Uab Lietuva statoil marketingo veiklos analizė
5 (100%) 2 votes

Uab Lietuva statoil marketingo veiklos analizė

Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe 3

Santrauka 5

Summary 6

1. UAB „LIETUVA STATOIL“ IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 8

2. MARKETINGO VEIKLOS PLANAVIMO METODOLOGINIAI PRINCIPAI 10

2.1. Marketingo aplinkų analizė 11

2.1.1 Makroaplinka 11

2.1.2 Mikroaplinka 17

2.2 Marketingo kompleksas 21

2.2.1 Prekės, paslaugos 22

2.2.2 Kaina 23

2.2.3 Pateikimas, paskirstymas 24

2.2.4. Rėmimas 26

2.3. Marketingo tyrimas 27

2.4. Galimybių ir grėsmių bei stiprybių ir silpnybių analizė 29

3. UAB „LIETUVA STATOIL“ MARKETINGO VEIKLOS ANALIZĖ 30

3.1. UAB „Lietuva Statoil“ marketingo aplinka 30

3.2. UAB „Lietuva Statoil“ marketingo kompleksas 33

3.2.1. Prekės, paslaugos 33

3.2.2. Kaina 36

3.2.3. Pateikimas, paskirstymas 36

3.2.4. Rėmimas 37

3.3. Marketingo veiklos planavimas ir kontrolė UAB „Lietuva Statoil“ 38

3.4. Tyrimas 40

Išvados ir pasiūlymai 45

Literatūros sąrašas 46

Priedai

1 priedas. Įmonės sutikimas dėl vardo naudojimo baigiamajame darbe.

2 priedas. Prekybos objekto konkurencinės pozicijos kriterijų sąrašas.

3 priedas. Klientų aptarnavimo vertinimo standartai. Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe

Veiklos sritys Profesinės kompetencijos Studijų programos tikslai Darbo potemės Nr.

I. Verslo įmonės kūrimas 1. Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes. 1.1. Išmanyti Lietuvos ūkio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, sąlygojančias galimybę kurti naują verslą; 3.1

1.2. Atlikti situacijos analizę, leidžiančią numatyti palankias aplinkybes ir galimas grėsmes, įvertinti įmonės veiklos sričių pranašumus ir trūkumus. 3.1

2. Mokėti naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį. 2.1. Išmanyti įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką; 3.1

2.2. Žinoti LR įmonių įstatymus ir mokėti taikyti juos praktiškai. 3.1

3. Gebėti suprasti verslą kaip sistemą 3.1. Numatyti darbų atlikimo tvarką ir tarpusavio ryšius;

2.2, 3.2

3.2. Sudaryti organizacinę valdymo struktūrą pagal veiklos pobūdį ir tipą. 3.4.

II. Rinkos tyrimas

4. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais. 4.1. Suvokti informacijos svarbą verslui, žinoti informacijos šaltinius. 3.1

5. Gebėti analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis. 5.1. Įvertinti rinkos tyrimo reikšmę ir būtinumą; 3.4

5.2. Taikyti rinkos tyrimo metodus;

5.3. Planuoti ir atlikti rinkos tyrimus;

5.4. Taikyti duomenų analizės metodus;

5.5. Sisteminti duomenis ir parengti rinkos tyrimo ataskaitą.

6. Gebėti priimti sprendimus. 6.1. Įvertinti verslo aplinkos poveikį sprendimų priėmimui; 3.1

6.3. Nustatyti verslo pranašumus ir konkurentabilumą; 2.4,3.4

6.4. Apibrėžti marketingo komplekso elementus. 3.2

III. Verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas. 7. Mokėti parengti verslo įmonės (padalinio) veiklos strategiją ir taktiką 7.1. Įvertinti strateginio planavimo svarbą įmonei ir mokėti nustatyti jos tikslus;

3.3

7.2. Išmanyti įmonės strategijos formavimo etapus ir įvairius metodus formuojant verslo įmonės strategiją.

IV. Įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį. 8. Gebėti užtikrinti veiklos kokybę. 8.1. Žinoti įmonės (padalinio) veiklai taikomus kokybės valdymo standartus ir vadovautis jais veikloje; 3.2.1.

8.2. Suvokti gamtonaudos ir gamtosaugos svarbą. 3.1

V.Vadovavimas darbuotojams 9.Gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje. 9.1. Įvertinti veiksnius, darančius įtaką įmonės darbuotojams. 3.2

10. Gebėti organizuoti darbuotojų atranką. 10.1. Žinoti papildomo darbuotojų poreikio tenkinimo šaltinius ir trūkstamų darbuotojų paieškos būdus.

VI. Verslo plėtra. 11. Gebėti valdyti pokyčius. 11.1. Analizuoti ir vertinti verslo plėtros galimybes; 3.1, 3.2

11.2. Diegti inovacijas įmonės veikloje.VII. Marketingo strateginis planas 12. Suvokti marketingo strateginio planavimo esmę ir reikšmę 12.1. Žinoti marketingo strateginio planavimo proceso esmę ir tikslus; 3.3

12.2. Analizuoti marketingo strateginio planavimo procesą.VIII. Marketingo tyrimai: reikšmė ir paskirtis 13. Analizuoti marketingo tyrimų informacijos šaltinius 13.1. Vertinti ir sisteminti marketingo tyrimų informacijos poreikį. 3.4.

14. Įvertinti marketingo tyrimų poreikį įmonės veiklos rezultatams 14.1. Apibrėžti problemą ir suformuluoti marketingo tyrimų tikslus; 3.4

14.2. Gebėti parinkti marketingo tyrimo metodus.

IX. Lietuvos įsijungimo į tarptautines rinkas procesas 15. Suvokti Lietuvos jungimosi į tarptautines rinkas politikos kryptis ir reikšmę tarptautiniam marketingui. 15.1. Analizuoti užsienio prekybos, eksporto ir importo plėtojimo kryptis; 3.1

15.2. Analizuoti užsienio investicijų paieškos ir skatinimo būdus.

X. Finansinės veiklos analizė 16. Gebėti diagnozuoti įmonės veiklos perspektyvas 16.1. Analizuoti įmonės veiklos efektyvumą. 3.1

Santrauka

Įmonėje atliekamas marketingo veiklos vertinimas parodo, kokia esamoji ne tik marketingo sprendimų, bet ir visos organizacijos
padėtis. Tai labai aktualu jau veikiančioje UAB “Lietuva Statoil”, kai reikia įvertinti įmonės jau padarytus sprendimus, sugebėti išskirti privalumus ir trūkumus. Pateikiant įmonės marketingo veiklos analizę, įvertinus jos veiksnių: marketingo aplinkos, komplekso, marketingo tyrimo bei planavimo ir valdymo kontrolės tipo įtaką, galima tikėtis sėkmės rinkoje.

Išskiriamas šio darbo tikslas – remiantis turima informacija ir literatūra, išnagrinėti UAB „Lietuva Statoil“ marketingo veiklą.

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: charakterizuoti įmonės veiklą, nurodant jos tikslus ir uždavinius; nustatyti, kaip gali įtakoti įmonės veiklą mikroaplinka bei makroaplinka; išanalizuoti marketingo kompleksą; pateikti rinkos tyrimą ir aptarti gautus duomenis; sudaryti SWOT analizę, kuri išryškintų įmonės silpnąsias ir stipriąsias puses; apžvelgti taikomą marketingo strategiją ir kontrolės tipą.

Darbe taikyti tyrimo metodai: literatūros, sukauptų duomenų, internetinių duomenų sisteminė analizė, atliktas marketingo tyrimas.

Baigiamajame darbe nagrinėtos UAB “Lietuva Statoil” supančios išorinės ir vidinės aplinkos, jų svarba kasdieninėje įmonės veikloje.

Atlikta išsami marketingo komplekso – prekės, kainos, pateikimo ir rėmimo analizė.

Renkant informaciją, kuri nėra vien sąlyga geresniems sprendimams, bet ir suteikianti strateginį pranašumą, atliktas marketingo tyrimas bei pateikti jo rezultatai.

Atlikta SWOT analizė, parodanti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, pateikta strategija, kuria šiuo metu remiasi įmonė bei kontrolės tipas, kuris leidžia išvengti klaidų.

Darbas baigiamas, pateikiant išvadas ir rezultatus, gautus aptariant iškeltus uždavinius.

Summary

The joint ownership “Lietuva Statoil” is a successful firm, which knows the importance of marketing and controls it. It often searches information about market, edits it, makes a strategy, choose the right decisions and control everything. And this thing gives a possibility to see and to fulfill consumers’ needs, to get the start of competitors and to get a profit.

The structure of a job is analysis of literature, saved general information, systematical information from Internet, a made marketing research.

In the methodological principles of a marketing planning is given thoughts of author about methods, who will let to interpreter a marketing process better than other things.

The nature of marketing is necessary, when you want to find the best way to a successful work results.

The marketing mix is the combination of marketing actions often referred to as product, price, place, and promotion: selling the right product, through appropriate distribution channels, at the right price in relation to other products and for the profitability of the company, with the correct support in terms of advertising, sales force.

In first part you can find a conception of marketing control, it means, that in this job is talking about an environment and a mix of marketing, a marketing research and a planning and control methodological principles. After that the job proceeds to the next point. Now it is talking about analysis of marketing in firm “Lietuva Statoil”

ĮVADAS

Pagrindinis marketingo tikslas – vartotojų poreikių patenkinimas. Tenkindama šiuos poreikius, įmonė priima sprendimus, susijusius su preke, jos kaina, pateikimu pirkėjui ir rėmimu.

UAB „Lietuva Statoil“ egzistuoja konkurencinėje aplinkoje, todėl savo veiklos organizavimas yra labai reikšmingas. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi pateikti vartotojams tokių paslaugų ir prekių, kurios tenkintų jų poreikius ir jie norėtų jų įsigyti. Įmonė organizuoja ne tik gamybos, personalo, bet ir marketingo veiklą.

Darbo naujumas ir aktualumas. Kada įmonėje yra atliekama marketingo veiklos analizė, ši analizė parodo, kokia dabartinė organizacijos padėtis. Ji leidžia organizacijai daryti tolimesnę veiklos prognozę. Tai itin svarbu UAB “Lietuva Statoil”, kai reikalinga įvertinti įmonės jau padarytus sprendimus, sugebėti išskirti privalumus ir trūkumus, pavojus. Ypatingai tai aktualu dabar, kai Lietuva įstojo į ES: keičiasi nuostatai, reikalavimai, tuo pačiu keičiasi ir įmonės marketingo veikla.

Darbo objektas: UAB „Lietuva Statoil“ marketingo veikla.

Darbo tema: UAB „Lietuva Statoil“ marketingo veiklos analizė.

Darbo tikslas: remiantis turima informacija ir literatūra, išnagrinėti UAB „Lietuva Statoil“ marketingo veiklą.

Darbo uždaviniai:

1. Suformuoti įmonės marketingo veiklos analizės metodologiją, pateikti organizacijos marketingo veiklos analizės būdus,

2. Įvertinti misijos ir tikslų formavimo bei išorinės ir vidinės aplinkos analizės svarbą įmonės sėkmingai tolimesniai veiklai;

3. išanalizuoti marketingo kompleksą;

4. atlikti įmonės personalo darbo su klientais kokybės tyrimą ir aptarti gautus duomenis;

5. sudaryti SWOT analizę, kuri išryškintų įmonės silpnąsias ir stipriąsias puses;

6. Atskleisti UAB „Lietuva Statoil“ marketingo veiklos esmę ir ypatybes.

Darbo metodai: Marketingo literatūros analizė ir sintezė. Įmonės dokumentų analizė. Atliktas tyrimas. Reikiamos informacijos radau ir naudodamasis Pasaulinio tinklo duomenimis.

1. UAB „LIETUVA STATOIL“ IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA

UAB
“Lietuva Statoil” J. Jasinskio g. 16a, LT – 2001 Vilnius, Tel. 880022931

Statoil atstovybė Lietuvoje įkurta 1993 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje. Pirmoji degalinė Lietuvoje atidaryta 1995 metais. 2000 m. gruodžio mėnesį atvėrė duris pirma automatinė degalinė 1-2-3 Kaune. Šiandien 14-oje Lietuvos miestų veikia 53 pilno aptarnavimo degalinės ir dar 4 automatinės degalinės 1-2-3. “Statoil Lietuva” degalinių tinklas savo veiklą pradėjo : Alytus (1), Druskininkai(1), Kalvarija (2), Kaunas (14), Kėdainiuose (1), Klaipėdoje (8), Marijampolėje(1), Palangoje (1), Panevėžyje (3), Rokiškyje (1), Šiauliuose (3), Telšiuose (1), Utenoje (1), Vilniuje (16).

Statoil – viena pagrindinių investuotojų Lietuvos rinkoje. Dabar „Statoil“ degalinės – tai ne tik tepalų ar kuro parduotuvės. „Statoil“ aktyviai plečia savo prekybos asortimentą. Šias degalines galima vadinti „mini prekybos centrais“. Atvykęs žmogus gali rasti ne tik būtiniausių prekių, bet ir kitų maisto produktų (nuo duonos, saldainiai, pieno gaminių, saldumynų iki buities ar laisvalaikio produktų: dviračiai, kompaktiniai diskai, mini dujinės viryklės ir dar daug kt.

Tačiau pagrindiniai „Statoil“ produktai – tai tepalai Pagrindinės Statoil tepalų gamyklos yra Norvegijoje ir Švedijoje. Abi jos ir visi produktai sertifikuoti ISO 9001/QS 9000. Statoil – vienas pagrindinių prekės ženklų Baltijos šalyse. „Lietuva Statoil“ Didmeninės prekybos tepalais departamentas pradėjo veikti 1997 m. sausio mėn. Šiandien klientams siūloma per 500 pavadinimų aukštos kokybės produktų, skirtų transportui, pramonei ir kitoms ūkio šakoms. Satoil Lubricants vykdo didmeninę pramonės alyvų, atitinkančių vakarietiškus API, SAE standartus prekybą. Be tepalų prekybos, departamentas teikia papildomas paslaugas: alyvos mėginių analizę, kvalifikuotų Švedijos inžinierių ir Lietuva Statoil darbuotojų konsultacijas parenkant varikliams ir įrengimams tinkamus tepalus.

Norėdamas išsiaiškinti marketingo sampratą, marketingo sandarą bei aplinkas, marketingo veiklos principus, marketingo veiklos analizės procesą rėmiausi šių autorių knygomis:

Kuvykaitės R. (Gaminio marketingas, 2001), Virvilaitės R. (Marketingas, 1997) bei Pranulio V., Pajuodžio A., Urbonavičiaus S. ir Virvilaitės R. (Marketingas, 2000) knygomis.

Atliekant marketingo tyrimą, apdorojant gautus rezultatus, naudingos informacijos radau Jewell R.B. ( Integruotos verslo studijos 2000), A. Pajuodžio (Prekybos marketingas 2002),

Žinių apie marketingo veiklos planavimą ir kontroliavimą radau Urbonavičiaus S. knygoje (Marketingas: apie sudėtingus dalykus paprastai, 1997), Pajuodžio A. knygoje (Prekybos marketingas, 2002) ir Virvilaitės R. knygose (Marketingas,1997) ir (Strateginis marketingo valdymas, 1996).

Dalį informacijos apie UAB “Lietuva Statoil” gavau iš internetinės svetainės www.statoil.lt ir www.statoil.com. O kitą dalį iš pokalbio su “Statoil” degalinės vadybininke.

Statistinius duomenis apie infliaciją Lietuvoje radau svetainėje:

http://finansai.tripod.com/infliacija.html

Apsilankius „Darbo biržos“ svetainėje www.db.lt, radau informacijos apie nedarbą Lietuvoje 2004 metų gegužės mėnesį.

2. MARKETINGO VEIKLOS PLANAVIMO METODOLOGINIAI PRINCIPAI

Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame gyvenime ir dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas. Marketingą naudoja ne vien verslo įmonės ir organizacijos. Norėdamos sukelti pageidautiną žmonių reakciją, jį pasitelkia ir visuomeninės, politinės valstybės valdymo ar net religinės organizacijos bei institucijos. Daugelis žmonių, pasirinkdami sprendimus ką ir kur pirkti, už ką balsuoti, kur ir kaip atostogauti, dalyvauja marketinge

Amerikos marketingo asociacija pateikia tokį marketingo apibrėžimą: „Marketingas yra prekių, idėjų bei paslaugų sumanymo, kainų nustatymo, rėmimo ir paskirstymo, planavimo ir vykdymo procesas siekiant sukurti mainus ir patenkinti individų bei organizacijų tikslus.“ Marketingo vadovėliuose galima aptikti ir kitokių apibrėžimų. Pavyzdžiui, P. Kotleris teigia, kad „marketingas yra socialinis ir valdymo procesas, su kurio pagalba asmenys ir jų grupės, kurdami ir vykdydami prekių bei vertybių mainus, įgyja tai, ko reikia jų norams ir poreikiams patenkinti“(P. Kotler, 2000). Thomas C. Kinnearas ir Kennethas L. Bernhardtas marketingą apibrėžia kaip „verslo veiklą, kuri nukreipia prekių ir paslaugų srautą vartotojui ar naudotojui“. Thomas C. Kinnear, Kenneth L. Bernhardt 1990). Amerikiečiai V. Villiamas J. Stantonas, Michaelas J. Etzelas ir Bruce’as J. Walkeris rašo, kad „marketingas yra verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių projektavimu, kainų nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų“(V. Villiam J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. VValker, 1991), o Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. (1999.) pabrėžia, kad marketingas verslo problemų sprendimo praktikoje gali būti: žinių apie veiklą rinkoje visuma; veiklos rinkoje būdas; problemų sprendimo metodų ir priemonių šaltinis (p.34). Šiuolaikinį marketingą reikia suprasti kaip dvilypę į rinką orientuotos įmonės vadybos koncepciją. Viena, marketingas – tai viena iš įmonės
funkcijų (pardavimas), antra – tai įmonės vadybos filosofija, pasireiškianti visų įmonės padalinių veiksmų integracija siekiant bendro tikslo – patenkinti vartotojo poreikius(Pajuodis A. 2002). Tačiau Virvylaitė R. (2001m.) teigia jog populiariai marketingas apibrėžiamas kaip „4Pi“ (angl. Product, Price, Place, Pramotum), kurie formuojami atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir galimybes įgyti pranašumą prieš konkurentus. „4Pi“ modelį 1960 metais pasiūlė E.J.MacCarthy’s (Virvylaitė R., 2001).

Visi autoriai sutinka, kad marketingo programa veikia tam tikroje aplinkoje. Kad marketingo veiksmai būtų efektyvūs, būtina atsižvelgti į joje besireiškiančias jėgas.

2.1. Marketingo aplinkų analizė

Marketingo aplinka – tai visuma jėgų, kurios veikia už firmos (įmonės) ribų, bet turi įtaką marketingo kryptims ir galimybėms (Martinkus B., Žilinskas V., 1997). Pasak Ramanauskienės J. (1998), kiekvienas ekonominis reiškinys vyksta tam tikroje aplinkoje. Aplinka, kurioje organizuojamas marketingas, susideda iš dviejų dalių: vidinės ir išorinės. Vidinė marketingo aplinka (mikroaplinka), o išorinė marketingo aplinka (makroaplinka) (1 pav.) .1 pav. Marketingo makro ir mikro aplinkos

Šaltinis: Jewell R.B. Integruotos verslo studijos 2000. Vilnius, p.101

Savo ruožtu išoriniai elementai, priklausomai nuo to, ar jiems daro kokią įtaką marketingo ar kitos tarnybos, ar ne, priskiriami atitinkamai marketingo mikroaplinkai arba makroaplinkai.

2.1.1 Makroaplinka

Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos (Pranulis V. ir kt. 1999).. Norint daryti prognozes tolimesniai jų raidai reikia apžvelgti pagrindinius marketingo makroaplinkos komponentus: ekonominę, politinę-teisinę, konkurencinę, technologinę, socialinę-kultūrinę aplinkas (4 pav.) ir įvertinti kaip jie veikia, kokias grėsmes kelia ir kokias galimybes suteikia (2 šaltinis 22p.) . Daugelis autorių kalbant apie marketingo analizę, pritaria, jog išorės veiksnių analizė padeda įmonei taikyti aktyvų, o ne pasyvųjį valdymo būdą. Aktyvusis išorinės aplinkos analizės būdas skatina ieškoti palankios rinkos terpės, palankių galimybių dėl to įmonės veikla tampa efektyvi ir pelninga.

Marketingo makroaplinką sudaro :

2 pav. Įmonės makroaplinka

Šaltinis: Ramanauskienė J. Marketingo pagrindai. 1998. Vilnius, p.22)

Ekonominė aplinka – tai marketingo programos aplinkos kompo¬nentas, apimantis visuomenės struktūrų ekono¬minę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius. (Martinkus B., Žilinskas V. 1997)

Remiantis Urbonavičium S. (1991), ekonominė aplinka marketingo kompleksą daugiausia veikia per perkamosios galios svyravimą.

Perkamoji galia labiausiai priklauso nuo šių faktorių:

• Pajamų lygio.

• Kaupimo lygio.

• Kainu, lygio.

• Kredito gavimo galimybių

Pasak Jewell R.B. (2000) marketingo veiklai turi įtakos ir bendri ekonomikos rodikliai, nes nuo jų priklauso žaliavų pasiūla ir paklausos lygis. Prie tokių rodiklių priskiriami :

• pajamų augimo,

• nedarbo lygis;

• infliacijos lygis,

• valiutų kursas,

• įmokų ir išmokų balanso deficitas.

Nedarbas. Darbo netekusio asmens einamosios pajamos sumažėja, kartu sumažindamos ir perkamąją galią. Būdingiausios nedarbo rūšys yra šios:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2562 žodžiai iš 8482 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.