Telekomunikacijų rinkos tyrimas
5 (100%) 1 vote

Telekomunikacijų rinkos tyrimas

Ávadas

Ðiandien mobilios telekomunikacijos – viena ið sparèiausiai besivystanèiø komunikacijos srièiø, ir vis labiau braunasi á mûsø kasdieniná gyvenimà, todël labai svarbu þinoti vartotojø poþiûrá á teikiamas mobilias paslaugas Lietuvoje.

1979 m. Suomijoje “Ericsson” kompanijos darbuotojai kartu su kita “NOKIA” kompanija pasiûlë Suomijos gyventojams naudotis mobiliøjø komunikacijø paslaugomis. Netrukus mobiliosios komunikacijos buvo pasiûlytos ir kitoms ðalims. Bobiliosios komunikacijos greit paplito Vakarø Europoje, Amerikoje ir kt. ðalyse. Ðiandian skandinavijos gyventojai uþima 1 vietà pagal mobiliøjø telefonø kieká 1000 gyv. Suomijoje ðis skaièius siekia 33% visų Suomijos gyventojų.

Nuo 1992 m. Lietuvos gyventojai gavo galimybę naudotis mobiliomis komunikacijomis. Šią paslaugą pasiūlė “Comliet NMT” . Po trijų metų įsikūrė kita komunikacijų įmonė “OMNITEL”, kuri pasiūlė korinį GSM ryšį, po pusės metų įsikūrę “Bitė” GSM.

Jau po 6 metų 100% Lietuvos gyventojø gali naudotis mobiliøjø komunikacijø paslaugomis ir pasirinkti 1 ið 3 kompanijø.

Vis didėjanti konkurencija verčia mažinti kainas ir gerinti paslaugų kokybę. Per šiuos šešerius metus telefonų ir paslaugų kainos nukrito nuo 4 iki 20 kartų, todėl kiekviena firma teikianti mobilias paslaugas turi paisyti vartotojų poreikių įdiegiant naujoves.

Mobilusis telekomunikacijų ryšys yra nepakeičiamas pagalbininkas ne tik operatyviai sprendžiant darbo klausimus, bet ir turistinių kelionių bei atostogų metu.

Kiekviena mob. telekom. Bendrovė gerbia savo abonentus ir nuolat dirba, siekdama pateisinti jų lūkesčius. Norėdami sužinoti, ko reikia klientams, nuolat atlieka jų poreikių analizę. Nuo abonentų priklauso, kokias naujas paslaugas pradeda teikti ar tobulina jau esamas.

Mūsų tyrimo tikslas – ištirti privačių mobilaus ryšio telekomunikacijų kompanijų teikiamas paslaugas Lietuvoje.

1. Tyrimo metodika

Pirmiausia nustatëme uþdavinius, kuriuos tyrim metu turësime iðsiaiðkinti. Tyrim uþdaviniai yra ðie:

1) nustatyti, kokios yra mobilaus ryðio bendrovës?

2) kokias paslaugas teikia mobilaus ryðio bendrovës

3) kokie veiksniai átakoja pasiûlà.

Norint iðsamiau paaiðkinti nustatytus uþdavinius, reikia pirmiausia atsakyti á tam tikrus tiriamuosius klausimus.

1) Tiriamieji klausimai:

2) Kas naudojasi mobilaus ryðio paslaugomis?

3) Kaip plaèiai mobilaus ryðio paslaugomis naudojasi vartotojai?

4) Kokiu tikslu vartotojai naudojasi mobilaus ryðio paslaugomis?

5) Iðtirti prieþastis, lemianèias vienos ar kitos paslaugos pasirinkimà.

Tyrimà pradëjome nuo tyrimo plano sudarymo. Tyrimo planas toks:

1. Mobiliøjø telekomunikacijø ir paslaugos pasiûlos rinka:

1.1.Mobiliø telekomunikacijø ir tinklo pasirinkimas.

1.2.Informacijos pateikimas ir rëmimas.

2. Veiksniai, lemiantys apsisprendimà:

2.1. Rinkà átakojantys ir reglamentuojantys veiksniai.

2.2. Átakojantys veiksniai tinklo pasirinkimui.

2.3. Veiksniai átakojantys apsisprendimà pasirinkti vienà ar kità paslaugos tarifà

3. Instrumentarijaus sudarymas: stebëjimas, anketavimas.

4. Duomenø pateikimas ir analizë.

2. Bendra rinkos charakteristika

Ðiuo metu Lietuvoje mobilaus ryðio paslaugas teikia 3 pagrindinës bendrovës:

1) Bitë GSM;

2) Omnitel;

3) Comliet.

2.1. BITË GSM

Mobilus Bitës GSM tinklas Lietuvoje paslaugas teikia jau nuo 1996 m. Per paskutinius dvejus metus Beitës GSM paslaugø tiekimo kokybë smarkiai iðaugo, stipriai buvo praplësta tinklo teritorija, ávesta daug naujø paslaugø, stiprinamas tinklo galingumas.

Ðiuo metu Bitës GSM paslaugomis naudojasi apie 90000 Lietuvos gyventojø, tinklo teritorija uþima 91 % Lietuvos teritorijos, taip pat Bitës GSM abonentai gali naudotis mobilaus ryðio paslaugomis ir daugelyje uþsienio ðaliø, áskaitant 39 Europos Sàjungos ðalis su kuriomis ðiuo metu Bitë GSM yra pasiraðiusi “roaming’o” sutartis. (þr. 1 priedà).

Ðiuo metu “Bitë GSM” uþtikrina telefoniná ryðá visoje Europoje (iðskyrus Maltà, Jugoslavijà, Albanijà, Andorà). Daugumoje ðaliø klientai gali naudotis keliø operatoriø paslaugomis.

Per dvejus savo gyvavimo metus “Bitë GSM” daugiausia naujoviø ádiegë 1997m. , kuriomis dþiaugiasi ir abonentai ir “Bitës GSM” darbuotojai:

· “Labas” – iðankstinio apmokëjimo sistema, suteikianti galimybæ naudotis mobiliuoju ryðiu pigiai ir paprastai;

· gruodþio mënesá pasiûlyta telefonø nuoos koncepcija abonentø skaièiø padidino 15 tûkstanèiø.

1998m. vasario viduryje dauguma pasaulio pirmaujanèiø GSM kompanijø susitiko Kanuose pasidalyti idëjomis apie mobiliøjø ryðiø perspektyvas. Ten dalyvavo ir “Bitës GSM” atstovai. Jø dalyvavimas kongrese – tai garantas, jog “Bitë GSM” buvo ir bus paþangiausia vystant mobiløjá ryðá. Telefonð tiekëjai demonstravo naujus mobiliøjø telefonø modelius, kurie tampa vis maþesne, o jø funkcijø, tokiø kaip kalendorius, þaidimai ir t.t. daugëja. Pats ádomiausias pasiekimas yra galimybë programuoti telefonà. Tai leis mobiliø telekomunikacijø kompanijoms teikti naujas paslaugas savo klientams Kaip pavyzdá Ðvedijos bankas pateikë naujà paslaugà, kai klientas gali pasitikrinti savo sàskaità banke ar pervesti pinigus á kità sàskaità, neiðeidamas ið namø.

Daugelá naujø paslaugø teikianti GSM
mobiliojo ryðio sistema pirmauja pasaulyje. 50% naujø mobiliojo ryðio abonentø yra GSM abonentai, o pasaulyje ðiandien daugiau kaip 70mln. gyventojø naudojasi GSM ryðiu.

Pastaruoju metu pleèiantis tinklui ir sparèiai augant abonentø skaièiui, buvo padaryta nemaþø pakeitimø ir centrinëje “Bitës GSM” komutacijos stotyje. Balandþio mën. centriniai stoties procesoriai buvo pakeisti 4 kartus galingesniais naujo tipo procesoriais, leidþianèiais smarkiai padidinti telefonø stoties apkrovà, abonentø skaièiø, sumaþinti skambuèio sujungimo laikà. Tuo paèiu metu buvo pakeista stoties programinë áranga. Ji pagerino paslaugø kokybæ, tinklo darbo kokybæ, tinklo talpumà, leidþia ádiegti naujas paslaugas.

2.2. Omnitel

1995m. kovo 16d. Omnitel pirmoji Lietuvoje ásteigë GSM ryðio tinklà. Ið pradþiø ðis ryðys veikë tik dviejuose didþiausiuose miestuose, bet jau po keletos mënesiø jis nusidriekë nuo Vilniaus iki Klaipëdos. Praëjus trejiems metams mobilusis Omnitel GSM ryðys tapo prieinamas daugeliui ðalies gyventojø. Juo galima naudotis net 95% Lietuvos teritorijos. Per trumpà laikotarpá bendrovë pasiekë ið tikrøjø áspûdingø rezultatø. (þr. 2 priedà).

Omnitel ðiandien garsëja kaip bendrovë, siûlanti naudotojams tiek daug ir ávairø paslaugø, kokiø negali pasiûlyti jokia kita Lietuvos telekomunikacijø ámonë. Visø pirma mobiløjá GSM ryðá, radijo ieðkà ir internetà. Antra, – integruotas paslaugas kurios labai patogios naudotojams. Omnitel GSM abonentai nemokamai gali siøsti þinutes radijo ieðkos abonentams, interneto klientai ið Omnitel WWW puslapio, elektroninio paðto – siøsti þinutes á Omnitel praneðimø gaviklá, elektroniniu paðtu gaunamus laiðkus perduoti á praneðimø gaviklius, radijo ieðkos abonentai siunèiamas þinutes gali automatiðkai kopijuoti á á abonento pageidaujamà elektroniná paðtà, siøsti per modemà trumpus praneðimus bei radijo ieðkos þinutes ir t.t.

Omnitel geriausiai ásitvirtino ðalies telekomunikacijø rinkoje, sëkmingai plëtoja savo verslà, siûlo naudotajams moderniausias ir kokybiðkiausias ryðio primones, nuolat diegia naujoves ir neketina uþleisti lyderio pozicijø. Jau ðiais metais savo abonentams ji pasiûlë gerà naujovæ – trumpø praneðimø paslaugà.

Prieð metus mobiliuoju Omnitel GSM ryðiu naudojosi 30 000 þmoniø, o ðiuo metu – apie 105 000.

Su Omnitel GSM kortele bei mobiliuoju ryðiu abonentai jau gali keliauti po 37 uþsienio ðalis ir naudotis 54 operatoriø paslaugomis. (þr. 3 priedà).

Ðiø metø pradþioje pasiraðytos “roaming’o” sutartys su Slovakija ir Ukraina. Ðiemet planuojama pasiraðyti tokias sutartis su Australija, PAR, Naujaja Zelandija, Jungtiniais Arabø Emiratais, Libanu, Azerbaidþanu, Gruzija, JAV, Indonezija, Kuveitu, Makau.

Omnitel plëtoja ne tik mobiløjû GSM ryðá, bet ir gerina interneto, SPRINTNETO bei radijo ieðkos paslaugø kokybæ. Iterneto ir SPRINTNETO paslaugomis ðiandien naudojasi per 8 300 abonentø.

Vis populiaresnë tampa ardijo ieðkos paslauga. Ja naudojasi apie 3 150 abonentø.

Stiprëjanti konkurencija Lietuvos telekomunikacijø rinkoje verèia Omnitel nuolat ieðkoti bûdø, kaip gerinti ryðiokokybæ bei klientø aptarnavimà. Neseniai bendrovë ásigijo naujà didesnio talpumo komutacinæ stotá NOKIA. Ðiø metø rugpjûèio mënesá Omnitel þada pradëti teikti palydovinio ryðio paslaugas, todël su abonentais bus galima susisiekti bet kuriame pasaulio taðke.

Bendrovë Omnitel yra viena didþiausiø investuotojø á Lietuvos rinkà. Jau investuota 70 mln. JAV doleriø, ateityje ketinama investuoti dar 50 mln. Taèiau ji neapsiriboja vien tik investicijomis á naujas ryðio technologijas, bazines stotis ar kitokià árangà. Bendrovë taip pat remia mokslà, menà, sportà, kultûrà. Jau ðiais metais pasiraðytos dvi svarbios bendradarbiavimo sutartys: su II Lietuvos tautinës olimpiados ir VI Pasaulio lietuviø sporto þaidyniø organizaciniu komitetu bei Lietuvos Nacionaline Filharmonija. Omnitel sëkmingai bendradarbiauja su Kauno technologijos Gedimino technikos bei Vytauto Didþiojo universitetais, skatindama Lietuvos intelektualinio potencialo ugdymà. Ji ir ateityje ketina dirbti kûrybiðkai ir patikimai, kuo geriau tenkinti naudotojø poreikius, operatyviai digti naujoves, garantuoti puikià ryðio kokybæ.

2.3. COMLIET

“COMLIET”, bendra lietuvos, Liuksemburgo ir Danijos ámonë, valdanti plaèiausià mobiliojo ryðio tinklà Lietuvoje. Ið visø Lietuvos telekomunikacijos ámoniø yra sukaupusi didþiausià ðios srities patirtá.

“COMLIET” mobilusis ryðys veikia NMT sistemos pagrindu, 450 MHz daþnio juostoje, bet kuri teritorija yar korio principu dalijama á nedideles zonas, kur kiekvienà korio aká aptarnauja maþo galingumo radijo siøstuvas-imtuvas (bazinë stotis).

Mobiliojo ryðio paslaugos tiekiamos nuo 1992 m. “COMLIET” aptarnaujamas mobiliojo ryðio tinklas apima visà Lietuvà.

NMT 450 tinklas nepakeièiamas plëtojantiems verslà ne tik lietuvoje, bet ir uþ jos ribø. Lietuvoje registruotu telefonu galima naudotis Lenkijoje, kitose Baltijos ðalyse, visoje Skandinavijoje, pleèiasi galimybës Rusijoje ir kitose Rytø Europos ðalyse (þr. 5.6 priedà).

“COMLIET” siûlo ávairiø paslaugø. Tai ryðys su visu pasauliu visà parà (net ir nuolat keièiant savo buvimo vietà), mobiliøjø telegonø pardavimas, telefonø
ájungimas, abonento paieðka, balso paðtas, skambuèiø peradresavimas, atsakymas á skambutá pokalbio metu, konferencinis ryðys, detalios skambuèiø suvestinës ir kt. Kadangi NMT 450 sistema vis tobulinama, kartu gimsta ir naujos paslaugos, patobulintamtinklui kuriami nauji telefonai. NMT 450 Plus tinklo standartas praturtino tinklà naujomis galimybëmis – skambinanèiojo nuverio parodymas telefono displëjuje, automatizuotas tarptautiniø kodø rinkimas keliaujant ir t.t.

1997-øjø rudená “COMLIET” savo mobiliojo ryðio tinklà sujungë su internetiniu greitkeliu, kuris iðeina á artimiausià Vakarø Europos “Interneto” centrà Stokholme. Dabar teikiamos “Interneto” paslaugos per mobiliojo ryðio ir stacionaraus ryðio komutuojamas telefono linijas.

3. Mobiliø telekomunikacijø paslaugø pasiûla

3.1. Bitë GSM

“Bitë GSM” siûlo pasirinkti 9 mokëjimo uþ paslaugas planus. Pasirinkdami abonento grupæ, abonentai pasirenka tam tikrà mokëjimo uþ paslaugas planà. Pagal tai, kaip daþnai abonentaui reikalinas mobilusis ryðys, abonentas gali pasirinkti, kuriai ið 9 abonentø grupiø priklausys.

3.1.1. Mokëjimo uþ paslaugas planai

Mokëjimo uþ paslaugas planai Bitë I Bitë II Bitë III Bitë IV

Mënesinis abonento mokestis 47.20 Lt 70.80 Lt 134.52 Lt 259.60 Lt

Dienos valandø minutës kaina 2.36 Lt 1.89 Lt 1.46 Lt 1.18 Lt

Nakties valandø minutës kaina 1.25 Lt 1.18 Lt 0.94 Lt 0.71 Lt

Trumpos þinutës siuntimo kaina (dienos valandomis) 0.90 Lt 0.90 Lt 0.90 Lt 0.90 Lt

Trumpos þinutës siuntimo kaina (nakties valandomis) 0.45 Lt 0.45 Lt 0.45 Lt 0.45 Lt

Nemokamos papildomos paslaugos balso paðtas;skambuèio peradresavimas; skambuèio blokavimas;pokalbio pertraukimas;skambuèio priëmimas pokalbio metu;trumpø þinuèiø gavimas. balso paðtasskambuèio peradresavimas skambuèio blokavimaspokalbio pertraukimasskambuèio priëmimas pokalbio metutrumpø þinuèiø gavimas balso paðtasskambuèio peradresavimas skambuèio blokavimaspokalbio pertraukimasskambuèio priëmimas pokalbio metutrumpø þinuèiø gavimas balso paðtasskambuèio peradresavimas skambuèio blokavimaspokalbio pertraukimasskambuèio priëmimas pokalbio metutrumpø þinuèiø gavimas

faksogramø ir duomenø perdavimas;detalizuota sàskaita faksogramø ir duomenø perdavimas;detalizuota sàskaita

30 nemokamø minuèiø per mënesá nakties valandomis vietiniams pokalbiams 30 nemokamø minuèiø per mënesá nakties valandomis vietiniams pokalbiams 30 nemokamø minuèiø per mënesá nakties valandomis vietiniams pokalbiams 100 nemokamø minuèiø dienos valandomis per mënesá vietiniams pokalbiams, kai prakalbëta daugiau kaip 3.5 valandos dienos metu respublikos ribose

30 nemokamø minuèiø dienos valandomis per mënesá vietiniams pokalbiams, kai prakalbëtos daugiau kaip 2 valandos dienos metu respublikos ribose 25% nuolaida kiekvienai kitai pokalbio minutei, kai prakalbėta daugiau kaip 650 minučių

Dienos valandos: 8.00 – 20.00

Nakties valandos: 20.00 – 8.00

Kainos nurodytos su PVM

Ryðio paslaugoms poilsio ir ðvenèiø dienomis taikomas nakties valandø tarifas.

Paslaugø kainos

Paslauga Kaina su PVM Apmokëjimas Paaiðkinimas

Tel. Nr. Pasirinkimas 100.30 Lt Vienkartinis Telefono numerio pasirinkimas

Tel. Nr. Pakeitimas 94.40 Lt Vienkartinis Telefono numerio pakeitimas

Pakartotinis ájungimas 100.30 Lt Vienkartinis Abonento aktyvacija po laikino iðjungimo arba pakartotinis ájungimas, apmokëjus skolà

Faksogramø ir duomenø perdavimas 28.32 Lt Mënesinis Faksogramø ir duomenø perdavimas ið GSM tinklo

Detalizuota sàskaita 14.16 Lt Mënesinis Sàskaitoje nurodyti visi skambuèiai

Sutarties perraðymas nekeièiant SIM kortelës 40.00 Lt Vienkartinis Fizinio arba juridinio asmens vardu

SIM kortelës charakteristikos: atmintis – 150 telefono numeriø, 50 trumpø þinuèiø, 48 uþsienio operatoriai.

Ámonëms, turinèioms ar nusprendusioms ásigyti deðimt arba daugiau mobiliojo ryðio telefonø su “Bitës GSM” kortelëmis, siûlome mokëjimo uþ paslaugas planà “Bitë V” (“Bitë” verslui).

Ði naujovë turi keturis pagrindinius privalumus:

· nuolaida skambučiams grupės viduje;

· mažas abonentinis mokestis už kiekvieną grupės telefoną;

· mažėjanti pokalbio minutės kaina;

· pokalbių ribojimo galimybė.

Kuo dar patraukli “Bitė V”?

· Nemokamomis detalizuotomis sąskaitomis visiems “Bitės V” abonentams.

· Nemokamomis papildomomis paslaugomis: skambučio peradresavimu, skambučio blokavimu, pokalbio pertraukimu, skambučio priėmimu pokalbio metu, konferenciniais pokalbiais.

· Nemokamu balso pašto ir fakso pašto bei duomenų perdavimo įjungimu.

Kam reikia faksimilinio ryðio?

· Tam, kas asmeniðkai nori gauti jam skirtus faksimilinius praneðimus.

· Tam, kas nenori, kad jam siunèiami praneðimai “iðtirptø” ámonei skirtø praneðimø sraute.

Siunèiami praneðimai atkeliauja á “Bitës GSM” elektronino paðto sistemà. Sistema asmeniðkai informuoja vartotojà apie gautus naujus praneðimus skambindama jo “Bitës GSM” telefono numeriu. Praneðimà ið paðto sistemos atsiimti galima bet kuriuo fakso aparatu, paskambinti fakso aparatu á paðto sistemà ir duoti komandà persiøsti praneðimà, ara paskambinti á paðto sistemà mobiliuoju telefonu ir nurodyti, kokiu numeriu turi bûti persiøstas praneðimas. Jei vartotojas turi specialià árangà,
naudotis elektroniniu paðtu, “Internetu” bei susisiekti su jam pasiekiamais kompiuteriø tinklais.

Su “Bite V” mokesèiai uþ paslaugas skaièiuojami palankiausiais ákainiais.

“Bitës V” mokëjimo uþ paslaugas planas

(be PVM)

Sàskaitos uþ pokalbius dydis Lt Pokalbio minutës kaina, skambinant á fiksuotà “Lietuvos telekomo”, “Omnitel” ir “Comliet” tinklus Sàskaitos uþ pokalbius dydis Lt Pokalbio minutës kaina, skambinant grupës viduje

Nuo 8.00 iki 20.00 Nuo 20.00 iki 8.00 Nuo 8.00 iki 20.00 Nuo 20.00 iki 8.00

0 – 60 2.00 1.18 0 – 60 1.60 0.95

60 – 120 1.60 0.94 60 – 120 1.28 0.76

120 – 200 1.24 0.73 120 – 200 0.99 0.59

200 ir daugiau 1.00 0.59 200 ir daugiau 0.80 0.48

Ryðiø paslaugoms poilsio ir ðvenèiø dienomis taikomas nakties valandø (nuo 20.00 iki 8.00) tarifas.

Paslaugø kainos

(be PVM)

Nr. Paslauga Kaina Lt Apmokëjimas Paaiðkinimas

1 Mënesinio abonento mokestis 44.00 Mënesinis Taikomas kiekvienam grupës nariui

2 “Bitës GSM” SIM kortelë 100.00 Vienkartinis SIM kortelës kaina

3 SIM kortelës keitimas 0.00 Vienkartinis SIM kortelës keitimas

4 Numerio parinkimas 85.00 Vienkartinis Telefono numerio pasirinkimas

5 Numerio keitimas 80.00 Vienkartinis Telefono numerio keitimas

6 Pakartotina aktyvaicja 35.00 Vienkartinis Ájungimas po vartotojo inicijuoto laikino iðjungimo

7 Pakartotinas ájungimas 100.00 Vienkartinis Ájungimas, apmokëjus skolà

8 Sutarties perraðymas 100.00 Vienkartinis Sutarties perraðymas kitam abonentui

9 Sutarties keitimas 0.00 Vienkartinis Sutarties keitimas

Pirmà kartà Lietuvoje “Bitë GSM” pasiûlë naujovæ – skambuèio sujungimo mokestá – abonentas sutaupys jau nuo antros pokalbio minutës.

Tai reiðkia, kad “Bitë GSM” dabar yra pigiausia telefonø kompanija, skambinantiems á uþsiená.

Nemokamos papildomos paslaugos

Mokëjimo uþ paslaugas planai Bitë30 Bitë60 Bitë120 Bitë240

Nemokamø minuèiø kiekis Nakties val. 30 45 60 120

per mënesá pokalbiams Lietuvoje Dienos val. _ 15 60 120

Mënesinis abonentinis mokestis 49.00 Lt 99.00 Lt 199.00 Lt 299.00 Lt

Dienos valandø minutës kaina 2.00 Lt 1.60 Lt 1.20 Lt 0.80 Lt

Nakties valandø minutës kaina 1.00 Lt 0.80 Lt 0.60 Lt 0.40 Lt

Nuolaida tarptautiniams pokalbiams 10%

Skambuèio sujungimo mokestis 0.40 Lt

Paslaugø kainos

Paslauga Kaina su PVM Apmokëjimas Paaiðkinimas

Tel. Nr. Pasirinkimas 100.30 Lt Vienkartinis Telefono numerio pasirinkimas

Tel. Nr. Pakeitimas 94.40 Lt Vienkartinis Telefono numerio pakeitimas

Pakartotinis ájungimas 100.30 Lt Vienkartinis Abonento aktyvacija po laikino iðjungimo arba pakartotinis ájungimas, apmokëjus skolà

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2489 žodžiai iš 8249 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.