Vežamų į Lietuvos respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka
5 (100%) 1 vote

Vežamų į Lietuvos respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka

112131

Turinys

Įvadas 3

Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo

tvarka (Bendros nuostatos) 4

Veterinarinio tikrinimo pagrindiniai principai 5

Tikrinimų organizavimas 5

Gabenimas tranzitu 7

Priemonės taikomos pažeidus gyvūnų vežimo tvarką 8

Taikomos priemonės 8

Reikalavimai pasienio veterinarijos postams 9

Dėl sportinių žirgų prekybos ir dalyvavimo varžybose sąlygų patvirtinimo 10

Įvežamų į Lietuvos Respubliką neporakanopių gyvulių sveikatos nuostatai 11

Įvežamų iš kitų šalių neporakanopių veterinarijos sertifikato struktūra 13

Importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų vet. reikalavimai 14

Išvados 16

Naudota literatūra 17Įvadas

Mano šio savarankiško darbo tikslas yra:

Supažindinti su importuojamų gyvulių į Lietuvos Respubliką veterinarinio tikrinimo tvarka;

Paaiškinti šioje tvarkoje minimas sąvokas;

Supažindinti su importuojamų gyvulių tikrinimo organizavimu;

Nurodyti pagrindinius nuostatus gabenant gyvulius tranzitu;

Nurodyti reikalavimus, taikomus pasienio veterinarijos postams;

Supažindinti su importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų veterinarijos reikalavimais;

Įvežamų į lietuvos respubliką gyvūnų veterinarinio

tikrinimo tvarka

Ši tvarka yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin.,1992, Nr.2-15), atsižvelgiant į ES direktyvų 90/425/EEC,91/496/EEC,72/462/EEC ir Europos Komisijos sprendimo 84/390/EEC reikalavimus.

Bendros nuostatos

1. Šia tvarka siekiama:

užtikrinti, kad gyvūnai, įvežami iš užsienio valstybių į Lietuvą, būtų tikrinami ir taip būtų užkirstas kelias užkrečiamoms gyvūnų ir žmonių ligoms plisti bei garantuotas rinkos stabilumas.

1.2. nustatyti bendruosius principus ir taisykles, pagal kuriuos būtų tikrinami įvežami gyvūnai. Ši tikrinimų tvarka skirta gyvuliams – arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, naminiams paukščiams, naminiams triušiams ir kitiems gyvuliams.

2. Ši tvarka netaikoma naminiams gyvūnams (išskyrus arklių – equide būrio gyvulius), kurie įvežami nekomerciniais tikslais.

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Veterinarinis tikrinimas – dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimas, kuris taikomas arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, naminiams paukščiams ir kitiems gyvūnams, vežamiems per pasienio veterinarijos postą;

Dokumentų tikrinimas – Pasienio veterinarijos tarnybos specialistų pasienio veterinarijos poste atliekamas veterinarijos sertifikatų ir kitų lydinčiųjų dokumentų tikrinimas;

Atitikties tikrinimas – Pasienio veterinarijos tarnybos specialistų pasienio veterinarijos poste atliekamas tikrinimas, kai vizualiai nustatoma, ar gyvūnai atitinka dokumentuose arba sertifikatuose nurodytus gyvūnus, ar jie suženklinti ir ar ženklai sutampa su nurodytais dokumentuose; ar specifiniai gyvūnų požymiai bei išvaizda atitinka tą, kuri nurodyta dokumentuose;

Fizinis tikrinimas – Pasienio veterinarijos tarnybos specialistų pasienio veterinarijos poste atliekamas gyvūnų apžiūrėjimas, esant reikalui klinikinis tikrinimas, atrinktų mėginių laboratorinis tikrinimas;

Importuotojas – Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, importuojantis gyvūnus iš užsienio šalies ar juridinio asmens arba sudaręs su šiuo asmeniu gyvūnų tiekimo sutartį;

Siunta – vienos rūšies gyvūnai, vežami ta pačia transporto priemone iš eksportuojančios šalies tos pačios vietovės ir turintys vieną veterinarijos sertifikatą;

Pasienio veterinarijos postas – tikrinimo postas, kuris yra įvažiavimo į Lietuvos Respubliką pasienio kontrolės punkto teritorijoje ir įrengtas pagal šios tvarkos VII skyriaus reikalavimus;

Gabenimas tranzitu – gyvūnų transportavimas per Lietuvos Respublikos teritoriją iš vienos užsienio šalies į kitą užsienio šalį.

Veterinarinio tikrinimo pagrindiniai principai

4. Gyvūnų vežimas ir gabenimas tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją turi būti iš anksto suderintas su Lietuvos Respublikos pasienio ir transporto valstybine veterinarijos tarnyba (Valstybinės veterinarijos tarnybos struktūrinis pavadinimas).

5. Kiekviena iš užsienio į Lietuvos Respubliką įvežama gyvūnų siunta turi būti patikrinta Valstybinės veterinarijos tarnybos ir turi atitikti Valstybinės veterinarijos tarnybos 1992 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3 patvirtintus importuojamų į Lietuvos Respublikos ir eksportuojamų iš jos bei tranzitu vežamų gyvulių, paukščių, kitų gyvūninių produktų, gyvūninių žaliavų bei pašarų veterinarinius reikalavimus.

6. Tikrinimas turi būti atliktas siuntai patekus į Lietuvos Respublikos teritoriją.

7. Veterinarinį tikrinimą galima atlikti tik šiam tikslui įrengtose vietose-pasienio postuose.

Tikrinimų organizavimas

8. Importuotojas, norėdamas įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, privalo pateikti Pasienio ir transporto valstybinei veterinarijos tarnybai (toliau – Pasienio veterinarijos tarnyba) prašymą ir gyvūnų pirkimo sutartį, sudarytą su užsienio šalies fiziniu ar juridiniu asmeniu, kurioje nurodyta gyvūnų kilmės šalis ir vietovę, iš kurios bus įvežami gyvūnai. Pasienio veterinarijos tarnyba, vadovaudamasi epizootine šalies, iš kurios gyvūnai įvežami, būkle,
išduoda leidimą gyvūnams įvežti.

9. Importuotojas privalo ne vėliau kaip prieš vieną dieną informuoti pasienio veterinarijos posto veterinarijos pareigūną apie per postą gabenamus gyvūnus – nurodyti jų rūšį, skaičių ir preliminarų atvykimo į postą laiką – ir užtikrinti vežamų gyvūnų gerovę.

10. Gyvūnų negalima įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją, kol nebus pateiktas nustatytos formos veterinarijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad gyvūnams buvo atlikti reikalaujami veterinariniai tikrinimai ir profilaktinės priemonės, nurodyti jų rezultatai, atlikimo data; sertifikatas turi būti patvirtintas valstybinės veterinarijos įstaigos veterinarijos gydytojo parašu ir spaudu (pridedamas laboratorinių tyrimų rezultatų originalas). Įvežamų arklių siunta turi turėti tarptautinį gyvūnų vežimo dokumentą ir maršruto planą.

11. Įvykdžius ankščiau minėtus reikalavimus, kiekviena importuojamų gyvūnų siunta yra tikrinama pasienio veterinarijos posto pareigūno – atliekami dokumentų ir atitikties tikrinimai. Tikrinimo metu patikslinama:

11.1. ar transporto priemonė atitinka gyvūnų gabenimo reikalavimus ir ar vežėjas turi leidimą gyvūnams įvežti;

11.2. vieta, iš kurios gabenami gyvūnai;

11.3. vieta, į kurią gabenami gyvūnai;

11.4. ar įrašai veterinarijos sertifikate atitinka reikalavimus, įrašytus leidime gyvūnams įvežti.

12. Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas:

12.1. apžiūri gyvūnus, įsitikina, kad jie atitinka informaciją, pateiktą gyvūnus lydinčiuose dokumentuose, ir kad jie atitinka informaciją, patektą gyvūnus lydinčiuose dokumentuose, ir kad gyvūnai yra sveiki;

12.2. esant reikalui atlieka klinikinius tyrimus;

12.3. gali imti mėginius laboratoriniam tyrimui, vadovaudamasis gyvūnų klinikinio tyrimo rezultatais arba Valstybinės veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka;

12.4. turi įsitikinti, ar gabenimo sąlygos atitinka reikalavimus, numatytus Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999m. birželio 21 d. įsakyme Nr. 4-165 „Dėl gyvūnų vežimo taisyklių“ (Žin., 1999, Nr. 58-1911);

12.5. patikrinęs priima sprendimą dėl tolesnio gyvūnų vežimo ir parašo atitinkamą įrašą gyvūnus lydinčiuose dokumentuose veterinarijos sertifikate.

13. Apie gyvūnų importą Pasienio veterinarijos tarnyba informuoja teritorinę valstybinę įstaigą.

14. Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojai kai kurias iš minėtų užduočių gali padėti atlikti kvalifikuotas, tinkamai apmokytas personalas.

15. Įvežti gyvūnus į Lietuvos Respublikos teritoriją draudžiama, jei nustatoma, kad:

15.1. neišduotas leidimas importuoti ar tranzitu gabenti gyvūnus per Lietuvos Respublikos teritoriją;

15.2. gyvūnai gabenami pažeidžiant Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-165 „Dėl gyvūnų vežimo taisyklių“ reikalavimus;

15.3. jei veterinarijos sertifikatas ar kiti lydintys dokumentai neatitinka nustatytos formos, kuri buvo pateikta importuotojui išduodant leidimą importuoti;

15.4. jei gyvūnai vežami iš šalių, iš kurių importuoti uždrausta Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos įstatymais;

15.5. jei gyvūnai neatitinka šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų;

15.6. jei gyvūnai serga arba, atlikus klinikinius ir laboratorinius tyrimus, įtariama, kad jie užsikrėtę užkrečiama liga;

15.7. jei eksportuojanti šalis neįvykdė leidime gyvūnams importuoti nurodytų reikalavimų;

15.8. jei gyvūnų toliau vežti negalima dėl jų būklės.

Gabenimas tranzitu

16. Užsienio šalies fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją gyvūnus, turi raštu kreiptis į Pasienio veterinarijos tarnybą su prašymu, kuriame nurodo gyvūnų rūšį, skaičių, amžių, kilmės ir paskirties šalį bei vietą, transporto rūšį ir maršrutą, datą ir laiką, kuriuo manoma vežti gyvūnus.

17. Pasienio veterinarijos tarnyba leidžia gyvūnus gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką, jeigu:

17.1. valstybėje, iš kurios vežami gyvūnai, yra gera epizootinė būklė.

18. Pasienio veterinarijos tarnyba, išanalizavusi gautus iš importuotojo dokumentus, sprendžia, ar leisti gabenti gyvūnus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

19. Gyvūnų vežėjas turi pranešti įvažiavimo pasienio veterinarijos postui apie gyvūnų atgabenimą ne vėliau kaip prieš 24 val.

20. Atgabenus į įvažiavimo postą gyvūnus, pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas patikrina, ar gyvūnai vežami laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų. Atliekamas dokumentų ir atitikties tikrinimas.

21. Kilus abejonėms dėl gyvūnų sveikatos būklės, atliekamas klinikinis tikrinimas, galintis patvirtinti arba paneigti abejones.

22. Jeigu gyvūnai gabenami laikantis šių reikalavimų, pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas išduoda veterinarijos tranzitinį leidimą. Gyvūnus lydinčiame veterinarijos sertifikate įrašo atitinkamus įrašus apie gyvūnų vežimą.

23. Apie gyvūnų įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas praneša Pasienio veterinarijos tarnybai ir pasienio veterinarijos postui, per kurį numatoma gyvūnus išvežti. Išvažiavimo postas kompiuterinėmis informavimo priemonėmis informuoja įvažiavimo postą.

24. Kai gyvūnai
atgabenami į išvažiavimo iš Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postą, jame atliekamas gyvūnų siuntos dokumentų ir atitikties tikrinimas, išimamas veterinarijos tranzitinis leidimas. Informacija apie gyvūnų išvykimą perduodama Pasienio veterinarijos tarnybai.

25. Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas gali neleisti tranzitu gyvūnų per Lietuvos Respublikos teritoriją, jei neužtikrinti tvarkos 27 punkto reikalavimai.

Priemonės, taikomos pažeidus gyvūnų vežimo tvarką

26. Valstybiniai veterinarijos inspektoriai ar pasienio veterinarijos posto vyriausieji veterinarijos gydytojai skiria baudas fiziniams arba juridiniams asmenims, jeigu yra nustatoma, kad buvo pažeisti veterinarijos reikalavimai, gyvūnai buvo gabenami pažeidžiant transportavimo reikalavimus. Tuomet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 9 straipsniu, taikomas Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 241 straipsnis

27. Jei atlikus numatytą tikrinimą paaiškėja, kad gyvūnai neatitinka šioje tvarkoje išdėstytų reikalavimų ar Valstybinės veterinarijos tarnybos 1992 m. vasario 11 d. Nr. 3 patvirtintų reikalavimų arba jeigu nustatomi neatitikimai atitikties ir fizinio tikrinimo metu, pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas turi teisę:

27.1. nedelsiant išsiųsti gyvūnus už Lietuvos Respublikos ribų, jeigu tai leidžia gyvūnų sveikata;

27.2. patalpinti gyvūnų siuntą pasienio veterinarijos poste esančioje patalpoje, pašerti, pagirdyti, jeigu reikia – juos gydyti;

27.3. prireikus gyvūnus izoliuoti nuo kitų siuntos gyvūnų karantino patalpoje;

28.1. informuoti Pasienio veterinarijos tarnybą ir nurodyti priimto sprendimo priežastį;

28.2. siuntą lydinčiame sertifikate padaryti įrašus apie pastebėtus pažeidimus ir nurodyti priimtą sprendimą.

29. jeigu gyvūnų sugražinti atgal neįmanoma, pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas.

29.1. gavęs Pasienio veterinarijos tarnybos sutikimą, gyvūnus, gali leisti paskerst skerdykloj.

30. Importuotojas arba jo atstovas apmoka išlaidas dėl sulaikytos gyvūnų siuntos sunaikinimo arba mėsos panaudojimo kitiems tikslams. Lėšos už parduotus mėsos produktus, atskaičiavus išlaidas, atitenka savininkui arba jo atstovui.

Taikomos saugos priemonės

31. Pasireiškus užsienio šalies teritorijoje TEB A sąrašo ligai, zoonozei ar kitai pavojingai gyvūnų ir žmonių sveikatos ligai, Valstybinė veterinarijos tarnyba gali sustabdyti gyvūnų importą iš visos ar dalies užsienio šalies teritorijos.

32. Jeigu šioje tvarkoje nurodyto tikrinimo metu nustatoma, kad gyvūnų siunta yra pavojinga gyvūnų ar žmonių sveikatai, Pasienio veterinarijos tarnyba nedelsiant imasi priemonių:

32.1. įstatymų nustatyta tvarka sunaikina siuntą;

32.2. apriboja gyvūnų tranzitą

Reikalavimai pasienio veterinarijos postams

33. Pasienio veterinarijos postai turi būti įrengti pasienio kontrolės punktų teritorijoje, kad būtų galima atlikti veterinarinius ir kitus su importu susijusius formalumus.

34. Gyvūnus leidžiama gabenti per pasienio veterinarijos postus, įrengtus ir pritaikytus porakanopiams, neporakanopiams, smulkiems arba visų rūšių gyvūnams.

35. Pasienio veterinarijos poste, atsižvelgus į tikrinamų gyvūnų rūšį bei į atliekamų tikrinimų skaičių, turi būti visos būtinos patalpos ir įranga.

36. Pasienio veterinarijos posto patalpos įrengiamos taip, kad būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti, iškrauti ir pakrauti gyvūnus į įvairias transporto priemones, juos tikrinti ir prireikus gyvūnų siuntą sulaikyti, šerti ir girdyti.

37. Poste, kuriame tikrinami gyvūnai, atsižvelgiant ES teisės aktų reikalavimus, turi būti įrengta speciali pravažiavimo juosta gyvus gyvūnus gabenančiam transportui.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1902 žodžiai iš 3798 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.