Uab septynios sferos strateginė plėtra ir perspektyvos
5 (100%) 1 vote

Uab septynios sferos strateginė plėtra ir perspektyvos

Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe 1

Santrauka 4

Summary 5

Įvadas 6

1. UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 7

2. STRATEGINĖS PLĖTROS BEI PERSPEKTYVŲ ANALIZĖS METODOLOGINIAI PRINCIPAI 9

2.1. Makro ir mikro aplinkos analizė 9

2.2. Aplinkos įvertinimas 12

2.2.1. SWOT analizė 12

2.2.2 Šakos konkuravimo analizė 13

2.2.3. BCG matrica 15

2.3. Funkcinės strategijos 16

2.3.1. Marketingo komplekso analizė 17

2.4. Rinkos tyrimas 19

2.5. Strateginis valdymas 21

2.6. Strateginė plėtra 22

3. UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ STRATEGINĖS PLĖTROS ANALIZĖ IR PERSPEKTYVOS 24

3.1. Makro ir mikro aplinkos analizėaplinkos analizė 24

3.2. Aplinkos įvertinimas 28

3.2.1. SWOT analizė 28

3.2.2. Šakos konkuravimo analizė 29

3.2.3. Bostono Konsultacinės Grupės matrica 31

3.3. Funkcinės strategijos 33

3.3.1. Marketingo strategija 33

3.3.2. Gamybos strategija 39

3.3.3. Darbo išteklių strategija 41

3.4. Rinkos tyrimas 42

3.5. Strateginio planavimo apžvalga 44

3.5.1. Misija 45

3.5.2. Įmonės tikslai 45

3.6 Strateginės plėtros įvertinimas ir tobulinimas 46

Išvados ir pasiūlymai 49

Literatūros sąrašas 50

Priedų sąrašas 51

Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe

Veiklos sritys Profesinės kompetencijos Studijų programos tikslai Darbo potemės Nr.

1. Verslo įmonės kūrimas 1. Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes. 1.1. Nustatyti įvairius konkurencijos tipus ir mokėti analizuoti verslo įmonės veiklos galimybes, esant skirtingai konkurencinei aplinkai; 2.2.; 3.2

1.2. Atlikti situacijos analizę, leidžiančią numatyti palankias aplinkybes ir galimas grėsmes, įvertinti įmonės veiklos sričių pranašumus ir trūkumus.

2. Mokėti naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį. 2.1. Išmanyti įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką; 1; 2.1.

2.2. Žinoti LR įmonių įstatymus ir mokėti taikyti juos praktiškai.

3. Gebėti suprasti verslą kaip sistemą 3.1. Numatyti darbų atlikimo tvarką ir tarpusavio ryšius; 3.5

3.2. Sudaryti organizacinę valdymo struktūrą pagal veiklos pobūdį ir tipą. 1

2. Rinkos tyrimas 4. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais. 4.1. Suvokti informacijos svarbą verslui, žinoti informacijos šaltinius; 2; 3

4.2. Atsirinkti būtiniausią informaciją;

4.3. Gebėti dirbti įvairiomis kompiuterinėmis programomis.

5. Gebėti analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis. 5.1. Įvertinti rinkos tyrimo reikšmę ir būtinumą; 2.4; 3.4

5.2. Taikyti rinkos tyrimo metodus;

5.3. Planuoti ir atlikti rinkos tyrimus;

5.4. Taikyti duomenų analizės metodus;

5.5. Sisteminti duomenis ir parengti rinkos tyrimo ataskaitą.

6. Gebėti priimti sprendimus. 6.1. Įvertinti verslo aplinkos poveikį sprendimų priėmimui; 2.1; 2.5; 3.1; 3.5

6.2. Nustatyti verslo pranašumus ir konkurentabilumą;

6.3. Suderinti marketingo komplekso elementus, priimti tinkamus sprendimus verslui plėtoti. 3.3.1

6.4. Apibrėžti marketingo komplekso elementus

3. Verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas. 7. Gebėti įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą. 7.1.Įvertinti įmonės (padalinio) būklę. 2.2; 3.2; 2.3;.3.3;

7.2. Nustatyti įmonės (padalinio) veiklos sričių pranašumus ir trūkumus naudojant analizės duomenis.

8. Mokėti parengti verslo įmonės (padalinio) veiklos strategiją ir taktiką 8.1. Įvertinti strateginio planavimo svarbą įmonei ir mokėti nustatyti jos tikslus; 2.5; 3.5

8.2. Išmanyti įmonės strategijos formavimo etapus ir įvairius metodus formuojant verslo įmonės strategiją. 2.3.; 3.3

4. Įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį. 9. Gebėti užtikrinti veiklos kokybę. 9.1. Žinoti įmonės (padalinio) veiklai taikomus kokybės valdymo standartus ir vadovautis jais veikloje; 3.3.2

9.2. Pasirinkti kontrolės kokybės būdus.

5.Vadovavimas darbuotojams 10.Gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje. 10.1. Įvertinti veiksnius, darančius įtaką įmonės darbuotojams. 3.1; 3.3.3

6. Verslo plėtra. 11. Gebėti valdyti pokyčius. 11.1. Analizuoti ir vertinti verslo plėtros galimybes; 3.6

11.2. Diegti inovacijas įmonės veikloje.

7. Marketingo valdymas 12. Gebėti vadovauti įmonės strateginio plano įgyvendinimui 12.1. Gebėti sutelkti organizaciją strateginių tikslų vykdymui; 2.6; 3.6

12.2. Įvertinti strateginio planavimo pokyčius.

8. Marketingo tyrimai: reikšmė ir paskirtis 13. Analizuoti marketingo tyrimų informacijos šaltinius 13.1. Vertinti ir sisteminti marketingo tyrimų informacijos poreikį. 2.4; 3.4

14. Įvertinti marketingo tyrimų poreikį įmonės veiklos rezultatams 14.1. Apibrėžti problemą ir suformuluoti marketingo tyrimų tikslus; 2.4; 3.4

14.2. Gebėti parinkti marketingo tyrimo metodus.

Santrauka

Kiekvienoje įmonėje, taip pat ir UAB “ SEPTYNIOS SFEROS“, atliekama daugybė funkcijų: įmonės kuria ir tobulina prekes bei paslaugas, reguliuoja jų kainas, parduoda jas pačios arba per partnerius. Be to, dedamos pastangos vartotojų poreikiams
ištirti, ryšiams su jais per reklamą ar kitais būdais užmegzti ir palaikyti. Visus šiuos veiksmus galima atlikti atsitiktinai arba planingai.

Kai įmonė planavimo metu bando aprėpti ilgą laikotarpį ir numatyti kelią link ilgalaikių tikslų, vyksta strateginis planavimas. Strateginis planas tarsi nubrėžia liniją, kurios įmonė numato laikytis siekdama savo tikslų. Pradinė gairė planuoti įmonės veiklą yra įmonės misija. Misija išreiškia organizacijos vadovų viziją, apie tai, ką nori padaryti ši organizacija, kokį vaidmenį ji siekia vaidinti. UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ formuluoja tokią misiją – teikti kvalifikuotas paslaugas klientams, įsirengiant naują ar rekonstruojant seną būstą.

Įmonės tikslai atspindi tą pačią įmonės veiklos kryptį, kuri nusakyta jos misijoje. UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ tikslai:

1. Plėsti firmą;

2. Suformuoti gerą kolektyvą;

3. Įeiti į gyvenamųjų nuosavų namų statybos rinką;

4. Įsigyti kuo daugiau naujos technikos;

5. Padidinti paslaugų apimtis.

Nuo bendrų įmonės tikslų pereinama prie užduočių atskiroms jos veiklos sritims. Prieš tai atliekant perspektyvos tyrimą – SWOT analizę; konkurentų šakos analizę, BCG analizę.

Šiuolaikinis pasikeitimų tempas ir žinių didėjimas toks didelis, kad strateginis planavimas tampa vieninteliu būdu, prognozuojant ateitį. Dėl šios priežasties jis yra labai kruopštus darbas.

Principinė strateginio planavimo nauda tokia, kad strateginio plano rengime ir realizavimo procese dalyvauja visa administracija. Svarbiausia nauda yra numatoma organizacijos plėtra ir perspektyvos, veiklos rezultatyvumo didinimas.

Tačiau vien strateginis planavimas dar negarantuoja organizacijos veiklos sėkmės. Galimos nesėkmės dėl organizavimo, motyvacijos, kontrolės ir valdymo funkcijų darbo trūkumo. Tačiau formalus planavimas gali žymiai pagerinti organizacijos veiklą.

Baigiamojo darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai firmos strateginei plėtrai.

Summary

There are a huge number of functions that company must do in order to seek a success. The company is creating new products and improving services. Also the company is researching the market. The aim of market researching is to satisfy the requirements of clients. are doing all these actions could be done accidentally or systematically.

When organization by the time when is planning tries to include long period and to foresee the way to the long aims is going strategic planning. Strategic plan draws a line to keep it while seeking her aims. First way to plan organizations activity is its mission, which expresses the vision of leaders about what wants to do the organization, what role it wants to play. Organization “SEPTYNIOS SFEROS” formulates such mission – attach great importance to skill service for clients by arranging or reconstructing old apartment

The aims of organization show the same way that is in mission. The main aims are:

1. Expand organization;

2. To form a good staff;

3. To go into the one’s own house market;

4. To buy as much new techniques as possible;

5. To expand volume of services.

From the main aims of the company it goes to the problems. Before that making perspective analysis – SWOT analysis, analysis of competitor’s branch, BCG analysis.

Planning is uninterrupted process – another is changing one cycle and to ward about him is necessary all the time: it is necessary to support, control and estimate it. That’s why estimating of strategic plans has to go all over the time they are realizing because the conditions of business surroundings, planned strategies changes all the time as well as the programs of their realization. They must be changing to satisfy real programs. All this will be mentioned in this diploma work.

The speed of changing today and information growing is so big that strategic planning is the only way to foresee the future. That’s why strategic planning is very neat work.

The principle benefit of strategic planning is that in strategic planning process participates all administration. The main benefit is raising organizations activity results.

But strategic planning is not guarantee of successful organizations activity. There can be disasters due to the lack of organization, motivation, control and ruling functions. However organization activity can be markedly improved by formal planning.

In the end of the work there is presented conclusions and suggestions for the organization’s strategic development.

Įvadas

Siekdama produktyvumo, organizacija turi sukurti ir išlaikyti griežtą vidinę dermę ir sanderme su aplinka. Tai gali būti pasiekiama veiksmingu strateginiu planavimu, pagrįstu aplinkos veiksnių kitimo krypties ir laiko bei pačios organizacijos elgesio aiškiu supratimu. Verslo organizacija, siekdama sėkmės, turi sugebėti nuolat atsižvelgti į besikeičiančią aplinką. Ji privalo numatyti išorinių veiksnių poveikį ir užimti tokią pozicija, kad palankių galimybių dėka įgautų pranašumą ir išvengtų grėsmių, susijusių su aplinkos permainomis.

Organizacijos ateities strategijos nustatymas yra strateginis pasirinkimas. Strateginis pasirinkimas apima kūrimą strateginių alternatyvų, pagrįstų tikslais, vidiniais pranašumais ir trūkumais ir išorinėmis organizacijos galimybėmis bei grėsmėmis. Alternatyvinės strategijos yra tiriamos, ir pasirenkama viena iš jų.

Darbo
tikslas – UAB “ SEPTYNIOS SFEROS“ strateginė plėtra ir perspektyvos.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti makro ir mikro aplinkų įtaką įmonės veiklai;

2. Parengti įmonės SWOT analizę ir BCG matricą;

3. Apibrėžti konkurencinį pranašumą;

4. Išnagrinėti įmonės funkcines strategijas;

5. Interpretuoti rinkos tyrimo duomenis;

6. Įvertinti įmonės strateginę plėtrą;

7. Apibendrinti rezultatus išvadose ir pateikti pasiūlymus.

Darbo tyrimo metodai. Temą nagrinėjau remiantis mokslinės literatūros ir UAB „Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro“ statistikos duomenų analize. Gautą informaciją susisteminau, įvertinau, padariau išvadas bei pateikiau pasiūlymus.

1. UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybė 2002m. balandžio mėn. 23 d. įregistravo Uždarąją akcinę bendrovę „SEPTYNIOS SFEROS“. Įmonės rūšis – uždaroji akcinė bendrovė

UAB “SEPTYNIOS SFEROS įmonės užduotis – pateikti klientams visą paslaugų kompleksą:

ü statyba;

ü remontas;

ü rekonstrukcijos darbai.

UAB “SEPTYNIOS SFEROS“ yra juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrovės steigimą, registravimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, steigimo sutartis ir bendrovės įstatai.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 10’200 (Dešimt tūkstančių du šimtai) litų. Įstatinis kapitalas padalintas į 102 (Vieną šimtą dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 100 (Vienas šimtas) litų. Akcijos emisijos kaina lygi jos nominaliai vertei.

Per pirmuosius darbo metus buvo sukurta lanksti valdymo struktūra (žr. 1 paveikslą).

1 pav. Įmonės valdymo schema.

Šaltinis: UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ duomenų bazė.UAB “SEPTYNIOS SFEROS“ akcijos priklauso trims akcininkams lygiomis dalimis. Įmonės vadovas žodiniu susitarimu leido naudoti įmonės UAB „SEPTYNIOS SFEROS“ vardą, rašant baigiamąjį darbą. Būstinės adresas: Simono Daukanto 25a-26, Klaipėda.

Rašant diplominį darbą rėmiausi šia literatūra:

Dikčius V. Marketingo tyrimai teorija ir praktika, Urbanskienė R., Vatkienė R., Clottey B. Rinkos tyrimai ir analizė. – gavau naudingų žinių, kokiais būdais remiantis galima gauti informacijos apie įmonės produkcijos vartotojus: jų poreikius, nuomones, elgesį, demografines ir psichologines charakteristikas, pateikimo būdus bei metodus.

Jucevičius R. Strateginis organizacijų vystymas, Makštutis A. Strateginio valdymo principai, Gečienė E. Marketingo strategija ir valdymas – praplėčiau žinių akiratį apie šiuolaikinės organizacijos sukūrimo ir valdymo klausimais, strateginio valdymo principus, svarbiausius veiksnius lemiančius organizacijos ilgalaikę sėkmę.

Kindurys V. Paslaugų marketingas, Mažeikaitė R. Paslaugų marketingo vadyba. – plačiau susipažinau su paslaugų marketingo ištakomis, jo ypatumais ir praktinio taikymo problematiškumu.

Palubinskas G. T. Strateginio planavimo procesas, Virvilaitė R., Valaitytė I. Strateginis marketingo valdymas, Vasiliauskas A Firmų strateginis valdymas. – gavau naudingos informacijos apie globalinių sistemų strateginio valdymo efektyvumo metodologiją, firmos strategijos kūrimą ir įgyvendinimą.

Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Viršilaitė R. Marketingas. – susipažinau su šiuolaikiškomis, išsamiomis ir visa apimančiomis pagrindinėmis marketingo temomis. Praplėčiau žinias apie marketingo kompleksą, jo privalumus bei trūkumus.

Staškus S. Bendrieji vadybos aspektai. – gavau naudingos informacijos apie elementarius, bendruosius vadybos aspektus.

Snieška V. ir kt. Makroekonomika. – plačiau susipažinau su makroekonomikos privalumų bei trūkumų aspektu.

Rašant baigiamąjį darbą rėmiausi ne vien literatūra, bet ir informacija gauta iš įmonės UAB „SEPTYNIOS SFEROS“. Informacija buvo renkama praktikos metu bei kai kuria gauta įmonės valdymo dokumentacija.

2. STRATEGINĖS PLĖTROS BEI PERSPEKTYVŲ ANALIZĖS METODOLOGINIAI PRINCIPAI

2.1. Makro ir mikro aplinkos analizė

Makroaplinka. Makroaplinkoje išskirtini svarbiausi elementai, lemiantys konkrečių marketingo komplekso sprendimų pasirinkimą. Daugelis knygų autorių nesutaria, kokie yra patys svarbiausi makroaplinkos elementai. Mano manymu, tai būtų:

ü Politinė – teisinė aplinka;

ü Socialinė – kultūrinė aplinka;

ü Ekonominė aplinka;

ü Technologinė aplinka;

ü Gamtinė aplinka.

Anot Pranulio V. ir kt. (2000) politinė – teisinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiksmus ir teisės aktus, kurie daro įtaką marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui.

Kiekvienoje šalyje veikiančios politinės jėgos (partijos) suformuoja valdžios ir valdymo struktūras, kurios savo sprendimais priima tam tikrus teisės aktus (įstatymus, nutarimus, taisykles). Jais savo praktinėje veikloje privalo vadovautis įmonės.

Valdžios ir valdymo institucijos savo teisės aktais taip pat gali visoms ar tik tam tikros rūšies įmonėms
palankesnes sąlygas, skatinti investicijas arba drausti, riboti tam tikrą veiklą.

Socialinė – kultūrinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, atspindintis visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Socialinę – kultūrinę aplinką pirmiausia apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesiją ir kt. Kitas svarbus rodiklis – kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Visuomenėje, kurioje žmonės gyvena, lemia jų pažiūras, vertybines orientacijas, elgesio normas. Iš esmės jie perima visuomenės pateikiamą pasaulėžiūrą, jos formuojamą požiūrį į pagrindines kultūros vertybes, o tai svarbu kiekvienai verslo įmonei.

Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijomis, kurie daro įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. Marketingo ekonominę aplinką apibūdina šie pagrindiniai rodikliai: šalies bendrasis vidaus produktas; pirkėjų pajamos; kaupimo lygis; prekių kainų lygis; kredito gavimo galimybės. Minėtų rodiklių pokyčiai sąlygojami tam tikrų ekonomikos vystymosi dėsningumų, jie: ekonomikos vystymosi cikliškumą; infliaciją; nedarbą.

Kai ekonomika vystosi sėkmingai, yra pakilimo fazėje, gyventojų pajamos didėja. Jie perka daugiau ir aukštesnės kokybės, brangesnių prekių. Todėl įmonės turi geras galimybes didinti prekių pardavimą, gauti daugiau pelno. Ekonomikai smunkant, rinkoje susiklosto visai kitokia situacija. Mažėjant gyventojų pajamoms, mažėja ir prekių bei paslaugų paklausa. Daugelis perka tik būtinas prekes. Pirkėjai daug dėmesio skiria kainoms. Gamybos apimtis ir prekių apyvarta mažėja. Tai atsiliepia įmonių veiklai.

Ištikus krizei ypač nukenčia gamybinės paskirties prekių gamintojai ir pardavėjai, o būtiniausių prekių rinkoje situacija pakinta nedaug.

Svarbūs reiškiniai ekonomikoje – infliacija, pasireiškianti kainų lygio kilimu ir perkamosios galios mažėjimu bei nedarbas, kuris pasireiškia ekonomikos nuosmukio laikotarpiu. Darbo netekusio asmens pajamos sumažėja – sumažėja ir jo perkamoji galia.

Technologinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis mokslo žinių ir jų praktinio taikymo poveikį marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Technologinė aplinka daro įtaką visiems marketingo komplekso elementams. Tačiau labiausiai pastebima prekių kūrimo, jų tobulinimo ir gamybos srityse. Kiekvienas didesnis mokslo pasiekimas gali tapti naujų prekių kūrimo priežastimi. Naujų technologijų atsiradimas neretai susijęs su senųjų žlugimu. Išsivysčiusiose šalyse vartotojai tampa vis labiau techniškai išprusę, sugeba perprasti ir naudotis techniškai sudėtingomis prekėmis

Gamtinė aplinka. – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Įmonių vadovai ir specialistai turi atsižvelgti į didėjantį visuomenės ekologinį išprusimą ir marketingo gamtinės aplinkos kitimą.

Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje šalių vis labiau valstybės institucijos kreipia dėmesį aplinkosaugai. Tai pasireiškia specialių teisės aktų priėmimu, jų priežiūros institucijų sukūrimu bei jau veikiančiųjų reorganizavimu.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2626 žodžiai iš 8672 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.