Verslininko etika
5 (100%) 1 vote

Verslininko etika

TURINYS

TURINYS 2

ĮVADAS 3

VERSLO IR ETIKOS RYŠYS 4

ETINĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 6

ETINĖS PROBLEMOS IR REAKCIJA Į JAS 6

ETIŠKAS SPRENDIMO PRIĖMIMAS 8

VERSLININKO PROFESINĖ ETIKA 10

VERSLININKO ETINIS KODEKSAS 11

IŠVADOS 18

LITERATŪRA 19

ĮVADAS

“Būti etiškam dėl to, kad tai pelninga,

nėra etiška, bet būti etiškam yra pelninga.”

Norman E. Bowie

Plačiąja prasme etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Žodis etika kilęs iš graikų kalbos žodžio ethos. Graikiškojo ethos lotyniškas analogas mos reiškia įprotį, charakterį, elgesį. Istorijos eigoje skirtingose valstybėse, kultūrose etikos supratimas keitėsi. Tačiau tam tikri teiginiai apie etiką ir moralę, išsakyti dar Antikos laikais, tinka ir šiandienai. Aristotelis etiką apibrėžė, kaip moralines vertybes. Kiekvieno individo mąstymą ir elgesį lemia jo charakterio savybės. Žmogaus elgesį sąlygoja vidinė nuostata, kad taip elgtis yra teisinga, tinkama. Remdamasis tokia etikos samprata, asmuo vadovausis mintimi: elgiuosi taip, nes manau tai esant teisinga.[2, p 13]

Šalia to, kad žmogus yra nepakartojama, atskira ir individuali būtybė, jis yra ir visuomenės dalis. Taigi, darydamas tai, ką mano esant teisinga, turi atsižvelgti ir į visuomenės interesus. Visuomenės interesai ypač svarbūs žmogui, kaip tam tikros profesijos atstovui. Medikų, teisininkų, kunigų, mokytojų profesinis ir moralinis autoritetas yra savaime suprantamas dalykas. Apie verslą ir verslininkus to negalima pasakyti. Tai ypač aktualu postsovietiniams kraštams, tarp jų ir Lietuvai, kur ryškus moralinis dualizmas. Būtent jis ir lemia požiūrį, kad verslas ir moralė, ekonomika ir etika, pragmatizmas ir dvasingumas yra visiškai nesuderinami dalykai.

Siekiant panaikinti šį negatyvų požiūrį, Vakaruose pastaraisiais dešimtmečiais etika intensyviai diegiama į dalykinę veiklą. Lietuvoje šis procesas prasidėjo vos prieš gerą dešimtmetį. Bet stengtis verta, tuo labiau, jog patyrimas rodo, kad tikrovėje dorovė įsigali ten, kur žmogui naudinga, malonu būti doram. Šie tradiciškai kontraversiški dalykai (dorovė ir malonumas bei nauda) gali ne tik neprieštarauti vienas kitam bet atvirkščiai – vienas kitą papildyti, pastiprinti. Tuo ir remiasi šiuolaikinė etika. Verslininką dorai elgtis skatina ir pats savaime “poreikis sukurti kažką naudinga”. Mąstantis žmogus paprastai stengiasi sukurti kažką ilgalaikio ir vertingo.

Taigi šio darbo tikslas – patarti, kas yra verslo etika, kam ji reikalinga, kokios pagrindinės verslininkų etikos problemos ir kaip jas spręsti.

VERSLO IR ETIKOS RYŠYS

Terminas verslo etika dažnam skamba panašiai kaip juodas sniegas ar saldi druska. Žmonių sąmonėje įsišaknijęs šių sąvokų nesuderinamumas. Nors jau ir Lietuvoje egzistuoja atskira verslo etikos disciplina, vis dėlto tam tikruose visuomenės sluoksniuose verslininkai dar asocijuojasi su sovietmečiu vadintais spekuliantais, perpirkinėtojais, perpardavinėtojais, su žmonėmis be aiškesnių moralinių ir etinių principų. Netoli nuo jų yra ir pirmoji legali karta “verslininkų”, kurie gana skandalingai pagarsėjo pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais. Žinoma, į verslą atėjo naujų žmonių, tačiau jie paprastai atsimušdavo į tą pačią sieną – nusikalstamas struktūras. Todėl daugelis jų tapo ne išskirtine, kokia norėjo būti, o tradicine verslininkų dalimi. Jaunoje valstybėje verslas ne kaip sąžininga ir legali, o kaip pusiau nusikalstama veikla suformavo buitinę verslininko sampratą. Ir ši samprata kaip štampas dažnai ir šiandien ženklina visus verslo žmones – ir “doruosius” ir “nedoruosius” [1, p 23].

Vis dėlto situacija keičiasi į gerąją pusę, sąvoka verslo etika pamažu įsitvirtina ir mūsų visuomenėje. Literatūros šaltiniuose pateikiami keli verslo etikos apibrėžimai, kuriuos ir pateiksime, prieš tai įvardinę tiek paties verslo, tiek etikos sampratas.

Verslo sąvoką daugelis mokslininkų aiškina labai įvairiai. Bendriausias verslo aprėžimas atrodytų taip:

Verslas – tai aktyvi žmonių veikla siekiant pelno.

Siekdami gauti pelno ir patenkinti visuomenės poreikius, individai yra veikiami daugelio veiksnių, priversti komunikuoti, bendrauti tarpusavyje. Tai lemia vienokį ar kitokį jų elgesį, kurį nagrinėja etika. Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad :

Etika – tai filosofijos šaka, nagrinėjanti moralines vertybes ir vertinanti žmoniškuosius poelgius.

Remiantis šiais dviem apibrėžimais galima suformuluoti pačios verslo etikos apibrėžimą:

“Verslo etika – tai etikos sritis, kuri atsiranda verslui ir etikai sąveikaujant. Tai moralinių principų ir standartų visuma, veikianti verslo pasaulyje.” [ 1, p 21-22]

Verslo etika apibūdinama ir kaip visuomeninės dorovės, socialinės bei ūkinės veiklos posistemė, iš dalies sutampanti su darbo morale bei ypatingu profesinės moralės sektoriumi.[3, p 22]

Wojciech W. Gasparski, analizuodamas verslo etiką Lenkijoje, išskiria du verslo etikos sampratos kontekstus: filosofinį ir praktinį. Filosofiniame kontekste verslo etika yra ethos – vertybių rinkinio, sudarančio verslo žmonių dorybingumo šaltinį – refleksija. Praktiniame kontekste verslo etika suprantama kaip normų rinkinys, verslo gyvenimui reikalingos
pragmatinės vertybės, t.y. kaip pats verslo ethosas. [3, p 74].

Apibendrindamas Lenkijos Mokslų Akademijos profesorius apibrėžia:

“Verslo etika yra disciplina, kuria užsiimama etikos kaip praktinės filosofijos dalies ir įvairių verslo veiklos rūšių sandūroje. Verslo etika yra apibrėžiama kaip sisteminė dorovinių (ethoso) klausimų, iškylančių versle, pramonėje ir kitose veiklos rūšyse, institucijose, ir – bendrai – žmonių elgesio praktika, studija. Etinės refleksijos objektas taip pat yra įsitikinimai ir elgesio būdas žmonių, veikiančių pagal aktualias normas ir vertybes.” [3, p 87]

Samprotaujant apie tai, kas yra verslo etika, svarbu nepamiršti žmoniškojo faktoriaus. Būtent, kad verslo etika visų pirma yra taikytina verslininkams t.y. verslo etikos subjektams.

Verslininkas – tai asmuo, disponuojantis kapitalu ir, siekdamas jį padidinti, ieškantis naujų, pelningų veiklos krypčių, panaudojantis tam dalykines ir žmoniškąsias savybes.[1, p 24]

Verslininkas negali nesiskaityti su socialinėmis, tame tarpe ir dorovinėmis , normomis, su visuomenės ir bendruomenės priimtais elgesio kultūros pavyzdžiais. Negalima orientuotis tik į išorinis apribojimus, nes etika tai ne etiketas. Visiškai įmanomas ir pageidaujamas variantas, kai remiamasi vidinėmis paskatomis – pareigos samprata, įsipareigojimų suvokimu ir doroviniais jausmais. Pastaruoju atveju ir atsiranda verslo etika, o gyvenimiškų nuostatų, vertybinių orientacijų, atitinkamos motyvacijos visuma sudaro kapitalistinio ūkio etiką.

ETINĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

ETINĖS PROBLEMOS IR REAKCIJA Į JAS

Verslo etikos objektas yra sprendimas, veiksmas. Bet koks sprendimas priimamas tam, kad išspręsti tam tikrą problemą. Su problemomis mes susiduriame visur – asmeniniame gyvenime, profesinėje srityje. Verslo etika nagrinėja etines problemas, kylančias versle.

Etikos problema – tai netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiant nusistovėjusias asmeninės ar profesinės etikos normas.[2, p 79]

Verslininkai su etinėmis problemomis susiduria dėl įvairių priežasčių. Jų klasifikaciją atspindi tokia schema:1 pav. etinių problemų schema.

Tai supaprastinta schema, tikrovėje problemų yra ir daugiau. Šias, schemoje atspindėtas problemas, pabandykime aptarti kiek plačiau.

Interesų konfliktas

Interesų konfliktas gali būti apibrėžiamas dvejopai:

…-tai sutarimo tarp dviejų ar daugiau šalių nebuvimas darbiniuose santykiuose.[2, p 70]

…- tai situacija, kai gali susidurti privatūs darbuotojo ar jo artimųjų ir visuomenės, ar organizacijos, kuriai jis turi atstovauti, eidamas savo pareigas, interesai. [2, p 91]

Pirmasis apibūdinimas platesnis. Pagal jį, konfliktai skirstomi į : vidinius asmenybės, tarpasmeninius, vidinius grupės, tarpgrupinius, vidinius organizacijos.

Antrasis apibrėžimas rečiau taikytinas verslininkams, bet šios problemos sprendimo algoritmas tinka abiem interesų konfliktų atvejams:

Verslininkas darbe turi remtis ne savo valdžia, o pagalba, pavaldinių sutelkimu. Jis neturi ieškoti “atpirkimo ožių”, o stengtis parodyti pavaldiniams, kaip reikia padaryti;

Iš verslininko reikalaujama pasitikėjimo savimi, savo verslu, nes tai rodo jo sugebėjimą valdytis kiekvienoje situacijoje;

Verslininkas turi branginti pavaldinių laiką, neversti laukti;

Verslininkas privalo laiku informuoti pavaldinį apie jo darbo trūkumus ir mokėti išklausyti pavaldinio nuomonę apie savo trūkumus ir į ją atsižvelgti;

Protingas nuobaudų ir paskatų derinimas;

Griežtumas, reiklumas pavaldiniams turi būti pagrįstas. Negatyviai turi būti vertinamas poelgis, o ne asmenybė;

Pagrindinės verslininko savybės – mandagumas, taktiškumas, teisingumas, pareigingumas;

Verslininkui svarbu turėti humoro jausmą;

Svarbu mokėti kalbėti, dėstyti savo mintis trumpai ir aiškiai;

Būtina verslininko sėkmės sąlyga – geras savo pavaldinių pažinimas.[1, p 72.]

Sąžiningumas ir dora

Sąžiningumą ir dorą labiausiai pažeidžia apgavystė, piktnaudžiavimas, korupcija. Nesąžiningi verslininkai slepia mokesčius, apgaudinėja klientus, tiekėjus, papirkinėja valdininkus siekdami sau palankių sprendimų, piktnaudžiauja valdžia prieš pavaldinius. Nors žmonės versle dažnai vienaip ar kitaip elgiasi siekdami asmeninės ekonominės naudos, tačiau etiški verslo santykiai turi būti grindžiami sąžiningumu, teisingumu ir pasitikėjimu.

Bendravimas. Santykiai organizacijoje

Verslo sėkmei tiek etiniu, tiek kultūriniu požiūriu turi reikšmę darbiniai santykiai organizacijos viduje, su vartotojais, tiekėjais, visuomene, žiniasklaida. Ypatingą reikšmę turi santykių etika, t.y. moralinių-dorovinių nuostatų visuma, sukurianti tam tikrą moralinį-psichologinį bendravimo versle klimatą. Rinkos santykių etika atspindi socialinę verslininkų atsakomybę, jų visuomeninę misiją.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1444 žodžiai iš 4678 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.