Verslo etika – įmonės etikos kodeksas
5 (100%) 1 vote

Verslo etika – įmonės etikos kodeksas

KTU EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Modulio „Bendravimo organizavimas ir verslo etika“ individualaus namų darbo

UŽDUOTIS

V – gr. stud.

TEMA: „N ĮMONĖS ETIKOS KODEKSAS“Darbo apimtis 20-30 puslapių (atspausdintų spausdintuvu). Namų darbo

informacija privalo remtis nuorodomis į konkretaus literatūros šaltinių

puslapius. Naudota literatūra pateikiama darbo pabaigoje. Darbą

apipavidalinti pagal KTU raštvedybos reikalavimus.

Darbo dalys:

1. Užduotis (pridedama)

2. Turinys

3. Įvadas (jame trumpai aprašomas darbo tikslas ir pateikiama

kiekvienos dalies esminė santrauka: Nurodoma, kiek puslapių apima

šis darbas, kiek yra iliustracijų, kiek panaudota literatūros

šaltinių ir kt.)

4. Etikos kodekso struktūra:

1. Įvadinis žodis

2. Santykiai su vadovybe

3. Darbuotojai

4. Dalyvavimas

5. Interesų konfliktai

6. Politikos ir procedūros

7. Veikos įvertinimo formos

8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų

9. Etiketo reikalavimai

10. Konfidencialumas

11. Informavimas

12. Dokumentavimas

13. Dovanos, kyšiai

14. Santykiai su vartotojais

15. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais

16. Saugumas

17. Santykiai su konkurentais

18. Santykiai su valdžia

19. Santykiai su bendruomene, kaimynais

20. Viešieji santykiai

5. Išvados

6. Literatūros sąrašasRekomenduojama literatūra:

1. V. Misevičius. Bendravimo etikos ir organizavimo pradmenys. –

Kaunas, Smaltija, 2002. – 208 p.

2. D. Rutkauskienė ir kt.Windows aplinka ir raštvedyba.–Kaunas,

Technologija. 1996. – 358p.

3. V. Baršauskienė. Studijų darbų parengimo tvarka. – Kaunas,

Technologija. 2002

4. Interneto puslapiai ir kiti šaltiniai

5. Vanderbilt A. Viskas apie etiketą. – Vilnius: Melsva, Algarvė,

2000. – 684 p.

6. Vasiljevienė N. Verslo etika ir elgesio kodeksas. – Kaunas:

Naujasis lankas, 200. – 470 p.

7. Vyšniauskienė D., Kundrotas V. Verslo etika. – Kaunas:

Technologija, 1999. – 261 p.

Paruošė KTU Vadybos

katedros dėst. Lina Girdauskienė

tel.300571

Turinys| Įvadas |4 |

|………………………………………………………………..| |

|……………………………………………………………. | |

| 1. Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas |5 |

|………………………………………………………………..| |

|…………. | |

| |1.1. Įvadinis žodis |5 |

| |………………………………………………………………| |

| |………………………………………….. | |

| |1.2. Santykiai su vadovybe |6 |

| |………………………………………………………………| |

| |……………………………… | |

| |1.3. Darbuotojai |7 |

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………………….. | |

| |1.4. Dalyvavimas |8 |

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………………… | |

| |1.5. Interesų konfliktai |8 |

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………… | |

| |1.6. Politikos ir procedūros |9 |

| |………………………………………………………………| |

| |……………………………… | |

| |1.7. Veikos įvertinimo formos |10|

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………. | |

| |1.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų |10|

| |………………………………………………………………| |

| |… | |

| |1.9. Etiketo reikalavimai |11|

| |………………………………………………………………| |

| |………………………………… | |

| |1.10. Konfidencialumas |11|

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………. | |

| |1.11. Informavimas |11|

|
………………………………………………| |

| |………………………………………… | |

| |1.12. Dokumentavimas |12|

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………… | |

| |1.13. Dovanos, kyšiai |12|

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………….. | |

| |1.14. Santykiai su klientais |13|

| |………………………………………………………………| |

| |……………………………… | |

| |1.15. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais |14|

| |………………………………………………………………| |

| |…………. | |

| |1.16. Saugumas |14|

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………………….. | |

| |1.17. Santykiai su konkurentais |15|

| |………………………………………………………………| |

| |……………………….. | |

| |1.18. Santykiai su valdžia |15|

| |………………………………………………………………| |

| |……………………………….. | |

| |1.19. Santykiai su visuomene, |15|

| |kaimynais………………………………………………………| |

| |…………………… | |

| |1.20. Viešieji santykiai |16|

| |………………………………………………………………| |

| |…………………………………… | |

|Išvados |18|

|………………………………………………………………..| |

|……………………………………………………………. | |

|Literatūros sąrašas |19|

|………………………………………………………………..| |

|…………………………………………… | |

Įvadas

Šiuo metu, kai verslo veiklos sričių yra gana daug, o toje srityje

veikia ne viena, o keliolika konkuruojančių įmonių, tampa ypač aktualu

verslą tvarkyti etiškais pagrindais. Kadangi, etiškais pagrindais pagrįsta

veikla, didina visuomenės pasitikėjimą, padeda palaikyti gerus santykius su

vyriausybe, verslo partneriais, vartotojais, visuomene, leidžia išvengti

vis didėjančio vyriausybės reguliavimo, užsiimti sąžininga konkurencine

veikla, spręsti kokybės problemas, be to, padeda susikurti ir išsaugoti

gerą įmonės įvaizdį bei ugdyti įmonės kultūrą – pirmąjį žingsnį link sėkmės

ir progresavimo.

Pagrindiniu sprendimu, kaip pagrįsti įmonės veiklą etiškais

principais, yra laikomas įmonės etikos kodeksas, kuriame reglamentuojami

įmonės darbuotojų santykiai su vadovybe, vartotojais, kreditoriais,

tiekėjais, vyriausybe, visuomene bei konkurentais, apibrėžiamos elgesio

taisyklės ir skatinimas jų laikytis.

Šiame darbe pateikiamas įsivaizduojamos įmonės „Trustworthy“ etikos

kodeksas.

Įmonė „Trustworthy“ turi salonų tinklą, teikiantį rinkai

mobiliuosius telefonus ir jų priedus bei turinti savo telefonų tinklą.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso įvadiniame žodyje pateikiamos

įmonės vizija ir misija, vertybės, etikos kodekso svarba ir adresatas.

Apibrėžiami vadovybės ir darbuotojų santykiai, darbuotojų etikos ir

organizacijos įsipareigojimai dirbantiesiems, išsakomas darbuotojų

dalyvavimas bei galimybės pasireikšti tobulinant įmonę, atsakomybės ir

įsipareigojimų paskirstymas, santykiai su kolegomis bei išorine aplinka,

t.y. su vartotojais, kreditoriais, tiekėjais, valdžia, bendruomene,

kaimynais, konkurentais, pateikiama interesų konfliktų sąvoka, atvejai bei

jų sprendimo būdai, elgesio, normos bei jų kontrolės būdai, informacijos

konfidencialumas, įmonės požiūris į dovanas ir kyšius jos nariams bei į

naudojimąsi užimamomis pareigomis. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir

apibendrinimai apie sukurtą įmonės etikos kodeksą.

Darbą sudaro 19 puslapių. Jį atliekant buvo panaudota 12 literatūros

ir informacijos internete šaltinių bei medžiaga iš „Verslo etika ir

bendravimo organizavimas“ paskaitų ir pratybų. Naudotų šaltinių darbo

atlikimui sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas

1.1. Įvadinis žodis

Įmonė „Trustworthy“ siekia savo veikloje vadovautis

etikos

principais, kad galėtų tikslingai, atsakingai ir produktyviai įsilieti į

Lietuvos rinką ir vystyti ne tik jos, bet ir savo plėtrą, kad sugebėtų tai

padaryti, laikantis aukštų etikos, garbės, sąžiningumo ir etiško elgesio

standartų bei ugdant visuomenės pasitikėjimą jos teikiamomis paslaugomis.

Kiekviena organizacija ar įmonė yra tikslus savo darbuotojų ir savo

veiklos atspindys, todėl įmonė „Trustworthy“ kelia griežtus reikalavimus

savo darbuotojų etikai, tinkamam elgesiui ir gyvenimo būdui. Kiekvienas

įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo suprasti, kad jo asmeninis

elgesys gali turėti įtakos ir įmonės patikimumui bei reputacijai, todėl

darbe ir ne darbo metu jis privalo elgtis deramai bei laikytis visuotinai

pripažintų moralės normų.

Įmonė „Trustworthy“ savo veiklos etiką grindžia šiomis pagrindinėmis

vertybėmis ir principais:

• Teisėtumas – mes norime, kad mūsų įmonės veikla būtų pagrįsta ne tik

vidaus taisyklėmis, tačiau ir neprieštarautų Lietuvos Respublikoje

galiojantiems įstatymams, Lietuvos Respublikos konstitucijai bei

žmogaus asmeninėms teisėms. Norime, kad mūsų veikla būtų teisėta.

• „Patys geriausi“ – mes ieškome ir į darbą priimame tik pačius

geriausius, savo veiklos sritį išmanančius ir mokančius dirbti žmones,

kuriuos skatiname ir apdovanojame už sąžiningai ir gerai atliktą

darbą, tobulėjimą ir greitą mokymąsi.

• Atvirumas ir skaidrumas – siekiame, kad mūsų veikla būtų aiški ir

atvira ne tik įmonės vadovams ar jos darbuotojams, tačiau ir prieinama

visuomenei.

• Orientacija į klientą – siekiama, kad visa įmonės veikla būtų

orientuota ir pasiekiama įmonės klientams. Norime, kad kiekvienas

klientas būtų visiškai patenkintas įmonės darbuotojais ir jos

teikiamomis paslaugomis.

• Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba – mūsų įmonę veda noras

tobulėti ir mokytis, todėl kiekvienas jos darbuotojas yra linkęs

bendradarbiauti ir padėti, dirbti vienoje komandoje ir dalintis savo

žiniomis ir patirtimi su kitais.

• Profesionalumas ir lyderystė – įmonėje neslopinamas savo veiklos sferos

geras išmanymas ir lyderystė. Mes kiekvienas gerai ir profesionaliai

atliekame savo darbą, matydami tikslą ir stengiamės panaikinti bet

kokias kelyje iškilusias kliūtis.

• Kokybės ir pergalės siekis – mūsų siekimas būti geriausiais yra

grindžiamas geru ir kokybiškai atliktu darbu bei noru dar labiau

tobulėti ir tobulinti savo produkciją, paslaugas bei jų kokybę. Pakilę

vienu sėkmės laipteliu į viršų, mes siekiame pakilti dar ir dar kartą.

• Sąžiningumas ir atsakomybė – mūsų įmonėje visada stengiamasi elgtis

sąžiningai ir į darbą žiūrėti atsakingai. Mes esame sąžiningi kolektyve

ne tik vienas kito atžvilgiu, tačiau ir su klientais. Stengiamės savo

veiklą kiekviename žingsnyje grįsti įstatymais, etikos kodeksu bei

įmonės „Trustworthy“ vertybėmis ir principais.

• Pagarba ir pasitikėjimas – mes pasitikime savo kolegomis, klientais,

tiekėjais ir kitais asmenimis, kurie palaiko su mumis ryšius ir juos

gerbiame. Mes elgiamės su jais vadovaudamiesi nuostata: „Elkis su

kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim būtų elgiamasi“. Pasitikėjimas

sukuria malonų ir teigiamą įmonės mikroklimatą, kuriame veikiant,

gerėja ne tik darbo atlikimo kokybė, bet ir didėja noras dirbti.Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso tikslas – nustatyti bendruosius

etikos principus, kuriais visoje savo veikloje vadovaujasi

telekomunikacijų įmonė „Trustworthy“ ir jo darbuotojai. Kodeksas atitinka

etikos principus tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos

įstatymams. Šis etikos kodeksas yra įvairių įmonės „Trustworthy“ veiklos

sričių bei įmonės vidaus politikų, tvarkų ir taisyklių bei kitų vidaus

teisės aktų, reglamentuojančių tikslesnį šio etikos kodekso įgyvendinimą,

pagrindas.

Kodeksas pagrįstas įmonės „Trustworthy“ misija, vertybėmis, gera

praktika ir žinojimu, kad gerą reputaciją sunku įgyti ir labai lengva

prarasti. Visuomenė tikisi, kad mūsų telekomunikacijų įmonė, kaip įtakinga

ir teigiamai vertinama institucija, visa savo veikla sieks kurti ir

įtvirtinti pasitikėjimą bei tobulinti kiekvieną savo sritį.

Įmonės nuomone, nieko nėra tobula, todėl, manome, yra labai neetiška

naudotis įstatymų bei šio etikos kodekso spragomis – tai, kas nėra

draudžiama – nėra savaime ir leidžiama.

Kodekso turi laikytis kiekvienas ir visi įmonės darbuotojai. Vadovai

taip pat negali pažeisti šio etikos kodekso ir neturi toleruoti netinkamą

savo kolegų elgesį.

Kiekvienas asmuo, kuris nėra užtikrintas dėl savo veiksmų teisėtumo ir

atitikimo įstatymams bei šiam kodeksui, turi kreiptis patarimo į savo

tiesioginį vadovą.

1.2. Santykiai su vadovybe

Įmonėje „Trustworthy“ laikytis etikos kodekso įsipareigoja ne tik

darbuotojai, bet ir vadovybė. Vadovybė
pasirūpinti įmonėje palankiu darbui mikroklimatu ir sąlygomis;

2. gerbti kiekvieną įmonės darbuotoją, jo norus ir lūkesčius;

3. nediskriminuoti ir kitaip nepažeidinėti darbuotojų asmens teisių ir

laisvių;

4. skatinti įmonės darbuotojų įsiliejimą į bendrą (komandinį) darbą;

5. išklausyti ir atsižvelgti į kiekvieno įmonės darbuotojo protingus

pasiūlymus;

6. sudaryti palankias sąlygas darbuotojų troškimui tobulėti (kelti

kvalifikaciją) ir kilti karjeros laiptais;

7. užtikrinti premijas ir kitokius paskatinimus, už greitai,

kokybiškai ir sąžiningai atliktą darbą;

8. nepateisinti darbuotojų netinkamo elgesio ir šio kodekso

nesilaikymo;

9. taikyti drausmines priemones nusižengusiems darbuotojams;

10. stengtis savo vadovavimą grįsti demokratiniais ir liberaliais

principais.

1.3. Darbuotojai

Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo prisiminti, jog

bet kokie jo veiksmai yra labai svarbūs ir lemiami įmonės veiklai, jos

reputacijai ir geram įvaizdžiui. Todėl kiekvienas įmonės darbuotojas

įsipareigoja:

1.3.1. dirbti garbingai ir sąžiningai;

2. visą savo veiklą orientuoti į klientą;

3. visada atsižvelgti į kliento norus ir lūkesčius;

4. siūlyti klientui tik tai, ko jis prašo, o ne tai, kas būtų

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1542 žodžiai iš 5107 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.