Transparency international veikla afrikoje kenija zambija pietų afrikos respublika
5 (100%) 1 vote

Transparency international veikla afrikoje kenija zambija pietų afrikos respublika

1121

Turinys:

Įžanga 2

Apie Transparency International organizaciją 2

Transparency International veikla Zambijoje 3

TI organizacijos veikla Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) 4

Transparency International Kenijoje 6

Išvados 7

Literatūros sąrašas: 8

Įžanga

Transparency International (TI) – pasaulinė nevyriausybinė organizacija, tirianti įvairaus pobūdžio (taip pat ir politinę) korupciją. Organizacija visuomenei dažniausiai pažįstama dėl jos kasmet skelbiamo korupcijos suvokimo indekso – lyginamojo pobūdžio pasaulinės korupcijos sąvado. Šiai organizacijai priklauso ne tik Lietuva, Europos šalys, bet ir daugelis Amerikos, Azijos ir Afrikos šalių.

Analizavimui ir palyginimui pasirinkau tris Afrikos šalis: Keniją, Zambiją ir Pietų Afrikos Respubliką, nes jos yra vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių, tačiau vis tiek rūpinasi korupcijos problemomis, jos mažinimu. Kiekviena iš šių šalių turi savo Transparency International internetinį puslapį, kuriame išdėstyta kovos prieš korupciją bei šios organizacijos istorija, vizija, misija, vykdomos programos bei kita svarbi informacija.

Šio darbo tikslas palyginti trijų Afrikos valstybių Transparency International organizacijos skyrius, jų tikslus bei vykdomą veiklą.

Apie Transparency International organizaciją

Transparency International yra nevyriausybinė organizacija įkurta tam, kad didintų vyriausybių atsakingumą ir pažabotų tarptautinę bei nacionalinę korupciją. TI veikla suinteresuota šiais dalykais:

• Humanizmas, nes korupcija kenkia ir iškraipo plėtrą bei skatina augti piktnaudžiavimą žmonių teisėmis;

• Demokratija, nes korupcija kenkia demokratiškumui ir kai kuriems pasiekimams daugelyje išsivysčiusių ir greitai besivystančių šalių;

• Etika, nes korupcija kenkia socialinei integracijai;

• Praktika, nes korupcija iškraipo rinkos operacijas ir atima iš eilinių žmonių privilegijas ir naudą, kuri teisėtai turėtų priklausyti jiems.

Istorija. TI turėjo laukti ketverius metus, kol pagaliau buvo įregistruota kaip ribotos atsakomybės kompanija 1999 vasario 14. Per kitus kelerius mėnesius skyriaus steigėjai siekė identifikuoti narius, kurie galėtų sudaryti sekretoriatą. 1999 rugsėjo 7 susitiko tam, kad nuspręstų dėl tikslios organizacijos vizijos ir misijos.

TI darbotvarkė. Kova su korupcija yra galima tik dalyvaujant visiems tarpininkams, t.y. valstybei, civiliams piliečiams ir privačiam sektoriui. Pasitelkus TI nacionalinius skyrius šis judėjimas sujungia civilius piliečius, verslą ir vyriausybę dirbti kaip koalicija dėl sisteminių reformų. TI nekovoja prieš asmenis, bet stengiasi sukurti sistemą, kuri kovotų prieš korupciją. TI vaidina svarbų vaidmenį aukštinant visuomenės politinį sąmoningumą, o Korupcijos suvokimo indeksas sukelia reikšmingas reformas daugelyje šalių.

Nacionalinių skyrių reikšmė.Šiandien Transparency International užsiima veikla daugiau nei 77 šalyse ir tarptautinėje arenoje. Nacionaliniai skyriai yra globalinės antikorupcinės veiklos širdis – jie aktyviai kuria nacionalines antikorupcines strategijas. Tai daro pasitelkdami įspūdingą kiekį veiklų – nuo lobizmo iki visuomenės informavimo per žiniasklaidą, taip priversdami susirūpinti dėl korupcijos jų šalyje.

Nacionaliniai skyriai yra finansiškai ir instituciškai nepriklausomi, bet vadovaujasi pagrindiniais principais: netiriamojo darbo ir nepriklausomumo nuo vyriausybių, komercinių bei šališkų politinių interesų. Jie patys renka sau lėšas. Išrinkti atstovai iš nacionalinių skyrių vaidina pagrindinį vaidmenį renkant Direktorių valdybą, kuri eina vadovaujamąsias pareigas TI.

Transparency International veikla Zambijoje

Transparency International-Zambija (TIZ) įkurta 2000-ųjų birželį po to, kai TI ir kiti skyriai regione tarėsi Zambijoje identifikuoti kontaktinę grupę, kuri puoselėtų jų viziją bei idealus. TIZ galiausiai įregistruota tik 2001 sausį kaip neribotos atsakomybės įmonė. TI-Zambija tuo tarpu tvirtai pritaikė TI principus savo vizijai, misijai ir kitiems svarbiems dalykams nustatyti:

• Vizija. Zambijos įsitvirtinimas remiantis sąžiningais piliečiais ir institucijomis.

• Misija. TIZ, įkvėpta socialinio pagrindo sąžiningumo kultūrai, nuoširdumui, skaidrumui ir atsakingumui svarbos, stengsis prisidėti siekiant geros valdžios, kuri visiškai netoleruotų korupcijos ir tyrinėti statybos našumą bei gynybą.

• Organizacijos tikslai. Svarbiausias TI-Zambijos tikslas prisideda prie korupcijos sumažėjimo Zambijoje pasitelkus kitus bendrus organizacinius tikslus:

1. Efektyviai ir efektingai vaidinti sarginio šuns įstaigos prieš korupciją vaidmenį, taip skatinant vientisumą ir gerą valdymą Zambijoje;

2. Skatinti konstruktyvius debatus ir dialogą tarp įvairių dalyvių dėl korupcijos situacijos, gero valdymo ir sąžiningumo Zambijoje;

3. Išvystyti atsinaujinančias koalicijas jungtinių veiksmų tikslais ir padidinti informacijos pasidalijimą su įvairiais tarpininkais;

4. Išvystyti organizacines bei įvairių dalyvių žmogiškąsias galias efektyviam svarstomų korupcijos, gero valdymo ir vientisumo problemų nagrinėjimui.

• TIZ Direktorių valdyba. TI-Zambijos nariai per Metinį visuotinį susirinkimą (AGM) yra svarbiausi ir per šį forumą jie išrenka Direktorių
valdybą, kuri valdo organizacijos reikalus. Papildomai, TIZ Valdytojas vadovauja visą darbo laiką dirbančiam Sekretoriatui. Ryšių palaikymo grupė, kuri buvo atsakinga už Zambijos Transparency International skyriaus nustatymą, iš esmės prisiėmė Valdymo komiteto pareigas prižiūrėti pradinį periodą ir padėjo pagrindą narių komplektavimui ir galimam valdybos įkūrimui AGM. 2002 m. spalį, AGM išrinktas Valdymo komitetas kaip pirmas TIZ Valdybos narys. Valdybos sudėtis yra gerai subalansuota, kadangi joje yra profesionalai iš skirtingų sričių, apimant akademines, socialines ir gynimo organizacijas, visuomeninį sektorių, išsivystymo agentūras ir privatų sektorių. Kiekvienas valdybos narys turi užimti postą dviems metams ir gali siekti pakartotinio išrinkimo kitai kadencijai. Tačiau, visi valdybos nariai gali dalyvauti tik dviejose kadencijose, bet, su vienos kadencijos tarpu, Valdybos narys gali siekti pakartotinio išrinkimo. Atsitiktinai likusi laisva vieta turi būti užpildyta, kol įvyks kitas metinis visuotinis susirinkimas, kuriame bus išrinktas naujas narys, kuris pakeis valdybos narį, kuris atsistatydino, buvo išmestas ar diskvalifikuotas. Valdyba renkasi kas ketvirtį, kad gautų ir aptartų pranešimus iš Sekretoriato. Tai vaidina konsultacinį vaidmenį sekretoriatui. Valdytojas yra valdybos narys ir veikia kaip pagrindinė sąsaja tarp sekretoriato ir Valdybos.

• TIZ sekretoriatas. Viena iš pagrindinių užduočių, kurių ėmėsi ryšių palaikymo grupė, buvo dirbančio visą darbo laiką Sekretoriato įkūrimas, kuris susidorotų su kasdieninėmis organizacijos operacijomis. Yra numatytas, kad TIZ būtų Profesinė Asociacija, traukianti visuomenės narius, kurie dirba su problemomis, susijusiomis su korupcija ar turi interesų dėl kovos prieš korupciją. TIZ, kaip ir kiti Nacionaliniai Skyriai,stipriai remiasi bendradarbiavimu ir todėl neleidžia didelio Sekretoriato. Iš esmės, Sekretoriatas šiuo metu vaidina palengvinantį TIZ programų ir veiksmų vaidmenį narystės TI ir Valdybos vardu. Darbuotojų bendras skaičius siekia aštuonis. Sekretoriatas įgyvendina visas TIZ programas ir apie viską praneša Valdybai per Valdytoją.

• TIZ nariai. TIZ nėra masinė narystės organizacija, bet profesinė organizacija. Todėl TIZ nariu galima tapti tik gavus kvietimą per įstaigas, kompanijas, korporacijas, visuomenę ir asmenis, kurie, kaip manoma, yra tarp nuolatinių ir entuziastingų antikorupcijos kampanijos, sąžiningumo vadovavime ir teisingo valdymo rėmėjų,. TIZ nariai dalyvauja daugumoje programų, kurių buvo imtasi ir kurios buvo suplanuotos. Jie atneša savo kompetenciją dalyvaudami šitose programose.

TIZ programos. Kaip ir visose šalyse, priklausančiose TI organizacijai, Zambijoje taip pat vykdomos įvairios antikorupcinės programos:

1. Tyrinėjimas ir Gynimas. Svarbiausias šios programos tikslas yra rinkti empirinius duomenis, kurie skatina konstruktyvius debatus ir dialogą tarp įvairių dalyvių dėl būtinų pakeitimų, kurie padidintų kovą prieš korupciją ir skatintų gerą valdymą bei sąžiningumą Zambijoje. Tyrinėjimai teikia empirinę informaciją apie korupcijos paplitimą ir suvokimą įvairiuose sektoriuose, o tai padeda mobilizuoti visuomenę prieš korupciją. Gynimo planas garantuoja sėkmingą ir atsinaujinantį gynimo veiksmų įgyvendinimą aprūpindama aiškumu ir nurodydama strateginės svarbos prioritetus.

2. Bendravimo ir koalicijos kūrimas. Ši programa nusitaiko į informacijos apie įvairius korupcijos ir gero valdymo aspektus tapimą prieinama. Tai daroma pasitelkiant į pagalbą įvairius kelius, tokius kaip, naujienlaiškiai, tyrimų rezultatų publikacijos ir kt. Be to, TIZ, aktyviai dalyvauja bendradarbiaudama su daugybe organizacijų, tokiu būdu ir su visa pilietine visuomene taip kaip ir vyriausybė. Visa apimantis šios programos tikslas yra vystyti atsinaujinančias koalicijas dėl bendros veiklos ir padidinti informacijos pasidalinimą tarp įvairių tarpininkų.

3. Veiksnumo kūrimas. Ši programa yra skirta tam, kad padidintų įvairių dalyvių ir tarpininkų antikorupcijos kampanijoje žinias ir įgūdžius. Svarbiausias tikslas TIZ dalyvavimo šioje programoje yra išvystyti organizacines ir žmogiškąsias įvairių dalyvių galias efektyviai spręsti su korupcijos, geru valdymu ir sąžiningumu susijusiomis problemomis. Daugelis mokymo programų ir mokomosios medžiagos yra gerai išvystyta.

TI-Zambija remdamasi savo vizija, misija bei programomis siekia rezultatų antikorupcijos srityje ir po truputį gerina savo šalies įvaizdį tarptautinėje arenoje.

TI organizacijos veikla Pietų Afrikos Respublikoje (PAR)

Transparency International Pietų Afrikos Respublikoje (TSA) įkurta 2003 metais . Tai negaunanti pelno kompanija (Reg. 17260/08 numeris 97), kuri yra nešališka politinėms partijoms bei prijungta prie Transparency International bei SANGO Koalicijos (SANGOCO).

TSA vizija ir misija:

• Organizacijos vizija. „Skaidrumas. Pietų Afrikos Respublika rodo strateginius ketinimus organizacijos dinamiškoje ir besikeičiančioje aplinkoje. Skaidrumas. Pietų Afrikos Respublika rodo nepriklausomą iniciatyvą siekti prisidėti prie antikorupcijos judėjimo PAR, žemyne ir pasaulyje.“ (Šitaip teigia internetinis puslapis)

• Misija. Skaidrumas. Pietų Afrikos Respublika prisideda prie antikorupcinių judėjimų PAR per:

o Visuomenės
informavimas ir išsimokslinimas

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1422 žodžiai iš 2832 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.