Uab klaipėdos statybinės medžiagos organizacinis valdymas
5 (100%) 1 vote

Uab klaipėdos statybinės medžiagos organizacinis valdymas

TURINYS

ĮVADAS 2

SANTRAUKA 3

1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA 5

1.1. Įmonės veiklos apžvalga 5

1.2. Savininkai, kapitalo struktūra 6

2. BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ANALIZĖ 7

3. BENDROVĖS VALDYMO ORGANIZAVIMO ANALIZĖ 10

4. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS ANALIZĖ 12

5. DARBO PASIDALIJIMO ĮVERTINIMAS 16

5.1. Bendrovės darbuotojų apžvalga 16

5.2. Horizontalaus darbo pasidalijimo įvertinimas 16

5.3. Vertikalaus darbo pasidalijimo įvertinimas 17

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 19

LITERATŪRA 20

ĮVADAS

Gerai žinome, kad bet kurios sistemos normaliam funkcionavimui būtinas valdymas, reikalingi valdantieji organai, kurie kontroliuotų ir nukreiptų veiklos procesą tinkama linkme.

Valdymas pačia bendriausia prasme suprantamas kaip žmonių veiklos sritis, visuma atliekamų veiksmų, kuriais yra užtikrinamas žmonių, kolektyviai kuriančių vertybes, darnus ir efektyvus darbas.

Organizacijoje vadovai paprastai sudaro organizacinės valdymo struktūros schemą, kad parodytų kaip paskirstytas darbas. Kadangi kiekviena organizacija pasižymi skirtingomis strategijomis bei aplinkos sąlygomis, todėl galima didelė organizacinių struktūrų įvairovė.

Organizacinė valdymo struktūra – tai pareigų, teisių ir atsakomybės paskirstymo forma, tarp tarpusavyje susijusių funkcinių vietų, realizuojančių konkrečius valdymo procesus.

Šio kursinio darbo temos aktualumą galima apibūdinti taip: valdymo organizavimo analizė padeda įvertinti valdymo organizavimo efektyvumą, nustatyti įmonės organizacinę valdymo struktūrą, išryškinant valdymo grandžių skaičių, tiesioginius viršininkus bei tiesioginius pavaldinius, tuo pačiu padeda įvertinti ir darbo pasidalijimą, susiskirstymą skyriais, jų pareigas, jų tarpusavio ryšius na ir, žinoma, kaip visa tai atsiliepia galutiniams įmonės veiklos rezultatams.

Pagrindinis darbo tikslas – atlikti išsamią UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” valdymo organizavimo analizę, įvertinti organizacinę struktūrą, valdymo organus (tiesioginių viršininkų ir tiesioginių pavaldinių skaičių), darbo pasidalijimą bei pateikti išvadas ir pasiūlymus, kurie bus naudingi įmonės vidiniam naudojimui.

Šiam tikslui įgyvendinti suformuoti šie uždaviniai:

• išanalizuoti bendrovės valdymo organus;

• išanalizuoti organizacinę valdymo struktūrą;

• įvertinti darbo pasidalijimą;

• nustatyti padalinių pareigas.

Atliekant šiuos uždavinius naudojami šie metodai:

• teorinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, analizė bei pasirėmimas ja rašant šį darbą;

• iš bendrovės gautos informacijos sisteminimas ir pateikimas;

• pokalbiai su bendrovės vadybininke;

• informacijos pateikimas grafiniais metodais.

SANTRAUKA

Tema – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” valdymo organizavimo analizė.

Darbo objektas – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, kurios pagrindinė veikla yra prekyba paklausiomis statybinėmis medžiagomis, santechnikos įranga, ūkinėmis prekėmis, dažais, elektros prekėmis, įvairiais įrankiais bei apdailos medžiagomis.

Rašant šį darbą, buvo panaudoti K. Lukoševičiaus, J. Stoner, B. Neverausko, A. Seiliaus, ir kitų autorių darbai, taip pat buvo panaudoti duomenys iš įmonės.

Valdymo organai yra vienas iš svarbiausių kiekvienos organizacijos objektų.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, supaprastino valdymo grandžių skaičių ir vietoje stebėtojų tarybos ir valdybos pasirinko tik valdybos organą taip padidindama valdymo operatyvumą.

Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir tvarko administracija. Administracijos veiklai vadovauja administracijos vadovas – direktorius. Visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko savo darbą išmanantį administracijos vadovą, kuris, tinkamai vadovaudamas bei priimdamas atitinkamus sprendimus, užtikrino normalų įmonės veiklos funkcionavimą bei toliau siekia plėtros galimybių ateityje.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” priklausomai nuo vykdomų funkcijų, darbuotojai yra organizuoti tam tikromis grupėmis, sudarančiomis struktūrinius funkcinius padalinius, t.y. administracija, aptarnaujantis personalas ir pagalbinis personalas. Šių padalinių visuma sudaro įmonės valdymo sistemą, kuri yra įtvirtinta įmonės organizacinėje valdymo struktūroje.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”, atsižvelgdama į vadovų, skyrių, darbuotojų skaičių, pasirinko sau tinkamą linijinio tipo organizacinę valdymo struktūrą. Bendrovei vadovauja dviejų lygių viršininkai, t.y. aukščiausios grandies vadovas – direktorius savininkas, kuris užsiima strateginiu planavimu, tikslų formavimu, ryšiais su išorės organizacijomis; bei žemiausios grandies vadovai, t.y. parduotuvės direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams bei vyr. finansininkė, kurie užsiima kasdieninėmis operacijomis, būtinomis užtikrinti efektyvią be sutrikimų bendrovės veiklą.

Darbo pasidalijimas valdymo aparate išskiria ir atskiria tam tikrus funkcinius padalinius. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos horizontalus darbo pasidalijimas veikia marketingo ir realizacijos padaliniuose. Šiems padaliniams užduotys paskirstomos formalizacijos būdu, t.y. pareigybiniai sąrašai, įsakymai.

Vertikalus darbo pasidalijimas veikia iš viršaus į apačią t.y. administracijos vadovas duoda įsakymus
parduotuvės direktoriui, pavaduotojui ūkio reikalams, šie savo ruožtu savo tiesioginiams pavaldiniams. UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” galima išskirti dvi valdymo pakopas, o tai reiškia, kad yra labai mažas hierarchijos aukštis. Taip pat nedidelės ir kontrolės apimtys (direktorius savininkas – 4 pavaldiniai, parduotuvės direktorius – 18 pavaldinių, pavaduotojas – 13 pavaldinių).

Mažas hierarchijos aukštis bendrovėje sąlygoja ir žemą centralizacijos lygį. Žemesnieji vadovai gali laisvai dalyvauti sprendimų priėmimo procese bei realizuoti savo sugebėjimus, todėl bendrovės viduje retai kyla kokie nors nepasitenkinimai, konfliktai.

1. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA

1.1. Įmonės veiklos apžvalgaBuvusio audimo fabriko “Gulbė” vietoje buvo įsikūrusi UAB “Gulsena” prekiavusi statybinėmis medžiagomis. Šiai bendrovei bankrutavus, UAB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinės medžiagos, siekdama užimti didesnę rinkos dalį, greičiau reaguoti į konkurentų veiksmus, nusprendė nupirkti prekybinius pastatus iš bankrutavusios bendrovės ir įsteigti Klaipėdoje prekybinę įmonę – UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos”.

Klaipėdos miestas įkurti tokio pobūdžio įmonę buvo pasirinktas todėl, kad:

• šiame mieste didelis gyventojų tankumas (2059,4 gyvent./km2);

• palankios konkuruoti sąlygos;

• Klaipėdoje yra jūrų uostas, kurį būtų galima išnaudoti tiekiant prekes.

Bendrovė savo veiklą pradėjo 2001m. vasario 4d. įkurdama prekybos centrą “Gulbė”. 2001m. kovo 15d. įvyko šio prekybos centro atidarymas.

Bendrovė yra, savarankiškas ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu juridinis asmuo, įsikūręs centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, Danės g. 45.

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” prekiauja paklausiomis statybinėmis medžiagomis, santechnikos įranga, ūkinėmis prekėmis, dažais, elektros prekėmis, įvairiais įrankiais bei apdailos medžiagomis.

Bendrovė yra naujokė rinkoje, todėl pasirinkdama paklausias rinkoje prekes ir tiesioginius tiekėjus įmonė remiasi pagrindinio savininko UAB “Šiaulių žemės ūkio technika” statybinių medžiagų (įkurta 1992m.) darbuotojų patirtimi.

Rinkoje bendrovė dalyvauja kaip prekių pardavėja galutiniam vartotojui ir bendradarbiautoja su statybos organizacijomis pagal sudarytas tiesiogines sutartis.

Vykdydama tokią veiklą bendrovė tikisi sėkmingai konkuruoti rinkoje, pasitelkdama skatinančias priemones plėsti vartotojų kontingentą, siekti maksimalaus pelno ir tokiu būdu didinti bendrovės ir akcininkų turtą.

1.2. Savininkai, kapitalo struktūra

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” – savarankiška ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu prekybinė įmonė, kurios kapitalas padalytas į akcijas.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 630 000 Lt. Jis yra padalytas į 6300 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt. Valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų įstatiniame kapitale nėra.

1.1. lentelė

UAB “Klaipėdos statybinės medžiagos” akcininkai

Eil.

Nr. Akcininko v.,

pavardė

(pavadinimas) Adresas

(buveinė) Akcijos

nominali vertė, Lt Įsigytų akcijų

skaičius,

1. UAB”Šiaulių žemės ūkio technikos” statybinės medžiagos Statybininkų g.6,

Kuršėnai,Šiaulių raj. 100 51

2. UAB”Šiaulių žemės ūkio technikos” autodetalės Sodo g.26, Šiauliai 100 15

3. UAB “Įrankiai” Sodo g.26, Šiauliai 100 5

4. UAB “Šiaulių medelynas” Rašytojų skersgatvis 8,

Kuršėnai, Šiaulių raj. 100 5

5. UAB “Valvėsta” Sodo g.26, Šiauliai 100 5

6. UAB “Egmasta” Sodo g.26, Šiauliai 100 5

7. Algis Jovaiša Gegužių g.56, Šiauliai 100 14

2. BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ ANALIZĖ

Įmonių valdymo struktūrą lemia jų juridinis statusas, veiklos rūšis, įmonės savininkų bei darbuotojų skaičius, kiti veiksniai. Formuojant valdymo organus įmonėse, kurios turi juridinio asmens teises, būtina vadovautis įstatymuose numatyta valdymo organų sudarymo, jų kompetencijų pasiskirstymo tvarka.

Uždarųjų akcinių bendrovių valdymą reglamentuoja LR akcinių bendrovių įstatymas, kur yra numatyti tokie valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba, administracijos vadovas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1255 žodžiai iš 4149 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.