Uab philip morris Lietuva veiklos analizė ir įvertinimas 2001-2004 metais
5 (100%) 1 vote

Uab philip morris Lietuva veiklos analizė ir įvertinimas 2001-2004 metais

AnotacijaTema: „UAB ,,Philip Morris Lietuva” veiklos analizė ir įvertinimas

2001-2004 metais”.

Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje analizavau

teorinius finansinės analizės pagrindus, atskleidžiau jos pagrindinius

tikslus, metodus, būdus ir šaltinius. Taip pat marketingo teorinę dalį, jo

strategijas bei vadybos teoriją. Susipažinęs su teoriniais pagrindais,

praktinėje dalyje pateikiau UAB ,, Philip Morris Lietuva’’ veiklos

charakteristiką, rinkos analizę, pateikiau tolesnes įmonės perspektyvas,

apžvelgiau įmonės konkurentus, bei prekių tiekimą, gamybą, kontrolę ir

pardavimą. Taip pat atlikau šiuos finansinės veiklos tyrimus: balanso,

pelno ir nuostolio ataskaitos, apyvartinio kapitalo ir santykinių rodiklių

analizes 2001 – 2004 metų. Darbo pabaigoje aptariau darbo rezultatus,

pateikiau rekomendacijas.

Tyrimai atlikti su UAB “Philips Morris Lietuva” 2001 – 2004 metų

finansiniais rodikliais, ekonomine literatūra. Tyrimais nustatyta kokia yra

dabartinė įmonės finansinė būklė, perspektyvos, užimama rinkos dalis.

Tyrimo tikslas: remiantis teoriniais finansinės analizės pagrindais

išsiaiškinti UAB ,,Philip Morris Lietuva” finansinių rezultatų pakitimus,

užimamą rinkos dalį bei pateikti rekomendacijas kaip įmonė galėtų gerinti

savo veiklą.

Darbe sunumeruoti 60 lapai, 4 paveikslai, 4 lentelės ir 14

diagramų bei naudojami 23 literatūros šaltiniai.

Tezėse naudojami analitiniai tyrimų metodai: įmonių finansinės

atskaitomybės formų analizė, santykinių finansinių rodiklių analizė,

santykinių finansinių rodiklių palyginimas, mokslinės bei ekonominės

literatūros analizė.

Teorijos ir tyrimai grindžiami lentelėmis, diagramomis ir

paveikslais.

Summary

Subject-matter: PLLC “Philip Morris Lietuva” activity analysis and

evaluation in 2001-2004.

The work consists of theoretical and practical parts. The

theoretical part analyses theoretical basis of financial analysis and

discloses its main goals, methods, modes and sources. It also includes a

theoretical part of marketing, its strategies and the theory of management.

Having familiarised with theoretical basis, in the practical part I

provided the characteristics of PLLC “Philip Morris Lietuva” activity,

market analysis, further prospects of the company, and provided a survey on

the company’s competitors, product supply, production, control and sales.

In addition, the work presents the following financial activity analysis:

balance-sheet, profit-loss statement, circulatory capital and relative

rates for the period of 2001 to 2004. At the end of the work the results of

the work are given along with relevant recommendations.

Researches were carried out focusing on financial rates of PLLC

“Philip Morris Lietuva” in 2001-2004 and economical literary sources. The

researches enabled to establish the present financial situation of the

company, its prospects and possessed market share. The aim of the research

is to find out the changes of financial results and market share of PLLC

“Philip Morris Lietuva” on the base of theoretical financial analyses, and

to provide recommendations on how the company could improve its activity.The works consists of numbered 55 pages, 3 pictures, 3 tables and

14 diagrams, and refers to 28 literary sources.

The theses employ analytical research methods: an analysis of

financial statement forms, an analysis of relative financial rates, a

comparison of relative financial rates, and an analysis of scientific and

economic literature.

The theory and researches are substantiated by tables, diagrams and

pictures.

Anmerkung

Themenbereich: PLLC “Philip Morris Lietuva” Tätigkeitanalyse und

Abschätzung in 2001-2004.

Die Arbeit besteht aus theoretischen und praktischen Teilen. Der

theoretische Teil analysiert theoretische Basis finanzieller Analyse und

deckt seine Hauptziele, Methoden, Modi und Quellen auf. Es schließt auch

einen theoretischen Teil von Marketing mitein, seine Strategien und die

Theorie der Leitung. War mit theoretischer Basis, im praktischen Teil ich

habe versorgt den Kennzeichen von PLLC vertraut gemacht “Philip Morris

Lietuva” Tätigkeit, Marktanalyse, weitere Aussichten von der Firma, und

habe eine Vermessung auf den Konkurrenten der Firma, Produktversorgung,

Produktion, Steuerung und Umsatzes versorgt. Zusätzlich, überreicht die

Arbeit dem Folgenden finanzielle Tätigkeitanalyse: Bilanzaufstellung,

Gewinnverlustaussage, Kreislaufhauptstadt und Verwandte Raten für die

Periode von 2001 zu 2004. Am Ende von der Arbeit sind die Ergebnisse von

der Arbeit zusammen mit relevanten Empfehlungen gegeben.

Forschung wurde sich konzentrieren auf finanzielle Raten von PLLC

ausgeführt “Philip Morris Lietuva” in 2001-2004 und wirtschaftliche

literarische Quellen. Die Forschung hat ermöglicht, die anwesende

finanzielle Lage von der Firma einzurichten, seine Aussichten und
hat

Marktanteil besessen. Das Ziel von der Forschung soll die Änderungen

finanzieller Ergebnisse und Marktesanteils von PLLC erfahren “Philip Morris

Lietuva” auf der Basis von theoretisch finanziell analysiert, und

Empfehlungen zu versorgen, auf wie die Firma seine Tätigkeit verbessern

könnte.

Die Arbeiten besteht aus hat gezählt 50 Seiten, 3 Bilder, 3 Tische

und 14 Zeichnungen, und hat 25 literarische Quellen gesehen.

Die Thesen stellen analytische Forschungsmethoden ein: eine Analyse

von Bilanzenformen, einer Analyse relativen finanziellen Raten, einem

Vergleich relativen finanziellen Raten, und eine Analyse wissenschaftlicher

und wirtschaftlicher Literatur.

Die Theorie und die Forschung werden von Tischen, Zeichnungen und

Bildern untermauert.

Turinys

IVADAS

1.FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖS TURINYS 9

1.1.Finansų analizės reikšmė ir tikslai 9

1.2.Finansų analizės metodai ir būdai 10

1.3.Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės analizės šaltinis 11

1.3.1.Balansas – analizės šaltinis 14

1.3.2.Pelno ir nuostolio ataskaita 18

1.3.3. Santykinė analizė 20

2.UAB „Phillip Morris Lietuva“ TRUMPA CHARAKTERISTIKA 25

3. UAB ,,PHILIPS MORRIS lietuva’’ Finansinių ataskaitų vertikalioji ir

horizontalioji analizė 27

3.1.Balanso horizontalioji analizė 27

3.2.Balanso vertikalioji analizė 30

3.3.Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaita 33

3.4.Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaita 34

3.5.Santykinių rodiklių analizė 35

3.5.1.Pelningumo rodikliai 36

3.5.2.Mokumo rodikliai 40

3.5.3.Veiklos apyvartumo rodikliai 43

3.6.SWOT analizė 43

4.Rinkos situacija, bei perspektyvos 45

4.1.Įmonės finansinė veikla ir vidaus tvarka 45

4.2.Užrašai ant cigarečių 46

4.3.Konkurentai 47

4.4.Cigarečių gamybos ir importo rinkos dalyviai Lietuvoje 47

Išvados ir pasiūlymai 49

LITERATŪRA 51

1 Priedas. UAB „Philips Morris“ 2001-2004 m. balansas 53

2. Priedas. UAB „Philips Morris“ vertikali balanso analizė 54

3 Priedas. UAB „Philips Morris“ horizontali balanso analizė 55

4. Priedas. UAB „Philips Morris“ pelno (nuostolio) ataskaita 2001 – 2004 m.

56

5 Priedas. UAB „Philips Morris“ vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos

analizė 57

6. Priedas. UAB „Philips Morris“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos

analizė 58

ĮVADAS

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį

vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės

analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje vyksta

sudėtingi reiškiniai ir procesai, kuriuos analizuoti, suvokti bei pažinti

studentui, magistrantui, jaunam specialistui ar praktikui be specialių

finansų mokslo žinių bei analizės proceso metodologinių instrumentų darosi

vis sunkiau. Turint deramų žinių ir analitiko įgūdžių, galima patikimiau

orientuotis mūsų vidaus dinamiškoje finansinėje bei ekonominėje aplinkoje

ir operatyviau, savarankiškiau, kvalifikuočiau priimti įmonės ar jos

struktūrinių padalinių veiklos valdymo sprendimus (investicinius,

operatyvinius, finansinius), o gal ir išvengti lemiamų klaidų, vertinant

finansinius rezultatus ar diagnozuojant veiklos perspektyvą, apgalvotai

rizikuoti nestabilioje finansų rinkoje bei konkurencinėje aplinkoje. (E.

Buškevičiūtė, I. Mačerinskienė, 1999, 5)

Susipažinęs su teoriniais pagrindais, savo darbe pabandžiau

analizuoti UAB ,,Philip Morris Lietuva’’ 2001-2004 metų finansinę veiklą.

Darbo objektas. UAB ,,Philip Morris Lietuva’’ veiklos finansinė

analizė ir įvertinimas 2001-2004 metais.

Darbo tikslas. Remiantis teoriniais finansinės analizės pagrindais

išsiaiškinti UAB ,,Philip Morris Lietuva’’ finansinių rezultatų pakitimus

ir pateikti rekomendacijas kaip įmonė galėtų gerinti savo veiklą.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti finansinės analizės teorinius pagrindus;

2. Išanalizuoti UAB ,,Philip Morris Lietuva’’ veiklos

charakteristiką;

3. Išanalizuoti įmonės vidaus ir išorės rinką, įmonės situaciją

joje ir įvertinti jos galimybes tolimesnei plėtrai;

4. Įvertinti UAB ,,Philip Morris Lietuva’’ finansinės veiklos

būklę bei jos pakitimus per nagrinėjamą laikotarpį;

5. Išaiškinti svarbiausius veiksnius, turinčius įtaką

finansinių rodiklių pakitimams;

6. Išskirti neigiamus veiksnius bei ekonominius reiškinius,

sąlygojančius finansinius rezultatus;

7. Pateikti rekomendacijas įmonės finansinės būklės gerinimui.

Darbo metodai:

1. Teorinių šaltinių analizė;

2. Finansinių šaltinių analizė.

Kompetencijos. Tam, kad pasiekti suformuluotus tikslus bei

uždavinius reikalingos sekančios kompetencijos:

1. Žinoti apskaitą reglamentuojančius norminius aktus, mokėti

jais vadovautis sudarant finansines ataskaitas; (1)

2. Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje ir

finansinėje veikloje; (2)

3. Mokėti atlikti įmonės finansinę ir ekonominę analizę; (3)

4. Gebėti vertinti įmonės verslo aplinką; (4)

5. Gebėti planuoti ir organizuoti finansų valdymo procesą

įmonėje; (6)

6. Mokėti optimaliai panaudoti įmonės turtą ir nuosavybę; (7)

7. Gebėti planuoti įmonės verslo finansavimą; (8)

Darbo struktūra. Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje

dalyje analizavau teorinius finansinės analizės pagrindus, atskleidžiau jos

pagrindinius tikslus, metodus, būdus ir šaltinius. Praktinėje dalyje

pateikiau UAB ,, Philip Morris Lietuva’’ veiklos charakteristiką, atlikau

šiuos finansinės veiklos tyrimus: balanso, pelno ir nuostolio ataskaitos,

apyvartinio kapitalo ir santykinių rodiklių analizes. Aptariau darbo

rezultatus, pateikiau rekomendacijas.

Informacijos šaltiniai. Atliekant darbą, rėmiausi šiais informacijos

šaltiniais: Zina Gaidienė ,,Finansų valdymas’’ (1995), Eugenija

Buškevičiūtė, Irena Mačerinskienė ,,Finansų analizė’’ (1999), Gediminas

Smalenskas ,,Finansai’’ I I dalis (2002), Jonas Mackevičius, Dalia Poškaitė

,,Finansinės ataskaitos’’ (1997), Gediminas Kalčinskas, Gintaras Černius

,,Įmonių apskaitos pagrindai 1 “ (1997), Edmundas Radavičius ,,Įmonės

finansai: analizė ir prognozė’’ (1997), Gitanas Kancerevyčius ,,Finansai ir

investicijos’’ (2004), Parikho J., “Managing Your Self: Management by

detached involvement”, Blackwell Publishers Ltd., 2001, Gratton L., „Living

Strategy: putting people at the heart of corporate purpose“Leading Edge

Research Consortium, (www.london.edu/lerc), http://www.vz.lt,

http://www.jt.lt, http://www.apskaitosinstitutas.lt, http://www.litas.lt,

http://www.fmmc.lt, įmonės finansinės ataskaitos.

1.FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖS TURINYS

1.1.Finansų analizės reikšmė ir tikslai

Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė (toliau – finansinė

analizė) – tai ūkinio vyksmo tyrimas, naudojant mokslo ir praktikos

sukurtus būdus. Veiklos duomenys tyrinėjami norint atsakyti į klausimus:

kokie verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį, kodėl tokie rezultatai ir

kokie jie galėjo būti, efektyviau panaudojant resursus. Analizė visuomet

tiria veiklos pasekmes per tam tikrą praėjusį laikotarpį ir vertina

tiriamojo objekto finansinę būklę iki tam tikros datos. Įmonės savininkai

ir vadybininkai nori žinoti, ne tik kas įvyko, bet ir kaip analizės

rezultatais pasinaudoti pagrįstiems sprendimams priimti, kad ateityje

išvengtų neigiamų reiškinių ir didintų kapitalo efektyvumą.

Finansų analizė susijusi su tam tikros veiklos prognozavimu,

planavimu, apskaita ir kontrole. Gavus ekonominę informaciją iš tyrimo

subjekto funkcinių padalinių (atsakingų asmenų) ir pasitelkus finansų

analizės metodus bei būdus, siekiama objektyviai įvertinti tyrimo subjekto

finansinę veiklą ir būklę, kad galima būtų įvertinti ankščiau priimtus

sprendimus bei priimti perspektyvinius valdymo sprendimus.

Finansų analizės tyrimo objektas yra įmonių finansinė veikla bei

jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos,

atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.

Analizuojant įmonių finansinę veiklą, išsiaiškinamas projektinių

užduočių (verslo plano) įvykdymas, lyginant faktinius rodiklius su

projektiniais, taip pat jos pasikeitimo priežastys, įvertinamos bei

apskaičiuojamos finansinių rezultatų didinimo galimybės ir numatomos

konkrečios, realios bei pagrįstos alternatyvios organizacinės, techninės,

socialinės, ekonominės jų panaudojimo priemonės.

Pažymėtina, kad rinkos ekonomikos sąlygomis ūkio subjektų

finansinė veikla yra labai dinamiška, rizikinga, todėl analizuojant ją, tai

reikia turėti galvoje ir atlikti analizę laiku. Taip pat svarbu gerai

ištirti įmonių padalinių finansinius rodiklius. Finansų analizė , kaip

reikšminga įmonės finansinės būklės aiškinimo ir gerinimo bei jos valdymo

racionalizavimo priemonė, be to, gali būti svarbi ir kaip įmonės veiklos

kontrolės forma. Remiantis finansų analizės duomenų baze, galima daryti

įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir jos perspektyvumą apibudinančias

išvadas bei, remiantis jomis, kurti ir diegti naujus projektus. Tik

savalaikė ir objektyvi finansų analizė sudaro įvairių lygių vadovams

parengti alternatyvius savo veiklos modelis ir priimti racionalesnius

valdymo sprendimus tam tikram laikotarpiui.

Finansų analitikas privalo objektyviai ir kiek galima tiksliau

įvertinti esamą padėtį, projektų kokybę, jų realumą, projektinių užduočių

įvykdymo rezultatus ir jų pasikeitimo svarbiausius veiksnius, taip pat

siūlyti realias bei pagrįstas priemones finansinei veiklai gerinti,

neišduoti komercinių paslapčių. (Buškevičiūtė, Mačerinskienė, 1999, 12)

Įmonės finansinė analizė yra ekonominės analizės plačiąja
Finansinė analizė vadyboje užima svarbiausią vietą, nes

tiria veiklos ekonomines – finansines pasekmes ir jų priežastis.

Finansinės veiklos analizės tikslus galima nusakyti šitaip:

– nuolat tirti ir vertinti įmonės srautų tendencijas, finansinį

stabilumą (būklę), išteklių naudojimą, neigiamų nuokrypių

priežastis;

– tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką rezultatams, taip pat

veiklos gerinimo galimybes;

– kontroliuoti ir vertinti visos įmonės ir atskirų jos gamybinių

padalinių prognozės planų vykdymą;

– suformuoti rodiklių sistemą finansiniams normatyvams

apskaičiuoti, prognoziniams skaičiavimams atlikti, vadybos

sprendimams pagrįsti ir jų pasekmes vertinti;

– nustatyti vadybos kokybės lygį ir parengti jo gerinimo

priemones.

1.2.Finansų analizės metodai ir būdai

Finansinės analizės pagrindinis metodas – dedukcinis, kuris plačiai

naudojamas bet kokiuose kompleksiniuose tyrimuose, kai nuo bendrų vertinimų

pereinama prie atskirų sudėtinių dalių ar faktų nagrinėjimo. Bet finansų

analizėje taip pat naudojamasi ir indukciniu metodu, kai nuo atskirų

sudėtinių veiklos sričių rezultatų ar faktų vertinimo suformuojamas bendras

įvaizdis ir išvados visos įmonės mastu.

Finansinėje analizėje naudotini įvairūs būdai (priemonės, veiksmai,

apskaičiavimai): santykinių ir vidutinių dydžių, duomenų grupavimo,

lyginamosios analizės, atskirų indeksų ir grandininių nuoseklių pakeitimų,

balansinio tyrimo ir kt. Tai duomenų transformavimo priemonės (įrankiai)

įmonės raidai tirti ir vertinti.

– Santykinių dydžių būdas – kai apskaičiuoti rodikliai

išreiškiami procentais ar koeficientais.

– Vidutinių dydžių skaičiavimai – kai norima išreikšti

absoliučiomis reikšmėmis tiriamojo objekto tipiškas savybes,

pvz., vieno darbuotojo vidutinį uždarbį.

– Duomenų grupavimo būdas – tai bendros reikšmės išskaidymas

pagal būdingus požymius. Naudojamas nuokrypių priežastims

tirti.

– Lyginamosios analizės būdas. Jo esmė – įmonės veiklos rezultatų

palyginimas su analogiškų įmonių – rinkos partnerių arba su tos

pačios ekonominės veiklos (sektoriaus) šakos, arba šalies

makroekonominiais rezultatais. Šis būdas įgalina įvertinti

veiklos tendencijų skirtumus. Lyginamosios analizės būdas

pačioje įmonėje naudotinas, kai norima lyginti atskirų ūkinių

padalinių rodiklius ar vertinti pokyčius, lyginant su baziniu

periodu, su tikslo prognozėmis ar normatyviniais dydžiais.

– Indeksinis analizės būdas. Jis naudojamas tiriant sudėtingus

ekonominius reiškinius, kai jie priklauso nuo nevienareikšmių

elementų pokyčių. Šis būdas naudotinas įvertinant tokių

elementų įtakos mastą, dinamiką ir kt.

– Balansinio tyrimo būdas analizei turi universalią reikšmę, nes

įmonės materialieji ir finansiniai srautai apskaitomi taip pat

balansiniu metodu. Balansinei analizei naudojamos įvairios

lentelės: finansinių išteklių balansai (įmonės biudžetas),

pelno balansas, nuosavybės ir turto balansai, piniginių

mokėjimų balansai (grafikai) ir pan. Balansų pagrindu

analizuojama piniginių fondų formavimų ir panaudojimų

struktūra, išaiškinami nesubalansuotumai ir kt. Šis būdas –

deduktyvinio analizės metodo pagrindinė priemonė. Šių balansų

sudarymu pradedamas įmonės finansinės veiklos tyrimas.

(Radavičius, 1997, 14-19)

1.3.Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės analizės šaltinis

Finansinės ataskaitos yra pagrindinis finansinės analizės šaltinis.

Finansinės ataskaitos – tai apskaitos duomenų apie įmonės ūkinę

finansinę veiklą periodinis apibendrinimas ir susisteminimas tam tikru

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2425 žodžiai iš 8062 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.