Velnias lietuviu pasakose ir romane baltaragio malunas
5 (100%) 1 vote

Velnias lietuviu pasakose ir romane baltaragio malunas

Velnias lietuviø liaudies pasakose ir romane

“Baltaragio malûnas”

“Baltaragio malûnas” – tai svarbiausias ir savièiausias K.Borutos romanas, kurá bûtø galima priskirti padavimui ar pasakai, nes jame gausu pasakos elementø. Jame sukurtas senasis lietuviðkas pasaulëvaizdis, kur þmoniø meilë, iðmintis susiduria su piktomis galiomis.

Në vienas K.Borutos knygos þmogus nebuvo taip skaudþiai pralaimëjæs ir tràgiðkai þuvæs, kaip “Baltaragio malûne”. Meilës kova prieð siautëjantá blogá dar niekad nebuvo tokia beviltiðka kaip èia. Romane mitologinës bûtybës, perkeltos á Lietuvos kaimo aplinkà, tampa visiðkai realios, net kasdieniðkos. Fantastiniai ávykiai, ásibrovæ á þmoniø likimus, ágauna grësmës. K.Boruta neskaido romano veiksmo á realybës ir sàlygiðkumo plotmes. Ið mitologiniø sakmiø , gamtos detaliø, emocijø jis lipdo vientisà þmogaus bûtá, apgaubtà senojo kaimo atmosferos, kur gyvenimo realybë, mitologiniai vaizdiniai, prietarai yra susijæ vienas su kitu. Viskas konkretu, paparasta ir aiðku. Keisèiausi nutikimai prasideda ir baigiasi matomoje vietovëje, kaip ir pasakose. Tik “Baltaragio malûne” pasakos siuþetà valdo psichologinë þmogaus bûsena, kuri daugiausia bûna prieðtaringa, neiðsprendþianti. Romano siuþetas pagrástas antgamtiniø jëgø aktyvumu, kaip ir senieji epai. Romano þmogus turi grumtis su paèiu velniu dël savo laimës ir likimo, o perkûnas nuspiria ásisiautëjusá velnià tik tada, kai jau viskas prarasta. Romanas pradedamas tradicine pasakos forma – velnio ir þmogaus sutartimi. Tai ir pasaka “Velnio pirðlybos” ir “Velnias ir lietuvis”. Ðiø pasakø velnias liko apgautas, o neturtingas þmogus tapo turtuoliu. O “Baltaragio malûne” þmogus liko prieð velnià praloðæs. Tai gal vienintelis ið svarbesniø skirtumø tarp romano ir pasakø. Kada pradeda Pinèukas tarnauti velniui, tada prasideda nuotykiø grandinë, iðkelianti romane þemdirbio iðmintá ir humorà. Velnias daþnai lieka kvailio vietoj. Tai pagrindinis pasakø motyvas iðaukðtinantis þmogaus iðmintá. Tokia yra pasaka “Kaip bernas velnià apgavo”, “Visi á krepðá”, “Velnio pirðlybos”, “Velnio kumelë”, “Velnias ir lietuvis”. Velnias lengvai pasiduoda þmogaus galiai, kuri stumia já á juokingà padëtá, já tarsi civilizuoja: “Pagaliau taip priprato Pinèukas prie Baltaragio malûno, kad visiðkai pasikeitë ir savo velniðkà prigimtá pradëjo prarasti”.

Šiuo metu Jūs matote 59% šio straipsnio.
Matomi 367 žodžiai iš 618 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.