Uab transalda veiklos statistinė analizė
5 (100%) 1 vote

Uab transalda veiklos statistinė analizė

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VADYBOS KATEDRA

UAB „Transalda“ veiklos statistinė analizė

Statistikos tiriamasis darbas

Darbą atliko AD3/3 gr. studentas:

Tomas Buškevičius

Darbo vadovė:

D.Beržinskienė

Šiauliai, 2005

Turinys

ĮVADAS 3

1. Veiklos vidurkių dinaminė analizė 4

2. Vidurkių metodų taikymas UAB „Transalda” 7

2.1. Vidutinės darbuotojų sąnaudos per metus ir per mėnesį 7

3. UAB „Transalda” vystymosi tendencijos nustatymas remiantis trendo funkcija. Tarpusavio ryšių statistinė analizė 8

3.1. Bendrojo pelno ir įvairių veiksnių priklausomybė 10

3.1.1. Pelno,tenkančio 1 darbuotojui priklausomybė 10

3.1.2. Pelno priklausomybė nuo prekybinio ploto 11

3.1.3. Bendrų sąnaudų tenkančių vienam darbuotojui priklausomybė 12

3.1.4. Bendrųjų pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, priklausomybė 13

3.1.5. Pajamų ir parduotų prekių savikainos priklausomybė 13

4. Indeksai ir jų skaičiavimas 14

4.1. Laspeireso kainų indeksas 14

4.2. Paašė kainų indeksas 15

4.3. Paprastas agregatinis indeksas 15

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 16

LITERATŪRA 18

1 PRIEDAS 19

ĮVADAS

Dažniausiai visos įmonės, nepriklausomai nuo jos rūšies, turi labai svarbų tikslą, t.y. gauti kuo didesnį pelną iš savo užsiimamos veiklos. Todėl, stengiamasi įvairiais būdais gerinti savo veiklą: didinti pajamas, dirbti kuo mažesnėmis sąnaudomis ir darbui panaudoti pažangiausias technologijas, plėsti prekybinius plotus. Kuo didesnio pelno siekimas yra aktualus klausimas įmonės vidaus politikoje ir tikslų įgyvendinime. Pelnas, tai atlygis įmonei už jos teikiamas paslaugas, parduodamas prekes. Didžiausią reikšmę vadovui, pradedančiam kurti naują įmonę, ir turės tai, ar ji bus pelninga ir kokie veiksniai nulems pelningumą.

Pagrindiniai pelną lemiantys rodikliai yra du, tai pajamos ir sąnaudos. Tačiau juos įtakoja labai daug veiksnių: darbo užmokestis, parduodamų prekių savikaina, įvairūs mokesčiai, konkurencija ir kitos veiklos sąnaudos.

Tyrimo objektu pasirinkau įmonės „Automada” veiklą. Šio darbo tikslas yra kuo tiksliau išanalizuoti pelną lemiančius veiksnius. Šiam tikslui įgyvendinti išsikėliau šiuos uždavinius:

1) įvertinti kaip kito gaunamos pajamos įmonėje per 3 metus;

2) įvertinti kaip kito patiriamos sąnaudos įmonėje per 3 metus;

3) įvertinti kaip kito bendrasis pelnas;

4) išsiaiškinti įvairių veiksnių tarpusavio priklausomybę;

5) įvertinti veiksnių poveikį pelno dydžiui.

Statistinio tyrimo rūšis: ištisinis tyrimas. Statistinio tyrimo būdas: dokumentinis būdas. Darbe bus naudojami tokie rodikliai: pirminiai, išvestiniai, absoliutiniai ir vidutiniai. Pagrindiniai taikytini metodai bus: dinaminių eilučių, vidurkių, statistinių prognozavimų ir tarpusavio ryšių statistinė analizė.

Turimi duomenys bus analizuojami lentelėmis, grafikais. Atliekant prognozes, naudota trendo funkcija, koreliacija ir regresija, absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), padidėjimo (sumažėjimo) tempai.

Šio tyrimo praktinė reikšmė yra ta, kad ji padeda išsiaiškinti , kas įtakoja pelno kitimą ir kaip pasiekti kuo geresnių veiklos rezultatų. Tyrimo eigoje buvo išsiaiškinta, kur buvo padaryta spraga siekiant didesnio pelno. Remiantis turimais duomenimis, galėjau nuspręsti, kad kasmet įmonės pelnas augo ir situacija gerėjo. Kompleksiškai išanalizavusi darbą, mačiau, kad padidinus reklamos išlaidas įmonės pelnas padidės.

Tyrimas atliekamas remiantis UAB „Transalda” 2002m., 2003m. ir 2004m. veiklos ataskaitų duomenimis.

UAB „Transalda” užsiima mažmenine autokosmetikos priemonių prekyba. Ji yra įsikūrusi Šiaulių miesto centrinėje dalyje. Jos, kaip ir visų įmonių, pelno siekiančių, tikslas yra gauti kuo didesnį pelną iš vykdomos prekybos.

1. Veiklos rodiklių dinaminė analizė

Šiame skyriuje panagrinėsiu, kaip kito pajamos, išlaidos ir kiti veiksniai 2002 – 2004 metais. Šių rodiklių kitimų nustatymui naudosiu šiuos dinaminių eilučių analitinius rodiklius: absoliutinį padidėjimą (sumažėjimą), padidėjimo (sumažėjimo) tempus.

Svarbiausi rodikliai, įtakojantys pelną, yra pajamos ir sąnaudos, tai jų kitimus pirmiausia ir panagrinėsiu.

1 lentelė

Bendrųjų pajamų kitimas 2002 – 2004 metais

Rodiklis 2002 m. 2003 m. 2004m.

Bendrosios pajamos, tūkst. Lt 585,3 640,02 729,1

– metinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), tūkst. Lt – 54,72 89,08

– metinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas, % – 9,35 13,9

– bazinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), tūkst. Lt 0 54,72 143,8

– bazinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas, % 100 9,35 24,6Pajamos, nuo 2002 m. iki 2004 m. ženkliai išaugo, tai parodo 1 lentelėje esantys duomenys: bazinis ir grandininis padidėjimas tūkst. Lt, bei padidėjimo tempai. Didžiausias padidėjimas buvo 2004 m., kuomet pajamos išaugo 89,08 tūkst. Lt. Nuo 2002 iki 2004 metų pajamos išaugo 143,8 tūkst. Lt (24,6 %).

Antrasis labai svarbus rodiklis, lemiantis pelno dydį yra patiriamos sąnaudos.

2 lentelė

Įmonės veikloje patiriamos sąnaudos

Rodiklis 2002 m. 2003 m. 2004 m.

Bendros sąnaudos,
tūkst. Lt 522,35 571,77 659,99

a) parduotų prekių savikaina

b) darbo užmokestis su priskaitymu „Sodrai”

c) nuomos sąnaudos 448,7

57,9

10,2 485,1

69,5

10,6 553,4

72,5

17,4

d) kitos veiklos sąnaudos

• elektra

• apsauga

• ryšiai

• ilgalaikio materialaus turto remontas ir priežiūra 3,7

1,4

0,8

1,2

0,3 4,6

1,5

0,8

1,4

0,9 9,7

1,7

0,8

1,1

6,1

e) IMT nusidėvėjimo sąnaudos 4,6 4,6 4,6

f) mokesčių sąnaudos

• nekilnojamo turto

• kelių

• žemės nuomos

• aplinkos taršos

• privalomojo sveikatos draudimo (IĮ savinink.) 1,44

0,5

0,33

0,2

0,2

0,21 1,5

0,5

0,35

0,2

0,2

0,25 1,85

0,8

0,35

0,2

0,2

0,3

g) reklamos sąnaudos 0,1 0,12 0,14

h) visos kitos sąnaudos 0,31 0,35 0,4

Iš 2 lentelės duomenų matoma, kad sąnaudų taip pat didėjo. Ištirsiu jų kitimą dinaminių eilučių metodu.

3 lentelė

Sąnaudų kitimas 2002 – 2004 m.

Rodiklis 2002 m. 2003 m. 2004 m.

Sąnaudos, tūkst. Lt 522,35 571,77 659,99

– metinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), tūkst. Lt – 49,42 88,22

– metinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas, % – 9,5 15,4

– bazinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), tūkst. Lt 0 49,42 137,64

– bazinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas, % 100 9,5 26,4

Atitinkamai kintant pajamoms per 2002 – 2004 m. laikotarpį, kito ir patiriamos sąnaudos. Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad sąnaudos daugiausiai išaugo 2004 m. ir siekė 88,22 tūkst. Lt. Tai lėmė tais metais patirtos sąnaudos įsigyjant didesnį prekybinį plotą, taip pat buvo skirta lėšų tam plotui suremontuoti. Padidėjo ir darbo užmokesčio sąnaudos, nes buvo priimtas vienas papildomas darbuotojas. Nuo 2002 iki 2004 m. išlaidos išaugo 137,64 tūkst. Lt., o padidėjimo tempai siekė 26,4 %.

Atėmus iš pajamų patirtas sąnaudas gaunamas grynasis pelnas. Sekančioje lentelėje pavaizduotas bendrojo pelno augimas ir jo tempai.

4 lentelė

Bendrojo pelno kitimas 2002 – 2004 m.

Rodiklis 2002 m. 2003 m. 2004 m.

Bendrasis pelnas, tūkst. Lt 62,95 68,25 69,11

– metinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), tūkst. Lt – 5,3 0,86

– metinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas, % – 8,4 1,3

– bazinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas), tūkst. Lt 0 5,3 6,16

– bazinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas, % 100 8,4 9,7

Pelningumas (pelnas/savikainos), % 14 14,1 12,5

Bendrojo pelno didžiausias metinis padidėjimas buvo 2003 m., kuris siekė 5,3 tūkst. Lt. Taip pat išaugo ir pelningumas 0,1 %.

Nuo 2002 iki 2004 m. pelnas išaugo 6,16 tūkst. Lt., tačiau dėl patirtų remonto darbų ir naujo prekybinio ploto įsigyjimo, negautų papildomų pajamų, pelningumas sumažėjo iki 12,5 %. Nepaisant to, baziniais metais, pasirinkus 2002 m., nuo 2002 iki 2004 m. bendrasis pelnas išaugo 9,7 %.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1021 žodžiai iš 3344 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.