Veiklos rezultatai
5 (100%) 1 vote

Veiklos rezultatai

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Neakivaizdinių studijų skyriaus

I kurso FIN05 M gr. studentė

Violeta Armalaitė

UAB „METALO DIRBINIAI“ VEIKLOS EKONOMINIS

PAGRINDIMAS

(KURSINIS DARBAS)

Darbo vadovė dėstytoja M. Vieraitienė

Vertinimas……………………………………

…………………………………………………..

Vilnius

2006

TURYNYS1. Planuojamą pagaminti gatavų gaminių skaičių.

2. Reikalingą įrengimų (darbo vietų) skaičių ir jų apkrovimą.

3. Įmonės darbuotojų skaičių (įmonės darbuotojus grupuoti pagal profesinę

specializaciją).

4. Medžiagų poreikį produkcijai pagaminti.

5. Išlaidas medžiagoms produkcijai pagaminti.

6. Einamąsias (maksimalias) ir draustines medžiagų atsargas.

7. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestį.

8. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) socialinio draudimo įmokas.

9. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesiogines gamybos išlaidas.10. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimą ir įmokas

socialiniam draudimui.

11. Bendrojo ir administracijos personalo darbo apmokėjimą ir įmokas

socialiniam draudimui.

12. Gamybinių patalpų plotą.

13. Medžiagų sandėlio plotą.

14. Bendrą įmonės patalpų plotą.

15. Elektros energijos poreikį ir išlaidas varikliams varyti.

16. Elektros energijos poreikį ir išlaidas patalpoms apšviesti.

17. Ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją.

18. Netiesiogines gamybos išlaidas.

19. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinę savikainą.

20. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinę savikainą.

21. Įmonės veiklos sąnaudas.

22. Vieno gaminio komercinę savikainą.

23. Gaminių pelningumą.

24. Planuojamas pardavimo pajamas.

25. Įmonės bendrąjį ir grynąjį pelną.

26. Įmonės pardavimo pelningumą (bendrąjį ir grynąjį).

27. Nenuostolingų pardavimų mastą, Lt.

Išvados ir pasiūlymai

Literatūra

ĮvadasNuo 2006 metų liepos mėnesio 1 dienos pradės dirbti UAB „METALO

DIRBINIAI“. Bendrovė planuoja gaminti technologinę įrangą, kurią parduos

Lietuvos lengvosios ir maisto pramonės įmonėms. Įvertinę situaciją rinkoje

ir vidines galimybes, įmonės vadovai per pirmąjį veiklos pusmetį nutarė

gaminti trijų modelių technologinės įrangos komplektus: T1, T2 ir T3

(komplektai T2 ir T3 naudojami kartu). Norėdami sumažinti verslo riziką ir

išvengti neigiamų pasekmių, įmonės vadovai mano, kad tikslinga apskaičiuoti

būsimos veiklos per pusmetį planinius ekonominius rodiklius ir prognozuoti

veiklos rezultatus.

Norėdami sumažinti verslo riziką ir išvengti neigiamų pasekmių, įmonės

vadovai mano, kad būtų tikslinga apskaičiuoti būsimos veiklos per pirmajį

pusmetį planinius ekonominius rodiklius:

– planuojamų pagaminti gaminių skaičių (reikalinga apskaičiuoti

tam, kad sužinoti ar įmonė dus pajėgi pagaminti tiek

produkcijos kiek jos reikės vartotojams);

– planuojamų parduoti gaminių skaičių (ar gaminių paklausa

atitinka jų pasiūlai);

– reikalingų įrengimų (darbo vietų) skaičių (reikalinga

apskaičiuoti tam, kad sužinoti kiek prireiks panaudoti

įrengimų, kad pagaminti reikiamą produkcijos kiekį);

– įmonės darbuotojų skaičių (reikia sužinoti kokia bus naudojama

darbo jėga produkcijos gamyboje);

– pagrindinių medžiagų poreikį produkcijai pagaminti;

– išlaidas pagrindinėms medžiagoms (reikalinga apskaičiuoti tam,

kad apskaičiuoti gaminių gamybinę ir komercinę savikainą);

– tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidas (reikalinga

savikainai apskaičiuoti);

– ir kt.

Taip pat būtų tikslinga apskaičiuoti prognozuojamus veiklos

rezultatus:

– atskirų gaminių pelningumą (kad sužinoti kokios produkcijos

gamyba bus pelningesnė);

– gaminamų gaminių poveikį bendrajam ir grynajam pelningumui

(kiek % pelningumo sudaris vienos produkcijos pardavimas

palyginus su kitos produkcijos pardavimų ir koks bus grynasis

pardavimų pelningumas).

1 lentelė

Planuojamas pagaminti gaminių skaičius

|Gaminių |Gatavos |Planuojamas |Planuojami |Planuojamas |

|pavadinimas |produkcijos |parduoti |gatavos |pagaminti |

| |likučiai |gaminių |produkcijos |gaminių |

| |laikotarpio |skaičius, vnt. |likučiai |(gatavų) |

| |pradžioje, vnt.| |laikotarpio |skaičius, vnt. |

| | | |pabaigoje, vnt.|
|

|T1 |0 |2770 |30 |2800 |

|T2 |0 |2068 |24 |2092 |

|T3 |0 |2068 |22 |2090 |1.Paaiškinimai:

Įmonė tik prades dirbti todėl produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje

lygus 0.

Pagamintina produkcija = Parduotina produkcija – Gatavos produkcijos

likuciai laikotarpio pradzioje + Planuojami gatavos produkcijos likučiai

laikotarpio pabaigoje.T1=2770-0+30=2800 vnt.

T2=2068-0+24=2092 vnt.

T3=2068-0+22=2090 vnt.

2 lentelė

Gamybos programos darbo imlumas

|Technologi|Gamybos |Laiko norma 1 |Atskirų gaminių |Gamybos |

|nė |programa, vnt. |gaminiui, |gamybos darbo |programos |

|operacija | |normin. val. |imlumas, normin. |darbo |

| | | |val. |imlumas, |

| | | | |normin. val. |

| | | | |Apskaičiuo|Priimtas |

| | | | |tas | |

|Tekinimas |30728 |1950 |1,02 |15,4 |15 |

|Frezavimas |21654 |1950 |1,00 |11,1 |11 |

|Slifavimas |21656 |1950 |1,03 |10,8 |11 |

|Grezimas |14674 |1950 |1,00 |7,5 |8 |

|Dazymas |6563,8 |1950 |1,00 |3,4 |3 |

|Surinkimas |21990 |1950 |1,01 |11,2 |11 |

2. Paaiškinimai:

Gamybos programos darbo imlumas, normin. val.= ∑ Gamybos programa, vnt.*

Laiko norma 1 gaminiui, normin. val.

Q(Tekinimas)=2800*5+2092*4+2090*4=30728 val.

Q(Frezavimas)=21654 val.Q(Šlifavimas)=21656 val.

Q(Grežimas)=14674 val.

Q(Dažymas)=6563,8 val.

Q(Surinkimas)=21990 val.Planuojamas vidutinis isdirbio normu ivykdymas yra duotas procentais kad

butu koeficientas reikia padalinti is 100%.Vieno įrengimo (darbo vietos) naudingas darbo laikas, val.= (kalendorinių

dienų skaicius- svencių dienas-poilsio dienos)*pamainų skaicius*pamainų

trukmė*įrengimų techninei priežiūrai ir remontui numatomas koeficientas

įrengimų techninei priežiūrai ir remontui numatoma 2,5% nominaliojo darbo

laiko

100%-2,5%=97,5% / 100 =0,975(įrengimų techninei priežiūrai ir remontui

numatomas koeficientas)

UAB „METALO DIRBINIAI“ apskaičiuoja veiklą per pusmetį todėl darbo dienų

skaicius lygus 125 dienų.

Vieno įrengimo (darbo vietos) naudingas darbo laikas,

val=125*2*8*0,975=1950,val

Aįr=Q/(Tn*Kišd)

Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas, norm.

val.;

N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt.;

t – laiko norma vienetui pagaminti arba technologinei operacijai

atlikti, norm. val.;

Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį,

val.;

Kišd- darbininkų, daibančių atitinkamais įrengimais, išdirbio normų

įvykdymo koeficientas.

A5r(Tekinimas)=30728/(1950*1,02)=15,4=15 vnt

A5r(Frezavimas)=11,1=11 vnt

A5r(Slifavimas)=10,8=11 vnt

A5r(Grezimas)=7,5=8 vnt

A5r(Dažymas)=3,4=3 vnt

A5r(Surinkimas)=11,2=11 vnt4 lentelė

|Darbuotojų grupė |Darbuotojų |

| |skaičius, žm. |

|Pagrindiniai darbuotojai |118 |

|Pagalbiniai darbuotojai |6 |

|Administracijos darbuotojai ir aptarnaujantis personalas |9 |

|Iš viso |133 |

Įmonės darbuotojų skaičius

3. Paaiškinimai:

Pagrindiniai darbuotojai dirba dviem pamainomis, todėl įrengimų skaičius

bus padaugintas iš dvieju pamainu.

Pagrindiniai darbuotojai=įrengimų skaičius*2=59*2=118 žmoniųYra vienas pagalbinis gamybos baras o skaičius kiekvienoje pamainoje turi

būti po tris darbininkus.

Pagalbiniai darbuotojai=3* dviejų pamainų=3*2=6 žmonių

5 lentelė

Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti|Medžiagos |Gaminių |Medžiagų |Medžiagų poreikis, kg |

|pavadinimas |skaičius, vnt. |sunaudojimo | |

| | |norma 1 | |

| | |gaminiui, kg | |

|Plieno liejiniai |45402 |252,2 |10088 |2522 | |

|Konstruktorinis |43984 |244,4 |9776 |2444 | |

|plienas | | | | | |

|Legiruotas |28638 |159,1 |6364 |1591 | |

|plienas | | | | | |

|Emaliniai dažai |2792,6 |15,5 |465 |155 | |

|Iš viso |33405 |

6. Paaiškinimai:

Md=Mn/ kalendorinių dienų per pusmetį

Md-medžiagų poreikis per dieną,
kg

Mn-medžiagų poreikis iš viso, kg

Kalendorinių dienų per pusmeti – 180 dienųMd(Plieno liejiniai)=45402/180=252.2 kg

Md(Konstruktorinis plienas)=43984/180=244.4 kg

Md(Legiruotas plienas)=28638/180=159.1 kg

Md(Emaliniai dažai)=2792.6/180=15.5 kgAe max=Md*I

Ae max- Einamoji (maksimali) atsarga, kg

Md- Medžiagų poreikis iš viso, kg

I-vidutinis tiekimo intervalas, dienomis

Ūkinėse sutartyse numatyta (iš sąlygos), juodieji metalai bus tiekiami kas

40 dienų, emaliniai dažai- kas 30 dienų.

Ae max(Plieno liejiniai) =252,2*40=10088 kg

Ae max(Konstruktorinis plienas) =244.4*40=9776 kg

Ae max(Legiruotas plienas)=155.1*40=6364 kg

Ae max(Emaliniai dažai)=15.5*30=465 kgAd=Md*Iv

Ad- Draustinė atsarga, kg

Iv-vidutinis medžiagų pristatymo vėlavimas, dienomis.

Draustinių atsargų dydis numatomas toks, kad jo užtektų 10 dienų tiekimo

vėlavimui

Ad(Plieno liejiniai)=252.2*10=2522 kg

Ad(Konstruktorinis plienas) =244.4*10=2444 kg

Ad(Legiruotas plienas)=159.1*10=1591 kg

Ad(Emaliniai dažai)=15.5*10=155 kgAmax=∑Ae max+∑Ad

Amax=26693+6712=33405 kg (Maksimali medžiagų atsarga, kg)

8 lentelė

|Operacijos |Laiko norma 1 gaminiui,|Valandinis |Vienetinis įkainis, |

|pavadinimas |val. |tarifinis |Lt |

| | |atlygis, Lt | |

| |T1 |T2 |T3 | |T1 |T2 |T3 |

|Tekinimas |5 |4 |4 |5,40 |27 |21,6 |21,6 |

|Frezavimas |4 |2 |3 |5,40 |21,6 |10,8 |16,2 |

|Slifavimas |4 |3 |2 |5,84 |23,4 |17,5 |11,7 |

|Grezimas |3 |2 |1 |5,40 |16,2 |10,8 |5,4 |

|Dazymas |1 |0,9 |0,9 |3,75 |3,75 |3,4 |3,4 |

|Surinkimas |3 |2,5 |4 |5,34 |16 |13,4 |21,4 |

|Iš viso |- |- |- |- | |77,50 |79,70 |

| | | | | |107,95| | |

Vienetiniai įkainiai

9 lentelė

Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui|Gaminių |Gamini|Vieneti|Darbo |Priemokos |Papildom|Pagrindini|Įmokos |

|pavadinim|ų |nis |užmokestis|už darbą |as darbo|ų |socialin|

|as |skaiči|įkainis|už |kenksmingom|užmokest|darbininkų|iam |

| |us, |, Lt |pagamintą |is |is, Lt |tiesiogiai|draudimu|

| |vnt. | |produkciją|sąlygomis, | |priskiriam|i, Lt |

| | | |, Lt |Lt | |as darbo | |

| | | | | | |užmokestis| |

| | | | | | |, Lt | |

|T1 |2800 |108 |302400 |3375 |27520 |333295 |103255 |

|T2 |2092 |77,5 |162130 |3375 |14895 |180400 |55888 |

|T3 |2090 |79,7 |166573 |3375 |15295 |185243 |57388 |

|Iš viso |6982,0|265,2 |631103 |10125 |57710 |698938 |216531 |

| |0 | | | | | | |

7. Paaiškinimai:

Įk=a*t

a-valandinis tarifinis atlygis, lt

t- laiko norma 1 gaminiui, val.

Įk- vienetinis įkainis, LtU=N*Įk

N- Gaminių skaičius, vnt.

U- Darbo užmokestis už pagamintą produkciją, Lt

U(T1)=2800*108=302400 lt

U(T2)=2092*77.5=162130 lt

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1211 žodžiai iš 4028 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.