Uab prie luksto marketingo plano analizė
5 (100%) 1 vote

Uab prie luksto marketingo plano analizė

Turinys

Įvadas 4

Santrauka 6

1. MARKETINGO REIKŠMĖ ĮMONĖS VEIKLAI 7

1.1. Verslo idėjos aprašymas 7

1.2. Marketingo samprata ir reikšmė 7

1.3. UAB “Prie Luksto” marketingo tikslai ir uždaviniai 7

2. ĮMONĖS MIKRO IR MAKRO ANALIZĖ 8

2. 1. Marketingo mikroaplinkos analizė 8

2. 1. 1. Tiekėjai 8

2. 1. 2. Vartotojai 9

2. 1. 3. Finansavimo šaltiniai 9

2. 1. 4. Personalas 9

2. 1. 5. Marketingo tarpininkai 9

2. 2. Marketingo komplekso makroaplinka 10

2. 2. 1. Politinė-teisinė aplinka 10

2. 2. 2. Ekonominė aplinka 11

2. 2. 3. Konkurencinė aplinka 11

2. 2. 4. Technologinė aplinka 12

2. 2. 5. Socialinė-kultūrinė aplinka 12

2. 2. 6. Gamtinė aplinka 12

3. RINKOS TYRIMAS 13

3. 1. Rinkos segmentavimas 13

3. 2. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas 13

3. 3. Esminiai tyrimo faktai 14

3. 4. Tyrimo ataskaita 14

3. 5. Rinkos tyrimo išvados 18

4. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSO ANALIZĖ 19

4. 1. Marketingo kompleksas 19

4. 2. Produkto analizė 19

4. 3. Kainos ir produkto santykis 19

4. 4. Vietos analizė 20

4. 5. Prekės (paslaugos) pristatymo, pateikimo analizė 21

4. 6. Rėmimo analizė 21

4. 7. Įmonės įvaizdžio formavimas 21

5. MARKETINGO VEIKLOS PLANAVIMAS ĮMONĖJE 22

5. 1. UAB “Prie Luksto” PTGG (SWOT) analizė. 22

5. 2. Marketingo kontrolė 23

5. 3. Marketingo strateginis planas 23

Išvados ir pasiūlymai 24

Naudota literatūra: 25

Įvadas

Šiame darbe nagrinėjamos UAB “Prie Luksto” marketingo plano dalys.

Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų marketingą, kadangi paslaugų sfera yra viena perspektyviausių, sparčiai besiplėtojančių ūkio sferų. Tokią tendenciją nulėmė daugelis priežasčių. Paslauga yra specifinė prekė, nors ir turi daugelį paprastos prekės požymių. Ji nėra pirmo būtinumo prekė – poreikių tenkinimo piramidėje yra aukštesniame lygmenyje nei maistas, būstas ar drabužiai. Tačiau paslaugų poreikis vis didėja, nes:

 auga bendra produktų masė ir didėja bendras asortimentas,

 didėja gyvenimo intensyvumas,

 auga visuomenės išsivystymo lygis.

Paklausa paslaugoms didėja. O jeigu yra paklausa, atsiranda ir pasiūla bei konkurencija tarp paslaugų tiekėjų. Didžiausias ginklas konkurencinėje kovoje yra marketingo priemonių išmanymas.

Savo tyrimo objektu aš pasirinkau UAB “Prie Luksto”. Šiuo metu UAB „Prie Luksto“, gyvuojanti 6 metus yra vienintelė didmenine ir mažmenine prekyba naftos produktais besiverčianti įmonė Telšių mieste.

Be prekybos įmonė užsiima paslaugų teikimu – nuo pat įsikūrimo ir viešbučio paslaugas, o nuo 1999 metų perveža keleivius savivaldybės nustatytais maršrutais. UAB “Prie Luksto” priklauso kavinė – baras, viešbutis bei Tauragėje įkurtas filialas. Pagrindiniai įmonės partneriai – UAB “UOTAS”, “LUKOIL BALTIJA”, AB “MAŽEIKIŲ NAFTA”.

Bendrovė apsirūpinusi modernia šiuolaikine prekybine bei technine įranga, pilnai kompiuterizuotas finansų, marketingo, komercijos skyrių darbas.

UAB „Prie Luksto“ nuolat ieško naujų prekių ir rinkų, taiko pažangias ir efektyvias prekiavimo formas, įsisavina ir įdiegia naujus įrengimus bei technologijas.

Kaip matome iš įmonės veiklos krypčių ir taikomų naujų technologijų UAB „Prie Luksto“ ir personalas turėtų būti kvalifikuotas, nes be specialių apmokymų darbuotojas kažin ar sugebėtų naudotis naujomis technologijomis.

Šią įmonę aš pasirinkau dėl to, kad jos teikamos paslaugos ir gaminamos prekės visuomenėje turi gan didelę paklausą taip pat dėl to, kad esu puikiai susipažinęs su jos veikla, teikiamomis paslaugomis, nes šioje įmonėje dirbau vadybininku.

Darbo objektas: UAB “Prie Luksto”.

Darbo tikslas – remiantis paslaugų marketingo apibrėžimais, išskirtais lietuvių ir užsienio literatūroje išanalizuoti UAB “Prie Luksto” mikro ir makro aplinką.

Darbo uždaviniai:

 Apibrėžti, kas yra marketingo planas ir kokios jo pagrindinės dalys.

 Išnagrinėti UAB “Prie Luksto” marketingo planą ir jo pagrindines dalis.

 Pateikti savo išvadas ir pasiūlymus.

Metodika: dokumentų analizė, stebėjimas, pokalbis su įmonės vadovu A.Ubartu, literatūros analizė.

Santrauka

Marketingo planas – tai tokia planavimo veiklos sritis, kai yra nustatomi būdai marketingo tikslams pasiekti. Marketingo planas turi būti rašytinis dokumentas, nes turint tokį planą,valdyba ir personalas gali išvengti nesusipratimų ir klaidų. Šis planas parodo pagrindinį rinkos segmentą, kiek kiekvienai tikslinei rinkai reikia skirti dėmesio.

Šiame darbe aš analizavau UAB “Prie Luksto” marketingo planą. Šį darbą suskirsčiau į penkias pagrindines dalis, kurios yra svarbiausios marketingo plane ir jų poveikį įmonės veiklai:

1. Marketingo reikšmė įmonės veiklai – pirmiausia išanalizavau marketingo reikšmę įmonės veiklai, bei pagrindinius marketingo tikslus bei uždavinius – UAB “Prie Luksto” yra labai svarbu žinoti savo siekius (tikslus), kad būtų iškelti atitinkami uždavinai jiems įgyvendinti.

2. Įmonės mikro ir makro aplinkų analizės – išanalizavus įmonės mikro ir makro aplinką ir kaip šios aplinkos veikia įmonę, kokią įtaką turi sprendimų priėmimui ir jų įgyvendinimui. Išanalizavus galiu teigti, kad didžiausią įtaką daro mikro aplinkos veiksnys – klientai.

3. Rinkos
tyrimas – atliktas rinkos tyrimas, leido nustatyti klientų požiūrį į UAB “Prie Luksto”, taip pat klientų pajamas bei amžių, jų poreikius, bei nusiskundimus. Įmonė žinodama tai gali imtis konkrečių veiksmų, kad neprarastų esamų klientų ir pritrauktų kuo daugiau naujų klientų.

4. Įmonės marketingo komplekso analizė – tai labai svarbus marketingo komplekso elementas, nes jį sudaro kaina, pateikimas, rėmimas ir prekė. Įmonė žinodama šio komplekso funkcionavimą gali kuo maksimaliau tenkinti vartotojo poreikius, bei nuspręsti kam skirti savo pelną – prekės tobulinimui, įvaizdžio formavimui, rėmimo organizavimui ar pateikimo gerinimui.

5. Marketingo veiklos analizavimas – išanalizavus visą UAB “Prie Luksto” veiklą, sudariau įmonės įmonės SWOT analizę, taip išsiaiškinau įmonės pranašumui, trūkumus, bei galimybes. Remiantis šia analize įmonė gali imtis konkrečių veiksmų savo įmonės veiklai gerinti.

Išvadose pateikiau savo nuomonę apie visą įmonės veiklą – kas jai daro didžiausią įtaką, kokie yra UAB “Prie Luksto” potencialūs pirkėjai ir kokia marketingo svarba įmonės veiklai. Pasiūlymuose pateikiau savo nuomonę apie tai ką mano manymu reikėtų tobulinti įmonės veikloje siekiant maksimalaus vartotojų poreikio tenkinimo bei maksimalaus pelno.

1. MARKETINGO REIKŠMĖ ĮMONĖS VEIKLAI

1.1. Verslo idėjos aprašymas

UAB „PRIE LUKSTO“ įregistruota Telšių miesto savivaldybės rejestro tarnyboje 1998 metais spalio 23 dieną.

1997 metais buvo kruopščiai tiriama šio tipo paslaugų rinka. Buvo išsiaiškinta, jog paklausa gana didelė, bet pasiūla ir jos kokybė labai žema. Buvo sudarytos sutartys su darbuotojais ir firmomis, kurios galėtų pristatyti kokybiškus naftos produktus.

1.2. Marketingo samprata ir reikšmė

Marketingas – tai ne tik rinkos tyrimo priemonių sistema. Bet ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų, vartotojų grupių poreikių tenkinimą.

1.3. UAB „PRIE LUKSTO“ marketingo tikslai ir uždaviniai

Įmonės pagrindiniai tikslai būtų tokie:

 Įsitvirtinimas rinkoje;

 Kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius;

 Kuo didesnės apyvartos ir pelno siekimas, skatinant personalo efektyvumą.

Šiems tikslams įvykdyti, keliami tokie uždaviniai:

 Įrangos, inventoriaus, patalpų atnaujinimas ir modernizavimas;

 UAB „PRIE LUKSTO“ įvaizdžio formavimas;

 Išskirtinumo siekimas ir pastovus naujovių diegimas;

 Laipsniškas asortimento didinimas;

 Įvairių nuolaidų sistemų įdiegimas;

 Darbuotojų įtraukimas į darbo kokybės valdymą ir apyvartos didinimą, juos deramai motyvuojant.

Tolimesni įmonės tikslai yra tokie:

 Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos pagalba;

 Mažinti kiek įmanoma sąnaudas;

 Kelti paslaugų kokybę;

 Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla;

 Pasiekti maksimalų pelną iš kurio galėtų kaupti kapitalą verslo plėtimui.

2. ĮMONĖS MIKRO IR MAKRO APLINKŲ ANALIZĖ

Mikro aplinkos jėgos tiesiogiai susijusios su firma ir jos galimybėmis aptarnauti vartotojus.

Makro aplinka turi įtakos mikroaplinkai. Tai jėgos, nekontroliuojami elementai, kurie daro poveikį firmos veiklai, tačiau firma ir jos marketingo padaliniai negali jų kontroliuoti ar reguliuoti sau palankia kryptymi.

2. 1. Marketingo mikroaplinkos analizė

“Marketingo mikroaplinka – tai veiksniai, kurie tiesiogiai susiję su įmone ir jos galimybėmis”. (Pranulis ir kiti, 2000) Mikroaplinkos komponentai, kurie tiesiogiai įtakoja UAB „PRIE LUKSTO“ veiklą, yra:

1. Tiekėjai;

2. Vartotojai;

3. Finansiniai šaltiniai;

4. Personalas;

5. Marketingo tarpininkai:

 prekybiniai tarpininkai – tai firmos padedančios firmai platinti, realizuoti ir paskirstyti prekes vartotojams;

 transporto firmos;

 patalpos;

 marketingo paslaugų agentūros, reklamos agentūros, marketingo tyrimo firmos, konsultavimo centrai;

 kredito ir finansų įstaigos;

2. 1. 1. Tiekėjai

Labai svarbu yra teisingai pasirinkti tiekėjus, kurie labai įtakoja įmonės veiklą, nuo jų priklauso ir veiklos sėkmingumas.

Mano nuomone, vadovai turėtų susirasti tiekėjų Lietuvoje. Visos reikalingos medžiagas gabenant iš užsienio užima labai daug laiko, labai dažnai užtrunkama muitinėse.

2. 1. 2. Vartotojai

Įmonės prekių ir paslaugų vartotojai yra įvairias mėnesines pajamas gaunantys tiek Lietuvos, tiek kai kurių užsienio valstybių gyventojai. Jų neįmanoma suskirstyti pagal amžių, nes įmonės teikiamomis paslaugomis naudojasi tiek jauni, tiek seni žmonės.

2. 1. 3. Finansavimo šaltiniai

UAB “Prie Luksto” finansavimo šaltiniai yra:

• Savininkai ir akcininkai;

• Bankai, teikiantys paskolas, bei kitos kreditinės institucijos.

2. 1. 4. Personalas

Norint pilnai įgyvendinti firmos tikslus reikalingi sumanūs, orientuoti ir kvalifikuoti darbuotojai. Jų tinkamas paruošimas labai priklauso nuo visuomenės struktūros, požiūrio į mokslą, darbo vietų kitimą, technikos pažangumą ir kitų aplinkybių.

Aš manau, kad labai svarbi organizacijos vidaus ląstelė yra darbuotojai. Nuo jų kvalifikacijos, atsinešimo į darbą, darbo sampratos labai priklauso sėkmingas firmos darbas. Kadangi visas darbo užmokestis
yra paskirstomas pagal atliekamą darbą, tai darbuotojai yra nuolat skatinami geriau dirbti. Jie suvokia, kad nuo atlikto darbo kokybės priklauso ir jų gerovė. Parenkant darbuotojus yra svarstomos ir jų savybės, bei patikimumas. Labai svarbu, kad žmogus sugebėtų prisitaikyti prie kolektyvo ir jame pritaptų. Įmonėje garantuojamas darbuotojų socialinis draudimas, kuris mūsų laikmetyje yra ypatingai svarbus dalykas. Vertinamas žmogaus komunikabilumas ir gebėjimas spręsti įvairias situacijas.

2. 1. 5. Marketingo tarpininkai

Be transporto priemonių veikla yra tiesiog neįsivaizduojama. Transportas padeda taupyti laiką. Transportas taip pat atlieka ir reklamos funkciją, nes reklamuojamasi ant transporo priemonės dedant firmos ženklą. Tačiau pervežant stambius krovinius yra kreipiamasi į transporto firmas.

Dabar pabandysiu panagrinėti tai be ko irgi negalėtų vykti įmonių veikla – tai patalpos ir įrengimai. Patalpos didesnės įtakos veiklai neturi, kadangi ofisas reikalingas tik tam, kad būtų galima priimti užsakymus. Be ofiso dar reikalingi sandėliai – tai dėl pačios firmos patogumo. Be to taip lengviau vesti žaliavų apskaitą.

Darbuotojai yra aprūpinami pagrindiniais darbo įrengimais ir minimaliomis jų atsargomis. Didžiąją dalį naujausių įrengimų, kurie šimteriopai palengvina darbą, perkasi patys darbuotojai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1611 žodžiai iš 5338 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.