Uab įstatai dokumentas
5 (100%) 1 vote

Uab įstatai dokumentas

ĮREGISTRUOTA

Vilniaus m. savivaldybės

rejestro tarnyboje

200 m. mėn. d.

Kodas

Rejestro Nr.

UAB “Gama”

Į S T A T A I

Vilnius 200 m. mėn. d.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė “ Gama “ (toliau – Bendrovė) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimtais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, taip pat tarptautinėmis sutartimis, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

Jeigu tarptautinėje sutartyje, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, numatytos taisyklės prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tai taikomos tarptautinės sutarties nuostatos, išskyrus Lietuvos Respublikos padarytas išlygas.

1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turi atskirą turtą, gali savo vardu įgyti ir turėti teises ir pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.5. Bendrovės buveinės adresas: Kalvarijų g. 120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖ VEIKLA

2.1. Bendrovės tikslai : Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų vystant žemiau nurodytą ūkinę komercinę veiklą sukurti naujas darbo vietas ; siekti gamybinės, komercinės veiklos pelningumo.

2.2. Bendrovės veiklos rūšys :

36.63.Skėčių nuo lietaus ir saulės gamyba.

51.00.Didmeninė ir komisinė prekyba.

52.41.Mažmeninė prekyba.

70.20.Nekilnojamo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį.

70.2. Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas.

Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik nustatyta tvarka įsigijusi atitinkamą licenciją (leidimą).

3. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrovė turi teisę:

3.1.1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.1.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovė negali verstis kredito įstaigos veikla. Bendrovės fiziniams bei juridiniams asmenims paskolintų lėšų suma negali viršyti jos nuosavo kapitalo.

3.1.3. Bendrovė turi teisę įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš akcininko pagal paskolos sutartį, metinė paskolos palūkanų norma negali būti didesnė už praėjusį kalendorinį ketvirtį aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį, kurį „Valstybės žiniose“ skelbia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

3.1.4. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti tos bendrovės akcijų.

3.1.5. Jei bendrovė yra per nustatytus terminus neatsiskaičiusi su kreditoriais ir bendras įsiskolinimas šiems kreditoriams yra didesnis kaip 1/20 dalis bendrovės įstatinio kapitalo, ji prieš investuodama turtą į kitą įmonę privalo gauti šių kreditorių raštišką sutikimą.

3.1.6. Vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisiniais aktais, užmegzti ir plėtoti gamybinius, ekonominius ir prekybinius ryšius su užsienio šalių partneriais.

3.1.7. Įstatymų nustatyta tvarka skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui.

3.1.8. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

3.1.9. Parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas.

3.1.10. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat parduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ar akcininke, steigti filialus, atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, steigti bendras įmones, jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jei tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui. Jei akcijų įsigijimas ir naudojimasis jų suteikiamomis teisėmis sumažina konkurenciją tarp bendrovių ar konkurenciją atitinkamoje ūkinės veiklos srityje, tai įgyjamų ar turimų kitos bendrovės akcijų skaičius gali būti ribojamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka.

3.1.11. Steigti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovės filialus. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

3.2. Bendrovė privalo:

3.2.1.
turėti bent vieną sąskaitą LR įregistruotame banke ir savo antspaudą;

3.2.2. bendrovės dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) privalo būti nurodyta:

3.2.2.1. bendrovės pavadinimas;

3.2.2.2. bendrovės teisinė forma;

3.2.2.3. bendrovės buveinė (pagal registravimo pažymėjimą);

3.2.2.4. bendrovės kodas, o jeigu bendrovės yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja – ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojos kodas;

3.2.2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę;

3.2.2.6. pažymima apie tai, kad Bendrovė yra bankrutuojanti ar likviduojama, jeigu Bendrovė turi tokį statusą.

Jeigu įstatų 3.2.2 punkte nurodytuose dokumentuose minimas Bendrovės kapitalas, turi būti bendrovės įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

3.3. Bendrovė gali turėti ir kitų, šių Įstatų nenustatytų, civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.4. Bendrovė gali turėti ir kitų, šių Įstatų nenustatytų, civilinių teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. BENDROVĖS KAPITALAS

4.1. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą.

Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

4.2. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:

4.2.1 įstatinis kapitalas;

4.2.2 akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas);

4.2.3 perkainojimo rezervas;

4.2.4 privalomasis rezervas;

4.2.5 rezervas savoms akcijoms įsigyti (akcinėse bendrovėse);

4.2.6 įstatuose nurodyti rezervai;

4.2.7 kiti rezervai;

4.2.8 nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);

4.2.9. dotacijos ir negrąžintos subsidijos;

4.2.10. atidėtosios išlaidos (einamojo laikotarpio sąnaudų didinimo arba pajamų mažinimo būdu susidarančios išlaidos, numatomos ateinantiems laikotarpiams tam, kad būtų teisingai parodyti tų laikotarpių veiklos rezultatai).

4.3. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.

Bendrovės įstatinis kapitalas 60000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų.

Jis padalintas į 600 (šešis šimtus) nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų.

Atskirų akcininkų dalys bendrame įstatiniame kapitale ir akcijų apmokėjimo tvarka nurodyti Bendrovės steigimo sutartyje, akcijų pasirašymo sutartyje ir Bendrovės vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

4.4. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, administracijos vadovas privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Šiame susirinkime gali būti priimtas nutarimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo, ar likviduoti bendrovę. Akcininkai taip pat gali nutarti padengti šį skirtumą papildomais įnašais.

4.5. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepriėmė įstatų 4.4 punkte numatytų nutarimų ir nuosavo kapitalo bei įstatinio kapitalo skirtumas nebuvo padengtas papildomais įnašais, administracijos vadovas per 15 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 3/4 įstatinio kapitalo, privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.

4.6. Įsiteisėjus teismo sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės administracijos vadovas privalo atitinkamai pakoreguoti bendrovės įstatinio kapitalo dydį, pirmiausia anuliuodamas bendrovės įsigytas savas akcijas ir, jei to nepakanka, sumažindamas likusių akcijų nominalias vertes ar anuliuodamas akcijas, akcijų skaičių visiems akcininkams mažindamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų skaičiui, bei padaryti atitinkamas bendrovės įstatų pataisas. Pakeisti bendrovės įstatai turi būti pateikti registruoti Lietuvos Respublikos įmonių rejestre per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

4.7. Įstatų 4.4, 4.5 ir 4.6 punktai netaikomi, kol nėra pasibaigęs bendrovės išleistų paskutinės emisijos akcijų apmokėjimo terminas.

4.8. Bendrovėje sudaromi perkainojimo, privalomasis, nepaskirstytinasis ir paskirstytinasis rezervai.

4.9. Perkainojimo ir privalomasis rezervai sudaromi ir naudojami Akcinių bendrovių įstatymo 40 str. 1 d. ir 2 d. nustatyta tvarka.

4.10. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Kai nepaskirstytinieji rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama
nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.

Šie rezervai sudaromi konkretiems Bendrovės tikslams (pvz. gamybos tobulinimui, naujos technikos ir technologijų įsigijimui, ir pan.) įgyvendinti pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynąjį pelną.

4.11. Bendrovėje gali būti sudaromi paskirstytinieji rezervai. Dėl jų sudarymo ir naudojimo tvarkos sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau 2/3 balsų dauguma.

4.12. Nepaskirstytinieji ir paskirstytinieji rezervai sudaromi tik po to, kai yra sudarytas privalomasis rezervas.

5. AKCIJOS IR JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

5.1. Bendrovė išleidžia nematerialias vardines paprastąsias akcijas vieno šimto litų nominalios vertės.

Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko administracijos vadovas, o taip pat akcijų perleidimo sutartis.

5.2. Akcininkas turi teisę raštu kreiptis į Bendrovės administracijos vadovą ir per vieną darbo dieną jam turi būti išduodamas išrašas iš jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantis akcijų skaičių bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją apie į sąskaitą įrašytas akcijas.

5.3. Informaciją, kuri turi būti pateikta apie nematerialias akcijas vertybinių popierių sąskaitose, nustato norminiai aktai, reglamentuojantys vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą.

5.4. Bendrovei draudžiama varžyti akcijų savininkų teisę perleisti akcijas kito asmens nuosavybėn daugiau, negu nustatyta įstatų 5.5, 5.6, 5.7 ir 5.8 punktuose.

5.5. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti bendrovės administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal rūšis ir klases, perleidimo būdą ir pardavimo atveju – pardavimo kainą. Apie ketinimą perleisti akcijas pranešti nereikia, jei akcininkas akcijas perleidžia kitam bendrovės akcininkui.

5.6. Bendrovės akcininkui negali būti duodamas sutikimas perleisti jo akcijas kitam asmeniui ar asmenims, kurie nėra šios bendrovės akcininkai, tik jei dėl akcijų perleidimo akcininkų skaičius bendrovėje taptų didesnis, nei 100 akcininkų. Apie sutikimą ar draudimą perleisti bendrovės akcijas administracijos vadovas turi pranešti akcininkui per 5 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos, išskyrus akcijų pardavimo atvejį.

5.7. Pirmenybę įsigyti visas parduodamas bendrovės akcijas turi esami bendrovės akcininkai. Bendrovės administracijos vadovas per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas asmeniui, kuris nėra bendrovės akcininkas, gavimo privalo kiekvienam bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, nurodydamas parduodamų akcijų klasę, skaičių, kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 15 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Per 45 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos administracijos vadovas akcininkui turi pranešti apie sutikimą ar draudimą parduoti akcijas, apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli bendrovės akcininkai pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam iš jų ar keliems), o pageidavimą pareiškęs akcininkas (akcininkai) visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti, apmokant ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo bendrovės administracijos vadovui dienos, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip.

5.8. Jei per įstatų 5.6 ir 5.7 punktuose nustatytus terminus akcininkui nebuvo pranešta, akcininkas įgyja teisę akcijas perleisti, pardavimo atveju – parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta šiame pranešime.

5.9. Akcijų perleidimas pažymimas debeto įrašu jų perleidėjo vertybinių popierių sąskaitoje ir kredito įrašu jų įgijėjo sąskaitoje.

5.10. Sudarę sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti raštu sudarytą sutartį, kurioje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta:

5.10.1. bendrovės kodas ir pavadinimas;

5.10.2. perleidžiamų akcijų nominali vertė ir skaičius pagal rūšis ir klases;

5.10.3. kitos sąlygos, būtinos šiai sutarčiai sudaryti pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus. Sąskaitos tvarkytojas neturi teisės daryti įrašo pagal sutartį, kurioje nėra bent vieno įstatų 5.10.1 ir 5.10.2 punktuose nurodyto duomens.

5.11. Iki steigiamos bendrovės įregistravimo arba jos įstatų pakeitimo dėl įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės perleisti savo pasirašytų akcijų kitiems asmenims. Akcininkas negali perleisti nevisiškai apmokėtų akcijų kitiems asmenims.

5.12. Akcininkai turi šias turtines teises:

5.12.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

5.12.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2078 žodžiai iš 6912 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.