Vadybos ir verslo administravimo specialistu rengimo tendencijos Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Vadybos ir verslo administravimo specialistu rengimo tendencijos Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS .2

1. VADYBOS IR EKONOMIKOS PROGRAMŲ ISTORIJA 3

2. VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO APIBRĖŽIMAS 4

3. BENDRA VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA LIETUVOS UNIVERSITETUOSE 5

3.1 Vadybos ir verslo administravimo bakalauras 5

3.2 Vadybos ir verslo administravimo magistras 6

4. DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS UNIVERSITETŲ VADYBOS IR VERSLO

ADMINISTRAVIMO PROGRAMŲ POPULIARUMO TENDENCIJOS 8

4.1 Kauno technologijų universitetas 8

4.2 Vytauto Didžiojo universitetas 11

4.3 Vilniaus universitetas 13

4.4 Vilniaus Gedimino Technikos universitetas 16

4.5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 18

IŠVADOS .21

LITERATŪRA .22

ĮVADAS

Rašydami šį referatą norėjome išsiaiškinti vadybos ir verslo administravimo specialistų rengimo tendencijas Lietuvoje. Sužinoti šių mokymo programų populiarumą ir sunkumą įstoti penkiuose didžiausiuose Lietuvos universitetuose. Visą surinktą informaciją pateikėme šiame darbe.

Pirmiausia supažindinome su vadybos ir verslo administravimo istorija ir jų apibrėžimu. Juos aprašėme. Tada išnagrinėjome bendras vadybos studijų programas Lietuvos universitetuose. Pateikėme bakalauro ir magistro studijų tikslus, įgyjamas žinias, tolimesnes studijų ir darbo galimybes. Taip pat aukštojo mokslo studijų programų kaitą pagal visas studijų kryptis ir formas bei tai sulyginome su vadybos ir verslo administravimo studijų kiyptimi.

Išanalizavome penkių Lietuvos didžiųjų universitetų siūlomas vadybos ir verslo administravimo programas. Abiturientų susidomėjimą jomis, sunkumą į jas įstoti, priimamų studentų skaičių 2005 ir 2006 metais.

Darbo pabaigoje palyginome nagrinėjamų universitetų duomenys ir nustatėme vadybininkų rengimo tendencijas Lietuvoje.

1. VADYBOS IR EKONOMIKOS PROGRAMŲ ISTORIJA

Vadybos ir verslo administravimo universitetinių studijų pradžia siejama su XIX amžiumi, kai įsikūrė verslo ir komercijos aukštosios mokyklos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Prancūzijoje. Prasidėjęs spartus pramonės vystymasis darė didelę įtaką verslo studijų vystymuisi. Pagal vokiečių studijų modelį XX amžiaus pradžioje buvo įkurtos specializuotos verslo aukštosios mokyklos kitose šalyse, ypatingai Skandinavijoje. Pagrindiniai tuo metu dėstomi dalykai buvo ekonomika, teisė ir apskaita. Vokietijos technikos universitetai pirmieji į mokymo programas įtraukė dalykus, suformavusius šiuolaikinės vadybos pagrindus:darbo organizavimą, darbo psichologiją ir personalo valdymą.Ypatingai didelis vadybos ir verslo administravimo studijų populiarumas išaugo XX amžiaus septintajame dešimtmetyje, kuris siejamas su amerikietiškojo studijų modelio įsigalėjimu. Šio modelio pagrindą sudarė formalių, matematinių metodų taikymas vadyboje, o taip pat pradėję formuotis elgsenos mokslai, kurie gilinosi į organizacijų ir juos sudarančių individų veiklos analizės būdus. Pradėta visuotinai pripažinti, jog vadybos ir verslo administravimo koncepcijos pajėgia apibrėžti teorinius sėkmingos organizacijų veiklos pagrindus (Engwall, 1994m.).

Lietuvoje vadybos ir verslo administravimo akademinės disciplinos, formavimosi pradžia siejama su Ekonomikos skyriaus įkūrimu 1923 metais Kauno universiteto Teisės fakultete. Tuo metu, tarp kitų dalykų, čia pradėtas dėstyti mokslas apie prekybos ir pramonės įmonių organizavimą. 1940 metais jau Vilniaus universitete buvo įkurtas Ekonomikos mokslų fakultetas, pradėjęs ūkio planavimo, pramonės ekonomikos, finansų ir kredito, statistikos, ūkinės apskaitos specialybių .studijas.

Po nepriklausomybės atkūrimo lietuvių akademinės bendruomenės atstovai pradėjo aktyviai lankytis JAV. Todėl greitai paplito amerikietiškasis studijų modelis. Dabar vadybos ir verslo administravimo studijos yra beveik kiekvienoje aukštojoje mokykloje.

2. VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO SAMPRATA

Vadyba ir verslo administravimas Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje kartu apibrėžia atskirą studijų kryptį. Verslo administravimo studijos kildinamos iš ekonomikos studijų ir suprantamos kaip pagrindinis pelno siekiančių organizacijų vadovų rengimo edukacinis šakinis. Besiformuojant vadybos mokslui pradėta remtis požiūriu, kad vadyba nebūtinai visada susijusi su versiu, kuris dažniausia apibrėžiamas kaip kryptinga veikla, siekiant pelno. Vadyba – tai veikla, kuria siekiama. kad organizacijos materialieji ir žmogiškieji ištekliai būtų efektyviai panaudoti ir padalinti siekiant užsibrėžtų tikslų. Vadybos mokslas apibrėžia platesnį kontekstą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas organizacijų vadovų racionalaus, sisteminio požiūrio į problemų sprendimą formavimui. Tuo tarpu verslo administravimas1 labiau orientuojamas į atskiras organizacijos funkcijas, pvz.. finansus, personalą, rinkodarą ir pan.

Vadybos mokslas formuojasi daugelio disciplinų (filosofijos, psichologijos, sociologijos, ekonomikos, sistemų teorijos) sąveikoje, o jo rezultatai naudojami beveik visose žmogaus veiklos -taip pat ir mokslo – srityse: ir tada. kai reikia valdyti laukiamo rezultato kūrimo procesą, ir tada, kai reikia užtikrinti bet kurio mokslinio rezultato įdiegimą ar vartojimą. Šiandien daugelio problemų sprendimas vis dar svarstomas siauru “techniniu“ aspektu, dalyvaujant tik konkrečios srities ekspertams. Vadybos specialistų dalyvavimas gali sprendimo procesą paversti efektyvesniu. įvairių visuomenės
interesų suderinimo poreikio ir visuomeninės naudos kontekste. Visų pirma tas pasakytina apie valstybės politikos formavimo procesą, kurio metu vadybos specialistai turėtų būti pasitelkiami:

• formuluojant svarbiausias strategines problemas,

• apibrėžiant su jų sprendimu susijusius pokyčius bei šių pokyčių įtaką visuomenei,

• identifikuojant būtinus išteklius ir apsirūpinimo jais mechanizmus.

• ugdant žmogiškųjų išteklių socialines kompetencijas, kurios būtinos bendro tikslo siekimui,

• planuojant, organizuojant ir kontroliuojant patį sprendimo procesą.3. BENDRA VADYBOS STUDTJŲ PROGRAMA LIETUVOS

UNIVERSITETUOSE

3.1 Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

Minimalus reikalavimas – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos mokomųjų dalykų.

Mokymo ir profesiniai programos tikslai:

 Rengti plataus universitetinio išsilavinimo vadybos ir verslo organizavimo specialistus apskaitai. įvairių firmų komercinei veiklai, draudimo agentūrų, įmonių personalui tvarkyti ir vadovauti ir galinčius sėkmingai dirbti besikeičiančioje Lietuvos ir Europos Sąjungos verslo aplinkoje.

 Padėti atskleisti studentų talentą ir gabumus, skatinti kūrybinei saviraiškai, lavėjimui ir tobulėjimui vadybos ir verslo administravimo srityje.

 Suteikti fundamentalių universitetinių ir praktinių įgūdžių pagrindinių verslo funkcijų vykdyme: ekonominės analizės, marketingo, vadybos, apskaitos, gamybos organizavimo ir valdymo, finansų srityse.

 Suteikti valdymo, vadovavimo žinių ir ugdyti studento kaip vadovo gebėjimus organizuoti kitų žmonių veiklą keliamiems tikslams pasiekti.

 Sugebėti taikyti šiuolaikinius verslo operacijų vadybos, modelius praktikoje bei suvokti jų įnašą į verslo įmonių plėtrą, suteikti įgūdžius įvertinti verslo įmonės ekonominę padėtį, jos techninį ir organizacinį lygį bei konkurencingumo lygį

 Rengti studentus tolimesnėms studijoms magistrantūroje.

Įgyti gebėjimai:

Baigus Verslo vadybos programą įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį darbą šiose verslo įmonės kūrimo srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas. įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.

Tolimesnių studijų galimybės:

Norėdami dirbti kaip profesionalūs specialistai, vadybos ir verslo administravimo bakalaurai lesia studijas rinkdamiesi vieną iš daugelio vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programų įvairiuose universitetuose: apskaita ir auditas, gamybos vadyba, personalo vadyba. paslaugų vadyba, draudimo vadyba, verslo vadyba, komercinė kokybės vadyba, tarptautinis verslas ar kt.

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventas gali užimti vadybininko, apskaitininko, buhalterio, auditoriaus, komersanto, verslo organizavimo specialisto darbo vietą įvairiose vyriausybinėse organizacijose, šalies ir užsienio šalių įmonėse bei jų filialuose, bendrovėse ir kitose institucijose.

3.2 Vadybos ir verslo administravimo magistras

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai:

Į studijas konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų krypčių pagrindinių studijų absolventai ir išlaikę stojamąjį egzaminą.

Mokymo ir profesiniai programos tikslai:

Reikšmingai pagilinti bazines verslo vadybos ir ekonomikos žinias, pasiekti aukštą funkcinių vadybos uždavinių sprendimo galimybių ir priemonių žinojimo lygį; suteikti naujas mokslo ir metodines žinias tarp dalykinėse vadybos, ekonomikos, globalizacijos, informacijos visuomenės ir kitose srityse; ugdyti valdymo įgūdžius ir praktinius vadovavimo gebėjimus nacionalinėse bei tarptautinėse verslo struktūrose.

Įgyti gebėjimai:

Verslo vadybos studijų programos absolventas moka generuoti hipotezes, planuoti ir atlikti verslo struktūrų diagnostiką; integruoti įvairių verslo vadybos priemonių gerinimo idėjas ir kurti verslo strategiją; planuoti ir atlikti verslo situacijų tyrimus; profesionaliai reaguoti į verslo organizacijos problemas įvertindamas vidinės ir išorinės aplinkos pasikeitimus; operatyviai spręsti kylančius vadybos sprendimų priėmimo klausimus: vadovauti komandai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1271 žodžiai iš 4128 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.