Valiutų kursų pasikeitimas
5 (100%) 1 vote

Valiutų kursų pasikeitimas

TURINYS

ĮVADAS 6

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO METODOLOGINIAI PAGRINDAI 8

I. Reglamentavimas 8

II. Pagrindinės sąvokos 9

III.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams 10

IV.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams 12

V. Valiutinių sąskaitų likučių perkainojimai 15

VI. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas 16

VII. Valiutos kursų skirtumas 16

VIII. Užsienio valiutų ir lito santykiai 17

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO FINANSINĖ APSKAITA 18

I. UAB „Muzika“ finansinės veiklos registravimas 18

II. UAB „Erdvė“ finansinės veiklos registravimas 19

III. UAB „Popierius“ finansinės veiklos registravimas 20

IV. AB „ Spinduliai“ finansinė apskaita registravimas 22

IŠVADA 24

LITERATŪRA 26

PRIEDAI:

1 priedas

Valiutų kursų pasikeitimo teigiam pardavėjui linkme atvaizdavimas sąskaitose 27

2 priedas

Valiutų kursų pasikeitimo neigiama pardavėjui linkme atvaizdavimas sąskaitose 27

3 priedas

Valiutų kursų pasikeitimo teigiama pirkėjui linkme atvaizdavimas sąskaitose 28

4 priedas

Valiutų kursų pasikeitimo neigiama pirkėjui linkme atvaizdavimas sąskaitose 28

5 priedas

Likučio perskaičiavimas 29

6 priedas

Likučio perskaičiavimas 29

7 priedas

Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas 30

8 priedas

Sąskaitų korespondencijų sąryšio shema 30

9 priedas

Sąskaitų korespondencijų sąryšio shema 31

10 priedas

Bendrasis žurnalas 32

11 priedas

Pelno (nuostolių) ataskaita 33

ĮVADAS

TEMA: valiutų kursų pasikeitimas.

TIKSLAI: išanalizuoti valiutų kurso pasikeitimą.

UŽDAVINIAI: ♦ išnagrinėti valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams;

♦ išnagrinėti valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams;

♦ išnagrinėti valiutinių sąskaitų likučių perkainojimus;

♦ išnagrinėti sandorių užsienio valiuta pirminį pripažinimą;

♦ išnagrinėti valiutos kursų skirtumą;

♦ išnagrinėti UAB „Muzika“ finansinės veiklos registravimą;

♦ išnagrinėti UAB „Erdvė“ finansinės veiklos registravimą;

♦ išnagrinėti UAB „Popierius“ finansinės veiklos registravimą;

♦ išnagrinėti AB „ Spinduliai“ finansinė apskaita registravimą.Sakoma, pinigai nekvepia. Tai viena priežasčių, dėl ko juos reikia saugoti ypač akylai, jie visiems reikalingi vienodai, be to, skrtingai nuo kokių nors pramonės įrengimų ar specifinių atsargų, visuomet „ parengti vartoti“. Universaliausias ir likvidžiausias – piniginis – turtas ypač reikšmingas kiekvienai įmonei, nors jo lyginamoji dalis paprastai nelabai didelė: norint racionaliai ūkininkaui, pinigai nuolat turi būti apyvartoje, t.y. nuolat „daryti kitus pinigus“.

Lietuvoje daugelis įmonių disponuoja ne tik vietine valiuta – litais, bet ir vienokia ar kitokia užsienio valiuta.

Įmonėms, susijusioms komerciniais ryšiais su užsienio partneriais, dažnai tenka pirkti užsienio valiuta, kuriomis pagal sutartis su šiais partneriais jos turi atsiskaityti. Vliutų konversija, kaip ir prekių pirkimų bei pardavimų už valiutą atvejis, perskaičiuojama iš užsienio valiutų į litus vadovaujantis Lietuvos banko skelbiamais oficialiais valiutų kursais.

Valiutinėms operacijoms priskiriami sandoriai, kai įmonė:

♦ perka arba parduoda prekes, paslaugas ir kitą turtą, už kurį sumoka arba įsipareigoja sumokėti užsienio valiuta;

♦ ima arba suteikia paskolas, kurios turės būti gautos arba grąžintos užsienio valiuta;

♦ kitu būdu įsigyja arba perleidžia turtą, prisiima finansinius įsipareigojimus arba vykdo šiuos įsipareigojimus užsienio valiuta.

Visos valiutinės operacijos apskaitoje turi būti registruojamos nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų Lietuvos banko (LB) skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį, išskyrus:

♦ komandiruotės išlaidas, kurios registruojamos avanso išdavimo dienos kursu arba išvykimo į komandiruotę dienos kursu, jeigu avansas neišduodamas;

♦ kaupiamąsias pajamas ir sąnaudas, kurios registruojamos paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos kursu.

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO METODOLOGINIAI PAGRINDAI

I. Reglamentavimas

Pagal LR Finansų ministerijos 1996m.gegužės 6d. Nr.11N „Dėl valiutinių operacijų apskaitos“ raštu reglamentuojamas įmonių, įstaigų ir organizacijų valiutinių operacijų registravimas finansinėje apskaitoje.

Valiutinėms operacijoms priskiriami tokie sandoriai, kai įmonė, įstaiga arba organizacija:

a) perka arba parduoda prekes, paslaugas ir kitą turtą, už kurį sumoka arba įsipareigoja sumokėti užsienio valiuta;

b) ima arba suteikia paskolas, kurios turės būti grąžintos arba gautos užsienio valiuta;

c) kitu būdu įsigyja arba perleidžia turtą, prisiima finansiniusįsipareigojimus arba vykdo šiuos prisiimtus įsipareigojimus užsienio valiuta.

Valiutinė operacija registruojama apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikiom dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį, išskyrus kaupiamąsias pajamas ir sąnaudas, kurios registruojamos pagal paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos
finansinę atskaitomybę, įmonės, įstaigos ir organizacijos valiutinius straipsnius balanse turi įvertinti pagal atskaitomybės sudarymo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį. Valiutiniais straipsniais laikoma įmonės turima valiuta, taip pat visos valiuta gautinos bei valiuta mokėtinos sumos.

Pasikeitimai valiutiniuose straipsniuose, susidarę dėl Lietvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo ir atliekant valiutines operacijas arba perkainojant anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįsatmi to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu jie atsirado, finansinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.

Pagrindiniai finansinės veiklos pajamų ir sąnaudų susidarymo, kai pasikeičia Lietuvos banko skelbiamas lito ir užsienio valiutos santykis, atvejai:

1. atsiskaitomybės sudarymo dieną įvertinant valiutinius straipsnius pagal tą dieną buvusį lito ir užsienio valiutos santykį;

2. skolon perkant ar parduodant trumpalaikį ir ilgalaikį turtą už valiutą, kai per atsiskaitymo laikotarpį pasikeičia lito ir užsienio valiutos santykis;

3. už valiutą pekamą ar parduodamą trumpalaikį ir ilgalaikį turtą mokant avansu arba suformuojant akredityvą, kai per laikotarpį nuo pinigų sumokėjimo iki pirkimo ar pardavimo dienos pasikeičia lito ir užsienio valiutos santykis;

4. grąžinant nepanaudotą akredityvo sumą į valiutinę, sąskaitą, kai per laikotarpį nuo akredityvo susiformavimo iki jo susigrąžinimo dienos pasikeičia lito ir užsienio valiutos santykis;

5. perkant ar parduodant užsienio valiutą, kai per laikotarpį nuo paskutinio valiutos perkainojimo iki pirkimo ar pardavimo dienos pasikeičia lito ir užsienio valiutos santykis‘

6. grąžinanat arba susigražinant valiutinę paskolą, kai per laikotarpį nuo paskolos gavimo (išdavimo) arba paskutinio perkainojimo iki jos grąžinimo (susigrąžinimo) dienos pasikeičia lito ir užsienio valiutos santykis;

7. užsienio kilmės kapitalo investicijoms formuojant (didinant) įmonės įstatinį kapitalą, kai per laikotarpį nuo steigimo dokumentų pasirašymo iki įnašo gavimo dienos pasikeičia lito ir užsienio valiutos santykis.

II. Pagrindinės sąvokos

Finansinės atskaitomybės valiuta – valiuta, naudojama sudarant įmonės finansinę atskaitomybę.

Grynosios investicijos į veiklą užsienyje – užsienio įmonės nuosavo kapitalo dalis, tenkanti finansinę atskaitomybę teikiančiai įmonei.

Konversija – pakitimas.

Neigiam valiutų kurso apsikeitimo įtaka – tai finansinės veiklos sąnaudos (Nr. 636 Neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka).

Sandoris užsienio valiuta – sandoris, kurį sudarant mokėtinos ar gautinos sumos išreiškiamos ne finansinės atkaitomybės valiuta.

Teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka – tai finansinės veiklos pajamos (Nr. 536 teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka).

Tikroji vertė – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti / parduoti turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą.

Užsienio įmonė – užsienyje esanti dukterinė, asocijuota ar bendra įmonė ar kitas padalinys, susijęs su atskaitomybę teikiančia įmonę.

Užsienio valiuta – kita nei įmonės finansinės atsakitomybės valiuta.

Valiutinės operacijos – tai ūkinės operacijos, kurių įvykimas ar įvykdymas susijęs su užsienio valiuta.

Valiutiniai straipsniai – pinigai bei kitas finansinis turtas užsienio valiuta ir finansiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos bus gauta ar sumokėta fiksuota arba aiškiai nustatoma užsienio valiutos suma.

Valiutos kursas – oficialus lito kursas bei Lietuvos banko skelbiamas lito ir užsienio valiutos santykis.

III.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams

Valiutų kursų pasiekeitimo įtaka pardavimams ir jų apskaitos ypatumai aktualūs toms įmonėms, kurios prekiauja su kitų šalių įmonėmis, atsiskeitančiomis ne litais. Visiškai tvirtos valiutos nėra ir negali būti, visų valiutų kursai gali svyruoti.

Trys galimi valiutų kusro pasikeitimo atvėjai, kaip tai atpindima buhalterinės apskaitos sąskaitos:

I atvejis. Valiutų kursas nekinta. Šis atvėjas tikėtinas tada, kai pirkėjas atsiskaito su pardavėju per palyginti trumpą laikotarpį arba kai atsiskaitoma valiuta, kurios kursas lito atžvilgiu apskritai nekinta.

Kai per atsiskaitymo laikotarpį valiutos kursas atsiskaitomosios valiutos (lito) atžvilgiu nepakinta, atliekami įprastiniai prekių pardavimo skolon įrašai. Tarkime, lito ir dolerio santykis yra stabilus ir lygus 2,6615:1. Jeigu įmonė pardavė prekių už 5000$ (5000 USD x 2,6615═13307,50 Lt) ir prekės parduodamos skolon, pardavėjo apskaitininkas turi atlikti tokį skolos įrašą, atpindintį pardavimų pajamų ir pirkėjų skolos padidėjimą:

D 2411 Pirkėjai 13307,50 Lt

K 500 Pardavimai 13307,50Lt

Pirkėjui sumokėjus už anksčiau pirktas prekes, atliekama tokia sąskaitų korespondencija:

D 271 Sąskaitos bankuose ( JAV doleris) 13307,50Lt

K 2411 Pirkėjai 13307,50Lt

Šiuo įrašu atspindimas pirkėjų skolos įmonei
sumažėjimas ir pinigų sąskaitoje padidėjimas. Nepanaudota nė viena papildoma sąskaita valiutų kusro įtakai apskaityti, nes jokios įtakos ir nebuvo – lito ir dolerio santykis per atsiskaitymo laikotarpį nepakitęs.

II atvejis. Valiutų kursas pasikeičia teigiama pardavėjui linkme. Prekių pardavimo dieną lito kursas Vokietijos markės (DEM) atžvilgiu buvo 2,5:1, o atsiskaitymo už prekes dieną jis pakilo iki 3:1, t.y. DEM pabrango. Tarkime, įmonė pardavė prekių už 5000 DEM arba už 12500 Lt (5000 DEM x 2,5). Tuomet pardavimo dieną apskaitininkasatliks tokius įraus:

D 2411 Pirkėjai 12500 Lt

K 500 Pardavimai 12500 Lt

Pirkėjui atsiskaičius už skolon pirktas prekes, kai lito ir DEM kursas pakinta (3:1), įmonė gaus jau nebe 12500 Lt, bet 15000 Lt (5000 DEM x 3). Akivaizdu, kad šiuo atveju realiai padidėja kitais išreikštos pardavimo pajamos.

Valiutų kurso pasikeitimo įtaka pardavimams apskaitoma sąskaitoje Nr. 536 Teigiama valiutų kursoų paiekitimo įtaka. Ši sąskaita priskirta prie finansinės veiklos pajamų sąskaitų grupės, todėl joje apskaitomo objekto padidėjimas fiksuojamas kredite, o sumažėjimas – debete.

Taigi sąskaitų korespondencijai, esant teigiamai valiutų kurso pasikeitimo įtakai pardavimams yra:

D 271 Sąskaitos bankuose (DEM) 15000 Lt

K 2411 Pirkėjai 12500 Lt

K 536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 2500 Lt

Šiuo įrašu fiksuojamas įmonės piniginio turto (litais išreikštų Vokietijos markių) padidėjimas visa gauta suma (15000 Lt), debetuojama turto sąskaita Nr. 271 Sąskaita bankuose (DEM). Taip pat mažinanamas ir pirkėjų įsiskolinimas įmonei už anksčiau pirktas skolon prekes – užfiksuota prekių pardavimo skolon metu suma kredituojama turto sąskaita Nr. 2411 Pirkėjai. Teigiamą valiutų kurso pasikeitimo įtaka pardavimams apskaitininkai pavaizduoja kredituodami sąskaitą Nr. 536Teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka suma, kuri lygi pardavimo momentu užfiksuotos pirkėjo skolos ir realiai gauto pinigų kiekio skirtumai.

Aprašytą valiutų kursų kitimo atvejis pavaizduotas 1 preide.

Korespondencijų paaiškinimas:

1. Registruojamas prekių už valiutą ( Vokietijos markes) pardavimas – pajamų uždirbimas ir pirkėjų skolos padidėjimas.

2. Registruojamas pirkėjų skolos apmokėjimas litais išreikštomis Vokietijos markėmis: dėl to sumažėjęs pirkėjų įsiskolonimas ( sąskaitos Nr. 2411 kredite), DEM įplaukos (sąskaitos Nr. 271 debete) ir valiutų pasikeitimo teigiama įtaka (sąskaitos Nr. 536 kredite).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1745 žodžiai iš 5810 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.