Uab x vadybinės veiklos analizė
5 (100%) 1 vote

Uab x vadybinės veiklos analizė

UAB „X“ VEIKLOS ANALIZĖ

TURINYS

ĮVADAS …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos charakteristika 4

2. UAB „ Darbo drabužiai“ valdymo organizacinė struktūra 5

3. UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos organizavimas 6

4. UAB „ Darbo drabužiai“ darbo procesų valdymas 12

5. UAB „ Darbo drabužiai“ komercinė veikla 14

6. UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos planavimas 15

IŠVADOS 17

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 18

PRIEDAI 19

ĮVADAS

Uždaroji akcinė bendrovė „ Darbo drabužiai“ – jau 10 metų gyvuojanti, pakankamai didelė tekstilės įmonė Lietuvoje. Šiandien, po daugelio rekonstrukcijų, bendrovė „ Darbo drabužiai“ yra moderni, pelningai dirbanti įmonė, gaminanti aukštos kokybės darbo drabužius bei specialios paskirties neaustines medžiagas. Asortimento įvairovė, gera produkcijos kokybė leidžia įmonei dirbti stabiliai ir pasiekti aukštą rentabilumą.

Rinkos paieškos ir konkurencija skatina bendrovės specialistus nuolat tobulinti gamybą, diegti naujas modernias technologijas. Gamyba yra mobili, galima greitai keisti gaminamos produkcijos asortimentą. Bendrovėje sukurta ir įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO 9001 standarto reikalavimus ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO 14001 standarto reikalavimus.

Didelė gamybos patirtis, asortimento įvairovė, gamybos nuolatinis tobulinimas, glaudus bendradarbiavimas su pastoviais klientais, bei naujų paieška, didžiulę patirtį turintis aukštos kvalifikacijos vadovai bei darbuotojai, visa tai leidžia bendrovei dirbti stabiliai ir sėkmingai konkuruoti su kitomis tekstilės įmonėmis.

Darbo objektas – UAB „ Darbo drabužiai“ vadybinė veikla.

Darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktos bendrovės valdymo, veiklos planavimo ir organizavimo ypatumus.

Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

1. Susipažinti su UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos charakteristika;

2. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai“ valdymą;

3. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos organizavimą;

4. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai“ darbo procesų valdymo ypatumus;

5. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai“ komercinę veiklą;

6. Išanalizuoti UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos planavimą.1. UAB „ Darbo drabužiai“ veiklos charakteristika

UAB „Darbo drabužiai“ veikia nuo 1993 metų – tai moderni, pelningai dirbanti įmonė, gaminanti aukštos kokybės darbo drabužius bei specialios paskirties neaustines medžiagas.eksportui ir Lietuvos rinkai. UAB „Darbo drabužiai“ įsikūrusi Vilniuje.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 256200 Lt. Jis padalintas į 25620 paprastųjų akcijų. Vienos akcijos vertė – l0 Lt.

Įmonės gaminiai turi paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, todėl suprantama, kad net 57% šios bendrovės produkcijos išvežama į Vokietiją, Belgiją, Italiją, Daniją, likusi dalis lieka Lietuvoje.

Produkcija, gaminama šioje įmonėje, labai geros kokybės. Čia siuvami darbo drabužiai atsparūs drėgmei, karščiui, paprasti darbo drabužiai bei gaminama specialios paskirties neaustinė medžiaga, atspari karščiui. Asortimento įvairovė, gera produkcijos kokybė leidžia įmonei dirbti stabiliai ir pasiekti aukštą rentabilumą.

Rinkos paieškos ir konkurencija skatina bendrovės specialistus nuolat tobulinti gamybą, diegti naujas modernias technologijas. Kasmet vidutiniškai į gamybą investuojama apie 0,5 milijono litų. Nors bendrovė ir turi visus reikalingus gamybos įrengimus, tačiau stengiamasi juos keisti modernesniais. Per du pastaruosius metus buvo pastatytas ir įrengtas naujas apdailos cechas. Šis cechas ypač reikalingas, nes nuolatos auga reikalavimai ne tik produkcijos kokybei, bet ir išvaizdai.

Šiuo metu vykdomas naujo gamybos cecho statybos projektas, kurio vertė – apie 0,4 mln. litų, tikimasi įterpti tarp gaunančiųjų paramą iš ES paramos fondų. Šį cechą pastačius, atsirastų 25 naujos darbo vietos. Pagrindinis žaliavų tiekėjas – užsienis. Todėl 30 procentų žaliavos UAB „Darbo drabužiai“ atsiveža iš Belgijos. Lietuviškos medžiagos naudojamos paprastiems gaminiams. Tačiau naujos mašinos, dažai, chemikalai perkami Švedijoje, Vokietijoje, JAV, Belgijoje, Rusijoje ir kitur.

UAB „Darbo drabužiai“ turi parduotuves Kaune ir Vilniuje. Šiuo metu bendrovėje dirba per 100 darbuotojų. Nemaža dalis jų – aukštos kvalifikacijos ir turintys didelę darbo patirtį specialistai.

2. UAB „Darbo drabužiai“ valdymo organizacinė struktūra

UAB „Darbo drabužiai“ yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Ji veikia vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymais ir įmonės įstatais. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, savarankišką balansą ir savo antspaudą. Ji yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles įmonė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

Kiekvienoje įmonėje egzistuoja struktūrinių dalinių pasiskirstymas pagal tiesioginį ar

netiesioginį pavaldumą. Netiesioginio
(funkcinio) pavaldumo esmė yra darbuotojų bendradarbiavimo ir konsultavimo santykiai. Kad būtų lengviau susigaudyti didesnėje organizacijoje, braižomos valdymo struktūrų schemos arba organigramos. 1 paveiksle pateikiama UAB „Darbo drabužiai“ valdymo schema. Organigramos parodo hierarchinius ryšius bei padeda analizuoti bendrovės struktūrą.

Tokios struktūros pranašumai:

– esant panašių operacijų didelei koncentracijai, galima didžiulė specializacija;

– pasiekiamas aukštas profesionalumo lygis ir įgūdžiai.

Tačiau tokia struktūra turi ir keletą trūkumu:

– vienodas ir siaurai specializuotas darbas;

– mažas lankstumas dėl susitelkimo į vieną ar keletą užduočių;

– sutrikdžius įprastą operacijų ir darbo eigą, iškyla rimtų koordinavimo problemų.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir

generalinis direktorius. Bendrovės hierarchijos viršuje – aukščiausio lygio vadovas, atsakingas už visos bendrovės veiklą tai generalinis direktorius. Jam pavaldūs funkcijiniai aukščiausio lygio vadovai, tai Gamybos ir technologijos direktorius, Technikos direktorius, Tiekimo, Komercijos direktorius. Kiti – žemesnio lygio vadovai, išsidėstę įvairiose žemesniuose bendrovės valdymo lygiuose.

UAB „Darbo drabužiai“ organizacinė valdymo struktūra pateikiama 1 paveiksle.1 pav. UAB „Darbo drabužiai“ organizacinė valdymo struktūra.

3. UAB „Darbo drabužiai“ veiklos organizavimas

Žaliavų ir kitų išteklių aprūpinimo organizavimas. Sėkminga gamybinė veikla priklauso nuo aprūpinimo materialiniais ištekliais ir produkcijos realizacija. Kiekviena įmonė turi įsigyti mažiausiomis išlaidomis medžiagų ir komplektuojančių gaminių reikiamų gamybai.

Žaliavų ir kitų išteklių aprūpinimo organizavimu rūpinasi tiekimo-transporto skyrius. Pagrindiniai šio skyriaus uždaviniai yra šie:

1. užtikrinti nepertraukiamą gamybos aprūpinimą reikiamomis medžiagomis ir žaliavomis;

2. organizuoti išorinius ir vidinius pervežimus;

3. organizuoti materialinių išteklių sandėliavimą ir atsargų valdymą.

Kaip ir kiekvienoje įmonėje, taip ir UAB „Darbo drabužiai“ pirmiausia yra rengiamas aprūpinimo planas, kuriame planuojamas aprūpinimas materialiniais ištekliais.

Reikalingų medžiagų poreikis dažniausiai nustatomas pagal ankstesnio laikotarpio duomenis, atsižvelgiant į rinkos ir pirkėjų paklausos plėtrą. Medžiagų poreikį taip pat lemia konkrečių užsakymų dydžiai ir vykdymo terminai.

Gamybos aprūpinimas reikalingomis medžiagomis ir ištekliais užtikrinamas dažniausiai naudojant tokias tiekimo formas:

– ilgalaikėmis tiekimo formomis, kaupiant atsargas sandėlyje (audinius, pluoštą, aksesuarus ir kt.)

– ilgalaikėmis tiekimo sutartimis, garantuojančiomis su gamyba sinchronizuotus tiekimus (dažai, chemikalai t.t.).

Sėkmingą žaliavų ir kitų išteklių aprūpinimą lemia žaliavų saugumas. Dėl galimų transporto sutrikimų ir kitų priežasčių aktualus pasidaro laiko klausimas. Šis veiksnys išnyksta, kai įmonėje laikomasi „tiksliai laiku“ tiekimo sistemos, palaikomi geri santykiai su tiekėjais-partneriais, nustatomi patikimi dalykiniai ryšiai. Viso to ir siekia UAB „Darbo drabužiai“

Įmonės vidaus transporto ūkis organizuoja žaliavų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų, detalių ir kitą krovinių gabenimą, jų pakrovimą ir iškrovimą įmonės teritorijoje ir už jos ribų. Transporto ūkio pagrindinis uždavinys minimaliomis išlaidomis nenutrūkstamai ir laiku pristatyti reikiamus krovinius į sandėlius, cechus, barus, darbo vietas ir juos pasiimti iš ten.

UAB „Darbo drabužiai“ esantis transporto skyrius organizuodamas vidaus transportą įmonėje nustato ir išsiaiškina transporto ūkio uždavinius ir sudėtį, krovinių srautus, krovinių apimtis, transporto rūšis, kiekį ir t.t.

UAB „Darbo drabužiai“ bendradarbiauja su daugeliu tiekėjų, kurie suteikia reikalingas žaliavas ir medžiagas. Informacija apie tiekėjus surenkama iš tokių išorinių šaltinių:• užklausos telefonu arba tiesioginės derybos su prekių tiekėjais;

• parodos ir mugės;

• šakos katalogai ir žinynai;

• kiti verslininkai.

Surinkus informaciją apie tiekimo kokybę ir terminų laikymąsi, gaunamieji pasiūlymai yra lyginami. Didelės ir ilgalaikės sutartys sudaromos tik po derybų su tiekėjais. Didelio užsakymo tiekėjai parenkami įmonės vadovybei dalyvaujant. Užsakyme yra apibrėžiamos šios tiekimo sąlygos: medžiagų techninės sąlygos, tiekimo apimtys, įpakavimo reikalavimai, tiekimo terminai, pristatymo vieta ir kaina, apmokėjimo sąlygos, papildomos sąlygos, garantijos.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1343 žodžiai iš 4435 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.