Viešieji pirkimai
5 (100%) 1 vote

Viešieji pirkimai

TURINYS

1. ĮVADAS 2

2. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMŲ REGULIAVIMAI 3

3. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS MOLĖTŲ DARBO BIRŽOJE PERKANT MOKYMO-

PERKVALIFIKAVIMO PASLAUGAS 4

3.1 Darbo reglamento bendrosios nuostatatos 4

3.2 Komisijos funkcijos 4

3.3 Komisijos teisės ir pareigos 5

3.4 Mokymo paslaugų tiekėjams keliami reikalavimai 6

4. PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAIKANT ĮPRASTINĘ

KOMERCINĘ PRAKTIKĄ VYKDYMAS 7

5. Prekių, paslaugų ar darbų poreikio išsiaiškinimas 10

6. Pirkimų verčių derinimas 11

7. Tiekėjų apklausa 11

8. Tiekėjų siūlymų tikrinimas ir vertinimas 13

9. Pirkimo sutartis 14

10. Pirkimų dokumentavimas 15

11.  Ginčų nagrinėjimas 15

12. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO EFEKTYVUMAS 16

13. IŠVADOS 17

14. LITERATŪRA 19

ĮVADAS

Viešasis darbų pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra atlikti

arba kartu atlikti ir suprojektuoti darbus arba bet kokiomis priemonėmis

atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus

reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos darbų kaip visumos rezultatas,

kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją. Pirkimo

tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. (Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymas 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491)

Viešasis prekių pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra prekių

(žaliavų, gaminių, įrenginių, statinių ir kitų visokio pavidalo daiktų)

pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai,

numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių montavimo,

diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos. Pirkimo tikslas – sudaryti

viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. Kiekviena įstaiga ar organizacija

vykdydama viešąjį pirkimą vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymu 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491. Viešųjų pirkimų įstatymas yra

tobulinamas pakeitimais bei papildymais, siekiant viešųjų pirkimų procedūrų

skaidrumo ir viešumo, numatytos efektyvesnės viešųjų pirkimų procedūros,

pašalinami kai kurie nereikalingi teisiniai suvaržymai. Šių pakeitimų bei

papildymų rengėjai teigia, kad tokiu būdu praktikoje bus išspręstos šiuo

metu tiek perkančioms organizacijoms, tiek ūkio subjektams aktualiausios

viešųjų pirkimų problemos.

Šiuo metu yra du svarbūs įstatymai, kuriuos svarsto Ekonomikos

komitetas tai: Viešųjų pirkimų įstatymas ir Konkurencijos įstatymas.

Tinkamai priimti Viešųjų pirkimų įstatymą svarbu ir dėl to, kad juo

vadovaujantis bus leidžiami valstybės biudžeto pinigai, o šioje srityje

pasitaiko daug piktnaudžiavimo. Reikia pasiekti, kad biudžeto lėšos būtų

naudojamos efektyviai.

Mano darbo tikslas – viešųjų pirkimų vykdymas.

Darbo uždavinys – išnagrinėti viešųjų pirkimų organizavimą.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMŲ REGULIAVIMAI

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais bei papildymais, siekiant

viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo ir viešumo, numatytos efektyvesnės

viešųjų pirkimų procedūros, pašalinti kai kurie nereikalingi teisiniai

suvaržymai. Šių pakeitimų bei papildymų rengėjai teigia, kad tokiu būdu

praktikoje bus išspręstos šiuo metu tiek perkančioms organizacijoms, tiek

ūkio subjektams aktualiausios viešųjų pirkimų problemos.

Siekiant suderinimo su ES direktyvų reikalavimais, nustatyta, kad

Viešųjų pirkimų įstatymas nėra taikomas, pvz., įmonių, veikiančių

energetikos srityje, energijos ir kuro, skirtų elektros ir šilumos

energijai gaminti, pirkimams (paliekant teisę ir pareigą Vyriausybei

patvirtinti nurodytų įmonių, veikiančių energetikos srityje, minėtų pirkimų

tvarką) ir kt.

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais ir papildymais atsisakyta

privalomojo pasiūlytos kainos diskontavimo, taip pat nustatyta, kad

pasiūlymai gali būti vertinami arba pagal pasiūlymo mažiausios kainos, arba

pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus. Tais pirkimo

atvejais, kai norima vertinti ne tik pasiūlymo kainą, bet ir kitus

kriterijus, tokius kaip: sutarties įvykdymo terminai, techniniai

privalumai, eksploatavimo išlaidos, garantinis aptarnavimas ir kt.,

perkančioji organizacija gali taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

vertinimą.

Pakeitimais bei pasiūlymais taip pat nustatyta, kad perkančiosios

organizacijos pirkimo dokumentuose gali pareikalauti, jog tiekėjai

(rangovai) pateiktų jų teisę užsiimti su pirkimu susijusia veikla (tiekti

siūlomas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus) patvirtinančius

dokumentus (atestatus, licencijas (leidimus) ir pan.). Patikslinta ir

nuostata, kad visiems tiekėjams (rangovams) turi būti taikomi ne tik

vienodi, bet ir pagrįsti kvalifikacijos
reikalavimai.

Įstatymu patvirtinti ir kiti ne mažiau svarbūs pakeitimai bei

papildymai (Įstatymas Nr. IX-865; Valstybės žinios Nr. 49).

(http://www.jsm.lt/lithuanian/aktai_nr6_19.htm#1 2004-02-26)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS MOLĖTŲ DARBO BIRŽOJE PERKANT MOKYMO-

PERKVALIFIKAVIMO PASLAUGAS

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos respublikos viešųjų

pirkimų įstatymu1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 bei jo pakeitimais ir

papildymais. Taip pat Lietuvos darbo biržos nurodymais. Viešiesiems

pirkimams organizuoti sudaroma komisija.

1 Darbo reglamento bendrosios nuostatatos

1. Viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija) sudaroma

viešiesiems pirkimams, atliekamiems Molėtų darbo biržoje

Lietuvos trespublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau

vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka,

organizuoti ir vykdyti.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais,

kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

3. Komisijos narys, prieš pradėdamas darbą komisijoje, turi

pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir kofidencialumo

pasižadėjimą.

4. Komisija veikia Molėtų darbo biržos vardu pagal jai suteiktus

įgaliojimus.

5. Komisija vykdo tik raštiškas užduotis, susijusias su pirkimų

organizavimu ir jų atlikimu, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo

bei Molėtų darbo biržos suteiktus įgaliojimus Komisija yra

atsakinga Molėtų darbo biržai.

3.2 Komisijos funkcijos

1. Komisija vykdo tik Molėtų darbo biržos užduotis, susijusias su pirkimo

procedūrų atlikimu.

2. Komisija organizuodama pirkimus ir juos atlikdama:

1. vertina tiekėjų (rangovų) kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl

kiekvieno paraišką pateikusio tiekėj (rangovo) kvalifikacinių duomenų ir

praneša apie jį tiekėjui (rangovui);

2. vertina, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo

užtikrinimas atitinka reikalavimus;

3. atplėšia vokus su pasiūlymais;

4. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

5. vykdant pirkimą konkurencinių derybų būdu, atlieka tiekėjų (rangovų)

atranką dalyvavimui derybose, kviečia juos deryboms, derasi dėl

pasiūlymų turinio;

6. nustato preliminarią pasiūlymų eilę, ją patvirtina ir priima sprendimą

apie laimėjusį pasiūlymą;

7. parengia pirkimo sutarties projektą;

8. vykdant pirkimą iš vienintelio šaltinio, nustato, ar tiekėjo (rangovo)

pasiūlymas atitinka perkančios organizacijos sąlygas, kainų pagrįstumą

ir priimtinumą, priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą;

9. atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus

pirkimams organizuoti ir vykdyti;

3. Komisija nuo jos sudarymo dienos gauna įgaliojimus šio reglamento 2

punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti.

3.3 Komisijos teisės ir pareigos

1. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas turi teisę:

2. Gauti iš Molėtų darbo biržos paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus

lėšų, skirtų paslaugų pirkimui, sumą, pageidaujamą pirkimo atlikimo

terminą bei kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir

vykdyti;

3. Ggavusi organizacijos sutikimą, kviesti ekspertus tiekėjų (rangovų)

pateiktiems pasiūlymams nagrinėti;

4. Pprašyti, kad tiekėjai (rangovai) paaiškintų pasiūlymus;

5. Ggavusi Molėtų darbo biržos įgaliojimą, atmesti pasiūlymo galiojimo

užtikrinimą, jei paaiškėja, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio

subjektas tapo nemokus ar nevykdė įsipareigojimų perkančiąjai

organizacijai ar kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė;

6. Susipažinti su informacija susijusia su konkurso pasiūlymų nagrinėjimu,

aiškinimu, vertinimu ir palyginimu.

7. Komisija turi ir kitų teisių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme ir

suteiktų perkančios organizacijos užduotims vykdyti.

8. Komisija privalo:

9. vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir Molėtų darbo biržos

nustatytas užduotis;

10. Vykdyti funkcijas ir užduotis, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir

kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

11. Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir

perkančiąjai organizacijai pareikalavus, teikti savo veiksmų ir

sprendimų, susijusių su pirkimais, paaiškinimus;

12. Neatskleisti informacijos, susijusios su stliktomis pirkimo

procedūromis, jeigu jos neatskleidimas prieštarauja įstatymams, daro

nuostolių teisėtiems perkančiosios organizacijos ir tiekėjų (rangovų)

komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3.4 Mokymo paslaugų tiekėjams keliami reikalavimai

Konkurse dalyvaujantiems paslaugų teikėjams, siūlantiems mokymą pagal

formalias ir dvigubas profesinio mokymo
programas, keliami kvalifikacijos

reikalavimai:

1. Paslaugos teikėjas turi darbo rinkos profesinio mokymo leidimą mokyti

(licenciją) pagal siūlomą(-as) programą (-as).

2. Paslaugos teikėjas turi suaugusiųjų mokymo padalinį.

3. Paslaugos teikėjas per pastaruosius 3 metus (2001, 2002 ir 2003 m.) bent

vieną kartą vykdė suaugusiųjų profesinį mokymą.

4. Konkurso dalyvis, siūlantis mokymą pagal prioritetinę (Žr. Mokymo

programų sąrašą pridėtą prie Konkurso dokumentų) mokymo programą, turi

per 3 paskutiniuosius metus nepertraukiamą patirtį vykdant darbo rinkos

profesinį mokymą pagal šią programą, t.y. 2001, 2002 ir 2003 m. vykdė

darbo rinkos profesinį mokymą pagal šią programą.

4a. Konkurso dalyvis, siūlantis mokymą pagal dvigubą prioritetinę programą

(t.y. programa,

sudaryta iš dvejų formalių mokymo programų), turi per 3

paskutiniuosius metus nepertraukiamą patirtį vykdant darbo rinkos

profesinį mokymą pagal abejas formalias programas.

5. Paslaugos teikėjas pagal siūlomą mokymo programą gali apmokyti visą

Pirkėjo nurodytą asmenų skaičių per metus.

6. Paslaugos teikėjas turi pažymą, (forma patvirtinta LDRMT direktoriaus

2003-12-22 įsakymu Nr. V(8)-130; Žin., 2003, Nr.124-5658) išduotą

teritorinės darbo rinkos mokymo tarnybos, liudijančią, kad jo nustatyta

mokymo tvarka atitinka teisės aktų reikalavimus.

7. Paslaugos teikėjas turi pažymą, (forma patvirtinta LDRMT direktoriaus

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1460 žodžiai iš 4838 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.