Uab odena veiklos aprasymas
5 (100%) 1 vote

Uab odena veiklos aprasymas

TURINYS

Įvadas ………………………………………………………………………………………………………3

Atskirų gaminių gamybos mastas per metus …………………………………………………………4

Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius …………………………………………………………6

Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius ……………………………………………………….8

Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui ………………………………..10

Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai ………………………………………12

Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus …………………………………………………15

Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams………………………………………………………………………………………………..20

Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams …….22

Vieno gaminio ir visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos …………………………………..23

Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė …………………………………………….24

Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos 26

Išlaidos vandeniui ……………………………………………………………………………………..28

Išlaidos apšildymui…………………………………………………………………………………….29

Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams patalpų apšvietimui ir jos vertė …………..30

Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbo užmokestis ir įmokos soc. draudimui …..33

Įmonės veiklos sąnaudos……………………………………………………………………………..36

Netiesioginės gamybos išlaidos ……………………………………………………………………..38

Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina ………………………………………………………………………………..39

Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikaina …………………………………………………40

Vieno gaminio kaina …………………………………………………………………………………41

Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė Lt per metus ………………………………………42

Įmonės bendrojo ir grynojo pelno suma per metus. Pelno mokestis. ………………………..43

Pardavimų pelningumas, ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodikliai ……………….44

Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………………………………………….46

Literatūros sąrašas …………………………………………………………………………………..48

ĮVADAS

Verslas – tai veikla, kuria užsidirbama pragyvenimui gaminant prekes ar teikiant paslaugas. Jo rūšių įvairovė leidžia tenkinti visuomenės poreikius. Verslas atlieka įvairias funkcijas. Visų pirmiausiai – gamina prekes, teikia paslaugas, be kurių neišsiverstų šiuolaikinis žmogus. Prieš pradedant gaminti, verslininkas turi apsispęsti: ką? kiek? kada? ir kur gaminti? Kokiomis kainomis vėliau parduoti, kad gautų pelną, visa tai, sužinoti padeda planuojamų rodiklių analizė. Bet joks verslas negali gyvuoti be rizikos. Renkantis verslininko kelią, reikia žinoti, kad jau pati verslo idėja kupina rizikos ir nežinomybės. Pats verslininkas turi rasti tinkamiausią kelią sprendžiant svarbius įmonei klausimus, sugebėti prekę ar paslaugą rinkai patekti per trumpiausią laikotarpį.

Lietuvoje paplitęs smulkusis verslas. Smulkiojo verslo steigimas, jų veiklos skatinimas – tai šalies ekonomikos stiprinimo, bei stabilumo pagrindas. Verslas taip pat skatina sveiką konkurenciją, kurios dėka įmonės priverstos kuo efektyviau panaudoti savo išteklius, pagaminant didžiausią kiekį produkcijos ar suteikti daugiausia paslaugų. Jis taip pat suteikia naujų darbo vietų, tuo mažindamas nedarbą šalyje. Verslininkas kurdamas nuosavą verslą tikisi iš jo gaunamų pajamų pragyventi ir išlaikyti šeimą, bet verslininkas nebūtų verslininku jei nesiektų gauti pelno. Tam jis turi efektyviai panaudoti prekinius mainus, gerai organizuoti veiklą, turi būti iniciatyvus, komunikabilus, ryžtingas, darbingas, imlus informacijai, sugebėti spręsti tokius uždavinius kaip: kam ir po kiek parduoti, kada pradėti darbą ir kada baigti, kiek samdyti darbuotojų ir kokį darbo užmokestį jiems mokėti, o svarbiausia kaip skaičiuoti sąnaudas ir pajamas, nes nuo jų paskirstymo ir panaudojimo priklauso jo gautinos pajamos.

Nuo 2004 m. sausio 1 dienos pradės dirbti UAB “Odena”, kuri siūs natūralios odos rankines ir dirbtinės odos kuprines. Bendrovėje dirbs didelę praktiką turintys odinės galanterijos sukirpėjai ir siuvėjai, todėl ateityje gamybos asortimentas didės. Įmonė norėdama pradėti savo veiklą, turi atsižvelgti į daugelį dalykų: paklausos ir pasiūlos situaciją, aplinką, kurioje įmonė įsikurs darbui, vartotojų poreikius, verslo vadybos skatinimo galimybes ir ekonomines pasekmes,
išanalizuoti visus veiksnius, lemiančius verslo sėkmę.

Aš bandysiu įvertinti situaciją, kaip įmonė dirbs vienerius metus nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2005m. sausio 1 d., ir ar ši veikla bus pelninga ar nuostolinga.1 lentelė

Atskirų gaminių gamybos mastas per metus

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės

1. Parduota produkcija vnt. 3668 3442

2. Kalendorinės dienos per metus d. 360 360

3. Atsargų laikymo trukmė d. 5 5

4. Atsargų likučiai metų pradžioje vnt. 38 66

5. Pagaminta produkcija vnt. 3681 3424

6. Technologinio proceso trukmė d. 7 7

7. Nebaigta gamyba vnt. 72 67

8. Baigtumo koeficientas koef. 0,65 0,65

9. Nebaigta gamyba ekvivalenti baigtai vnt. 47 44

10. Gamybos mastas vnt. 3728 3468

Paaiškinimai:

1. Parduotos produkcijos duomenys duoti sąlygoje.

2. Kalendorinės dienos per metus – 360 d.

3. Sandėliavimo trukmės duomenys duoti sąlygoje.

4. Atsargų likučių duomenys duoti sąlygoje. Natūralios odos rankinių 38 vnt., o dirbtinės odos kuprinių 66 vnt.

5. Pagaminta produkcija = Parduotina produkcija – Pagamintos produkcijos likučiai metų pradžioje + Pagamintos produkcijos likučiai metų pabaigoje.

Natūralios odos rankinės = 3668–38 +3668/360*5= 3681 vnt.

Dirbtinės odos kuprinės = 3442–66+3442/360*5 = 3424 vnt.

6. Technologinio proceso trukmė = gamybos ciklo trukmė odos sukirpimo bare 1 diena + siuvimo 4 dienos + apdailos dvi dienos

7. Nebaigta gamyba = pagaminta produkcija / kalendorinės dienos per metus * technologinio proceso trukmė

Natūralios odos rankinės = 3681/360*7 = 72 vnt. Dirbtinės odos kuprinės = 3424/360*67 = 67 vnt.

8. Baigtumo koeficiento duomenys duoti sąlygoje.

9. Nebaigta gamyba ekvivalenti baigtai gamybai = nebaigta gamyba * baigtumo koeficientas

Natūralios odos rankinės = 72*0,65 = 47 vnt.

Dirbtinės odos kuprinės = 67*0,65 = 44 vnt.

10. Gamybos mastas = Per laikotarpį pagamintos produkcijos apimtis + nebaigta gamyba ekvivalenti baigtai

Natūralios odos rankinės = 3681+47 = 3728 vnt.

Dirbtinės odos kuprinės = 3424+44 = 3468 vnt.2 lentelė

Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Įrengimai arba darbo vietos

1. Gamybos mastas vnt. 3728 3468 –

2. Laiko norma sukirpimui val. 0,25 0,25 –

3. Naudingas laikas val. 1993 1993 –

4. Normų vykdymo koeficientas darbo vietos 1,01 1,03 –

5. Sukirpimo darbo vietos koef. – – 1

6. Laiko norma siuvimui val. 1,3 1,2 –

7. Siuvimo darbo vietos darbo vietos – – 4

Iš viso: – – – 5

Paaiškinimai:

1. Gamybos masto duomenys pateikti 1 lentelėje.

2. Laiko normos sukirpimui duomenys duoti sąlygoje.

3. Naudingas darbo laikas = savaičių skaičius per metus * pamainų skaičius * pamainų trukmė ir numatomas darbo laikas skirtas įrengimų techninei priežiūrai ir remontui Tn = 52*1*5*8*0,958 = 1993 val.

4. Normų vykdymo koeficientas duotas sąlygoje

5. Įrengimų (darbo vietų) skaičius.

Aįr= =

Čia : Aįr. – įrengimų ar darbo vietų skaičius;

Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas,nh;

N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt;

tvnt. – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma tam tikros produkcijos vienetui pagaminti arba tam tikrai technologinei operacijai atlikti, nh;

Tn – vieno įrengimo (darbo vietos) naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, h;

Kišd. – darbininkų, aptarnaujančių atitinkamus įrengimus (darbo vietas), išdirbio normų įvykdymo koeficientas

Sukirpimo darbo vietos = + = 1 darbo vieta

6. Laiko normos siuvimui duomenys duoti sąlygoje.

7. Siuvimo darbo vietos = + = 5 darbo vietos3 lentelė

Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius

Eilės Nr. Rodikliai Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės Darbuotojai

1. Gamybos mastas vnt. 3728 3468 –

2. Laiko norma sukirpimui val. 0,25 0,25 –

3. Naudingas laikas val. 1788 1788 –

4. Normų vykdymo koeficientas žmonės 1,01 1,03 –

5. Sukirpimui reikalingi žmonės koef. – – 1

6. Laiko norma siuvimui val. 1,3 1,2

7. Siuvimui reikalingi žmonės žmonės – – 5

8. Pagrindinių darbuotojų skaičius žmonės – – 6

9. Pagalbinių darbininkų procentas nuo pagrindinių % – – 20

10. Pagalbinių darbininkų skaičius žmonės – – 1

Paaiškinimai:

1. Gamybos masto duomenys pateikti 1 lentelėje.

2. Laiko normos sukirpimui duomenys duoti sąlygoje.

3. Naudingas laikas = savaičių skaičius per metus * darbo dienų skaičius – nedarbo (poilsio ir švenčių dienos)* pamainų skaičius * pamainų trukmė – nedarbo trukmė. Tn = (52*5–(30 + 4))*8–20 = 1788 val.

4. Normų vykdymo koeficientas duotas sąlygoje.

5. Pagrindinių darbininkų skaičius.

Aįr= =

Čia : Aįr. – įrengimų ar darbo vietų skaičius;

Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas,nh;

N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt;

tvnt. – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma tam tikros produkcijos vienetui pagaminti arba tam tikrai technologinei operacijai atlikti, nh;

Tn – vieno įrengimo (darbo vietos) naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, h;

Kišd. – darbininkų, aptarnaujančių atitinkamus įrengimus (darbo
išdirbio normų įvykdymo koeficientas

Sukirpimui reikalingi žmonės = + = 1 žmogus

6. Laiko normos siuvimui duomenys duoti sąlygoje

7. Sukirpimui reikalingi žmonės = + = 5 žmonės

8. Pagrindinių darbuotojų skaičius. 1+5 = 6 žmonės

9. Pagalbinių darbininkų procentas (20%) nuo pagrindinių duotas sąlygoje.

10. Pagalbinių darbininkų skaičius: 1*0,2 + 4*0,2 = 1 žmogus

4 lentelė

Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui

Eilės Nr. Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos kuprinės

Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Kaina, Lt. Išlaidos 1 gaminiui, Lt Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Kaina, Lt. Išlaidos 1 gaminiui, Lt.

1. Oda m. 0,45 80,00 36 0,5 16,50 8,25

2. Pamušalas m. 0,4 5,20 2,08 0,4 4,80 1,92

3. Sagteliai vnt. 3 0,43 1,29 3 0,43 1,29

4. Užtrauktukas m. 0,7 1,75 1,23 0,7 1,05 0,74

5. Skylutės vnt. 14 0,04 0,56 8 0,04 0,32

6. Papuošimas vnt. 1 0,75 0,75 1 0,75 0,75

7. Virvė m. 1 0,51 0,51 1 0,51 0,51

8. Antgaliai vnt. 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12

9. Kantas m. 1,4 0,20 0,28 1,4 0,20 0,28

10. Siūlai apdailai ritė 0,2 6,00 1,20 0,2 6,00 1,2

Iš viso: – – – 44,02 – – 15,38

Paaiškinimai:

1. Medžiagų sunaudojimo norma duota sąlygos lentelėje.

2. Kaina duota sąlygos lentelėje.

3. Išlaidos atitinkamai vienam gaminiui = medžiagų sunaudojimo norma * kaina

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės

Oda = 0,45*80,00=36,00 Lt. . Oda = 0,5*16,50 = 8,25 Lt.

Pamušalas = 0,4*5,20=2,08 Lt. Pamušalas = 0,4*4,80 = 1,92 Lt.

Sagteliai = 3*0,3=1,29 Lt. Sagteliai = 3*0,43 = 1,29 Lt.

Užtrauktukas = 0,7*1,75=1,23 Lt Užtrauktukas = 0,7*1,05 = 0,74 Lt.

Skylutės = 14*0,08=0,56 Lt Skylutės = 8*0,04 = 0,32 Lt.

Papuošimas = 1*0,75=0,75 Lt. Papuošimas = 1*0,75 = 0,75 Lt.

Virvė = 1*0,51=0,51 Lt Virvė = 1*0,51 = 0,51 Lt.

Antgaliai = 2*0,06=0,12 Lt Antgaliai = 2*0,06 = 0,12 Lt.

Kantas = 1,4*0,20=0,28 Lt. Kantas = 1,4*0,20 = 0,28 Lt.

Siūlai apdailai = 0,2*6,00=1,20 Lt. Siūlai apdailai = 0,2*6,00 = 1,20 Lt.

5.1 lentelė

Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai

Eilės Nr. Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetai Natūralios odos rankinės

Gamybos mastas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Medžiagų poreikis Kaina 1 gaminiui, Lt. Išlaidos visai gamybos programai, Lt

1. Oda m. 3728 0,45 1677,6 36,00 134208

2. Pamušalas m. 3728 0,4 1491,2 2,08 7754,24

3. Sagteliai vnt. 3728 3 11184 1,29 4809,12

4. Užtrauktukas m. 3728 0,7 2609,6 1,23 4585,44

5. Skylutės vnt. 3728 14 52192 0,56 2087,68

6. Papuošimas vnt. 3728 1 3728 0,75 2796

7. Virvė m. 3728 1 3728 0,51 1901,28

8. Antgaliai vnt. 3728 2 7456 0,12 447,36

9. Kantas m. 3728 1,4 5219,2 0,28 1043,84

10. Siūlai apdailai ritė 3728 0,2 745,6 1,20 4473,6

Iš viso: – – – – – 164106,56

5.2 lentelė

Eilės Nr. Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetai Dirbtinės odos kuprinės

Gamybos mastas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui Medžiagų poreikis Kaina 1 gaminiui, Lt. Išlaidos visai gamybos programai, Lt

1. Oda m. 3468 0,5 1734 8,25 28611

2. Pamušalas m. 3468 0,4 1387,2 1,92 6658,56

3. Sagteliai vnt. 3468 3 10404 1,29 4473,72

4. Užtrauktukas m. 3468 0,7 2427,6 0,74 2566,32

5. Skylutės vnt. 3468 8 27744 0,32 1109,76

6. Papuošimas vnt. 3468 1 3468 0,75 2601

7. Virvė m. 3468 1 3468 0,51 1768,68

8. Antgaliai vnt. 3468 2 6936 0,12 416,16

9. Kantas m. 3468 1,4 4855,2 0,28 971,04

10. Siūlai apdailai ritė 3468 0,2 693,6 1,20 4161,6

Iš viso: – – – – – 53337,84

Paaiškinimai:

1. Gamybos masto duomenys pateikti 1 lentelėje

2. Medžiagų sunaudojimo norma duota sąlygos lentelėje.

3. Poreikis = medžiagų sunaudojimo norma * gamybos mastas

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:

Oda = 3728*0,45=1677,6 m. Oda =3468*0,5=1734 m.

Pamušalas = 3728*0,4=1491,2 m. Pamušalas =3468*0,4=1387,2 m.

Sagteliai = 3728*3=11184 vnt. Sagteliai =3468*3=10404 vnt.

Užtrauktukas =3728* 0,7=2609,6 m. Užtrauktukas =3468*0,7=2427,6 m.

Skylutės = 13728*4=52192 vnt. Skylutės =3468*8=27744 vnt.

Papuošimas = 3728*1=3728 vnt. Papuošimas = 3468*1=3468 vnt.

Virvė = 3728*1=3728 m. Virvė = 3468*1=3468 m.

Antgaliai = 3728*2=7456 vnt. Antgaliai = 3468*2=6936 vnt.

Kantas = 3728*1,4=5219,2 m. Kantas = 3468*1,4=48552 m.

Siūlai apdailai =3728* 0,2=745,6 ritė Siūlai apdailai = 3468*0,2=693,6 ritė

4. Medžiagų kaina apskaičiuota 4 lentelėje.

5. Išlaidos visai gamybos programai = gamybos mastas * kaina 1 gaminiui.

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos kuprinės:

Oda = 3728*36=134208 Lt. Oda =3468*8,25=28611 Lt.

Pamušalas = 3728*2,08=7754,24 Lt. Pamušalas =3468*1,92=6658,56 Lt.

Sagteliai = 3728*1,29=4809,12 Lt. Sagteliai =3468*1,29=4473,72 Lt.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1642 žodžiai iš 5460 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.