Verslo apskaitos standartai
5 (100%) 1 vote

Verslo apskaitos standartai

TURINYS

Įvadas 3

1. 1-asis Verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“ 4

2. 2-asis Verslo apskaitos standartas „Balansas“ 4

3. 3-iasis Verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 4

4. 4-asis Verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ 5

5. 5-asis Verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita“ 5

6. 6-asis Verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“ 5

7. 7-asis Verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keiti-

mas ir klaidų taisymas“ 5

8. 8-asis Verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“ 6

9. 9-asis Verslo apskaitos standartas „Atsargos“ 6

10. 10-asis Verslo apskaitos standartas „Pardavimo pajamos“ 7

11. 11-asis Verslo apskaitos standartas „Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos“ 7

12. 12-asis Verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“ 7

13. 13-asis Verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas“ 8

14. 14-asis Verslo apskaitos standartas ,,Verslo jungimai” 8

15. 15-asis Verslo apskaitos standartas ,, Investicijos į asocijuotas įmones” 9

16. 16-asis Verslo apskaitos standartas ,,Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir inves-

ticijos į dukterines įmones” 9

17. 19-asis verslo apskaitos standartas „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir

turtas bei pobalansiniai įvykiai“ 10

18. 20-asis Verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ 10

19. 21-asis Verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos“ 10

20. 22–asis Verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ 11

21. Verslo apskaitos standartų aptarimas 11

Išvados 15

Literatūros sąrašas 16

ĮVADAS

Nuo 2004 m. sausio 1 dienos Apskaitos instituto parengti Verslo apskaitos standartai (VAS) yra privalomi ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno. Tai reiškia, kad 2004 metų įmonių finansinė atskaitomybė turi būti parengta pagal Verslo apskaitos standartus.

Šio darbo tikslas – atskleisti pasikeitimus apskaitoje įsigaliojus Verslo apskaitos standartams.

Uždaviniai:

 Pateikti parengtų VAS bendrąsias nuostatas;

 Aptarti VAS veikimą;

 Pateikti informacija apie galimas problemas taikant VAS;

 Pateikti išvadas.

Darbo metodai – bus analizuojami nuo 2004 m. sausio 1 dienos Apskaitos instituto parengti Verslo apskaitos standartai, nes tik juos išanalizavus bus galima aptarti standartus, bei pateikti VAS bendrąsias nuostatas.

1-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti metinės finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką bei reikalavimus, pagal kuriuos sudarytą finansinę atskaitomybę būtų galima palyginti ir su tos pačios įmonės ankstesnių laikotarpių finansine atskaitomybe, ir su kitų įmonių finansine atskaitomybe.

2. Standartas taikomas sudarant ir pateikiant metinę finansinę atskaitomybę pagal Verslo apskaitos standartus.

3. Šis standartas nustato finansinės atskaitomybės pateikimo tvarką, sudėtį ir bendruosius ataskaitų turinio reikalavimus. Finansinių ataskaitų sudarymas, ūkinių operacijų bei įvykių pripažinimas, įvertinimas ir atskleidimas nagrinėjami kituose verslo apskaitos standartuose.

2-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “BALANSAS”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus.

2. Standartas nustato balanso sudarymo tvarką ir pavyzdines formas (išskyrus konsoliduotų balansų). Standarte nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos sudarytą balansą būtų galima palyginti su kitais pagal Verslo apskaitos standartus parengtais balansais.

3-IASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir detalizuojama

informacija apie įmonės uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį.

2. Standartas nustato pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo, pajamų ir sąnaudų klasifikavimo į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius tvarką, pavyzdines pelno (nuostolių) ataskaitų (išskyrus konsoliduotų) formas.

3. Išimtiniais atvejais gali būti pateikiamos ir kitokios, šiame standarte nenurodytos, pelno (nuostolių) ataskaitos formos, jeigu to reikia siekiant teisingai parodyti įmonės veiklos rezultatus.

4-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.

2. Standartas nustato įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos sudarymo tvarką ir pavyzdinę šios ataskaitos (išskyrus konsoliduotos) formą.

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomas įmonės ekonominės naudos grynasis padidėjimas ar sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį bei kiti nuosavo kapitalo pokyčiai, neparodyti pelno (nuostolių) ataskaitoje.

5-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti
pateikiama informacija apie įmonės pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.

2. Standartas nustato pinigų srautų ataskaitos sudarymo, pinigų srautų klasifikavimo į pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautus tvarką ir pavyzdines ataskaitų (išskyrus konsoliduotų) formas.

6-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “AIŠKINAMASIS RAŠTAS”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kokia papildoma informacija turi būti pateikta aiškinamajame rašte, kad būtų geriau paaiškinta finansinė atskaitomybė.

2. Standartas nustato aiškinamojo rašto sudarymo tvarką ir turinį.

3. Aiškinamasis raštas yra privaloma sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis.

7-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama

finansinėje atskaitomybėje informacija apie įmonės apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų keitimą ir klaidų taisymą.

2. Standartas turi būti taikomas:

2.1. registruojant apskaitoje ir parodant finansinėje atskaitomybėje pokyčius, kurie atsiranda dėl apskaitos politikos ar apskaitinio įvertinimo pakeitimo;

2.2. taisant klaidas, kurios buvo padarytos ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais ir nebuvo ištaisytos;

2.3. atsiradus pokyčiams pirmą kartą taikant Verslo apskaitos standartus.

3. Standartas netaikomas ilgalaikio turto perkainojimo apskaitai.

8-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “NUOSAVAS KAPITALAS”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama finansinėje atskaitomybėje informacija, susijusi su nuosavo kapitalo formavimu ir pokyčiais.

2. Standartas nustato, kaip turi būti registruojamos apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su nuosavo kapitalo suformavimu, padidinimu, sumažinimu ar sudėties pasikeitimu.

3. Standartas netaikomas dotacijų, subsidijų ir negrąžintinai gauto turto apskaitai.

9-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS “ATSARGOS”

Bendrosios nuostatos:

1. Šio standarto tikslas – nustatyti atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.

2. Standartas nustato atsargų registravimo apskaitoje, jų įsigijimo savikainos nustatymo, sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimo, atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.

3. Standartas netaikomas įtraukiant į apskaitą:

3.1. nebaigtus darbus pagal statybos rangos sutartis, tarp jų paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su statybos rangos sutartimis;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 949 žodžiai iš 3127 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.