vyrų ir moterų bedarbių skaičių stulpeline diagrama:

3 pav. Vyrų ir moterų bedarbių skaičius, tūkst.

1.1 Santykinių dydžių apskaičiavimas

Iš 2 lentelės paimsime bendrą bedarbių vyrų ir moterų bedarbių skaičių ir įrašysime į 3 lentelę.

3 lentelė

Bedarbių skaičius pagal lytį

(vidutinis metinis skaičius, tūkstančiais)

Bedarbiai 1997 1998 1999 2000 2001

Iš viso 257,2 244,9 263,3 275,7 299,3

Vyrai 137,1 137,2 150,3 159,0 177,9

Moterys 120,1 107,7 113,0 116,7 121,3

Pirmiausia išanalizuosime dinamikos bazinius santykinius dydžius naudojant (1) formulę. Baziniais metais pasirenkami 1997 metai:

Sdinamikos bazinis = yi * 100, % (1)

y0

yi – esamojo laikotarpio dinamikos eilutės lygis;

y0 – bazinio laikotarpio duomenys.

Sdinamikos bazinis = y1998 = 244.9 * 100 % = 95.2 %

y1997 257.2Sdinamikos bazinis= y1999 = 263.3 * 100 % = 102.4 %

y1997 257.2

Sdinamikos bazinis= y2000 = 257.7 * 100 % = 107.2 %

y1997 257.2

Sdinamikos bazinis = y2001 = 299.3 * 100 % = 116.4 %

y2000 257.2

Palyginus gautus duomenis matome, kiek pasikeitė bedarbių skaičius Lietuvoje nuo 1997 metų iki 2001 metų. Bedarbių skaičius palyginus su baziniais 1997 metais, 1998 metais sumažėjo 4,8 %, 1999 metais padidėjo 2,4 %, 2000 metais padidėjo 7,2 %2001 metais padidėjo 16,4 %.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 976 žodžiai iš 3235 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.