Uab steigimas
5 (100%) 1 vote

Uab steigimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

ĮMONĖS STEIGIMAS IR VALDYMO ORGANIZAVIMAS

KURSINIS DARBAS

Atliko: gr. stud

Priėmė:

KAUNAS

2002

TURINYS

1. ĮMONĖS STEIGIMAS……………………………………………………..……….…3

2.UAB “FAUGA” REGISTRAVIMAS…………………………………………..….……..4

2.1. Įmonės įregistravimo pažymėjimas……………………………………………4

2.2. Prašymas UAB “Fauga” įregistruoti………………………………………….5

2.3. Registravimo duomenys……………………………………………….……..6

2.4 .Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas……………………………….7

2.5. 1.Priedas. Akcininkų registravimo sąrašas…………………………………..8

2.6. 2.Priedas. Steigimo ataskaita…………………………………………………9

2.7. 3.Priedas. Balsavimo biuletenis………………………………………….….10

2.8. Steigimo sutartis…………………………………………………………….11

2.9. Valdybos posėdžio protokolas………………………………………………13

2.10.Pažyma apie sąskaitą banke………………………………………………..15

2.11.Pažymėjimas apie žemės ir pastatų nuosavybę…………………………….16

2.12.Firmos vardo liudijimas…………………………………………………….17

3.UAB “FAUGA” ĮSTATAI…………………………………………………….………19

3.1. Bendroji dalis……………………………………………………………..…19

3.2. Ūkinė komercinė veikla………………………………………………………19

3.3. Bendrovės teisės……………………………………………………………..20

3.4. Kapitalas………………………………………………………………………21

3.5. Akcijos……………………………………………………………………….23

3.6. Akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės………………………………24

3.7. Įgaliotiniai…………………………………………………………………….25

3.8. Akcijų pasirašymas ir apmokėjimas…………………………………………25

3.9. Valdymo organai…………………………………………………………….26

3.10.Visuotinis akcininkų susirinkimas…………………………………………..26

3.11.Bendrovės valdyba…………………………………………………………..29

3.12.Revizorius……………………………………………………………………30

3.13.Administracija……………………………………………………………….31

3.14.Finansai ir pelno paskirstymas………………………………………………31

3.15.Dividendai……………………………………………………………………33

3.16.Bendrovės reorganizavimas arba likvidavimas……………………………..33

4.UAB “FAUGA” ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTAS…………..……35

5.UAB “FAUGA” REVIZORIAUS DARBO REGLAMENTAS…………………..….39

6.UAB “FAUGA” VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS……………………..…..46

7.VIDAUS DARBO TVARKA…………………………………………………………50

8.DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ NUOSTATAI………………………53

9.LITERATŪRA……………………………………………………………………..…55

1. ĮMONĖS STEIGIMAS

Įregistruojant uždarąją akcinę bendrovę, pateikiama:

1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, numatomos ūkinės komercinės veiklos laikotarpis, steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai.

2. Steigimo sutartis arba steigimo aktas, jeigu steigėjas yra vienas asmuo. Pateikiami dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notaro.

3. Įmonės įstatai (2 egz.).

4. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas (su priedais).

5. Negyvenamųjų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą įmonės ūkinei komercinei veiklai.

6. Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai:

jeigu patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;

jeigu patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikiantis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina
notaras;

patalpų savininkui, pačiam steigiančiam įmonę, pažymos apie patalpų suteikimą ūkinei komercinei veiklai nereikia, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.

7. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistravimą sumokėjimą arba jo nuorašas.

8. Valstybinio patentų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.

9. Pažyma apie kaupiamosios sąskaitos atidarymą banke.

2. UAB “FAUGA” REGISTRAVIMAS

2.1. LIETUVOS RESPUBLIKA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

ĮMONĖS ĮREGISTRAVIMO

PAŽYMĖJIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu, Mažeikių rajono savivaldybėje įregistruota: UAB „ FAUGA „

Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė

Veiklos pobūdis pagal EVRK:

270000 – pagrindinių metalų gamyba; 280000 – metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įranga, gamyba; 290000 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba; 370000 – antrini perdirbimas; 450000 – statyba; 510000 – didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba; 520000 – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 600000 – sausumos transportas; transportavimas vamzdynais; 630000 – papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, kelionių agentūrų veikla; 700000 – nekilnojamojo turto operacijos; 710000 – mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma; 743000 – techninis tyrimas ir analizė; 742020 – inžinerinė – technologinė veikla; 748000 – kita, niekur kitur nepriskirta įvairi verslo veikla; 900000 – nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.

Įmonės adresas: M. Daukšos g. Nr. 46, Mažeikių m.

Registravimo Nr. UAB2002-751 Kodas 6738115

Įregistruota 2002 m. lapkritis 15 d.

A. V.

Pažymėjimas išduotas 2002 m. lapkritis 15 d.

Jonas Jonaitis

a.k. 33333333333, gyv. Vilniaus g. 93 – 48, Mažeikių m.

Mažeikių r. Savivaldybės administracijos

Registrų tarybai2.2 PRAŠYMAS

DĖL UAB „FAUGA“ ĮREGISRAVIMO

2002 -11 – 25

Prašau įregistruoti steigiamą uždarąją akcinę bendrovę. Pateikiu reikalingus registravimo duomenis ir dokumentus.

Registravimo duomenys:

1. Pilnas ir sutrumpintas bendrovės pavadinimas: UAB „FAUGA“.

2. Rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.

3. Buveinė:Vilniaus g. 93-48, LT – 5500 Mažeikių m, telefonas 8-443-77623

4. Veiklos pobūdis pagal EVRK: 270000 – pagrindinių metalų gamyba; 280000 – metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įranga, gamyba; 290000 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba; 370000 – antrini perdirbimas; 450000 – statyba; 510000 – didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba; 520000 – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 600000 – sausumos transportas; transportavimas vamzdynais; 630000 – papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, kelionių agentūrų veikla; 700000 – nekilnojamojo turto operacijos; 710000 – mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma; 743000 – techninis tyrimas ir analizė; 742020 – inžinerinė – technologinė veikla; 748000 – kita, niekur kitur nepriskirta įvairi verslo veikla; 900000 – nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.

5. Benrovės steigėjai:

Jonas Jonaitis a. K. 333333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m.;- 50 akcijų, kas sudaro 50 procentų bendrovės akcijų;

Petras Petraitis a. K. 377777777777, gyv. Kauno g. 33-33 Mažeikių m.; -50 akcijų, kas sudaro 50 procentų bendrovės akcijų;

6. Bendrovės įstatinis kapitalas: 720000 (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių) Lt. Akcijos pasirašytos ir pilnai apmokėtos iki bendrovės įregistravimo piniginiais įnašais.

7. Akcijų nominali vertė: 100 (vienas šimtas) Lt.

8. Akcijų skaičius ir rūšis: 720 paprastųjų vardinių akcijų.

9. Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

10. Bendrovės veikla neterminuota.

11. Administracijos vadovas Jonas Jonaitis a. k. 333333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m. mob. telefonas 868735734.

Pridedami dokumentai; Įstatai (2 egz.), steigimo sutartis; dokumentas dėl įmonės buveinės; banko pažyma (dėl kapitalo apmokėjimo); firmos vardo liudijimo nuorašas; rinkliavos mokesčio kvitas (500 Lt); steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.

Steigėjų įgaliotas atstovas Jonas Jonaitis

2.3. PRANEŠIMAS

Apie steigiamojo susirinkimo sušaukimą

Pranešu, kad 2002 m. lapkričio 15 d. 11 val. adresu – M Daukšos g. 46, Mažeikių m. įvyks UAB „ FAUGA“ steigiamasis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl bendrovės įstatų tvirtinimo.

2. Dėl administracijos vadovo rinkimų.

3. Dėl įgaliojimų suteikimo.

Susirinkimas šaukiamas Jono Jonaičio

iniciatyva.

Su pranešimu susipažinau ir sutinku, kad steigiamasis susirinkimas įvyktų 2002-11-15 d.

Akcininkai:

Jonas Jonaitis

1)____________________

(vardas, pavardė) 2002 11 15

______________ ________________

(parašas) (data)

Petras Petraitis

2) ____________________

(vardas, pavardė) 2002 11 15

_____________ _________________

(parašas) (data)

` 2.4. UAB „ FAUGA“

PROTOKOLAS

2002-11-15 Nr. 2002/01 MAŽEIKIAI

Steigiamasis akcininkų susirinkimas

Dalyvauja bendrovės steigėjai Jonas Jonaitis ir Petras Petraitis, turintys 100 bendrovės akcijų, kas sudaro 100 % sprendžiamųjų balsų.

Steigėjų įgaliotas asmuo Jonas Jonaitis informavo, kad steigimo sutartyje numatyti piniginiai įnašai už pasirašytas akcijas surinkti bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje. Iki bendrovės įregistravimo sandorių, sudarytų bendrovės vardu nėra.

Darbotvarkė:

1. dėl bendrovės įstatų tvirtinimo;

1. dėl administracijos vadovo rinkimų;

2. dėl įgaliojimų suteikimo.

1. SVARSTYTA: dėl bendrovės įstatų tvirtinimo.

NUTARTA: tvirtinti bendrovės įstatus be pakeitimų ir papildymų ir jais vadovautis bendrovės veikloje.

Už – 100 balsų.

2. SVARSTYTA: dėl bendrovės administracijos vadovo rinkimų.

NUTARTA:

2.1. Bendrovės administracijos vadovu išrinkti Joną Jonaitį a. k. 3333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m.

2.2. Tvirtinti jo parašą pirmuoju, bendrovės sąskaitas aptarnaujančiose banko įstaigose, sudarius darbo sutartį suteikti jam kitus įgaliojimus ir pavesti eiti pareigas pagal įstatymus ir bendrovės įstatus.

Už – 100 balsų.

3. SVARSTYTA: dėl įgaliojimų suteikimo.

NUTARTA: Įgalioti akcininką Petrą Petraitį pasirašyti darbo sutartį su išrinktu administracijos vadovu.

Už – 100 balsų.

Akcininkai:

J. Jonaitis

P. Petraitis

2.5. STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄRAŠAS

Priedas prie 2002-11-15

UAB „FAUGA“ steigiamojo

Susirinkimo protokolo Nr. 2002/01

Eil.Nr. Akcininko vardas, pavardė Akcijų/balsų skaičius Pastabos

1. Jonas Jonaitis 50

2. Petras Petraitis 50

2.Priedas

2.6. Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga”

STEIGIMO ATASKAITA

Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga” steigėjų atstovas-iždininkas Mikas Raila parengė šią minėtos bendrovės steigimo ataskaitą, pateikiamą UAB “Fauga” steigiamajam akcininkų susirinkimui.

1.Bendros UAB “Fauga” steigimo išlaidos – 600 (šeši šimtai) Lt.

Šias išlaidas sudaro:

a)40 (keturiasdešimt) Lt LR valstybiniam patentų biurui už paraiškos bendrovės vardui (uždaroji akcinė bendrovė “Fauga”) įregistruoti padavimą, liudijimo išdavimą:

-už prašymo įregistruoti bendrovės vardą padavimą –20 Lt;

-už vardo tikrinimą (išrašas iš registro) – 5 Lt;

-už bendrovės vardo liudijimo išdavimą – 15 Lt.

b)500 (penki šimtai) Lt žyminis mokestis Mažeikių savivaldybei už įmonės įregistravimą;

c)60 (šešiasdešimt) Lt atlyginimas notarui už sutarties ir parašų patvirtinimą:

-steigimo sutarties tvirtinimas – 50 Lt.;

-steigėjų parašų UAB “Fauga” įstatuose tikrumo tvirtinimas – 10 Lt.

2.Minėtas steigimo išlaidas padengė steigėjas Jonas Jonaitis

3.Steigėjai už UAB “Fauga” išleistas akcijas steigėjui- iždininkui Mikai Railai sumokėjo 720000 Lt. Minėtą sumą steigėjas iždininkas 2001 11 12 įnešė į UAB “Fauga” kaupiamąją sąskaitą.

4.Steigėjai įsigijo 720 (septyni šimtai dvidešmt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 100 (vienas šimtas) Lt.

5.Formuojant UAB “Fauga” įstatinį kapitalą, steigėjai neįnešė jokio turtinio (nepiniginio) įnašo.

6.Remiantis steigimo sutarties sąlygomis, siūloma, kad UAB “Fauga” kompensuotų steigėjo Jono Jonaičio steigimo išlaidas (iš viso 600 Lt.)

7.Steigėjai UAB “Fauga” neperduoda jokių sandorių, kuriais ši prisiimtų įsipareigojimus.

Steigėjas iždininkas ……………………………………………

3 priedas

Uždarosios akcinės bendrovės “Fauga”

Visuotinis akcininkų susirinkimas

2002
15 d.,Mažeikiai

2.7. BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas Jonas Jonaitis, asmens kodas 33333333333

Akcijų skaičius 720 Akcijų suteikiančių balsų skaičius 720

1.Patvirtinti UAB “Fauga” įstatus.

Už Prieš Susilaikau

+

(Atitinkamą langelį pažymėkite “+”)

2.8. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS STEIGIMO SUTARTIS

Mažeikiai, du tūkstančiai antrieji metai, lapkričio mėnesio penkiolikta diena.

Mes, Jonas Jonaitis a. k.33333333333, gyv. Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m.

Petras Petraitis a. k. 9333333333, gyv. Kauno g. 33-33, Mažeikių m.,

toliau tekste vadinami steigėjais sudarėme šią sutartį.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

Šia sutartimi steigėjai, vadovaudamiesi akcinių bendrovių įstatymu steigia privataus kapitalo įmonę, kurios kapitalas padalintas į dvi dalis, vadinamas akcijomis.

2.BENDROVĖS PAVADINIMAS: UAB „FAUGA“

3. STEIGĖJŲ ĮGALIOJIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI STEIGIANT BENDROVĘ. ASMENYS, GALINTYS ATSTOVAUTI STEIGIAMAI BENDROVEI.

3.1. Steigėjas Jonas Jonaitis įsipareigoja parengti bendrovės įstatus ir per 30 dienų po to, kai steigėjai apmokės pasirašytas akcijas sušaukti steigiamąjį susirinkimą.

3.2. Steigėjas Jonas Jonaitis įpareigojamas atidaryti bendrovės kaupiamąją sąskaitą ir atstovauti bendrovei ją įregistruojant įmonių rejestre ir perduoti dokumentus išrinktam administracijos vadovui. Jei bendrovė per keturis mėnesius po šios sutarties pasirašymo nebus įregistruota, iš kaupiamosios sąskaitos grąžinti steigėjams įnašus už pasirašytas akcijas.

4.BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS. AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ IR EMISIJOS KAINA.

4.1.Bendrovės įstatinis kapitalas 720000 (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių ) litų.

4.2. Akcijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų.Pirmosios laidos emisijos kaina 100 (vienas šimtas) litų.

5. KIEKVIENO AKCININKO ĮSIGYJAMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS,AKCIJŲ RŪŠIS IR KLASĖ.

5.1. Akcijos bendrovės steigėjai pasirašo ir apmoka taip:

Jonas Jonaitis – 50 (penkiasdešimt) akcijų;

Petras Petraitis – 50 (penkiasdešimt) akcijų.

5.2. Visos pirmosios emisijos akcijos paprastosios vardinės.

6. STEIGĖJŲ ĮSIGYJAMŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS.

6.1. Įsigyjamų akcijų suteikiamos teisės:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividentą);

2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų (išskyrus įstatymų numatytas išimtis);

4) pirmumo teise įsigyti bendrovės leidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų (išskyrus įstatymų numatytus atvejus);

5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

6) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

7) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

8)gauti informaciją apie bendrovės veiklą;

9) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ar administracijos vadovo veiksmus;

10) reikalauti padarytos žalos atlyginimo;

11) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ar dokumentams patvirtinti;

12) turėti kitas teises, numatytas Civiliniame Kodekse, įstatymuose ir bendrovės įstatuose.

6.2. Akcininko teisės priklauso nuo turimų sprendžiamųjų balsų ir akcijų skaičiaus.

7.AKCIJŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI.

Steigėjai pasirašytas akcijas privalo apmokėti pinigais į bendrovės kaupiamąją sąskaitą iki bendrovės įregistravimo per penkias dienas po šios sutarties pasirašymo.

8. STEIGIAMOS BENDROVĖS DOKUMENTŲ, TAIP PAT INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU STEIGIAMUOJU SUSIRINKIMU,PATEIKIMO STEIGĖJAMS TVARKA.

8.1. Su bendrovės steigimo ir kitais raštiškais dokumentais – įstatais, sandoriais, sudarytais iki bendrovės įregistravimo steigėjai gali susipažinti ir pastabas bei pasiūlymus įgaliotam steigėjui J. Jonaičiui pareikšti adresu Vilniaus g. 93-48, Mažeikių m.;

8.2. Apie steigiamąjį susirinkimą, pateikdamas darbotvarkę ir susirinkime tvirtinamus dokumentų projektus steigėjas J. Jonaitis kitą steigėją informuoja raštu pasirašytinai. Steigiamasis susirinkimas turi būti sušauktas per 30 dienų po akcijų apmokėjimo.

9. STEIGIMO KAŠTŲ KOMPENSAVIMAS IR ATLYGINIMAS UŽ STEIGIMĄ.

9.1. Atlyginimas už steigimą nemokamas.

9.2. Steigimo kaštų kompensavimą iš bendrovės lėšų gali gauti steigėjai ar tretieji asmenys, jei tie kaštai pagrįsti dokumentais ir visuotinis akcininkų susirinkimas juos patvirtino.

10. GINČŲ TARP STEIGĖJŲ SPRENDIMO TVARKA.

10.1 Ginčai, susiję su šia sutartimi sprendžiami derybomis ir pakeitimai įforminami priedu prie sutarties.

10.2. Ginčai neišspręsti derybomis sprendžiami teisme.

11.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

11.1. Jei per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos bendrovė nebus įregistruota, ji laikoma neįsteigta.

11.2. Ši sutartis yra ir pirmosios akcijų emisijos akcijų pasirašymo sutartis.

11.3. Sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi
vienodą juridinę galią. Du egzemplioriai – po vieną kiekvienam steigėjui, po vieną – notarui, bankui (kaupiamosios sąskaitos atidarymui), įmonių rejestro tvarkytojui (bendrovės įregistravimui) ir vieną sutarties egzempliorių įgaliotas atstovas perduoda išrinktam administracijos vadovui. Šis egzempliorius laikomas bendrovės buveinėje.

Steigėjai: Jonas Jonaitis

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2160 žodžiai iš 7139 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.