Viešojo administravimo įvado rašto darbas
5 (100%) 1 vote

Viešojo administravimo įvado rašto darbas

ĮŽANGA

Visos Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos ir organizacijos priklauso vietos savivaldai. Tokią savivaldą turi kiekviena šalis. Apie jos struktūrą privalo žinoti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, gyventojas.

Taigi šiame darbe bus detaliai aptariama vienos iš vienuolikos Ukmergės rajono savivaldybių seniūnijų valdymo struktūra, pagrindiniai seniūnijos uždaviniai, pagrindinės problemos, peržvelgiamas darbuotojų skaičiaus kitimas pastaruosius dešimt metų, jų atlyginimų svyravimai, įstatymai ir kiti teisės aktai, pagal kuriuos veikia ši seniūnija, pavaldžios seniūnijai institucijos ir kiti aspektai, kurie suteikia nemažai informacijos apie seniūniją ir jos darbą.

1 VALDYMO STRUKTŪRA

Visos Lietuvos Respublikoje esančios savivaldybės ir seniūnijos veikia pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą .

Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą.

Vietos savivalda – valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytas vykdomąsias institucijas.

Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba ir vykdomosios institucijos – savivaldybės valdyba (toliau – valdyba), savivaldybės meras (toliau – meras), turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises bei pareigas.Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.

Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo bei paslaugų valstybės tarnautojai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojus). Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o etatus, didžiausią leistiną darbuotojų skaičių savivaldybės administratoriaus teikimu tvirtina valdyba. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu. Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos taip pat gali turėti sąskaitų bankuose.

Seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldybės taryba. Seniūnijų skaičių taip pat nustato savivaldybės taryba. Ukmergės savivaldybėje yra dvylika seniūnijų:

1. Deltuvos seniūnija

2. Lyduokių seniūnija

3. Pabaisko seniūnija

4. Pivonijos seniūnija

5. Siesikų seniūnija

6. Šešuolių seniūnija

7. Taujėnų seniūnija

8. Veprių seniūnija

9. Želvos seniūnija

10. Ukmergės miesto seniūnija

11. Žemaitkiemio seniūnija

12. Vidiškių seniūnija

Pastaroji, Vidiškių seniūnija, ir bus nagrinėjama aspektais, minėtais įžangoje. Šiai seniūnijai priklauso 57 kaimo gyvenamosios vietovės. Jų sąrašas pateikiamas 1 priede.

2. VALDYMO LYGIAI

Vidiškių seniūnijoje šiuo metu dirba šeši asmenys: Vidiškių seniūnijos seniūnas, seniūno vyriausiasis specialistas, ūkvedys, kapų prižiūrėtojas, komunalinio ūkio inžinierius (pusė etato) ir valytoja.

2.1. Seniūnas

Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jį konkurso būdu (palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato privalumu) skiria ir atleidžia savivaldybės administratorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu. Seniūnas pareigas vykdo pagal Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos kaimo seniūno nuostatus, patvirtintus Ukmergės rajono savivaldybės administratoriaus 2000 metų rugsėjo 28 dienos įsakymu Nr. 36 B, pateikiamus 2 priede.

Priimant seniūną į valstybės tarnautojo pareigas jis turi atitikti bendruosius reikalavimus:

1. Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1.1. turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

1.2. mokėti lietuvių kalbą;

1.3. būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių;

1.4. turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą.

2. Į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo:

2.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo ar nusikaltimo valstybės tarnybai padarymo ir turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2.2. kurio teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs teismas;

2.3. kurio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie pagal einamas pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais;

2.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;

2.5. kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

2.6. kitų
įstatymų nustatytais atvejais.

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalį į šias pareigas priimamas asmuo tik atitinkantis pareigybės aprašyme nurodytus reikalavimus. Pareigybės aprašymai sudaromi pagal LR Seimo nutarimą ,,Dėl seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institicijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo” ir LR Vyriausybės nutarimą ,, Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo” .

Seniūną į valstybės tarnautojo pareigas priima Ukmergės savivaldybės meras. Su juo nėra sudaroma darbo sutartis, o visi klausimai susiję su darbo sutartimi ir kitais darbo įstatymais numatomi LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatyme. Vidiškių seniūnijos seniūnas į valstybės tarnautojo vietą buvo priimtas konkurso būdu. Priėmimo į valstybės tarnautojo vietą konkurso būdu sąlygas nustato LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo 11straipsnis.

Seniūno teisės.

Seniūnas, įgyvendindamas savo veiklos nuostatus (pateikiami 1 priede), turi teisę:

1. rengti ir teikti Valdybos sprendimų, mero potvarkių projektus kam paskirtos kompetencijos klausimais;

2. rinkti informaciją ir teikti ją merui apie rajono Tarybos, Valdybos sprendimų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje;

3. dalyvauti rajono Tarybos, komitetų, Valdybos posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnija ar jos gyventojų interesais susiję klausimai;

4. teikti pasiūlymus dėl seniūnijos ribų keitimo;

5. teikti pasiūlymus dėl seniūnijos teritorijoje savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomų įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

6. teikti pasiūlymus dėl gyventojams teikiamų paslaugų plėtimo ir tobulinimo;

7. išduoti seniūnijos gyventojams pažymėjimus apie jų gyvenamąją vietą, socialinę ir šeimyninę padėtį.

Seniūno funkcijos :

1. atsako už seniūnijos vidaus vadybą;

2. administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai;

3. kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijose ir miestuose, kuriuose nėra civilinės metrikacijos skyrių bei notaro biurų, registruoja gimimus bei mirtis, įstatymų nustatyta tvarka atlieka notarinius ir kitus veiksmus;

4. pagal kompetenciją sudaro sutartis;

5. organizuoja socialinę globą ir rūpybą, vienišų senyvo amžiaus asmenų ir invalidų aptarnavimą;

6. prižiūri saugomas teritorijas ir kraštovaizdžius;

7. organizuoja kapinių prižiūrą, išduoda leidimus laidoti;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1077 žodžiai iš 3566 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.