Tarpukario Lietuvos trumpas
5 (100%) 1 vote

Tarpukario Lietuvos trumpas

LIETUVA

1918 02 16 – 1940 06 15

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas 1918 metais

1917 12 11 Lietuvos Taryba priėmė aktą, kuriuo skelbė su Vokietija susietos ir nuo kitų šalių nepriklausomos Lietuvos vyriausybės atkūrimas.

Lietuvą ir Vokietiją sies kariniai ryšiai ( LT savarankiška kariuomenė), komunikacijos (su savarankiškumu administracijose), muito bei pinigų bendrumas.

Jis sukėlė didelį nepasitenkinimą visuomenėje, kilo Politinė krizė, kurios metu atsistatydino 4 Tarybos atstovai.

1918 02 16 Lietuvos Taryba, pirmininkaujant J.Basanavičiui, Vilniuje pasirašė LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS.

1918 03 13 pagal Bresto taikos sutartį tarp Vokietijos ir Rusijos. Lietuva atiteko Vokietijai.

1918 03 23 Vokietija, remdamasi 1917 12 11 aktu, pripažino Lietuvos nepriklausomybę.

Vokietijos kaizeris Vilhelmas II planavo personaline unija prijungti Baltijos šalis prie Prūsijos ir Saksonijos. Lietuvos Taryba, bijodama, kad Lietuva gali būti prijungta prie Prūsijos karalystės, nusprendė pati išsirinkti Viurtembergo kunigaikštį Vilhelmą fon Urachą Lietuvos Karaliumi. Tai leido išvengti pajungimo Vokietijos imperijos įtakon.

1918 04 19 Sovietų Rusija uždarė Valstybės Tarybą.

1918 07 13 pervadinta Lietuvos Taryba išrinko Urachą Lietuvos karaliumi ir suteikė jam Mindaugo II vardą.

Jokių didelių permainų nebuvo. Jis niekada nebuvo atvykęs į Lietuvą, bet mokėsi lietuvių kalbos.

1918m. spalį įvyko Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirmasis suvažiavimas.

Tikslas:•sukurti sovietišką (proletariato diktatūrą) valdžią Lietuvoje, •Lietuvą prijungti prie SSRS

Vadovas Vincas Kapsukas (Partija neturėjo daug šalininkų šalies viduje.)

1918 11 02 Valstybės Taryba panaikino Mindaugo II paskyrimą.

Vokietija pripažino Lietuvos nepriklausomybę be papildomų sąlygų. Bet Lietuvos nepriklausomybės nepripažino Europa dėl Lenkų propagandos, kad Lietuva nepatikima ir laikina vyriausybė.

1918 11 02 Valstybės Taryba priėmė LAIKINĄJĄ KONSTITUCIJĄ.

o Valstybės Taryba tapo įstatymų leidžiamuoju organu, jai nedirbant Valstybės Tarybos prezidiumas, paskirtas Ministro pirmininko

o Galutinai valstybės santvarką turėjo reglamentuoti Steigiamasis seimas

o Taryba gali keisti konstituciją 2/3 balsų daugumą, atsiskaityti Ministrui pirmininkui

1918 11 04 Valstybės Taryba pavedė Augustinui Voldemarui sudaryti vyriausybę.

1918 11 11 Kompjeno paliaubos. Kapituliuoja Vokietija.

Rusija paskelbė negaliojančią Bresto taikos sutartį, kuria atsižadėjo vakarinių žemių. Tai reiškė, kad bolševikai bandys susigrąžinti Baltijos šalis.

1918 11 11 A. Voldemaras sudarė pirmąją Lietuvos vyriausybę. (7 Ministrų kabinetą)

Organizuojasi savivaldybės, policija. Voldemaras nematė tikslo burti kariuomenę, bet vietos savivaldybės sukūrė nedidelius milicijos būrelius, kurie kovojo su besitraukiančiais ir plėšikaujančiais vokiečių kariais (1918 11 11 kapituliavo Vokietija, baigėsi I pasaulinis karas, vokiečiai traukėsi iš Lietuvos).Iš Rusijos grįžę lietuvių kariai būrėsi į pulkus Alytuje, Gardine, Kaune.

1918 11 14 pirmasis laikinosios vyriausybės posėdis.

1918 11 23 pradėta organizuoti kariuomenė. Iš pradžių visko trūko.

1918 12 26 atsistatydino Ministrų kabinetas, Laikinoji vyriausybė nutraukė savo veiklą. Valstybės Taryba nebeposėdžiavo.

Laikinąją vyriausybę ėmė formuoti Mykolas Šleževičius.

Iš visų partijų sudarė koalicinį Ministrų kabinetą.

1918 12 29 M. Šleževičius keturiomis kalbomis kviečia piliečius į kariuomenę.

Kariuomenė kelioliką kartų padidėja, išauga iki 120 000.

Lietuvos valstybė 1918-1920 metais. Nepriklausomybės kovos

1918 gruodį Bolševikai įžengė į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Užėmė beveik visą Latviją išskyrus

1919 01 06 Raudonoji Armija užėmė Vilnių. Liepojos sritį.

Į sostinę atvyko V. Kapsukas su revoliucine vyriausybe. Ši „Laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė“ buvo sudaryta 1918 12 08 Stalino nurodymu.

Bolševikai užėmė Vilnių, Šiaulius, Panevėžį ir Ukmergę. 1919 02 7-9 Prasidėjo Kauno supimas; kovos prie Kėdainių ir Alytaus; lietuviai laimi.Lietuvai iškilo bolševikinės okupacijos grėsmė.

Užimtoje teritorijoje bolševikai kūrė savo valdžią. Jie nacionalizavo stambesnes įmones, dvarininkų, bažnyčių, vienuolynų žemes su visu inventoriumi. Nusavinta žemė išdalinta valstiečiams, pradėti kurti „liaudies ūkiai“. Rugpjūčio pab. lietuviai sumušė RA Zarasų operacijos metu, pasiekė Dauguvos krantus.

1919 01 02 Lietuvos vyriausybė persikelia į Kauną, kuris tampa kovų dėl Lietuvos centru.

1919 02 27 Lietuvos ir Baltarusijos socialistinės respublikos buvo sujungtos į vieną valstybę – LITBELĄ (sujungtos komunistų partijos) Vadovas V. Kapsukas. Faktiškai priklauso bolševikinei SSRS

1919 03 05 mobilizacinis kareivių šaukimas į Lietuvos kariuomenę.

1919 03 06 suformuojama Prano Dovydaičio vyriausybė Joje nebuvo kairiųjų. Valdė tik mėnesį.

1919m. balandį ketvirtąją vyriausybę sudarė Mykolas Sleževičius.

1919 04 04 priimta II LAIKINOJI KONSTITUCIJA

o Vietoj Valstybės Tarybos Prezidiumo įsteigiama Prezidento
institucija

o Prezidentas priklauso vykdomoji valdžia

o Prezidentui pavaldi kariuomenė

o Sukurta nepriklausoma Valstybės kontrolieriaus pareigybė

1919 04 04 prezidentu išrenkamas ANTANAS SMETONA

1919 04 19 lenkų kariuomenė, vadovaujama J. Pilsudskio, užima Vilnių.

Dėl Vilniaus kovoja lenkai, lietuviai ir okupavę rusui. Pirmesni, užimant Vilnių, buvo lenkai.

1920 11 19-21 mūšiai prie Širvintų ir Giedraičių. Lietuviai laimi.

1919 04 – 1920 11 kovos su lenkais.

BERMONTININKAI—Vokietijoje iš rusų belaisvių suformuota Baltagvardiečių kariniai daliniai, veikę kartu su vokiečių kariais-savanoriais. Veikė šiaurinėje Lietuvos dalyje.

1919 07 26 bermontininkai, vadovaujami generolo P. Bermonto, įsiveržia į Lietuvą.

1919 11 21-22 lietuvių kariuomenė sumušė bermontininkus prie Rokiškio.

1919 12 07 Lietuviai išvaduoja Šiaulius ir Joniškį. Gruodžio pab. bermontininkai pasitraukė.

1919 07-12 kovos su bermontininkais.

1919 10 02 m. Sleževičius atsistatydino ir užsienio reikalų ministru paskiriamas A. Voldemaras. A. Smetona liepia Ernestui Galvanauskui sudaryti Ministrų kabinetą.

Normalios valstybės veiklos organizavimas.

1919 Kaune įkurtas pirmasis Lietuvoje baleto teatras „Tautos teatras“ (direktorius A.Sutkus buvęs Maskvos teatro

1920 12 31 pastatyta pirmoji opera Verdžio „Traviata“ . aktorius)

1922 02 16 Kaune atidarytas Lietuvos universitetas (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 828 žodžiai iš 2754 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.