Vaiko globa
5 (100%) 1 vote

Vaiko globa

EUROPOS KONVENCIJA DĖL SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU VAIKŲ GLOBA, PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO BEI VAIKŲ GLOBOS ATNAUJINIMO

1980 m. gegužės 20 d., Liuksemburgas

Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės, Europos Tarybos narės,

pripažindamos, kad valstybėse, Europos Tarybos narėse, sprendžiant vaiko globos klausimą, svarbiausia – vaiko gerovė;

manydamos, jog priemonės, kuriomis siekiama platesnio sprendimų, susijusių su vaiko globa, pripažinimo ir vykdymo, padės geriau apsaugoti vaikų gerovę;

manydamos, kad siekiant šio tikslo yra svarbu pabrėžti, kad tėvų teisė matytis su vaiku yra natūrali globos teisės pasekmė;

atkreipdamos dėmesį į tai, kad daugėja atvejų, kai vaikai netinkamai išvežami į kitas valstybes, ir kad sunku tinkamai spręsti tokiais atvejais kylančias problemas;

norėdamos nustatyti tinkamas nuostatas, kurios leistų atnaujinti savavališkai nutrauktą vaikų globą;

įsitikinusios, kad šioms problemoms spręsti reikia rasti tokias priemones, kurios atitiktų įvairius poreikius ir įvairias aplinkybes;

norėdamos užmegzti savo įstaigų teisinį bendradarbiavimą,

s u s i t a r ė:

1 straipsnis

Šioje Konvencijoje:

a) vaikas – tai asmuo, turintis bet kurios valstybės pilietybę, jaunesnis kaip 16 metų, pagal savo nuolatinės gyvenamosios vietos teisę, valstybės, kurios pilietis jis yra, teisę ar valstybės, į kurią kreipiamasi, teisę neturintis teisės spręsti savo gyvenamosios vietos klausimo;

b) įstaiga – tai teisminė ar administracinė įstaiga;

c) sprendimas dėl globos – tai įstaigos sprendimas, susijęs su rūpinimusi vaiku, įskaitant teisę spręsti dėl jo gyvenamosios vietos arba dėl teisės su juo matytis;

d) netinkamas išvežimas – tai vaiko išvežimas per valstybės sieną į kitą valstybę pažeidžiant sprendimą, susijusį su globa, kuris buvo priimtas Susitariančioje Valstybėje ir kuris toje Valstybėje yra vykdytinas;

sąvoka „netinkamas išvežimas“ taip pat apima:

i) vaiko negrąžinimą iš kitos valstybės pasibaigus laikui, suteiktam pasinaudoti matymosi su tuo vaiku teise arba pasibaigus bet kuriam kitam laikinam vaiko buvimui ne toje teritorijoje, kurioje vaikas globojamas;

ii) išvežimą, kuris vėliau paskelbiamas neteisėtu pagal 12 straipsnį.

I DALIS

CENTRINĖS ĮSTAIGOS

2 straipsnis

1. Kiekviena Susitariančioji Valstybė paskiria centrinę įstaigą šioje Konvencijoje numatytoms funkcijoms atlikti.

2. Federacinės valstybės ir valstybės, turinčios kelias teisės sistemas, gali paskirti daugiau kaip vieną centrinę įstaigą ir nustatyti jų kompetenciją.

3. Apie visus paskyrimus pagal šį straipsnį pranešama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

3 straipsnis

1

1. Susitariančiųjų Valstybių centrinės įstaigos bendradarbiauja tarpusavyje ir skatina savo valstybių kompetentingų įstaigų bendradarbiavimą. Jos veikia nedelsdamos.

2. Siekdamos palengvinti šios Konvencijos taikymą, Susitariančiųjų Valstybių centrinės įstaigos:

a) užtikrina kompetentingų įstaigų prašymų suteikti informaciją, susijusią su teisiniais ar faktiniais nagrinėjamų bylų klausimais, perdavimą;

b) viena kitos prašymu teikia informaciją apie savo teisės aktus, reglamentuojančius vaikų globos klausimus, ir bet kokius tokių teisės aktų pakeitimus;

c) nuolat praneša viena kitai apie sunkumus, kylančius taikant šią Konvenciją, ir kiek galima stengiasi pašalinti jos taikymo kliūtis.

4 straipsnis

1. Bet kuris asmuo, kurio atžvilgiu sprendimas, susijęs su vaiko globa, yra priimtas vienoje Susitariančiojoje Valstybėje, norintis, kad šis sprendimas būtų pripažintas arba vykdomas kitoje Susitariančiojoje Valstybėje, prašymą tuo tikslu gali paduoti bet kurios Susitariančiosios Valstybės centrinei įstaigai.

2. Kartu su prašymu pateikiami 13 straipsnyje nurodyti dokumentai.

3. Gavusi prašymą centrinė įstaiga, jei ji nėra valstybės, į kurią kreipiamasi, centrinė įstaiga, nedelsdama siunčia dokumentus tiesiogiai centrinei įstaigai.

4. Gavusi prašymą centrinė įstaiga gali atsisakyti imtis atitinkamų priemonių, kai yra akivaizdu, kad šioje Konvencijoje nustatytos sąlygos neįvykdytos.

5. Gavusi prašymą centrinė įstaiga nedelsdama praneša pareiškėjui apie jo prašymo vykdymo eigą.

5 straipsnis

1. Valstybės, į kurią kreipiamasi, centrinė įstaiga nedelsdama imasi arba pasirūpina, kad būtų imtasi jos nuomone reikiamų priemonių, prireikus inicijuoja bylos iškėlimą jos kompetentingose įstaigose, siekdama:

a) nustatyti vaiko buvimo vietą;

b) išvengti vaiko ar pareiškėjo interesų pažeidimo, ypač taikant reikiamas laikinąsias priemones;

c) užtikrinti, kad sprendimas būtų pripažintas arba vykdomas;

d) užtikrinti, kad vaikas būtų perduotas pareiškėjui, jei yra vykdytinas sprendimas;

e) pranešti prašančiai įstaigai apie taikytas priemones ir jų rezultatus.

2. Jei valstybės, į kurią kreipiamasi, centrinė įstaiga turi pagrindą manyti, kad vaikas yra kitos Susitariančiosios Valstybės teritorijoje, ji nedelsdama siunčia dokumentus tiesiogiai tos Valstybės centrinei įstaigai.

3. Kiekviena Susitariančioji Valstybė įsipareigoja nereikalauti iš pareiškėjo jokio užmokesčio už tos Valstybės centrinės įstaigos pareiškėjo naudai taikytas priemones pagal šio straipsnio 1 dalį, įskaitant teismo išlaidas ir,
jei reikia, išlaidas teisininko pagalbai apmokėti, išskyrus vaiko grąžinimo išlaidas.

4. Jei atsisakoma pripažinti ar vykdyti sprendimą ir jei valstybės, į kurią kreipiamasi, centrinė įstaiga mano, kad ji turėtų patenkinti pareiškėjo prašymą pradėti nagrinėti bylą iš esmės toje valstybėje, ta įstaiga deda visas pastangas, kad pareiškėjui būtų atstovaujama procesiniuose veiksmuose tokiomis pat palankiomis sąlygomis, kaip ir asmeniui, kuris gyvena toje valstybėje ir yra jos pilietis, ir tuo tikslu ji, be kita ko, gali inicijuoti bylos nagrinėjimą savo valstybės kompetentingose įstaigose.

6 straipsnis

1. Laikantis specialių susitarimų, sudarytų tarp suinteresuotų centrinių įstaigų, ir šio straipsnio 3 dalies nuostatų:

2

a) su valstybės, į kurią kreipiamasi, centrine įstaiga susižinoma tos valstybės oficialiąja kalba ar viena iš jos oficialiųjų kalbų arba pridedant dokumentų vertimus į tą kalbą;

b) valstybės, į kurią kreipiamasi, centrinė įstaiga vis dėlto priima korespondenciją anglų ar prancūzų kalba arba pridėtus vertimus į vieną iš tų kalbų.

2. Valstybės, į kurią kreipiamasi, centrinės įstaigos korespondencija, įskaitant atsakymus į paklausimus, gali būti parengta tos valstybės oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba anglų ar prancūzų kalbomis.

3. Susitariančioji Valstybė gali visiškai ar iš dalies netaikyti šio straipsnio 1 dalies b punkto. Kai Susitariančioji Valstybė padaro tokią išlygą, bet kuri kita Susitariančioji Valstybė jai gali taikyti tokią pat išlygą.

II DALIS

SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMAS IR VYKDYMAS IR VAIKŲ GLOBOS ATNAUJINIMAS

7 straipsnis

Sprendimas, susijęs su globa, priimtas Susitariančiojoje Valstybėje, pripažįstamas ir, jei jis vykdytinas kilmės valstybėje, yra vykdytinas ir visose kitose Susitariančiosiose Valstybėse.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1043 žodžiai iš 3394 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.