Uab elidonas
5 (100%) 1 vote

Uab elidonas

TURINYS

1. Verslo aprašymas…………………………………………………..3

1.1. Įmonės pristatymas ……………………………………………..3

1.1.1. Duomenys apie įmonę …………………………………….3

1.1.2. Įmonės istorija …………………………………………….4

1.2. Įmonės vizija, misija, tikslai..………………………………….4

2. Vadymas..…………………………………………………………..6

2.1. Įmonės struktūra ……………………………………………….6

2.2. Įmonės valdytojai ………………………………………………8

3. UAB “Elidonas” darbuotojai………………………………………9

4. UAB “Elidonas” vartotojai………………………………………..11

5. UAB “Elidonas” tiekėjai…………………………………………..12

6. UAB “Elidonas” konkurentai…………………………………….14

7. UAB “Elidonas” marketingo priemonės …………………………16

8. UAB “Elidonas” SWOT analizė…………………………………..17

Išvados…………………………………………………………………22

Literatūros sąrašas……………………………………………………23

1. Verslo aprašymas

1. 1. Įmonės pristatymas

UAB „Elidonas“, veikianti nuo 2001 m. užsiima statybos ir apdailos darbais visoje Lietuvoje, bendradarbiauja su statybinių medžiagų tiekėjais bei gamintojais šalies viduje. Augant Lietuvos ekonomikai, bei gyventojų pajamų lygiui, iškyla poreikis naujiems sprendimams statybų rinkoje. Vilniaus mieste šis poreikis pastebimas ryškiausiai, nes plečiasi miesto infrastruktūra, bei Vilnius tampa pagrindiniu šalies investicijų traukos centru. Tai sąlygoja didesnę konkurenciją. Lietuvoje 2003 metais, palyginus su 2002 metais, statybų apimtys išaugo 18 %, o Vilniuje ~ 27%. Norint išlikti konkurencingoje aplinkoje būtina atsižvelgti į įmonės pasiūlos šiai rinkai bei strateginių planų įgyvendinimą.

Šiuo metu UAB „Elidonas“ veiklą sudaro 30% statybos darbų ir 70% apdailos bei rekonstrukcijų darbų. UAB „Elidonas“ užsakovų pageidavimu, darbus atlieka naudodama visas moderniausias medžiagas bei statybų technologijas. Bendrovė yra patraukli klientams savo statybų kainomis bei jaunu darbuotojų kolektyvu. Taip pat bendrovė yra lanksti su užsakovais finansinių atsiskaitymų klausimais (pvz.: sudarius trišalę sutartį su UAB „Hanza Lizingas“, UAB „Sarma“ už atliktus darbus gali atsiskaityti per metus).

Lyginant 2003 ir 2004 metų UAB „Elidonas“ veiklos apimtis, apyvarta išaugo nuo 570 tūkst. Lt iki 890 tūkst. Lt. 2005 metais prognozuojama 1,5 mln. Lt apyvarta, net vien 2005 m. sausio-kovo mėn. buvo atlikta darbų už 400 tūkst. Lt.

1.2.1. Duomenys apie įmonę

Pavadinimas: UAB „Elidonas“

Adresas: Savanorių 174A, Vilnius

Registracijos Nr. ir data: UAB2001-682, 2001 m. gegužės 10 d.

Įmonės kodas: 673549917

Ūkio sektorius: Statyba

Įmonės tipas: Uždara akcinė bendrovė

Veiklos sritis: Statybos ir apdailos darbai

Akcinis kapitalas: 100 000 Lt.

UAB „Elidonas“ yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios kapitalas padalintas į vardines paprastąsias akcijas. Vienintelis įmonės akcininkas, kuriam priklauso 100 % akcijų, yra UAB „Elidonas“ generalinis direktorius Laimonas Stakauskas. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos. Jų funkcijos, teisės ir atsakomybė perduodamos visuotiniam akcininkų susirinkimui ir administracijos vadovui – direktoriui, kurį ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui skiria, atleidžia iš pareigų bei nustato darbo apmokėjimo tvarką visuotinis akcininkų susirinkimas.

1.2.2. Įmonės istorija

UAB „Elidonas“ savo veiklą pradėjo 2001 metais Mažeikiuose. Bendrovės užsakovais buvo didelės kompanijos: UAB „Senukai“, UAB „Sarma“ – kuri įmonę samdo beveik visų savo kosmetikos parduotuvių įrengimui. 2002 metais bendrovės būstinė persikėlė į Vilnių, kur sėkmingai tęsia savo veiklą statybos ir apdailos srityje.

1.2. Įmonės misija, vizija ir tikslai

UAB „Elidonas“ misija: Efektyviai, kokybiškai, saugiai teikti gaminius, paslaugas ir konsultacijas savo klientams.

UAB „Elidonas“ pagrindinai tikslai: gerinti įmonės veiklą ir siekti geresnių ūkinės veiklos rezultatų maksimaliai patenkinant savo klientų poreikius bei lūkesčius.

UAB „Elidonas“ vizija: Stabiliai, saugiai, efektyviai ir pelningai veikianti įmonė.

Tikslai orientuoti į natūralią verslo plėtrą, bei į socialinę įmonės padėtį rinkoje. Norint įgyvendinti šiuos tikslus reikia išspręsti tokius uždavinius:

1. Artimoje ateityje:

 išlaikyti esamą padėtį rinkoje;

 išlaikyti esamus ryšius su užsakovais;

 užmegzti papildomus ryšius su potencialiais užsakovais;

 maksimaliai išplėsti tiekėjų ratą;

 išlaikyti darbuotojams pastovias darbo vietas ir užtikrinti jiems pastovų pragyvenimo šaltinį;

 išlaikyti finansinę nepriklausomybę.

2. Tolimiausioje ateityje:

 didinti įmonės pelną;

 išsilaikyti Lietuvos rinkoje, toliau tobulinant savo teikiamų
paslaugų kokybę;

 sukurti daugiau darbo vietų.

Pagrindinis įmonės veiklos principas – KOKYBIŠKAI, LAIKU, TAUPIAI, PATIKIMAI. To ji siekia:

1. pagarba užsakovo idėjoms ir savo darbui;

2. pusiausvyra tarp kokybės ir kainos.

Įmonės tikslai yra jos veiklos orientyras ir vertinimo kriterijus. Tikslai formuojami, derinant individualius ir grupinius darbuotojų interesus. Tikslų formavimui įtakos turi ir išorės veiksniai. Įmonės tikslus sąlygoja ir rinkos partneriai (tiekėjai, pirkėjai), socialinės grupės, visuomenė.

Pagrindinis UAB „Elidonas“ tikslas:

– yra pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams.

Tikslas – tai rezultatas, kurį reikia ar numatoma pasiekti per apibrėžtą laikotarpį.

Pagal veiklą įmonės tikslai skirstomi į vidinius ir išorinius tikslus.

1.2.1.Lentelė. UAB “Elidonas” veiklos tikslų pasirinkimas.

Veikla

Tikslai I. Gamybinė veikla II. Organizacija ir technologija III. Finansinė veikla IV. Verslas

VIDINIAI TIKSLAI 1.1. Technologijų tobulinimas

1.2. Įrengimų ir darbo našumo didinimas

1.3. Statyba (rekonstrukcija ir nauji statiniai)

2.1. Struktūros vystymas

2.2. Komunikacijos

vystymas

2.3. Veiklos procedūrų

tobulinimas

2.2.

3.1.Vidaus kontrolės vystymas

3.2. Likvidumas

3.3. Apyvartumas

3.4. Pelnas 4.1. Rinka, jos

tyrimai

4.2.Kompetencija

4.3. Verslo

krypčių for-

malizavimas

ir analizė

4.4. Alternatyvių

verslo rūšių

organizavimasIŠORĖS TIKSLAI 1.4. Inovacijos

1.5. Efektyvios medžiagos

1.6. Energijos taupymas 2.4. Ryšiai (tiekėjai,

reklama ir kt.)

2.5.Naujos technologijos. 3.5. Auditas

3.6. Finansų

valdymo

strategijos

vystymas.

3.7. Investicijų

didinimas ir

efektyvumas

4.5. Marketingas

4.6. Konkurencija

4.7. Inovacijų

realizavimas

2. Valdymas

2.1. Įmonės struktūra

Valdymas užtikrina kryptingą organizacijos funkcionavimą. Kiekvienas dirbantis specialistas sprendžia įvairaus lygio ir sudėtingumo vadybos klausimus. Jo veikla vertinama pagal sprendimų priėmimo efektyvumą, sugebėjimą bendrauti su pavaldiniais, turimas ekonomines ir vadybos žinias ir jų panaudojimą praktikoje. Siekiant, kad organizacija nuolat tobulėtų, dirbtų pelningai ir kad visi jos darbuotojai jaustųsi jai priklausantys bei dirbdami joje matytų savo ateitį ir gyvenimo prasmę, būtina, kad tokiai organizacijai vadovautų vadovas, stengiantis suvienyti visų darbuotojų interesus organizacijos tikslams įgyvendinti, t.y. jis turi sukurti specifinę organizacijos kultūrą.

UAB „Elidonas“ valdymo stilius – demokratinis, t.y. įmonės vadovas pateikia problemas ir reikalavimų esmę darbuotojams, išklauso jų pasiūlymus ir priima sprendimus. Įmonėje veikia linijinė valdymo struktūra, Jai būdinga tai, kad kiekvienam padaliniui vadovauja vienas vadovas, atliekantis visas jo valdymo funkcijas. Tai vienvaldiškumo principas: pavaldiniai gauna vienareikšmius nurodymus iš vieno vadovo ir jam atsiskaito.

Linijinės struktūros statybos įmonės vadovas turi būti kompetentingas visais veiklos klausimais, savarankiškai ir kvalifikuotai spręsti visas valdymo funkcijas.

2.1.1.Lentelė. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai

PRIVALUMAI TRŪKUMAI

Griežtas vienvaldiškumo principų taikymas Ypatingi reikalavimai aukštesnio rango vadovui

Griežta ir paprasta subordinacija tarp vadovų ir pavaldinių Mažai reikšmingų klausimų sprendimo perkėlimas į aukštesnį valdymo lygį

Pavaldinių veiklos suderinimas žemesnio lygio vadovų savarankiškumo ir iniciatyvos praradimas

Asmeninė vadovo atsakomybė už jam pavaldaus padalinio darbą Didelis vadovo informacinis perkrovimas

Griežto vadovų ir pavaldinių darbo reglamento nebuvimas

1 pav. Įmonės struktūra

Bendrovės kapitalas priklauso privačiam asmeniui. UAB „Elidonas“ akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. Bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Pagrindinius sprendimus priima visuotinis akcininkų susirinkimas, o tiksliau – jo įgaliotas direktorius Laimonas Stakauskas.

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Gerai, jei įmonėje yra atsakingas asmuo, tos srities specialistas, kuris galėtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybė apsirikti sumažėja. Bet šiuo atveju tai daro pats savininkas, todėl jis turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti, kokie darbuotojai yra tinkamiausi, kokie bus keliami jiems reikalavimai, kokios bus suteiktos teisės, kokia atsakomybė bus priskirta, koks atlyginimas bus pasiūlytas. Pasirenkant personalą būtina deleguoti atsakomybę ir paskirstyti darbus, todėl įmonėje prireiks lojalių darbuotojų, gerų specialistų.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1186 žodžiai iš 3742 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.