Tarptautinė public relations asociacija ipra
5 (100%) 1 vote

Tarptautinė public relations asociacija ipra

Tarptautinė public relations asociacija (IPRA)

Kai IPRA (International Public Relations Association) buvo įkurta Londone 1955 metais, jos sudėtyje buvo tik 15 narių iš penkių šalių. Šiuo metu į IPRA sudėtį įeina apie 1000 narių, atstovaujančių 77 šalis. IPRA būstinė randasi Ženevoje (Šveicarijoje). IPRA gavo formalų pripažinimą iš JTO pusės, o jos nariai vykdo konsultantų ekonominiais ir socialiniais klausimais pareigas JTO taryboje. 1964 metais IPRA prisijungė prie taip vadinamo Atėnų kodekso, pagrįsto Žmogaus teisių deklaracija, priimta JTO. IPRA 25 metinių progą 1980 metais, Prancūzijos pašto žinyba išleido pirmą pasaulyje ir kol kas vienintelį pašto ženklą, skirtą PR.

IPRA propaguoja specialisto PR srityje profesijos prestižą, aukštus standartus ir etinių normų paisymą tarp specialistų, kuriems tenka turėti reikalą su tarptautiniais public relations aspektais. Be to, IPRA palaiko profesionalu PR tobulėjimą ir prestižą tose pasaulio šalyse, kur ši profesija išgyvena pradinį vystymosi periodą, padedant kurti naujas nacionalines asociacijas. IPRA konferencijos vyksta du kartus per metus. Kasmet IPRA įteikia premijas „už indėlį į geresnį tarpusavio supratimą pasaulyje“, kas ketvirtį leidžia žurnalą International Public Realtions Review. Be to, IPRA leidžia taip vadinamus Gold Papers („Auksiniai puslapiai“) pagal svarbias problemas, įdomias pasaulinei PR srities specialistų bendruomenei.

Specializuotos, regioninės ir vietinės asociacijos

Nuolat didėjantis kelių specializuotų nacionalinių organizacijų narių skaičius byloja apie nuolat didėjantį interesų bendrumo šioje srityje jausmą, o taip pat apie „korporacinės dvasios“ stiprėjimą ir profesionalumo didėjimą. Pavyzdžiui, PR specialistai, dirbantys sveikatos apsaugos srityje, sukūrė bendriją, 1964 metais tapusią Amerikos ligoninių asociacijos (American Hospital Association – AHA) filialu. Beveik 4300 narių turi šiuo metu Sveikatos apsaugos strategijos ir rinkos vystymo bendrija (Society for Healthcare Strategy and Market Development), įkurta 1996 metais susiliejus dviem grupėms, esančioms AHA filialais: American Sodiety for Health Care Marketing and Public Relations ir Sodiety for Healthcare Planning and Marketing. Šios bendrijos nariai gauna Spectrum (informacinis biuletenis, leidžiamas du kartus į mėnesį), ir Hospitals & Healthcare Networks (žurnalas, leidžiamas du kartus į mėnesį).

Tipiniu panašių specializuotų grupių pavyzdžiu yra Nacionalinė valstybinių komunikatorių asociacija (NATIONAL Association of Government Communicators – NAGC). Ši asociacija, organizuota 1976 metų sausyje, apjungia Government Information Organization ir Federal Editors Association narius. Daugelis NAGC narių dirba Vašingtono regione, tačiau regioniniai NAGC skyriai yra tokiuose miestuose, kaip Frankfortas (Kentukio valstija), Mineapolis, Filadelfija, Denveris, Saskechanna-Velli (Pensilvanijos valstija), Ostinas (Teksaso valstija), Hempton – Roudžas (Virdžinijos valstija) ir Čikaga.

Šios asociacijos tikslai yra valstybinių komunikatorių autoriteto ir vaidmens padidinimas kuriant politiką ir didinant savo narių profesionalumą organizuojant darbo grupes, vedant seminarus ir kasmetines konferencijas. Ji taip pat bendradarbiauja su Civilinės tarnybos komisija su tikslu sukurti ir tobulinti svarbiausius profesionalius standartus. Dar vienu NAGC tikslu yra kreipimaisi į Kongresą, liečiantys įstatymų atšaukimą, kurie apriboja ir apsunkina ryšių su visuomenės tarnybų funkcionavimą valstybiniuose organuose.

Įspūdingo augimo periodą išgyvena ir taip vadinamos Juodosios public relations bendruomenės (Black Public Relations Society) skyrių tinklas Atlantoje, Čikagoje, Los Andžele, Niujorke, Filadelfijoje ir Vašingtone. Pirmi skyriai buvo įkurti 1973 metais, o paskutiniai – Niujorke – 1991 metais. Šie skyriai užtikrina bendrą vadovavimą ir organizacijų užsakymų paskirstymą tarp specialistų, o taip pat propaguoja specialisto public relations srityje karjerą tarp afro-amerikiečių studentų. Analogiška organizacija ispaniškai kalbantiems specialistams, Hispanic Public Realtions Association, buvo įkurta Los Andžele 1984 metais.

Tarp kitų specializuotų asociacijų galim pažymėti sekančias:

Religinių ryšių su visuomene taryba (Religous Public Realations Council) įkurta 1929 m.

Nacionalinė public relations asociacija mokyklinio švietimo sistemoje (National School Public Relations Association) įkurta 1935 m.

Ryšių ūkyje taryba (Agricultural Relations Council įkurta 1953 m.

Baptistų public relations asociacija (Baptist Public Realtions Association) įkurta 1954 m.

Nacionalinė aukų rinkimo specialistų bendrija (National Society of Fund Rasisng Executives) įkurta 1960 m.

Nacionalinis ryšių su investuotojais institutas (National Investor Realations Institute) įkurtas 1969 m.

Švietimo tobulinimo ir palaikymo taryba (Council for Advancement and Support of Education – CASE) įkurtas 1975 m.

Problemų valdymo taryba (Issue Management Council) įkurta 1982 m.

Floridos valstijos public relations asociacija (Florida Public Relations Association), įkurta 1938 m. – viena iš nedaugelio asociacijų, sukurtų valstijos lygyje. Tarp kitų galima pažymėti Maino public relations tarybą, Missisipi valstijos public relations asociaciją, Teksaso public relations
asociaciją. Panašiai į grupes valstijų lygiuose, daugelyje stambių miestų yra public relations klubai, publicity klubai ir kitos asociacijos, nesančios PRSA, IABC ir kitų nacionalinių ir tarptautinių organizacijų filialais.

Be to, atsirado eilė „ekskliuzyvinių“ grupių, turinčių įvairų įtakos laipsnį public relations praktikos formavimui. Tarp tokių grupių reikia pažymėti Wise Men („Išminčiai“, įkurtą 1938 m. Džono V. Hillo (John. W. Hill), Pendltono Dadli (Pendleton Dudley) ir T. Dž. Roso (T. J. Ros); Public Relations Seminar („PR-seminaras“), įkurtą 1951 m., kaip Nacionalinės public relations specialistų versle konferencijos (National Conference of Business Public Relations Executives) atsišakojimą; ir Pride and Alarm („Išdidumas ir nerimas“, įkurtą 1957 m. Niujorko specialistų, kurie apibrėžė save, kaip „jaunesnieji išminčiai“. Panašios grupės funkcionuoja neformaliai, o jų susirinkimai ir konferencijos vyksta uždaru režimu. Jų išskirtiniu bruožu yra grupinis uždarumas.

Naujausia „įėjimas tik su pakvietimu“ tipo grupe yra Arthur W. Page Society („Arturo V. Peidžo bendrija“), įkurta 1983 m., kai kompanijos AT&T gigantiškas public relations padalinys jau ruošiesi padalinimui tarp AT&T ir septynių vėl sukurtų regioninių telefoninių kompanijų, esančių AT&T suskaidymo rezultatu. Štai kas kalbama dėl šios grupės tikslų jos išleistoje medžiagoje:

„Arturo V. Peidžo bendrijos“ nariai yra įsitikinę, kad PR kaip administracinio valdymo funkcija turi apsprendžiamą reikšmę korporacijos sėkmei. „Bendrijos“ nariais yra tie specialistai, kurie prisilaiko aukščiausių public relations praktikos standartų, kurie realizuoja „Peidžo principus“. (Žiūr. 5.1. pavyzdį)

Už Jungtinių Valstijų ribų yra daugiau nei 100 nacionalinių ir regioninių asociacijų, atstovaujančių beveik 70 pasaulio šalių, be to šis skaičius nuolat auga priklausomai nuo to kaip PR įgauna vis didesnį pasaulinės visuomenės pripažinimą. Tokių asociacijų pavyzdžiais yra Australijos public relations institutas (šis institutas įkurtas 1960 m.), Federalinė Brazilijos public relations profesionalų taryba (1969 m.), Prancūzijos public relations federacija (1971 m.; šios federacijos nariais yra šešios atskiros specialistų ir konsultacinių firmų federacijos), Vokietijos public relations bendrija (1958 m.), Indijos public relations bendrija (1958 m.) ir Nigerijos public relations institutas (1963).

Studentų organizacijos

Amerikos studentų public relations bendrijos (Public Relations Student Society of America – PRSSA) atsiradimas padėjo naujų PR specialistų apmokymui ir pritraukimui. PRSA suinteresuotumas studentų skyrių organizavimui pirmą kartą pasireiškė 1950 m., tačiau tik 1967 m. balandyje Ohajo valstijos universiteto profesorius Volteris Zaifertas (Walter Seifert), dabar išėjęs į pensiją, pasiūlė PRSA asamblėjoje sukurti tokią organizaciją. Pasiūlymas buvo priimtas, ir pirmas studentiškas PRSA poskyris buvo įkurtas 1968 m. Iki 1998 m. PRSSA poskyriai buvo įkurti 203 studentų miestelių, o jų nariais buvo beveik 6000 studentų. PRSSA tikslas buvo „kultivuoti palankius ir tarpusavyje naudingus santykius tarp studentų ir PR srities profesionalų – praktikų“. Kad palengvinti studentų – absolventų perėjimą iš PRSSA į PRSA, buvo priimtos nuostatos dėl kandidatų į narių, pagal kuriuos kandidatai turi mokėti žymiai mažesnius nario mokesčius; be to, kandidatams numatytos specialios programos.

IABC taip pat remia studentiškus poskyrius, įkurtus 45 JAV studentų miestelių, o taip pat tris poskyrius Kanadoje ir vieną Honkonge. Bendras narių skaičius šiuose poskyriuose – 600 žmonių. Be to, daugelis studentų yra profesionalių poskyrių nariais. Teritoriniai ginčai tarp PRSA ir IABC prasidėjo po to, kai vieno universiteto studentiškas public relations klubas pabandė vienu metu tapti ir PRSSA ir IABC filialu. PRSSA egzistuoja taisyklė, draudžianti panašią „dvigubą pilietybę“, ką puikiai egzistuoja tikslų bendrumo nebuvimą pas daugelį profesionalių asociacijų ir bendrijų, veikiančių public relations srityje.

Etikos kodeksai

Be savaime valdančios organizacijos buvimo, vienu iš pagrindinių reikalavimų bet kokiai profesijai yra profesionalių normų, dažniausiai vadinamų „etiniais kodeksais“ visumos prisilaikymas jos atstovais. Visuomenei suvokiant profesionalumo ir interesų bendrumo vystymo svarbą pas kiekvienos profesijos atstovus, vis labiau buvo suvokiama ir būtinybė sukurti profesionalios atsakomybės standartus. Daugelis specialistų daro rimtus bandymus pademonstruoti savo atitikimą moraliniams pasirinktos profesijos kriterijams. Kiti, priešingai, suvokia kalbas apie visokius „etinius kodeksus“ kaip tuščiažodžiavimą.

5.2 pavzydys. Amerikos public relations bendrijos (PRSA)) profesionalių standartų kodeksas, reglamentuojantis public relations praktiką

(Šis kodeksas buvo priimtas PRSA asamblėjoje 1988 m. Jis pakeičia Etikos kodeksą, įsigaliojusį 1950 m. ir peržiūrėtą 1954, 1959, 1963, 1977 ir 1983 metais.)

Principų deklaracija

Amerikos public relations bendrijos nariai grindžia savo profesionalius principus fundamentinėmis vertybėmis ir asmenybės orumu, remiantis tuo, kad laisvas žmogaus teisių įgyvendinimas, tame tarpe žodžio, susirinkimų ir spaudos
laisvės, yra pagrindu public relations praktikoje. Atstovaujant klientų ir darbdavių interesus, mes pareiškiame apie savo prisirišimą kontaktų, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo tarp atskirų asmenų, grupių ir visuomenės institutų pagerinimo tikslams, o taip pat lygių galimybių įgyvendinti veiklą public relations srityje tikslams.

Mes įsipareigojame

Demonstruoti profesionalaus elgesio pavyzdžius, charakterizuojamo sąžiningumu, tikslumu, sąžiningumu ir aukšta atsakomybe visuomenės atžvilgiu.

Tobulinti savo individualų meistriškumą, didinti žinių lygį ir profesionalius įgūdžius nuolatinio tiriamojo darbo ir švietimo pagrindu.

Tvirtai laikytis Profesionalių standartų kodekso, priimto PRSA Asamblėjoje, teiginių public relations praktikoje.

Profesionalių standartų kodeksas public relations praktikoje

Žemiau išvardinti teiginiai priimti Amerikos public relations bendruomenės su tikslu propaguoti ir aktyviai įgyvendinti aukštus PRSA narių visuomeninės veiklos ir elgesio etikos standartus.

1.PRSA nario profesionali veikla turi atitikti visuomeninius interesus.

2.PRSA narys turi būti sąžiningumo ir padorumo aukštų standartų siekimo pavyzdžiu, vykdant greta to savo pareigas tiek kliento (darbdavio), tiek ir demokratinio proceso visuomenėje atžvilgiu.

3.PRSA narys turi veikti sąžiningai visuomenės, savo buvusių ir dabartinių klientų (darbdavių), o taip pat savo kolegų atžvilgiu, atmenant apie būtinybę paisyti informacijos gavimo laisvės ir kitų žmonių nuomonės gerbimo principus.

4.PRSA narys turi paisyti aukštus tikslumo ir tikrovės standartus, vengiant ekstravagantiškų pareiškimų arba nekorektiškų palyginimų, o minint žodžius ir idėjas, priklausančias kitiems žmonėms, būtinai nurodyti jų šaltinį.

5.PRSA narys neturi sąmoningai platinti klaidingą arba klaidinančią informaciją; jis turi stengtis greičiau ištaisyti klaidingus pareiškimus arba nekorektiškus palyginimus, tvirtinimus arba komentarus, už kuriuos yra atsakingas.

6.PRSA narys neturi užsiimti veikla, kurios tikslas pažeisti komunikacijos kanalų arba valstybės valdymo procesų vientisumą.

7.PRSA narys turi būti pasiruošęs atskleisti informaciją apie klientą arba darbdavį, kurių vardu vykdo kokias nors viešas komunikacijas.

8.PRSA narys neturi naudotis profesionaliomis atskirų asmenų arba organizacijų galimybėmis su tikslu aptarnauti kokį nors paskelbtą teisminį nagrinėjimą arba įgyvendinti atstovavimą panašiuose procesuose, demonstruojant tokiu būdu savo nepriklausomybę ir objektyvumą, o veikloje aptarnaujant kieno nors kito, slaptus interesus.

9.PRSA narys neturi garantuoti savo klientui tam tikrų rezultatų pasiekimą, esančių ne betarpiškoje šio specialisto kontrolėje.

10.PRSA narys neturi atstovauti konfliktuojančius arba konkuruojančius interesus, neturint visų suinteresuotų asmenų pritarimo, kurį jis turi gauti tik išdėsčius visus jam žinomus faktus.

11.PRSA narys turi vengti situacijų, kai šio specialisto asmeniniai interesai yra arba gali būti konflikte su jo pareigomis darbdavio, kliento arba ko nors kito atžvilgiu; bet kuriuo atveju jis turi iš anksto supažindinti su jais visus dalyvius.

12.PRSA narys neturi priimti piniginio atlyginimo, komisinių, dovanų ir t.t. nuo bet ko, išskyrus klientus arba darbdavį, kurių interesais jis dirba; bet kuriuo atveju jis turi iš anksto supažindinti juos su visa jam žinoma informacija ir gauti pritarimą, išreikštą aiškia forma.

13.PRSA narys turi aiškia ginti savo buvusių, dabartinių ir potencialių klientų ar darbdavių teises į jų asmeninio gyvenimo paslaptį ir neliečiamumą.

14.PRSA narys neturi sąmoningai kenkti profesionaliai kito specialisto reputacijai arba veiklai.

15.Jei kokiam nors PRSA nariui taps žinoma apie neetišką, nesąžiningą ar neteisėtą kito PRSA nario veiklą, tame tarpe apie šio kodekso nuostatų pažeidimus, jis privalo nedelsiant pateikti atitinkamus duomenis kompetetingiems PRSA organams, kurie imsis priemonių, numatytų procedūra, išdėstyta Reglamento XII straipsnyje.

16.PRSA narys pašauktas kaip liudytojas į teisminį nagrinėjimą, susietą su šio kodekso nuostatų patvirtinimu, privalo pasirodyti, jei tik nėra svarių priežasčių nepasirodymui, patvirtintų teisėjų kolegijos.

17.PRSA narys turi kuo greičiau nutraukti santykius su bet kokia organizacija arba asmeniu, jei tokie santykiai reikalauja iš jų veiksmų, prieštaraujančių šio kodekso nuostatoms.

Bandymų sukurti etikos kodeksą public relations srityje rimtumas atsispindi dideliame profesionalių standartų kodeksų kiekyje, reglamentuojančių specialistų veiklą šioje srityje. Svarbiausiu iš tokių kodeksų Jungtinėse Valstijose yra Amerikos public relations bendrijos (PRSA) kodeksas. Pirmas Profesionalių standartų PRSA kodeksas buvo priimtas 1954 m. Šis kodeksas nuosekliai buvo peržiūrimas 1959, 1963, 1977, 1983 ir 1988 metais (žiūr. 5.2 pavyzdį).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2084 žodžiai iš 6808 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.