Uab steigimas
5 (100%) 1 vote

Uab steigimas

1. UŽDUOTIES PAGRINDIMAS

1.1. Studentė Ixxxxxxxxxxxxxx, studento bilieto

1.2. Užduotis: “Įmonės steigimas ir valdymo organizavimas”.

1.3. Pagrindinės užduoties sąlygos:

Įmonės pavadinimas – UAB “INGRIDA”.

Steigėjų skaičius – 3 fiziniai asmenys: Nijolė Aganauskienė, Audrius Balabonas, Jonas Augys.

Įstatinio kapitalo dydis – 210 000 (du šimtai dešimt tūkstančių ) Lt.;

Išleistos paprastos vardinės akcijos –210 vnt.;

Akcijos nominali vertė: 1000Lt.

Akcininkai turintys akcijas:

Nijolė Aganauskienė -90 paprastųjų vardinių akcijų;

Audrius Balabonas -60 paprastųjų vardinių akcijų;

Jonas Augys -60 paprastųjų vardinių akcijų.

Valdymo organų sistema: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, administracijos vadovas (VAS-V-AV).

2. PARENGTŲ DOKUMENTŲ(PROJEKTŲ) SĄRAŠAS

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigimo sutartis.

2.2. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentai (visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą, kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės valdybą ir revizoriaus pareigas iškėlimo prašymas, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, steigimo ataskaita).

2.3. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” įstatų projektas.

2.4. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” valdybos darbo reglamento projektas.

2.5. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” revizoriaus darbo reglamento projektas.

2.6. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” administracijos vadovo darbo reglamento projektas.

2.7. Uždarosios akcinės bendrovės “ INGRIDA” vidaus darbo tvarkos taisyklės.

2.8.Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos nuostatai

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

“INGRIDA”

STEIGIMO SUTARTIS

Jonava, Du tūkstančiai tretieji metai,

Šiuo įmonės steigiamuoju aktu, vadovaujantis Lietuvos respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės ir norminiais aktais ir atsižvelgiant į steigėjo poreikius ir interesus, steigiama Uždaroji akcinė bendrovė „INGRIDA” , kuri toliau vadinama – Bendrove.

1. BENDROVĖS STEIGĖJAI

Bendrovės steigėjai fiziniai asmenys:

1. Nijolė Aganauskienė, a/k 1111111111, gyv.:

2. Audrius Balabonas, a/k 1111111111, gyv.:

3. Jonas Augys, a/k 1111111111, .

Toliau šie asmenys vadinami steigėjais.

2. STEIGIAMOS BENDROVĖS STATUSAS , PAVADINIMAS IR ADRESAS

2.1. Pagal šią sutartį steigiamos bendrovės pilnas pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė “INGRIDA”, sutrumpintas pavadinimas – UAB “INGRIDA”.

2.2 Bendrovės buveinė: Vytauto 11, Jonava, Lietuvos Respublika

2.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles, ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmoketi už akcijas.

2.4. Bendrovė įgyja juridinio asmens teises nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre dienos. Jos steigimą, registravimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai aktai, bendrovës įstatai ir ši sutartis.

2.5. Bendrovė steigiama neribotam laikui.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJŲ APMOKĖJIMAS

3.1 Bendroves istatinis kapitalas formuojamas tik iš įnašų, gautų už išleidžiamas akcijas, kurias įsigyja tik Bendrovės steigėjai. Akcijos viešai neplatinamos.

3.2 Bendrovės įstatinis kapitalas iki jos įregistravimo suformuojamas iš steigėjų įnašo ir yra lygus 210 000 (du šimtai dešimt tūkstančių) litų. Visas įstatinis kapitalas padalintas į 210 (du šimtus dešimt) paprastųjų vardinių akcijų. 1 Vienos akcijos nominali vertė ir emisijos kaina– 1000,00 (vienas tūkstantis) litų.

3.3 Įstatinio kapitalo dydžio pakeitimus atlieka visuotinis akcininkų susirinkimas.

3.4. Nuosavybės teisės į pasirašytas Bendrovės akcijas įrodymu yra ši sutartis ir po Bendrovės įregistravimo įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurios yra tvarkomos bendrovėje.

3.5. Bendrovės paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas turtines ir neturtines teises. Viena Bendrovės paprastoji vardinė akcija steigiamajame susirinkime suteikia jos savininkui vieną balsą.

3.6 Akcijų įsigijimo ir apmokėjimo tvarka:

Nijolė Aganauskienė, a/k 1111111111, gyv.: ,- įsigyja 90 (devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė yra 90000 (devyniasdešimt tūkstančių) litų, užmokėdamas už akcijas grynais pinigais90 000 (devyniasdešimt tūkstančių) litų;

Audrius Balabonas, a/k 1111111111, gyv.: , Jonava,- įsigyja 60 (šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė yra 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų, užmokėdamas už akcijas grynais pinigais60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų;

Jonas Augys, a/k 1111111111, gyv. , Jonava,- įsigyja 60 (šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė yra60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų, užmokėdamas už akcijas grynais pinigais 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) litų;

3.7. Steigėjų įnašai atliekami
pinigais. Piniginį įnašą, ne mažesnį kaip įsigyjamų akcijų skaičius emisijos kaina, už pasirašytas įsigyjamas akcijas steigėja N.Aganauskienė įneša į banko įstaigoje atidarytą steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą.

3.8. Piniginis įnašas turi būti visa suma įneštas ne vėliau kaip per 30 dienų po šios steigimo sutarties sudarymo datos.

3.9. Steigėjų įnašas už įsigyjamas akcijas gali būti grąžinamas tik neįregistravus Bendrovės Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. .

3.10. Jeigu steigejas per nustatyta termina neišmoka inašų už pasirašytas akcijas, jis privalo sumoketi 0,05 % delspinigius nuo neįmoketos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Nesumoketos sumos išieškomos teismine tvarka.

4. STEIGĖJŲ ĮSIGYJAMŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1 Turtinės teises:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;

4)pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;

6) perleisti ar visas, ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Ši teisė yra ribojama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.2 Neturtinės teisės:

1)dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuopju balsu. Kiekviena pilnai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui akcininku susirinkime suteikia vieno balso teisę;

2) gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą, kaip nustatyta bendrovės įstatuose;

3) apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Vienas ar keli akcininkai be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti akcininkams padarytos žalos atlyginimo;

4) sudaryti sutartį su audito įmone bendrovės veiklai ir dokumentams patikrinti;

4.3 Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama nemokamai.

4.4 Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

4.5 Bendrovės steigejai turi pirmumo teisę įsigyti bendrovės akcininkų parduodamas akcijas, o taip pat įsigyti bendrovės turto dalį, kai bendrovė likviduojama.

5.STEIGĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Bendrovės Steigėjai įgalioja Nijolę Aganauskienę Bendrovės ir jos įstatų registravimo laikotarpiu:

5.1.1. atidaryti Steigėjų įnašo kaupimo sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikos bankų;

5.1.2. steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandorius, susijusius su Bendrovės steigimu, kitas civilines sutartis Bendrovės steigimo dokumentams parengti ir Bendrovei įregistruoti;

5.1.3. parengti Bendrovės įstatų projektą ir kitus Bendrovės registravimui reikalingus dokumentus, suderinti juos ir teikti tvirtinimui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.1.4. savo parašu tvirtinti visus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės registravimu;

5.1.5. atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, kitose įstaigose, įmonėse Bendrovės registracijos laikotrpiu ir ją įregistruojant įmonių registre;

5.1.6. per septynias dienas nuo Bendrovės įregistravimo datos, perduoti Bendrovės administracijos visus dokumentus, sandorius ir įgytą Bendrovės vardu turtą.

5.2. Steigiamojo akcininkų susirinkimo metu ir po jo steigėjai įgyja turtines ir neturtines akcininkų teises proporcingai turimų akcijų skaičiui.

5.3. Steigėjų turtinės ir neturtinės teisės yra nustatytos Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės steigėjai yra taip pat ir Bendrovės akcininkai.

6. STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS IR INFORMACIJOS STEIGĖJAMS PATEIKIMAS

6.1. Šioje steigimo sutartyje įvardytas Steigėjų įgaliotas asmuo privalo paruošti įmonės steigimo ataskaitą ir per 20 dienų po to, kai paskirtas Steigėjų įmokėjo visus įnašus, parengia Steigiamojo susirinkimo darbotvarkę ir kitus su steigiamuoju susirinkimu susijusius dokumentus, sušaukia steigiamąjį dalyvių (akcininkų) susirinkimą.

6.2. Iki steigiamojo susirinkimo šaukimo įgaliota steigėja Nijolė Aganauskienė turi gauti kitų steigėjų sutikimą dėl susirinkimo datos, laiko ir vietos.

6.3. Steigiamojo susirinkimo darbotvarkę ir nutarimų projektus bei kitą su tuo susijusią informaciją įgaliotas steigėjas turi pateikti kitiems Bendrovės steigėjams ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki steigiamojo susirinkimo sušaukimo dienos. Steigėjų siūlymu steigiamojo susirinkimo darbotvarkė turi būti papildyta jų siūlomais darbotvarkės klausimais.

7.STEIGIMO KAŠTŲ KOMPENSAVIMAS

7.1. Steigėjai apmoka sąskaitas ir už darbus ar paslaugas pagal sutartis, kurios buvo būtinos Bendrovės steigimui ir įregistravimui, taip pat vykdant pavedimus ir įsipareigojimus pagal šią steigiamąją sutartį..

7.2. Visos Bendrovės steigimo išlaidos ir atlyginimai už steigimą turi būti pateikti steigimo ataskaitoje steigiamajam akcininkų susirinkimui.

7.3. Bendrovės steigimo kaštai kompensuojami ir atlyginimas už steigimą išmokamas tretiesiems asmenims, jei su jais buvo sudarytos
sutartys, o Steigėjams ar kitiems įgaliotiems asmenims – jei steigimo išlaidos pagrįstos dokumentais.

8.STEIGĖJŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Steigejas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs isipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, privalo atlyginti kitam steigejui del to turėtus nuostolius. Nuostoliais suprantamos išlaidos, turto sugadinimas, arba jo praradimas. Netiesioginiai nuostoliai arba negauta nauda neatlyginami.

8.2. Steigejai atleidžiami nuo atsakomybes už dalini ar visiška šia sutartimi prisiimtu isipareigojimu neivykdyma, jeigu ji salygojo neiveikiamos jegos aplinkybės, kurių atsiradimo sąlygų nei vienas steigėjas negalėjo numatyti, nei panaikinti. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, steigėjas privalo per 3 dienas raštu informuoti kitus steigėjus. Pranešime turi būti nurodytas tų aplinkybių pobūdis, jų įtaka įsipareigojimų įvykdymui ir jų įvykdymo terminui.

8.3. Steigėjui dėl savo kaltės laiku neišsiuntus pranešimo, nurodyto 8.2. punkte, jis privalo atlyginti kitiems steigėjams visus nuostolius, atsiradusius dėl nepranešimo ar dėl nesavalaikio pranešimo.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1 Ginčai ir nesutarimai, vykdant šią sutartį, sprendžiami derybų keliu.

9.2 Tuo atveju, kai ginčai derybų keliu neišsprendžiami, jie sprendžiami teismine tvarka Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS.

10.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir netenka galios, jei Bendrovė nebuvo įsteigta per šešis mėnesius nuo šios steigimo sutarties pasirašymo datos.

10.2. Tuo atveju, jei per 4 mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo datos nebus įregistruoti Bendrovės įstatai, ši steigimo sutartis bus laikoma netekusi galios, o Steigėjų įnašai į Bendrovės kapitalą grąžinami per 15 d. nuo įregistravimui skirto laiko pasibaigimo dienos.

10.3. Ši steigimo sutartis tuo pačiu yra ir akcijų pasirašymo sutartis.

10.4. Steigimo sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik Steigėjų raštišku sprendimu. Bet kokie pakeitimai ar papildymai, atlikti raštu ir patviritinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Steigėjų yra laikomi šios steigimo sutarties neatskiriama dalimi.

10.5. Nei vienas iš steigėjų neturi teisės iš dalies ar visiškai perduoti tretiems asmenims savo steigimo teisių ir pareigų

10.6. Steigėjai su Bendrovės įstatais susipažinę ir įsipareigoja vykdyti juose įvardytas sąlygas.

10.7.Siunčiama pagal šią sutartį arba susijusi su ja informacija (pranešimai) privalo būti įforminta raštu ir laikoma pateikta tinkama forma, jeigu ji išsiūsta registruotu paštu, faksu, teletaipu arba pristatyta asmeniškai steigėjų adresais.

10.8. Steigėjai įsipareigoja per 3 dienas informuoti vienas kitą apie adresų pasikeitimu

10.9. Ši sutartis pasirašyta penkiais egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas paliekamas šią steigimo sutartį patvirtinusiame notarų biure, vienas – Jonavos Savivaldybės Rejestro tarnyboje, o likę tris atiduodami steigėjams.

Steigėjai:

Nijolė Aganauskienė ______________________

(parašas)

Audrius Balabonas ________________________

(parašas)

Jonas Augys ________________________

(parašas)

Jonava, 2003m.

Aš,______________________________,Jonavos notarų biuro notarė patvirtinau šią steigimo sutartį. Steigėjai Nijolė Aganauskienė, Audrius Balabonas ir Jonas Augys šią sutartį pasirašė mano akivaizdoje. Jų asmenybės nustatytos pagal pasus.

Registro Nr.________________

Rinkliava ________________

Notarė ________________

4. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DOKUMENTAI

4.1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA”

Steigiamojo akcininkų susirinkimo

Darbotvarkė

1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigėjų įnašų tvirtinimas, steigimo ataskaitos tvirtinimas.

2. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” įstatų tvirtinimas.

3. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” valdybos narių rinkimai, valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

4. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” revizoriaus rinkimai, darbo reglamento tvirtinimas, atlyginimo nustatymas.

4.2.Paštu siunčiamo pranešimo apie steigiamojo akcininkų susirinkimo sušaukimą pavyzdys:

Akcinės bendrovės “INGRIDA”

Akcininkų dėmesiui

P R A N E Š I M A S

2003

Jonava

Akcininkui ____________________

gyv. __________________________

Pranešame, kad vadovaujantis 2003 m. __dienos uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigimo sutarties punktais Nr. 5.1- 5.3 organizuojamas steigiamasis uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” susirinkimas, kuris įvyks 2003 metų ____mėnesio __dieną. Susirinkimo vieta – Vytauto 11, Jonava.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” steigėjų įnašų tvirtinimas, steigimo ataskaitos tvirtinimas.

2. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” įstatų tvirtinimas.

3. Uždarosios akcinės
bendrovės “INGRIDA” valdybos narių rinkimai, valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

4. Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” revizoriaus rinkimai, darbo reglamento tvirtinimas, atlyginimo nustatymas.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 800 valandos. Susirinkimo pradžia 900 valandą.

Atvykstant į susirinkimą reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkas, norintis įgalioti kitą asmenį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime,įgaliojimą privalo patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.

Nijolė Aganauskienė

4.3 Kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės “Ingrida” valdybą ir revizoriaus pareigas iškėlimo prašymo pavyzdys:

Akcinės bendrovės “INGRIDA”

Akcininkų dėmesiui

P R A Š Y M A S

2003

Jonava

Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” akcininkė Nijolė Aganauskienė, turinti 90 akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, kas sudaro 43 % visų bendrovės akcijų suteikiančių balsų, pagal 2003 metų gruodžio mėn. 10 dienos šaukiamo steigiamojo akcininkų susirinkimo darbotvarkę kandidatais siūlo:

1. Kandidatais į valdybos narius siūlo:

1) uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” akcininkę Nijolę Aganauskienę.

2) uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA” akcininką Audrių Balaboną.

3) uždarosios akcinės bendrovės „INGRIDA“ akcininką Joną Augį.

2. Kandidatu į revizoriaus pareigas siūlo Rasą Jonaitytę.

Nijolė Aganauskienė

4.4. Visuotinio akcininkų steigiamojo susirinkimo protokolo projektas:

Uždarosios akcinės bendrovės “INGRIDA”

Steigiamojo akcininkų susirinkimo

PROTOKOLAS Nr. 1

2003

Jonava

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai:

1) Nijolė Aganauskienė, a/k 00000000000, turinti 90 akcijų, t.y.90 balsų;

2) Audrius Balabonas, a/k 00000000000, turinti 60 akcijų, t.y. 60 balsų;

3) Jonas Augys, a/k 00000000000, turinti 60 akcijų, t.y. 60 balsų.

Viso – 210 akcijų (210 balsų), kas sudaro 100%. visų turimų akcijų skaičiaus.

Susirinkimo pirmininkas – Nijolė Aganauskienė

Susirinkimo sekretorius – Jonas Augys

Įgaliotas akcininkas –Audrius Balabonas

Susirinkimo pirmininkas paskelbė darbotvarkę:

1.UAB “Ingrida” steigėjų įnašų tvirtinimas.Steigimo ataskaitos tvirtinimas.

2.UAB “Ingrida” įstatų patvirtinimas.

3.UAB “Ingrida” valdybos rinkimai ir darbo reglamento tvirtinimas.

4.UAB “Ingrida” revizoriaus rinkimas, darbo reglamento tvirtinimas ir atlyginimo nustatymas .

Balsavimo rezultatai:

1.Už – 210 balsų.

2.Prieš – 0 balsų.

3.Susilaikė – 0 balsų.

Svarstyta: 1. Uždarosios akcinės bendrovės „INGRIDA“ steigėjų įnašų tvirtinimas.

Pranešėja Nijolė Aganauskienė supažindino kaip įvykdyti steigimo sutartyje numatyti akcininkų įsipareigojimai dėl pradinių įnašų įmokėjimo į bendrovės kaupiamąją sąskaitą.

1.1 Steigimo ataskaitos tvirtinimas.

Pranešėja Nijolė Aganauskienė supažindino kaip įvykdyti steigimo sutartyje numatyti įgaliojimai dėl įmonės steigimo.

Nutarta: 1.1. Patvirtinti, kad sutinkamai su 2003-10-10 dienos steigimo sutarties punktais 3.6, 3,7 ir 3.8 yra atlikti pradiniai įnašai už pasirašytas akcijas į steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą steigėjų N.Aganauskienės ,A.Balabono ir J.Augio.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2433 žodžiai iš 8040 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.