Užsienio reikalų valdymas
5 (100%) 1 vote

Užsienio reikalų valdymas

Užsienio reikalų valdymo samprata

Lietuvos Respublikos užsienio politiką pirmiausia reguliuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama ( K 135 str.). Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja Valstybės interesams ir jos nepriklausomybei ( K 136 str.). Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių ( K 137 str.).

Įgyvendinant užsienio politiką, vadovaujamasi tokiais tarptautinės teisės principais:

1) suverenios lygybės,

2) sienų neliečiamumo,

3) atsisakymo naudoti jėgą,

4) valstybės teritorinio vientisumo,

5) ginčų sureguliavimo taikiu būdu,

6) nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus,

7) tautų lygiateisiškumo,

8) teisė savarankiškai tvarkyti valstybės vidaus reikalus,

9) įsipareigojimų, kurie kyla iš tarptautinių sutarčių įsipareigojimų, vykdymu, integracijos į Europos Sąjungą ir transatlantines organizacijas principai.

Užsienio reikalų valdymo institucijos

Svarbiausius užsienio politikos klausimus sprendžia Seimas, Prezidentas ir Vyriausybė.

Seimas ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus ( K 67 str. ). Denonsavimas – pranešimas kitai valstybei apie nutraukiamą sudarytą sutartį. Ratifikavimas – Seimo aktas, kuriuo tvirtinama tarptautinė sutartis, pasirašyta atitinkamo atstovo.

Prezidentas – 1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką; 2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti; 3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuoius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus ( K 84 str.).

Vyriausybė užmezga diplomatinius santykius ir palaiko santykius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ( K 94 str. ).

Centrinis šakinis valstybės valdymo organas – Užsienio Reikalų Ministerija (URM). Savo veikloje URM vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo aktais, Vyriausybės nutarimais, Prezidento dekretais, savo nuostatais, patvirtintais Vyriausybėje. URM uždaviniai ir funkcijos vykdomi aparato pagalba. Tam sudaryta atitinkama ministerijos struktūra:

Ministras vadovauja URM. Pagal Konstituciją ministrą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Užsienio reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys, tačiau pavaduojančio ministro funkcijos apribotos. Ministras yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. Ministras vadovauja ministerijos administracijos padaliniams tiesiogiai ar per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o departamentams, tarnyboms ir inspekcijoms prie ministerijos, kitoms jos įsteigtoms ir jai priskirtoms įstaigoms, valstybės įmonėms – per šių institucijų vadovus. Ministras asmeniškai veda derybas, pasirašo sutartis, duoda nurodymus diplomatiniams atstovams, skiria darbuotojus dirbti diplomatinėse atstovybėse, suteikia kai kuriuos diplomatinius rangus.

Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui, kuris nustato jų kompetenciją. Viceministrai rūpinasi jiems ministro skirtais ministerijos darbo barais, per ministerijos sekretorių ir atitinkamus ministerijos įstaigų vadovus koordinuoja ir užtikrina jų įgaliojimams paskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą, teikia ministrui įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.

Sekretorius vadovauja administracijai.adminisracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių. Sekretorius atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimo organizavimą ir kokybę, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, atsako už ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą, teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą, organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius, ministro pritarimu skiria pareigoms ir atleidžia savo pavaduotojus, ministerijos administracinių padalinių, ministerijos įsteigtų ar jai
priskirtų įstaigų vadovus, taip pat karjeros tarnautojus bei aptarnaujantį personalą, vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

Ministerijoje yra specifiniai struktūriniai padaliniai, sudaryti pagal valstybės grupes arba stambias šalis.

Kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos pirmininkas yra ministras, o viceministrai, sekretorius, sekretoriaus pavaduotojai, departamentų direktoriai – kolegijos nariai. Į ministerijos kolegijos posėdžius gali būti kviečiami Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, be to, kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai. Užsienio reikalų ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

Atestacijos komisija svarsto darbuotojų profesinį pasirengimą, kompetenciją, dalykines savybes ir praktinę veiklą, jų parinkimą bei atitikimą skiriamosioms bei einamosioms pareigoms, dėl darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir konsulinėse įstaigose užsienyje, dėl diplomatų siuntimo mokytis ar stažuotis užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus tvirtina ir jos pirmininką bei narius skiria užsienio reikalų ministras.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 785 žodžiai iš 2468 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.