Utenos trikotažas 1999 2000 2001 metų veiklos analizė
5 (100%) 1 vote

Utenos trikotažas 1999 2000 2001 metų veiklos analizė

TURINYS

UŽDUOTIS 2

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 3

2. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 4

2.1. Horizontalioji analizė 4

2.1.1. Horizontalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė 5

2.1.2. Horizontalioji AB „Utenos trikotažas“ 1999, 2000, 2001 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 8

2.2. Vertikalioji analizė 9

2.2.1. Vertikalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė 10

2.2.2. Vertikalioji AB „Utenos trikotažas“ 1999, 2000, 2001 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 13

3. FINANSINIŲ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 15

3.1. Pelningumo rodikliai 15

3.3. Likvidumo rodikliai 16

3.3. Apyvartumo rodikliai 17

3.4. Skolų valdymo rodikliai 18

4. BANKROTO TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS 20

IŠVADOS 21

LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

UŽDUOTIS

Remiantis pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengti įmonės finansinės būklės analizę už trejus metus:

1) atlikti horizontalią, vertikalią analizę, pakomentuoti ir pateikti išvadas;

2) apskaičiuoti ir išanalizuoti įmonės santykinius finansinius rodiklius;

3) apskaičiuoti bankroto tikimybę pagal Altmano bankroto modelį;

4) pateikti išvadas.

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

AB „Utenos trikotažas“ 1994 metų gruodžio mėnesio 6d. įregistruota Utenos rajono valdybos įmonių rejestre: įregistruotasis įstatinis įmonės kapitalas sudarė 18 877 021 Lt.

Įmonė teikia mezgimo ir siuvimo paslaugas. Gaminamas viršutinis ir apatinis trikotažas vyrams, moterims ir vaikams. AB „Utenos trikotažas“ – pilno gamybinio ciklo įmonė, – pati audžianti, dažanti. Didžiausią gaminamos produkcijos dalį sudaro apatinis trikotažas.

AB „Utenos trikotažas“ kapitalas(23 260 491 Lt.) padalintas į tiek pat vieno lito nominaliosios vertės akcijų. 2002 m. vasario 28 d. bendrovės akcininkų sąraše – 1 188 akcininkai. Didžiausi iš jų:

1) AB „ Koncernas SBA“ – 37,12% akcijų;

2) Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros bankas – 29,17% akcijų;

3) Nijolė Dumbliauskienė – 7,77% akcijų.

1995 m. įsteigta antrinė įmonė UAB „Utenos trikotažo prekyba“.

1998 m. AB „Utenos trikotažas“ akcinis kapitalas padidintas iki 23 260 491 Lt. Tais pačiais metais LR ministerija ir Kokybės taryba apdovanojo AB „Utenos trikotažas“ Nacionaliniu kokybės prizu, kurio tuo metu siekė dauguma didžiųjų Lietuvos įmonių.

1999 m. bendrovė įsigijo 49,5% AB „Šatrija“ akcijų. Vėliau, 2000 m. AB „Utenos trikotažas“ nupirko valstybei priklausančias AB „Šatrija“ akcijas ir šiuo metu valdo 64,9% AB „Šatrija“ akcijų paketą. Be to, 1999 m. įmonė gavo ISO 9001 sertifikatą.

AB „Utenos trikotažas“ yra įtrauktas į Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

AB „Utenos trikotažas“ misija – aukštos kokybės lengvų viršutinių rūbų ir baltinių gamyba konkurencingomis kainomis.

Įmonės rekvizitai“:

 adresas: J. Basanavičiaus g. 122, 4910 Utena;

 telefono Nr.: +(370-39) 51 445, 69 024;

 fakso Nr.: +(370-39) 69 358;

 interneto svetainė: www. utenostrikotazas,lt.

2. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės ekonominę padėtį, o kartais ir užkerta kelius neigiamiems padariniams, padeda racionaliau naudoti įmonės resursus. Įmonės finansinė veikla labai glaudžiai susijusi su ūkine veikla.

Finansinė analizė yra viena aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcija. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus.

Išanalizuoti ir įvertinti ekonominę būklę padeda finansinės analizės, kurios yra atliekamos finansinės atskaitomybės pagalba.

Pagrindinės finansinės ataskaitos yra balansas, pelno(nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir pelno paskirstymo ataskaita.

Aš analizę atliksiu naudodamasis balansu ir pelno(nuostolio) ataskaitomis.

Pagrindinis dokumentas finansinei analizei atlikti yra balansas. Balansas rodo ataskaitinių ir dažniausiai praėjusių metų rezultatus. Tai įgalina nustatyti vieno ar kito rodiklio pasikeitimus, padaryti atitinkamas išvadas.

Iš pelno(nuostolio) ataskaitos matyti, kokios buvo pajamos ir sąnaudos įmonėje per tam tikrą laikotarpį. Ši ataskaita leidžia apskaičiuoti daugelį svarbių finansinių santykinių rodiklių.

Remdamasis 1999, 2000 bei 2001 metų duomenimis atliksiu horizontalią ir vertikalią balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitų analizę.

2.1. Horizontalioji analizė

Horizontalioji analizė – tai dviejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas. Ši analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių dinamiką.

2.1.1. Horizontalioji AB “Utenos trikotažas” 1999, 2000, 2001 metų balanso analizė

Eil.

Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Lyginamieji metai 1999-2000 Lyginamieji metai 2000-2001 Lyginamieji metai 1999-2001

Dydžiai Dydžiai Dydžiai

absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai

A. Ilgalaikis
Ilgalaikis materialus turtas 33274586 37380455 41643249 4105869 112.3% 4262794 111.4% 8368663 125.2%

II. Ilgalaikis finansinis turtas 8424288 9435488 9174778 1011200 112% -260710 97.2% 750490 108.9%

III. Po vienerių metų gautinos sumos 311040 269906 382249 -41134 86.8% 112343 141.6% 71209 122.9%

B. Trumpalaikis turtas 33650266 28394230 28359085 -5256036 84.4% -35145 99.9% -5291181 84.3%

I. Atsargos 14159397 12441161 14663677 -1718236 87.9% 2222516 117.9% 504280 103.6%

II. Per vienerius m. gautinos sumos 15567005 15512120 13514881 -54885 99.6% -1997239 87.1% -2052124 86.8%

III. Investicijos ir terminuoti indėliai 3113697 369918 – -2743779 11.9% -369918 – -3113697 –

IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 810167 71031 180527 -739136 8.8% 109496 254.2% -629640 22.3%

C.

Sukauptos (gautinos) pajamos ir

ateinančių l. sąnaudos 102767 28747 22263 -74020 30% -6484 77.4% -80504 21.7%

Turtas iš viso 75762947 75508826 79581624 -254121 99.7% 4072798 105.4% 3818677 105%

Eil.

Nr. Straipsniai Finansiniai metai(1999) Finansiniai metai(2000) Finansiniai metai(2001) Lyginamieji metai 1999-2000 Lyginamieji metai 2000-2001 Lyginamieji metai 1999-2001

Dydžiai Dydžiai Dydžiai

absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai absoliutūs santykiniai

A. Kapitalas ir rezervai 65222233 65725978 65437619 503745 100,8% -288259 99.6% 215386 100.3%I. Kapitalas 23260491 23260491 23260491 0 100% 0 100% 0 100%

II. Akcijų priedai 7409780 7409780 7409780 0 100% 0 100% 0 100%

III. Perkainojimo rezervas – – – – – – – – –

IV. Rezervai 13902835 20534923 20534923 6632088 147.7% 0 100% 6632088 147.7%

V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 20649127 14520784 14232425 -6128343 70.3% -288359 98% -6416702 68.9%B. Finansavimas (dotac. ir subsid.) – – – – – – – – –

C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai – – – – – – – – -D. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 614199 133250 614199 – -480949 21.7% 133250 –

E. Per vienerius m. mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 10540714 7623362 12297089 -2917352 72.3% 4673727 161.3% 1756375 116.7%

I. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – – 2222499 – – 2222499 – 2222499 –

II. Finansinės skolos – – – – – – – – –

III. Prekybos skolos (skolos susijusios su prekių pardavimu) 4910837 4105969 6214947 -804868 83.7% 2108978 151.4% 1304110 126.6%

IV. Avansu gautos sumos 41677 30598 3475 -11079 73.4% -27123 11.4% -38202 8.3%

V. Mokesčiai, atlyginimai, soc. draudimas 2998788 2038284 1475078 -960504 70% -563206 72.4% -1523710 49.2%

VI. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2589412 1448511 2381090 -1140901 55,9% 932579 164,4% -208322 92%

F. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio l. pajamos – 1545287 1713666 1545287 – 168379 110.9% 1713666 –

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 75762947 75508826 79581624 -254121 99.7% 4072798 105.4% 3818677 105%

Iš įmonės horizontaliosios analizės matome, kad įmonės ilgalaikis turtas didėja tendencingai(12,1% ir 8.7%). Lyginant visus trejus metus, ilgalaikis turtas padidėjo 21,9%. Šį didėjimą pagrinde lemia materialaus turto pastovus didėjimas. Kiti ilgalaikio turto straipsniai didesnės įtakos tam neturi. Taipogi galima pastebėti, kad tiek 2000, tiek ir 2001 metais, lyginant su 1999 metais akivaizdžiai sumažėjo trumpalaikis turtas(apie 16%). Lyginant šiuos metus, tendencingai mažėjo visi trumpalaikio turto straipsniai(investicijos sumažėjo atitinkamai 88.1% ir iki o 2001metais; per 1999 – 2001 metus 13,2% sumažėjo gautinos sumos).

Tačiau lyginant ilgalaikio turto didėjimą su trumpalaikio mažėjimu, bendra turto suma per dvejus metus iki 2001 m. pabaigos padidėjo 5%.

2000 metais 12% sumažėjo atsargos. Tai galima pagrįsti tuo, kad tais metais, lyginant su 1999 m. , įmonė nepaskirstyto pelno dalį skyrė rezervų didinimui. Rezervai padidėjo 6 632 088 Lt. arba 47,7%. Todėl AB „Utenos trikotažas“ mažesnę dalį lėšų skyrė atsargų užsipirkimui, ir kaip matysime iš finansinių santykinių rodiklių, 2000 metais buvo palyginus didelis atsargų apyvartumas.

AB „Utenos trikotažas“ beveik neima ilgalaikių paskolų, todėl jų palyginti neįmanoma. Trumpalaikiai įsipareigojimai per 1999 – 2001 m. padidėjo 16,7%. Tai sąlygojo prekybos skolų didėjimas(2001m. jos buvo 51,4% didesnės nei 2000 m.).

Įsipareigojimų srityje pastebima ir teigiamų pokyčių: nuolatos mažėja mokesčiai. Per nagrinėjamą laikotarpį jie sumažėjo net 50,8%.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1077 žodžiai iš 3551 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.