Vaizdžio sandara ir lygiai kultūra profilis identitetas
5 (100%) 1 vote

Vaizdžio sandara ir lygiai kultūra profilis identitetas

Turinys

Įvadas 3

1.Įmonės įvaizdžio samprata bei kūrimas 4

1.1.Įmonės įvaizdžio samprata 4

1.2.Įmonės įvaizdžio kūrimas 5

2.Įvaizdžio lygiai bei jų aspektai 13

2.1.Įvaizdžio lygiai 13

2.2.Įvaizdžio lygių aspektai 13

3.Įmonės įvaizdį įtakojantys veiksniai bei jų požymiai 17

3.1. Įmonės įvaizdį įtakojantys veiksniai 17

3.2.Įmonės įvaizdį įtakojančių veiksnių požymiai 17

Išvados 19

Literatūra 20

Įvadas

Šiame darbe nagrinėsime įvaizdžio sandarą, lygius bei su jais susijusius aspektus.

Šio darbo tikslas – išnagrinėti bei išanalizuoti įvaizdžio sandarą, lygius bei su jais susijusius aspektus.

Šio darbo aktualumas – kiekviena įmonė susiduria su įvaizdžiu, kadangi klientai susidaro nuomonę apie įmonę ar jos prekes bei paslaugas atsižvelgdami į jos įvaizdį, tad yra aktualu žinoti kaip sukurti teigiamą įmonės įvaizdį atsižvelgiant į jo lygmenys, veiksnius bei sandarą.

Rašydami šį darbą remsimės tokių autorių darbais, kaip N.J.Adler, G.Drūteikienė bei kitų, kurie padės atskleisti šios temos aktualumą.

Šio darbo klausimai:

 Išnagrinėti įmonės įvaizdžio sampratą bei kūrimą;

 Išanalizuoti įvaizdžio lygius bei jų aspektus;

 Aptarti įmonės įvaizdį įtakojančius veiksnius bei jų požymius.

Šio darbo uždaviniai:

 Atlikti įmonės įvaizdžio sampratos bei kūrimo analizę;

 Atlikti įvaizdžio lygių bei jų aspektų analizę;

 Atlikti įmonės įvaizdį įtakojančių veiksnių bei jų požymių apžvalgą.

1.Įmonės įvaizdžio samprata bei kūrimas

1.1.Įmonės įvaizdžio samprata

Besivystant šalyje naujai socialinei – ekonominei sanklodai, keičiasi akcentai įprastiniuose tarpusavio santykiuose, atsiranda naujų prioritetų. Jeigu įmonė iš esmės prisitaikė prie naujų ekonominių santykių ir sėkmingai plėtoja veiklą, tai su dideliu įsitikinimu galima kalbėti apie tai, kad tų įmonių vadovai įsisąmonino būtinybę formuoti firmos įvaizdį, t. y. išsiskirti iš daugybės į save panašių, pasiekti, kad apie firmą žinotų kuo daugiau, įgyti reputaciją. Tad galime daryti prielaidą, kad įvaizdis padeda sukurti įmonės veidą bei ją pristatyti ar išsiskirti rinkoje.

Pastaruoju metu ir mūsų šalyje jau niekas neabejoja, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į konkrečią instituciją ar įmonę, jos ekonominę sėkmę, yra įmonės įvaizdis. Žmonės neretai labiau reaguoja į įvaizdį, o ne į realybę. Įvaizdis neatsiranda savaime. Kuo didesnis indėlis įdėtas kuriant įmonės reputaciją, tuo didesnis įmonės ryšys su vartotojais bei tuo didesnis produkto konkurencinis pranašumas.

Pasitikėjimas įmonės veikla yra susijęs su įmonės gebėjimu suprasti savo klientų auditoriją, pateikti jai reikiamą informaciją, suvoktu poreikius bei prie jų prisitaikyti, kas ryšių su visuomene veikloje yra įvardijama kaip tarpusavio supratimas. Šie veiksniai sukuria įmonės visuminį vaizdą – įvaizdį.

Žodis „įvaizdis“ dažnai yra vartojamas apibūdinant ryšius su visuomene. “Įvaizdis” – tai tiesioginis vertimas iš anglų kalbos, kuris reiškia paveikslą, vaizdą, atspindį, vaizdinį, parodymą, panašumą, pavidalą, nors visa tai negali iš esmės atskleisti visų šios sąvokos reikšmės atspalvių. Paprastai įvaizdis aprėpia tokius savarankiškus požymius – atributus, kurie būdingi konkrečiam objektui. Kiekvienas šią sąvoką suprantame skirtingai. Bendrąja prasme įvaizdį suprantame, kaip žmonių įspūdžius, požiūrį kuris susidaro priklausomai nuo turimų žinių, nuostatų ar požiūrio į tam tikrus dalykus. Galime pažymėti, kad „remiantis įvairių autorių nuomonėmis, įvaizdžiu yra laikoma dinamiškai suprantama, prasminga, daugiau ar mažiau struktūrizuota suvokimų, įsivaizdavimų idėjų ir jausmų, kuriuos asmuo ar asmenų grupė turi tam tikro realaus reiškinio ar daikto atžvilgiu, visuma.“1 Tokia yra įvaizdžio samprata pačia bendriausia šio žodžio prasme.Mes pateiksime kelių autorių įvaizdžio sąvokos apibrėžimus.Vienas jų „Įvaizdis – vidinės ir išorinės organizacijos auditorijų

1.G.Drūteikienė. Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba.- Vilnius:VU. 2003. 34p.

nuomonių bei pažiūrų visuma.“1 kitas apibrėžimas būtų „Įvaizdis – tai tikslingai sukurta arba stichiškai atsiradusi forma kuri atspindi tam tikrą objektą žmonių sąmonėje.“2 Apibendrinant galime daryti prielaidą, jog įvaizdis tai sukurta įmonės vidinės bei išorinės.

Įvaizdis, kaip socialinis – psichologinis fenomenas, paliečia kiekvienos organizacijos gyvenimą. Tačiau vadovai ne visada tiksliai žino apie šio fenomeno prigimtį ir būdus jį valdyti. Tad mes siūlytumėme, jog kiekvienas vadovas apgalvotų savo įmonės įvaizdžio kūrimą, kadangi į kiekvieno vadovo darbotvarkę turėtų būti įtrauktas vienas iš svarbiausių strateginės vadybos ir rinkodaros tikslų – įmonės įvaizdžio kūrimas. Tai svarbu lygiai tiek pat, kaip ir apgalvotas verslo planas, naujos technologijos, dalykinių ryšių užmezgimas.

Galime pažymėti, kad įmonės įvaizdis – tai stilius. Administravimo, komercinio elgesio ir klientams bei partneriams matomo įspūdžio
stilius. Būtina būti individualiu ir šiuolaikišku. Kiekviena kompanija turi nustatyti šių, iš esmės rinkodaros sąnaudoms priskirtinų išlaidų biudžetą. Įmonės reklamą mes suvokiame kaip esminę verslo įvaizdžio dalį, nuo kurios priklauso ne tik prestižas, bet ir komercinė sėkmė. Tad galime pažymėti, kad įmonės geras įvaizdis gali jai padėti pritraukti klientų bei atnešti komercinę sėkmę.

Pasaulio praktikoje savo įmonės įvaizdžio kūrimas laikomas vienu iš svarbiausių strateginio valdymo ir marketingo tikslų. Tai ne mažiau svarbu, negu naujų technologijų diegimas, finansinės sferos stabilizavimas, personalo ugdymas, pardavimų rinkos plėtimas.

Išpuoselėtas įmonės įvaizdis ir gera reputacija yra esminės konkurencinio pranašumo prielaidos. Ilgalaikės investicijos į šias sritis parodo ne tik strateginį vadovų mąstymą, bet ir yra įmonės patikimumo ir stabilumo garantas. O laikui bėgant ir didėjant konkurencijai, ne kaina, o įmonės įvaizdis ir reputacija turėtų tapti pagrindiniais veiksniais, lemiančiais produkcijos ar paslaugų pasirinkimą.

1.2.Įmonės įvaizdžio kūrimas

Kiekvienas mūsų kasdien susiduriame su įvairių įmonių pagamintais produktais ar pačiomis įmonėmis ir apie jas susidarome įvaizdį. Asmuo netgi neturėdamas jokios informacijos apie įmonę, gali

susikurti pasąmonėje asmeninį subjektyvų įspūdį apie ją kaip apie didelę ar mažą, šiuolaikišką ar

1.R.Matkevičienė. Ryšiai su visuomene.- Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 2005. 21p.

2.M.Čeikauskienė. Reklama ir firmos įvaizdis.- Vilnius: Lietuvos informacijos institutes. 1997. 51p.

konservatyvią, solidžią ar abejotiną.

Kaip teigia G.Drūteikienė paprastai supratimas, kaip reikia kurti įvaizdį, susiaurinamas iki dviejų tikslų:

 Įvaizdis turi būti;

 Įvaizdis turi būti geras.

Iš tikrųjų šie dalykai yra svarbūs, tačiau tai yra tik vienas iš įvaizdžio kūrimo aspektų. Kadangi įvaizdis – tai ne tik fakto konstatavimas, jog įmonė yra gera, naši. Kiekvienai įmonei svarbu sukurti sąžiningos ir stabilios firmos įspūdį, tačiau tai dar ne viskas. Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, svarbu pabrėžti pagrindines jos veiklos pobūdį nusakančias savybes.

Kaip teigia G.Drūteikienė „Labai sunku sukurti universalų organizacijos įvaizdį, kuris būtų palankus visoms tikslinėms grupėms. Taip yra todėl, kad paprastai organizacija kontaktuoja su įvairiomis visuomenės grupėmis, kurių vertinimo kriterijai bei vertybių sistemos yra skirtingos, o kartais netgi priešingos viena kitai. Todėl organizacija priversta kurti įvaizdį kiekvienai tikslinei grupei atskirai, nes priešingu atveju gali atsirasti atmetimo efektas.“1 Tad galime daryti prielaidą, kad kiekviena įmonė įvaizdį turi sukurti pati sau atkreipdama dėmesį į tik jai vienai būdingus bruožus, vertybes ar kriterijus.

Įmonės įvaizdis formuojasi nepriklausomai nuo to, nori ji to ar nenori. Jis gali būti toks, kokio norėtųsi, gali būti visai priešingai, tačiau jis vis tiek yra. Įmonės įvaizdį pastebime tik tada, kai jis yra ypatingai geras arba ypatingai blogas. Visais kitais atvejais jis tiesiog yra. Abu jie gali keistis dėl daugelio sunkiai suvokiamų priežasčių.

Įvaizdis gali būti gana efektyvi priemonė potencialių paslaugos klientų elgsenai įtakoti. Nuo to, kokį asmeninį „modelį“ jie susikurs, priklausys tolesni jų veiksmai. Keisdami įmonės ar atskiros paslaugos įvaizdį, paslaugų įmonės vadovai gali priversti klientus elgtis taip, kaip yra naudingiau pačiai įmonei.

Galime pažymėti jog 1977 metais buvo pateiktas pirmasis įmonės įvaizdžio kūrimo modelis. Mes dabar pabandysime apžvelgti įmonės įvaizdžio kūrimo modelius, kurių yra keletas;

 Vienas iš jų yra S.Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis, kurio pagrindinis tikslas buvo atskleisti

kaip kuriama įmonės įvaizdžio programa. Pagrindinis šio modelio įnašas į mokslą buvo tas, kad jis suformavo efektyvaus įmonės įvaizdžio sukūrimo sąlygą – įvaizdis turi parodyti realią įmonės veiklą.

Apibendrinant šį modelį pateiksime jo schemą, kurią vėliau apžvelgsime.

1.G.Drūteikienė. Organizacijos įvaizdžio kūrimas:apibendrinamojo modelio link.- Vilnius:VU. 2002. 99p.

1 schema. S.Kennedy organizacijos įvaizdžio kūrimo modelis

G.Drūteikienė. Organizacijos įvaizdžio kūrimas:apibendrinamojo modelio link.- Vilnius:VU. 2002.99p.

Iš pateikto paveikslo pastebime, kad įmonės įvaizdį įtakoja įvairūs išoriniai veiksniai, tad galime daryti prielaidą, jog atkreipus dėmesį bei jos įvertinus galima suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1497 žodžiai iš 4966 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.