Viešbučio marketingo tyrimas
5 (100%) 1 vote

Viešbučio marketingo tyrimas

SANTRAUKA

Viešbučio marketingo tyrimas

Įmonės įvertinimas iš marketingo pozicijų

Savarankiškas darbas atlikti marketingo tyrimą, 39 psl., 3 lentelės, 10 literatūros šaltinių,2 priedai, lietuvių kalba.

ĮMONĖ, ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSAS, MARKETINGO PADALYNYS , RINKOS TYRIMAS IR ATASKAITA, MARKETINGO PLANAS.

Tyrimo objektas – įmonės įvertinimas iš marketingo pozicijų. Tai objektas, apie kurį reikia sistemingai surinkti duomenys, surašyti, analizuoti ir pateiktos išvados ir pasiūlymai problemai spręsti atlikus marketingo tyrimą.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingo kompleksą, susipažinti ir aprašyti maketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, parengti tyrimo ataskaitą ir įmonės marketingo planą.

Pagrindinis darbo uždavinys yra atsakyti į iškeltą marketingo tyrimo problemos klausimą: kodėl pastaruoju metu viešbučio “Auksinės kopos” klientų apyvarta daugiausia formuojasi iš nuolatinių pirkėjų – klientų, o naujų beveik nėra? Ir atsakyti į antrą svarbų klausimą: kokias parinkti tinkamas priemones įmonės žinomumui padidinti?

Tyrimo būdai – šiuo atveju tinkamai parinktu ir panaudojant marketingo metodu – pažintiniu tyrimu ir specialios literatūros analize ir sinteze.

Apibudinus ir įvertinus įmonę bei atlikus tyrimą gauti rezultatai ir nauda būtų tokia: iškeltai problemai rasti problemos sprendimo variantai leidžia įvertinti įmonės situaciją ir numatyti perspektyvą rinkoje, kai įmonė turi teigiamus pranašumus ir ta informacija, kuri gauta atlikus tyrimą leis įmonei toliau veikti sėkmingai.

TURINIO RODYKLĖ

Įvadas …………………………………………………………………………………………………………….. 3

1. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas

1.1. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas ……..4

1.2. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo

pirkimams sprendimai 7

1.3. Kainų politika 11

1.4. Paskirstymo politika 15

1.5. Rėmimo politika 19

1.6. Išvados ir pasiūlymai 21

2. Marketingo padalinys įmonėje 24

2.1. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje 24

2.2. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos 24

2.3. Marketingo padalinio veikla įmonėje 24

3.Rinkos tyrimas ir įvertinimas 27

3.1. Verslo aplinkos įvertinimas 27

3.2. Konkurentų analizė 29

3.3. Įmonė SWOT analizė 32

3.4. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas 33

4. Rinkos tyrimo ataskaita 35

5. Įmonės marketingo planas 36

Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………………….40

Priedai

ĮVADAS

Šiuolaikinis verslas atsidūrė dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus reiškinys. To pasėkoje įmonėms atsirado būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje įmonėje tapo besitęsiančius procesu. Tam, kad sėkmingai veikti toliau ir nustatyti orientaciją į ateitį reikia įvertinti esamą padėtį. Taip ir šiuo, viešbučio „Auksinės kopos“ atveju reikia atlikti esamos rinkos tyrimą. Vienas iš informacijos šaltinių tai marketingo tyrimas.

Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones. Įmonei „Auksinės kopos“ kaip objekto panaudoti aplinkos ir įmonės analizės sritis, tam, kad būtų išspręstas uždavinys – suformuota marketingo tyrimo problemai išspęsti. Atlikti visą marketingo tyrimo procesą pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš antrinių tyrimų šaltinio.

Atlikus įmonei – viešbučio “Auksinės kopos” marketingo tyrimą pateikimas konkretus darbo rezultatas: parengtas marketingo planas, kuris įvertina esamą situaciją rinkoje ir pateikimas perspektyvus pasiūlymas įmonės žinomumui didinti pritraukiant dar kartą pastovius klientus, bet ir potencialius bei naujus klientus – viešbučio lankytojus.

1.Pasirinkite gerai Jums žinomą verslo įmonę ir įvertinkite jos marketingo kompleksą:

1.1 Apibudinkite pasirinktos įmonės statusą,jos gaminamą produktą ar teikiamą paslaugą, asortimentą. Trumpai pagrįskite savo pasirinkimą.

Kiekvienam leista pasirinkti marketingo tyrimui atlinkti verslo įmonę.

Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas,įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.[2. 47 psl.]

Šiame darbe nagrinėjama konkreti firma yra viešbutis “Auksinės kopos” įsikūręs Nidoje.Tai modernus ir savitas viešbutis “atitinkantis visus geriausio šiuolaikinio viešbučio reikalavimus”.Jis įkurtas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt trečiais metais kovo mėnesį penktą dieną, ir iki tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmų metų “Auksinės kopos” vadinosi “Poilsio
namai” ir buvo pavaldūs Maskvai. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo poilsio namai tapo pavaldūs Socialinei ir apsaugos ministerijai ir pasivadino viešbučiu. Šiuo metu viešbutis yra ir dalinis savininkas UAB “Mono”, kuri investavusi lėšas į viešbučio verslą. Jai priklauso penkiasdešimt procentų akcijų.Taigi, tai įmonė yra juridinio asmens teises turinčios ribotos civilinės atsakomybės, kurios kapitalas padalytas į akcijas.Turtas nuosavybės teise priklauso bendrovei kaip juridiniam asmeniui, o akcininkai tik į dalį akcijų.Veikla cirkuliacijos sferoje yra uždara.Veiklą reglamentuoja pagal įstatymus (1994 LST liepos 05 d.; LST ĮS bendros nuostatos “Turizmo bei viešbučių įstatymas” [2. ][2. 63 psl.] Įmonės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas,stebėtojų taryba,valdyba, administracija.Naudinga buvo steigti UAB “Auksinės kopos”, nes ekonomiškai tikslinga, ir į apyvartą įtraukti laisvi kitos įmonės pinigai (investicija), o kuriant ar plėtojant verslą atsivėrė galimybės reorganizuoti: pertvarkyti valdymo struktūrą, keisti asortimentą, rinkos struktūrą, nelikviduojant įmonės veikla tęsiama ir be banko kredito. Investuoti pinigai disponuojami mažesniais tarifais (įmonės kurios yra SVV kategorijoje). [2.]

Firmos “Auksinės kopos” pasirinkta veikla – tai viešbučio ir poilsio paslaugos.

Paslaugos (angl. services) – tai kokia nors nemateriali ekonomikos veikla, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie žmonių poreikių tenkinimo; tai pardavimo objektu laikoma veikla, kuri gali suteikti naudą, malonumą,patenkinti poreikius. [3. 422 psl.]

Paslaugos yra panašios i prekes tuo, kad yra parduodamos, turi vertį, kainą, kokybę, blogiau ar geriau tenkina vartotojų poreikius.Yra savybių kurios skiriasi nuo prekių tai: paslaugų produkcija – neapčiuopiamos prekės ir nesuvokiamos kaip materialus dalykas, lengvas nustatymo parametras.Yra suteikimo trukmė. Dėl šių skirtumų, paslaugos negali būti vienu laiku kuriamos, o vartojamos kitu, kaupiamos bei sandėliuojamos. Šiuo metu, marketingo atlikimo metu nėra vieningos paslaugų klasifikavimo sistemos, todėl jas vadinsime unikaliomis, nes priklauso nuo konkretaus vartotojų poreikių. Teigdama, šias paslaugas firma siekia patenkinti visus savo kliento poreikius. Firmos misija – “klientui sutekti galimybę gauti aukščiausio lygio servisą…” Siekia efektyviausio bendravimo su savo klientais , kad galėtų pastoviai gerinti paslaugų kokybę. Ji stengsis ir toliau pilnai realizuoti klientų ir savo tikslus. Tam yra sudarytas paslaugų asortimentas.Būtent toks unikalus. Nes šis viešbutis yra vienas iš didžiausių Nidoje.Vienu metu gali priimti vieną šimtą penkiasdešimt svečių į vienviečius, dviviečius ir kelių kambarių kompleksų apartamentus bei liuksus.Pastoviai čia dirba dvidešimt darbuotojų.Tai ne tik viešbutis, bet ir didelis poilsio kompleksas.Asortimentas – tai paslaugų (prekių) rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia įmonė.[7. 207 psl.] Asortimentas orientuotas į pirkėjų poreikius, pagal sudarytą tos įmonės asortimento politikos strategiją. Pasiūlą įmonė derina su tikslinės rinkos poreikiais ir tam tikru būdu sudarytu asortimentu valdo bei skatina paklausą. [7, 288 psl.]. Įmonės asortimentas bei pasiūla būtų tokia:

· Restoranas, kavinė – baras, banketų salė, karaokė.

· Soliariumas, įvairūs masažai

· Vienintelis Nidoje lauko baseinas

· Sauna, baseinas su povandeninėmis srovėmis

· Pirmoji Lietuvoje “turkiška” pirtis viešbutyje

· Biliardas, stalo tenisas

· Dviračių, pliažo inventoriaus nuoma

· Parduotuvėlės

· Saugoma (nesaugoma) automobilių stovėjimo aikštelė

· Visa kita poreikių patenkinimui (kambarių interjeras, televizoriai, telefonai)

Pagrįsti savo pasirinkimą analizuojant sistemingą turimų duomenų susijusių su paslaugų judėjimu iki vartotojo asortimentą galiu,nes esu lankiusis šiame viešbutyje ir atliekant dabar šį darbą (marketingo tyrimą) pasirinkau paslaugų sferą, o ne prekę, nes: šios paslaugų sferos ypatumas yra išskirtinė paslaugų grupė: paslaugos žmogui ir visuomenei. Išryškėja pagrindiniai paslaugų sferos uždaviniai:

a) garantuoti šio objekto funkcionavimą;

b) tarpininkavimas subjektų akcininkų tarpusavio santykiuose ir ryšiuose su rinka.

c) didinti ekonomikos rezultatyvumą inicijuojant naują darbo pasidalijimą bei veiklos specializaciją.

d) Kai paslaugų sfera absorbuoja laisvą darbo jėgą – garantuoja gyventojų užimtumą ir tam tikrą pragyvenimo lygį.

e) Garantuoti visišką vartotojų aptarnavimą įmonėje.Taip vystyti viešbučio efektyvumą.

f) Gerinti informacijos apie įmonę sklaidą bei operatyvumą

Pasirinkimas leis atsakyti ir išaiškinti suformuotą problemą marketingo tyrime, bei konkrečiau susipažinti su viena iš daugelio paslaugų grupių : “turizmo ir kultūros paslaugos arba rekreacijos (poilsio) ir kultūros paslaugos”.

1.2 Apibudinkite šios įmonės vartotoją (tikslinį rinką) ir vartotojų elgseną: išanalizuokite veiksnius, turinčios įtakos šios įmonės vartotojo pirkimo sprendimams.

Prieš apibudinant šios įmonės vartotoją įmonei svarbu buvo išspręsti šiuos paslaugų politikos klausimus:

· kokias paslaugas klientams teikti?

· koks turi būti šių
paslaugų kokybės lygis?

· Kaip spręsti paslaugų apmokėjimo klausimą?

· Kas turi teikti paslaugas?

Toliau galime sakyti, kad turime segmentuoti esamą rinką.

Rinkos segmentavimas – tai rinkos skaidymas į dalis, kuriuose vienodai ar panašiai reaguojama į marketingo veiksnius. Rinka segmentuojama pagal šiuos požymius:[10. rinkos skyrius]

· Demografinis. Įmonėje “Auksinės kopos” segmentuojant pagal šį požymį svarbu yra:

– amžius. Šis segmentavimo kriterijus svarbus, nes skirtingo amžiaus žmonės nevienodai vertina vienas ar kitas paslaugas, todėl parenkant asortimentą, šiuo atveju reikia skirti dėmesį įvairaus amžiaus žmonėms, jų užimtumui viešbutyje.

– išsilavinimas. Šio tipo viešbutis teikia pirmenybę išsilavinusiems žmonėms, tačiau niekada neatstumia kitokį išsilavinimą turinčio kliento, nes svarbu tenkinti jo norus ir, kad jis butų mokus.

– mobilumas. Nusako ar dažnai vartotojas linkęs keisti gyvenamąją vietą. Mūsų viešbučio klientai daug dėmesio kreipia į tai, kad jis keisdamas savo gyvenamąją vietą pas mus jaučiasi kaip namie, be to čia tenkinami jo norai ir jis ilsisi, ar atvykęs darbo reikalais (pavyzdžiui seminaras). Mobilumą nusako ir profesija.tai daro įtakos įmonės pirkimams. Klientai yra (dauguma) dalykiški žmonės ir jie vieną iš paslaugų vertina – virtuvę bei posėdžių salę viešbutyje.

– Tautybė ir rasė. Šis požymis įmonei buvo svarbus, kadangi paslaugų reklaminius bukletus ir kitą informacija yra pateikiama ir ne valstybine lietuvių kalba, bet anglų, vokiečių ir rusų.

· Psichologinis. Vienintelis ir svarbus elgsenos požymis, kuris pasižymi paslaugų pirkimo įpročiu, gyvenimo stiliumi, gyvenimo būdu, asmenybės tipu.

· vartotojo elgseną. Svarbu atsižvelgti į motyvus. Pastebėta, kad šios apskrities klientai bei atvykę svečiai iš užsienio orientuojasi į vidutinę ir aukštą kainą, o kitų apskričių Lietuvos gyventojai į žemą kainą. Taip susiformavo paslaugų klientas, kuris lankosi mūsų aukštos klasės viešbutyje. Vartotojų prisirišimas prie mūsų viešbučio paslaugų lemia klientų pasiūlą. Šį požymį įmonė labai vertina ir toliau plės savo pranašumus, o tai daug lemia vartotojų elgsenai.

· Geografinį. Būtent šiame geografiniame segmente įmonei yra pati geriausia galimybė veikti (klimatas, reljefas, teritorija “traukia žmonės” į šią vietovę).

Kai žinome požymius galime nustatyti tikslinį rinką – tai vartotojų grupė, turinti panašių poreikių į kuriuos orientuojamasi įmonė kuria marketingo kompleksą.

Šios įmonės vartotojas yra suinteresuotas savo poreikių tikslų įgyvendinimu, o ne verslo tikslų siekiantis asmuo, kai paslaugos suteikiamos asmeniniam vartojimui, o ne gamybai ar pardavimui.

Paslauga turi tenkinti vartotojo – poilsiautojo poreikius. Ir vartotojas dažnai tai nusako elgesiu. Vartotojo elgsena – tai individo veiksmai, susiję su paslaugos, prekės įsigijimu bei vartojimui ir apimantys jo poelgius nuo problemos atsiradimo, kurią galt išspręsti, paslaugos suteikimas ar prekės įsigijimas iki reakcijos į jau įsigytą prekę ar suteiktą paslaugą. Dažniausiai viešbučio klientai apie viešbutį spendžia iš paslaugų kokybės.Rodikliai vartotojo elgesiui nusako šie:

· viešbučio išorinio vaizdo

· vietos bei darbo valandų patogumo

· informacijos apie paslaugas, jų kainas

· paslaugos suteikimo

· aptarnaujančio personalo išvaizdos, mandagumo, paslaugumo, dėmesingumo

· personalo kvalifikacijos

· iškylančių problemų sprendimo

· dėmesio nuolatiniams klientams

· aptarnavimo viešbutyje spartos

· konfidencialumo,informacijos išsaugojimo

· atsiskaitymo tikslumo

Pagrindiniai darantys įtaką vartotojo elgsenai yra šie veiksniai: išoriniai ir vidiniai. Klientai skiriasi savo kultūra, klase, įtakos grupe, šeima, poreikiu, suvokimu, patirtimi, nuomone. Pagrindiniai veiksniai turintys įtakos šio viešbučio vartotojo paslaugų gavimo (pirkimo) sprendimams iškylantys iš vartotojų elgsenos.Mano nuomone, daugelis tikslinės rinkos klientų renkasi šį viešbutį dėl to, kad jis yra gerame geografiniame segmente: Baltijos jūra, būtent Nidos unikalus kampelis turintis Kuršių Neriją, draustinį. Sukautos ir savaip interpretuota informacija skatiną patirtį ir nulemia vartotojų elgseną, kai ten sugrįžtą pastovūs klientai. Bei geras viešbučio įvaizdis.

Firmos pagrindiniai klientai, kuriuos pritraukia turistiniai biurai, o tai reiškia, kad ji orientuojasi į vieną vartotojų segmentą. Viešbutis turi pagrindinius pastovius pardavimo tarpininkus-turizmo firmas tiek iš Lietuvos , tiek iš užsienio. Lietuvoje pastovūs klientai yra “Mono turizmas” iš Vilniaus, “Delta” iš Kauno ir “Realita” iš Klaipėdos. Šiuo metu šios firmos suranda 40 proc. viešbučio klientų. Užsienio turizmo firmos yra iš Vokietijos, tai “Greif reisen”, “Nadolnij reisen”, “Ideal reisen” ir “Ostreisen”, kurios sudaro 60 proc. klientų. Pastebėta, kad pagrindiniai viešbučio lankytojai yra viduriniosios klasės atstovai ir pasiturintys asmenys. Jų amžius svyruoja nuo 30 m. iki 60 m. Iš Vokietijos atvažiuoja daugiau vyresnio amžiaus žmonės. Nors firma orientuojasi daugiau į vieną vartotojų segmentą, priima apsigyventi ir fizinius asmenis. Fiziniai asmenys dažniausiai naudojasi viešbučio paslaugomis
sezono metu. Jie atvažiuoja čia praleisti savaitgalius. Taip pat ne sezono metu viešbutyje vyksta įvairiausios konferencijos, seminarai ir valstybinio lygio susitikimai.

Viešbutis “Auksinės kopos” turi pilną bazinį paslaugų paketą, kurį sudaro pagrindinė paslauga ir papildomos paslaugos. Pagrindinė viešbučio paslauga yra klientų apgyvendinimas. Papildomos paslaugos dažnai klientą negalina pasinaudoti vieno ar kito viešbučio teikiama pagrindine paslauga. Vadybos požiūriu papildomos paslaugos skirstomos į palengvinančias ir paremiančias. Palengvinančios paslaugos mūsų viešbutyje būtų šios: priėmimas, įvairūs patarnavimai, patalynės davimas, rankšluosčių keitimas, kambario tvarkymas. Be šių palengvinančių paslaugų negali būti panaudota pagrindinė paslauga, jos yra privalomos. Paremiančios paslaugos skirtos viešbučio vertei padidinti. Viešbučio restoranas ir baras, mašinų stovėjimo aikštelė, atviras ir uždaras baseinai, sauna, soliariumas, biblioteka, fakso paslaugos, pirmo būtinumo prekių parduotuvė bei kitos paslaugos yra paremiančios paslaugos. Jų teikimas yra puiki konkurencinė priemonė. Kuo šių paslaugų yra daugiau, tuo viešbutis yra pranašesnis.

Pagrindiniai motyvai, skatinantys klientus atvažiuoti yra noras gerai pailsėti ir susipažinti su kraštu, kuriame jie atostogauja. Čia atvykstantys nori, kad viešbutis suteiktų jiems pilną komfortą. Kaip jau minėjau anksčiau “Auksinės kopos” yra ne tik viešbutis, bet ir puikus poilsio kompleksas. Čia yra gerai įrengti kambariai, kuriuose yra dušai, WC, mini barai. Lux tipo kambariuose yra televizoriai (transliuojama palydovinė programa), telefonai, dušuose puiki vakarietiška santechnika. Viešbutis turi autonomišką katilinį – tai garantuoja nepertraukiamą karšto vandens tiekimą bei šildymą šaltu metų laiku. Vanduo čia filtruojamas itin kokybiškais filtrais. Čia esančiame restorane bei bare galima skaniai pavalgyti. Viešbutis turi atvirą ir uždarą baseiną, nemokamą ir mokamą stovėjimo aikšteles. Viešbutyje esančioje parduotuvėje galima įsigyti keramikos dirbinių, lininių audinių, suvenyrų bei pirmo būtinumo prekių. Viešbutis organizuoja ekskursijas po Nidą, Klaipėdą, Palangą, Karaliaučių, Vilnių. Čia taip pat galima išsinuomoti dviračius, jachtą, valtį, katerį žvejybai, vandens dviratį; pažaisti stalo tenisą, biliardą,pasideginti soliariume, pasidaryti masažą.

Analizuojant šio marketingo tyrimo problemą galimą teikti vieną iš veiksnių kuris lemia paslaugų vartotojų mažo naujų klientų prieaugio priežastį, kuri kaip tik turi įtakos vartotojų visumos elgsenai – žinių atotrūkis. Tai skirtumas tarp kliento lūkesčių ir to, kaip tuos lūkesčius supranta paslaugų teikėjas (prekybininkas).Tačiau gali toliau įtakoti ir šie veiksniai: [4. 15 psl]

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2556 žodžiai iš 8509 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.