Uab įstatų rašymas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Uab įstatų rašymas dokumentas

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „DURNIŲ LAIVAS“ (toliau vadinama Bendrove). Bendrovės teisinė forma yra Uždaroji akcinė bendrovė.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovės buveinė: Kuzmos 13, Kauno miestas, Lietuvos Respublika .

1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.6. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendrovės veiklos tikslas – vykdyti komercinę ūkinę veiklą ir gauti pelną.

2.2. Bendrovės veiklos objektas:

1) gamyba;

2) prekyba;

3) paslaugos:

4) kita komercinė ūkinė veikla.

2.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.

3. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 10 000 (dešimčiai tūkstančių) litų.

4.AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 100 (vieną šimtą) vardinių paprastųjų 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Už akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą bendrovėje atsakingas bendrovės vadovas.

4.3. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.4. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų; išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;

4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutartie sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

6) kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

4.5. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3) gauti šių įstatų 9.1. dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdomo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5) kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

4.6. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigyja visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiam jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra :

1) visuotinis akcininkų susirinkimas,

2) bendrovės vadovas – direktorius.

5.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

5.3. Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

6. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinas teises numatytas Akcinių bendrovių įstatyme.

6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovėje akcininkai, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su
kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše, kuriame turi būti nurodytas balsų skaičius, kuris kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Prie protokolo turi būti pridedamas visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai bei kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis);

2) rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą;

3) rinkti ir atšaukti audito įmonę;

4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, bendrovės vadovo atlyginimą;

5) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir bendrovės veiklos ataskaitą;

6) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

7) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

8) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

9) priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

10) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

11) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

12) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę.

13) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

14) rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 972 žodžiai iš 3203 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.