Transakcinė analizė
5 (100%) 1 vote

Transakcinė analizė

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………3

1. Transakcinės analizės esmė………………………………………………………………………….4

2. Konsultanto savybės ir terapiniai santykiai…………………………………………………4

3. Psichologinės(egzistencinės) pozicijos…………………………………………………………..5

4. Transakcinės analizės metodai…………………………………………………………………….7

4.1. Struktūrinė Ego analizė…………………………………………………………………7

4.2. Transakcijos ir jų tipai………………………………………………………………….9

4.3. Psichologiniai žaidimai…………………………………………………………………11

4.4.Gyvenimo scenarijus……………………………………………………………………..13

Išvados……………………………………………………………………………………………………………….15

Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………..16

Įvadas

Transakcinė analizė yra socialinė psichologija, kurią 1970 metais išplėtojo E. Berne. Per paskutinius keturis dešimtmečius, ši teorija išsiplėtė, buvo pradėta taikyti psichoterapijoje, švietime, apima tarpasmeninius santykius, vadybą, asmenybę, jos santykius ir elgesį.

E. Berne savo teoriją ir praktiką koncentravo į bendravimo patologiją, besireiškiančią psichologiniais žaidimais. Taigi, transakcionistai, kaip ir psichoanalitikai, analizuodami žaidimus grįžta į praeities įvykius, daug dėmesio skiria asmenybės struktūrai, tačiau jų išeities pozicija- tarpasmeniniai santykiai. Transakcinė analizė atvėrė naujas galimybes pažinti žmogų, sąveikaujantį su kitais. E. Berne ir jo pasekėjai nedviprasmiškai teigia, kad esminis žmogaus poreikis yra noras būti pastebėtam, „paglostytam“, pripažintam. Žmogus, negaudamas pripažinimo ženklų- stimuliacijų (žodžiu ar informacija, veiksmu, gestu, mimika ar bent žvilgsniu), geriausiu atveju netenka emocinės pusiausvyros. Tai gali būti kančios, psichinės ligos priežastis.(2)

Bendravimą galima analizuoti ir kaip tam tikros rūšies mainus, kurių metu vienas kitam perduodame kokią nors informaciją, o pačią transakciją galima traktuoti kaip bendravimo vienetą. Psichoterapijoje transakcinė analizė naudoja norint patenkinti specifinius pokyčius, kurių trokšta klientas, įtraukiant „Aš“ Suaugusį tiek kliento, tiek ir gydytojo, kad sutvarkyti elgesį, emocijas ir mintis, kurie trukdo plėtotis pilnavertiškai asmenybei.

Taigi, šio referato tikslas yra artimiau susipažinti su transakcine analize ir jos taikymu psichologiniame konsultavime. Tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai:

1. apžvelgti konsultanto savybes ir terapinius santykius su klientu;

2. apžvelgti psichologines pozicijas ir susipažinti su struktūrine Ego būsenų analize;

3. paanalizuoti transakcijų tipus;

4. aptarti psichologinius žaidimus ir gyvenimo scenarijų;

1. Transakcinės analizės esmė

Transakcinė analizė- tai psichologijos kryptis, turinti savo teorinę-konceptualiąją ir praktinę-eksperimentinę dalį, analizuojanti tarpasmeninius santykius( tiek turinio, tiek formos prasme), o kartu ir bendraujančiųjų asmenybės tobulinimo galimybės.

Paprastai transakcinės analizės praktikoje organizuojami grupiniai susitikimai, kurių metu konsultuojamieji išsiugdo gebėjimą savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, suprasti ir kontroliuoti praeities poveikius. Šių susitikimų eiga tokia: pirmiausia sudaroma sutartis- konsultantas įsipareigoja mokyti, o konsultuojamasis išmokti transakcinės analizės terminologija ir vartoti ją nagrinėdamas savo kasdienybę ir problemas. Po mokomosios susitikimų dalies pereinama prie praktinio teorijos taikymo- analizuojamos tiek konsultacijos metu įvykusios, tiek ir ankstesnės transakcijos, žaidimai, gyvenimo scenarijus.(4)

Konsultantai, naudojantys transakcinė analizę, sutartinai dirba vadovaudamiesi „čia ir dabar“ principu. Konsultavimo tikslas yra sukurti produktyvų, problemą spendžiantį elgesį. Naudojant transakcinė analizę konsultanto sukurtas egalitarizmas, saugumas ir abipuse pagarba paremti darbo santykiai su klientais. Šie darbo santykiai padeda klientams juos naudoti kasdieniniame gyvenime su savo artimais žmonėmis, darbe ir pan., o tai pagerina jų gyvenimo kokybę.(6)

Transakcinės analizės konsultantai, siekdami padėti savo klientams taiko keturis pagrindinius metodus: struktūrinę Ego analizę, psichologinius žaidimus, transakcijas ir gyvenimo scenarijaus analizę, kuriuos aptarsime vėliau.

2. Konsultanto savybės ir terapiniai santykiai

Transakcinę analizę taikantis konsultantas, kaip ir bet kurios kitos psichoterapijos krypties konsultantas turėtų turėti tam tikras asmenybės ypatybes( pasitikėjimą kiekvienu individu, gerbti individualias žmogaus vertybes, neturėti išankstinių nusistatymų, suprasti save, būti pareigingas ir pan.). Na, o kaip transakcinės analizės specialistas,
konsultantas turi(9):

1. suprasti transakcinė analizę ir jos taikymą psichoterapijoje dirbant su individais, poromis, šeimomis bei grupėmis.

2. įvertinti potencialų klientą ir priimti kompetetingą sprendimą ar jį konsultuoti, žinant moderniausias gydymo galimybes, sugebėti perteikti klientui skirtingas galimybes, ir turėti pasiryžimo pagelbėti, pasirinkus tęsti darbą.

3. žinoti etikos kodeksą ir demonstruoti etinę ir profesinę kompetenciją praktiškai.

Užmezgant ir plėtojant terapinius santykius svarbu suprasti, kad jie yra skatinantys pokytį, prigimtį ir skiriasi nuo kitų santykių. Konsultantas turi parodyti empatiškumą ir supratimą klientui, jo simptomams, taip pat parodyti klientui, kad jis yra suprastas. Konsultantas terapiniuose santykiuose taipogi turi(9):

1. parodyti sugebėjimą suprasti kito žmogaus fenomenologiją ir palyginti požiūrių sistemą neprarandant kontakto su kliento patirtimi.

2. sugebėti analizuoti save ir įsisąmoninant save atsiskleisti

3. suprasti besivystančias problemas, perkėlimo ir kontrperkėlimo fenomenus ir transakcinės analizės sėkmingą panaudojimą.

4. elgtis pagarbiai savęs ir kitų atžvilgiu, parodant jautrumą kitoms požiūrių sistemoms, kultūroms, socialinėms normoms, visi šie skirtumai turi išnykti konsultanto kabinete.

3. Psichologinės (egzistencinės) pozicijos

Bendravime yra labai svarbu, kokios nuostatos į save ir į partnerį mes prisilaikome. Kitaip tariant, gyvenime žmogus užima teigiamą arba neigiamą poziciją savo ir kitų atžvilgiu. Nuo gyvenimo pozicijos priklauso, kaip žmogus mąsto, veikia, elgiasi ir bendrauja su kitais, kaip jis vertina save ir aplinką. Santykio su pasaulio ir savimi būdas susiformuoja iš vaikystės patirties ir priklausomai nuo to, kaip tėvai, kiti aplinkiniai reagavo į spontaniško vaiko emocijas ir poreikius.

Visos pozicijas iš esmės yra tokios: „Aš geras“ arba „Aš blogas“ ir „Tu geras“ arba „Tu blogas“. Iki septynių metų vaikas prisitaiko prie vienos iš keturių gyvenimo pozicijų, kurias jis bando palaikyti visą gyvenimą E. Berne aptaria galimus keturis pastarųjų pozicijų derinius(1):

1. „Aš geras ir tu geras“. Ši pozicija yra pati konstruktyviausia, nes ji reiškia, kad žmogus priima, realiai vertina save ir kitą, kad jis nusirengęs bendradarbiauti ir spręsti problemas. Tai sėkmę nešanti, sveikos asmenybės pozicija, kuri pradeda formuotis dar vaikystėje. Jei tėvai skatina vaiką, džiaugiasi juo, pripažįsta jo laimėjimus, ima formuotis pozityvi nuostata į supantį pasaulį. Būtent tokia nuostata mums padeda būti laimėtojais, turėti patikimų draugų ir veiklos partnerių.

2. „Aš geras, o tu blogas“. Tai dominavimo pozicija, kuria stengiamasi parodyti savo pranašumą įvairiausiose srityse(„aš stiprus, teisingas, puikus“), jis manosi esąs didis ir šlovingas, siekia originalumo, tobulumo, revanšo pralaimėjus, todėl yra jautrus kritikai, agresyvus. Žmogus, žvelgiantis į pasaulį per antrosios pozicijos prizmę siekiama sumenkinti, pažeminti kitą(„tu egoistas, silpnas, klystantis“). Ši pozicija yra projekcinė: kiti žmonės kaltinami dėl tų savybių, kurios būdingos pačiam kaltinančiajam. Tai žmonės, kurie nuolat jaučiasi apgauti ir persekiojami todėl apgaudinėja ar persekioja kitus.

3. „Aš blogas, o tu geras“. Ši pozicija yra priešinga antrajai, tai savęs žeminimo, bejėgiškumo, nepasitikėjimo savimi pozicija. Tokiems žmonėms reikalinga globa, pagalba, jie gėrisi kitais ir jaučia gėdą dėl savęs. Save žeminančios nuostatos ima formuotis dar vaikystėje, kai tėvai užima poziciją „Aš geras, o tu blogas“, o vaikas statomas į poziciją „Aš blogas, o tu geras“. Šios pozicijos žmonės atitolsta nuo kitų, yra linkę į depresiją, perdeda savo menkavertiškumą, jaučiasi dėl visko kaltas, pažemintas, niekinamas, kvailas ir atmestas. Toks žmogus nemyli savęs ir mano, kad jį gali išgelbėti tik kiti, todėl ieško būdų būti jų mylimas.

4. „Aš blogas ir tu blogas“. Tai beviltiškumo pozicija, neretai asmenybę atvedanti į alkoholizmą, narkomaniją. Visas pasaulis suvokiamas kaip juodas, blogas, kuriame neįmanoma pasitaisyti. Tokios nuostatos ima formuotis vaikystėje, kai tėvai labai demonstruoja savo pranašumą, neleidžia vaikui mąstyti ir veikti pačiam. vaikas ima blogai galvoti apie save, ir apie tėvus. Visiškai atsiduodamas likimui, nenori niekuo domėtis, bijo permainų, neproduktyvus, sustingęs, jo elgesys destruktyvus. Tačiau jis atlaidus savo silpnybėms- savo įsipareigojimus atideda rytojui arba juos visai užmiršta, nes nejaučia atsakomybės. Toks žmogus negeba būti laimingas ir nenorėtų laimingus matyti kitus. Ši pozicija skatina socialinę ir asmeninę nesėkmę.

Neigiamas pozicijas užimantys arba pervertinantys save individai gali susidurti su daugeliu psichologinių problemų. Konsultantas tokiems klientams turėtų paaiškinti, kad jų užimamos pozicijos yra atsineštos iš vaikystės, tačiau klientai gali jas keisti remdamiesi suaugusio žmogaus racionaliomis galiomis, kurios gali atvesti žmogų į teigiamą gyvenimo poziciją. Tai suprasdamas ir adekvačiai vertindamas savo galimybes, padedamas konsultanto klientas gali pasiekti asmenybės brandą taip įveikdamas psichologines problemas, trukdančias pozityviam bendravimui ir kuo labiau priartėtų prie
pozicijos „ Aš geras ir tu geras“(1)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1357 žodžiai iš 4455 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.