Uab baltexfilm informacinis aprūpinimas
5 (100%) 1 vote

Uab baltexfilm informacinis aprūpinimas

Turinys

Įvadas 2

1.UAB “Baltexfilm” charakteristika 3

1.1.Bendrovės veikla 3

1.2.Prekių/paslaugų nomenklatūra 4

1.3.Klientai/vartotojai 4

1.4.Bendrovės konkurentai 4

1.5.Prekių/paslaugų kainos 4

1.6.Bendrovės veiklos finansinė analizė 5

2.Bendrovės valdymo struktūra 6

3.Bendrovės informacinė sistema 7

3.1.Išorės informacija ir jos srautai 7

3.2.Vidaus informacija ir jos srautai 8

3.3.Bendrovės duomenų bazės 10

3.4.Bendrovėje saugomi dokumentai 10

4.Konfidenciali informacija ir jos apsauga bendrovėje 14

5.Informacinio aprūpinimo organizavimas bendrovėje 16

5.1.Teisinės informacijos šaltiniai 16

5.2.Ekonominės informacijos šaltiniai ir jų komplektavimas 17

5.3.Techninės informacijos ir kiti šaltiniai 18

5.4.Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija 18

5.5.Bendrovės informacinio aprūpinimo schema 21

Išvados 22

Pasiūlymai 23

Naudotos literatūros sąrašas 24

Priedai 25

Įvadas

Informacija reikalinga bet kokiai veiklai, tame tarpe ir informaciniam aprūpinimui. Aprūpinimas informacija firmoje yra vienas svarbiausių elementų, lemiančių sėkmingą ir operatyvią firmos veiklą. Norint, kad firma nenutrūkstamai dirbtų, reikalinga papildoma, atnaujinta informacija. O ji gaunama iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių ir perduodama visų lygių ir funkcijų darbuotojams firmoje. Taip vyksta aprūpinimas informacija firmoje.

Tai aktualu kiekvienai firmai – tiek mažai, tiek vidutinio dydžio, tiek didelei. Tik gali skirtis informacijos poreikis, t.y. informacijos kiekis, reikalingas konkrečiam uždaviniui išspręsti. Informacijos poreikis yra atskaitos taškas, organizuojant firmos veiklą. UAB “Baltexfilm” informacijos poreikis yra didelis, nes pati bendrovė yra didelė ir užimanti didesnę dalį Lietuvos fotografijos rinkoje.

Pagrindinis šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kaip vyksta aprūpinimas informacija mano pasirinktoje UAB “Baltexfilm”, kokiais informacijos šaltiniais naudojasi bendrovė ir kokią įtaką turi informacinis aprūpinimas šios bendrovės veiklai.

Šio darbo uždaviniai: išanalizuoti išorinius ir vidinius informacijos šaltinius bei jų srautus, bendrovės duomenų bazes bei išsiaiškinti, kokie saugomi dokumentai, bendrovės teisinės, ekonominės ir techninės informacijos šaltiniai.

Rašant darbą sudarytos 2 lentelės bei nubraižytos 3 schemos. Priedus sudaro 8 dokumentai ar jų ištraukos.

Išanalizavus bendrovės aprūpinimą įvairia informacija, jos srautus, galiu teigti, jog ši bendrovė išnaudoja visas galimybes, atsirinkdama tinkamą informaciją iš didelio jos kiekio. Aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir teisingai apdorotos informacijos dėka ši bendrovė išlaiko lyderio pozicijas fotografijos rinkoje.

1.UAB “Baltexfilm” charakteristika

Fuji Photo Film Co Ltd. yra viena iš rinkos lyderių, gaminanti vaizdo ir garso atkūrimo medžiagas ir įrangą. Kompanijos būstinė yra Tokijuje, tačiau kompanija įkurta Japonijos Ashigara mieste, esančiame Fuji kalno papėdėje.

Fuji Photo Film Co Ltd. įkurta 1934 metais, ir iki mūsų dienų labai stipriai išaugo. Nors didžiausia gamykla tebėra Ashigara mieste, Japonijoje veikia dar šeši fabrikai ir šešios tyrimų laboratorijos. Kompanijos atstovybės veikia 13 pasaulio valstybių, o daigiau 200 kompanijų turi distributoriaus teises.

Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB “Baltexfilm” įkurta 1992 metais kaip Fuji Photo Film atstovė. Pirmasis bendrovės tikslas – sukurti mėgėjiškos fotografijos paslaugų tinklą. Buvo pradėti steigti fotocentrai, kurie pigiai, greitai ir kokybiškai ryškino spalvotas fotojuostas ir spausdino spalvotas nuotraukas. “Fujifilm” vardas, kuris tuo metu mūsų šalies fotomėgėjams buvo dar mažai žinomas, šiandien yra populiariausias Lietuvoje.

1.1.Bendrovės veikla

Fuji kompanija gerai žinoma ir aukštai vertinama kaip profesionalių ir mėgėjiškų fotojuostelių bei fotoaparatų gamintoja, tačiau kompanijos produkcijos spektras žymiai platesnis. Fuji gamina ir prekiauja fotolaboratorijų įranga nuo minifotolaboratorijų iki didelio našumo spausdintuvų nuotraukoms, rentgeno juostomis ir įrengimais naudojamais medicinoje, filmų juostomis, vaizdo ir garso kasetėmis, kompiuterinėmis laikmenomis ir t.t. Fotolaboratorijose fotonuotraukos gaminamos iš kompiuterinių laikmenų, pozityvų, negatyvų, o taip pat duomenys įrašomi į kompiuterines laikmenas.

UAB “Baltexfilm”, atstovaudama geriausius pasaulyje fotoproduktus, šiandien yra didžiausia įmonė Lietuvos fotografijos rinkoje. Įmonės veikla neapsiriboja fotoproduktų prekyba. Jos kolektyvas daug dirba techninio aptarnavimo, švietimo, kultūros srityse. Kuriant fotomėgėjų aptarnavimo tradicijas, kiekvienais metais rengiami konkursai ir parodos, atrenkami dalyviai tarptautiniams “Fujifilm” konkursams.

Fuji kompanija turi didžiulę patirtį ir visada žengia priekyje, įdiegdama naujausias ir pažangiausias technologijas gamyboje.

1.2.Prekių/paslaugų nomenklatūra

UAB “Baltexfilm” prekiauja dideliu prekių asortimentu ir teikia paslaugas, susijusias su fotografijomis. Ši bendrovė prekiauja didesne dalimi Fuji kompanijoje gaminamų prekių, t.y. fotojuostelėmis – mėgėjiškomis negatyvinėmis, mėgėjiškomis pozityvinėmis, profesionaliomis pozityvinėmis, profesionaliomis negatyvinėmis; fotoaparatais – juostiniais,
skaitmeniniais, APS formato; fotopopieriumi; vaizdo ir garso juostomis; kompiuterinėmis laikmenomis bei elementais (1 priedas).

Be parduodamų produktų bendrovė dar ryškina juostas, daro fotonuotraukas, jas įrėmina ir panašiai.

1.3.Klientai/vartotojai

Šios įmonės klientai yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kadangi UAB “Baltexfilm” parduodamų fotoproduktų ir teikiamų paslaugų spektras yra labai platus, todėl ir vartotojai yra įvairūs asmenys. Tai mėgėjai ir profesionalai fotografai, kompiuterių žinovai, įmonės, teikiančios fotopaslaugas ir kiti.

1.4.Bendrovės konkurentai

UAB “Baltexfilm”, nors ir būdama didžiausia įmone Lietuvos fotografijos rinkoje, tačiau ji nėra monopolininkė ir turi nemažai konkurentų. Bendrovės veikla apima nemažai sričių, todėl kiekvienoje veiklos srityje atsiranda konkurentų.

Manyčiau, pagrindinė konkurentė yra “Kodak”, gaminanti fotojuosteles, fotopopierių, fotoaparatus bei kitus gaminius. Fotoaparatus gaminančios įmonės “Canon”, “Premier”, “Samsung”, “Olympus” taip pat yra nagrinėjamos bendrovės konkurentės. Elementų prekyboje konkurenciją sudaro “Varta”, “Duracell”, “Energizer” ir kitų įmonių/įstaigų/organizacijų gaminiai. Kiek mažiau žinomos, tačiau taip pat egzistuojančios fotografijos rinkoje, yra tokios įmonės kaip “Konica”, “Agfa”, “Scotch”.

1.5.Prekių/paslaugų kainos

UAB “Baltexfilm” parduodamų produktų įvairovė yra labai didelė, todėl išvardinti visų gaminių kainas yra fiziškai neįmanoma. Todėl aš pateiksiu geriausiai žinomų ir naudojamų produktų kainas.

Be abejo, mėgėjams ir profesionalams skirtų prekių kainos žymiai skiriasi. Tuo tarpu palyginus su kitų firmų gaminiais, kainos mažai kuo skiriasi.

Fuji produktų, priklausomai nuo kokybės ir paskirties, kainų spektras yra platus.

Produktų kainos:

 Fotojuostelės – nuo 8 Lt.

 Fotoaparatai – nuo 120 Lt.

 Vaizdo juostos – nuo 9 Lt.

 Garso juostos – nuo 3 Lt.

 Kompiuterinės laikmenos – nuo 2,5 Lt.

 Filmų juostos – nuo 16 Lt.

 Elementai – nuo 2,5 Lt.

Pora teikiamų paslaugų kainų:

 Negatyvų ryškinimas – 3 Lt.

 Nuotraukų gamyba – nuo 0,79 Lt.

1.6.Bendrovės veiklos finansinė analizė

Finansų analizės uždaviniams spręsti reikia surinkti daug įvairios ir patikimos informacijos, kuri priklauso nuo jos vartotojo analizės tikslų. Vartotojais gali būti savininkai, kreditoriai, vadybininkai, klientai, darbuotojai, valstybės institucijos (mokesčių inspekcijos, fondų biržos ir kt.). Savininkai visada domisi verslo eiga, jiems svarbi finansinių ataskaitų informacija, mokesčių inspekcijos domisi įmonės gaunamomis pajamomis, pelnu, nuostoliais, ar teisingos finansinės ataskaitos.

Finansinės ataskaitos yra svarbiausias informacijos apie įmonę šaltinis, jos apibūdina įmonės finansinę būklę konkrečiu laiko momentu ir jos veiklą per apibrėžtą laikotarpį. Pagal jas gali būti skaičiuojamas būsimas įmonės pelnas. Finansų ataskaitų analizė yra planinių priemonių, įtakojančių įvykių eigą ateityje, atspirties taškas.

Iš 2 ir 3 prieduose esančių duomenų (supaprastintų finansinių ataskaitų) galima spręsti, jog UAB “Baltexfilm” – efektyviai dirbanti ir pelną gaunanti bendrovė. Šios bendrovės veikla yra stabili. Tačiau galima pastebėti tai, jog bendrovės gautinos sumos per vienerius metus yra ganėtinai didelės, o tai gali įtakoti jos veiklos stabilumą.

Balanso ir pelno ataskaitų duomenys rodo bendrovės vykdomų operacijų piniginius įvertinimus. Kadangi pati bendrovė yra didžiausia Lietuvos fotografijos rinkoje, tai ir jos apyvarta yra didelė – pardavimai ir paslaugos sudaro virš 89 mln.lt. Tačiau atėmus produktų ir paslaugų savikaina bei veiklos sąnaudas, belieka virš 3 mln.lt. veiklos pelno.

Bendrovės turtas sudaro virš 94 mln.lt., iš jų ilgalaikis turtas – virš 60 mln.lt., trumpalaikis – virš 30 mln.lt.

2.Bendrovės valdymo struktūra

4 priede pateikta UAB “Baltexfilm” valdymo struktūra.

Čia yra išskirti penki valdymo skyriai – tai marketingo, komercijos, finansų, pardavimų ir transporto skyriai. Kiekvienam skyriuje dirba atitinkamas skaičius žmonių, tačiau konkrečių duomenų man nepavyko gauti. Atsižvelgiant į bendrovės dydį, joje turėtų būti nemažas darbo vietų skaičius.

Kiekvienam skyriui vadovauja atitinkamo skyriaus direktorius (marketingo skyriui – marketingo direktorius ir t.t.), tačiau išimtį sudaro transporto skyrius. Jame neiškirtas joks direktorius. Iš pirmo žvilgsnio UAB “Baltexfilm” valdymo struktūra atrodo labai paprasta, tačiau jos įvairumą (sudėtingumą) rodo tai, kad komercijos skyrius vadovauja kitiems dviems (pardavimų ir transporto) skyriams bei pavieniams asmenims.

Šioje valdymo struktūroje nėra išskirta laboratorijų, kurios yra bendrovės nuosavybė. 1992 metais pradėjo veikti pirmoji automatinė “Fujifilm” laboratorija Vilniuje, vėliau Kaune ir Klaipėdoje. O šiuo metu jau veikia trylika skaitmeninių fotolaboratorijų: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Alytuje.

Mano turimais duomenimis ši bendrovė neturi daugiau jokių kitų skyrių, padalinių, filialų ar poskyrių.

3.Bendrovės informacinė sistema

Informacinė sistema – grupė komponentų, kurie tarpusavy sąveikauja tam,
gamintų informacinius pranešimus (žinutes). Informacinėje sistemoje pagrindinė –žaliava yra duomenys. Norint, kad sistema nenutrūkstamai funkcionuotų, ji turi būti papildoma reikalingais duomenimis. UAB “Baltexfilm” informacijos vadybininkas atsakingas už duomenų ir informacijos srautus, kuriuos turi iš anksto numatyti ir suplanuoti, patikrinti ir nukreipti vartotojui.

Informacinės sistemos nauda bendrovei apima:

 geresnį veiklos ir verslo supratimą;

 išaugusį ištirtų alternatyvų skaičių;

 greitus reagavimus į netikėtas, nelauktas situacijas;

 komunikacijų pagerinimą institucijoje;

 kontrolės pagerinimą;

 efektyvesnį duomenų šaltinio panaudojimo sudarymą ir kt.

3.1.Išorės informacija ir jos srautai

Yra daugybė išorės informacijos šaltinių, iš kurių galima gauti pageidaujamą informaciją. UAB “Baltexfilm” yra Prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) narė. Ji moka nario mokestį, todėl gauna lengvatas ir pirmumo teisę. Šios sistemos pagalba bendrovė lengvai suranda duomenis apie potencialius užsienio partnerius. Be to, būnant PPAR nare, supaprastėja dokumentų išdavimo ir tvirtinimo tvarka.

Mano nagrinėjama bendrovė jai reikiamą informaciją gauna ir iš informacijos įmonės “Kas ką gamina”. Ši įmonė teikia informaciją apie potencialius partnerius, siūlo platų pasaulio įmonių adresų asortimentą, vykdo tikslinį išsiuntinėjimą bei atlieka partnerių patikimumo tikrinimą. Tai UAB “Baltexfilm” leidžia operatyviau ieškoti reikiamos informacijos.

Euro info centre bendrovei suteikiama informacija apie Europos sąjungos rinką.

Didelę dalį informacijos bendrovė suranda interneto puslapiuose, nes yra pakankamai gerai išvystyta kompiuterinė informacijos sistema. Čia galima išskirti pasaulinę informacinę sistemą – KOMPASS. Per šią sistemą gaunama griežtai apdorota, universali informacija.

Informacija gaunama ir kitais būdais. Pavyzdžiui, perkamos knygos, prenumeruojami žiniasklaidos leidiniai.

Šioje schemoje pateikti išorės informacijos srautai.

1 schema

Išorės informacijos srautai

Schemoje galime aiškiai matyti, kas mano nagrinėjamai bendrovei suteikia išorinę informaciją. Taigi pagrindinę informaciją UAB “Baltexfilm” gauna iš šių įmonių: PPAR, “Kas ką gamina”, Euro info centras, KOMPASS bei įvairios publikacijos (knygos, žiniasklaida).

3.2.Vidaus informacija ir jos srautai

Kiekvienos konkrečios informacinės sistemos pobūdis ir sandara priklauso nuo įmonės veiklos valdymo darbų ir apimčių pobūdžio, taip pat nuo pagrindinės veiklos valdymo, vidaus duomenų apdorojimo sistemų, technologinių procesų valdymo ir kt.

Informacinės sistemos funkcijos:

 duomenų rinkimas ir organizavimas;

 duomenų perkėlimas iš vienos vietos į kitą;

 naudos gavimas iš informacijos, apdorojant duomenis;

 duomenų išsaugojimas naudojimui ateity;

 priėjimas prie anksčiau sukauptų duomenų;

 pranešimų pateikimas vartotojui.

Mano nagrinėjamoje bendrovėje yra šios informacinės sistemos: finansų ir buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo, raštvedybos, marketingo ir rinkotyros ir kitos.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1851 žodžiai iš 6147 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.