Visuotinės kokybės vadyba
5 (100%) 1 vote

Visuotinės kokybės vadyba

VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBA

Referatas

TURINYS

ĮVADAS 4

1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ESMĖ 6

2. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ĮGYVENDINIMAS PRIVAČIOSE ORGANIZACIJOSE

13

3. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ĮGYVENDINIMAS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE

16

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23

LITERATŪRA 25

ĮVADAS

Kintant gyvenimo kokybei, kartu didėja ir reikalavimai, keliami

paslaugų ir produktų kokybei. Vartotojai reikalauja, jog paslauga ar

produktas, už kurią jie moka, atitiktų jų lūkesčius ir būtų atliekami taip,

kaip numatyta. Gaminio pirkėjas ar paslaugos gavėjas tradiciškai

pasikliauja kokybės tikrinimo bei vertinimo tarnybų darbu. Todėl

suprantama, kad pageidaujamo lygmens produkto ar paslaugos kokybė gali būti

pasiekiama tik sukūrus atitinkamą kokybės vadybos sistemą.

“Išsivysčiusiose pasaulio šalyse Visuotinės kokybės vadyba (VKV) jau

taikoma ne tik privačiame sektoriuje, bet ir visuomeniniame, siekiant

nuolatinio darbo procesų gerinimo. Pramonėje postūmį Visuotinės kokybės

vadybai lėmė konkurencija, o visuomeninėse institucijose – biurokratinio

aparato įsigalėjimas” (1, p. 10).

Geriausias būdas kaip pakelti žmonių gyvenimo lygį ir pagerinti

viešųjų įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, yra susikoncentruoti viešosioms

įstaigoms į darbo atlikimą ir leisti šių įstaigų darbuotojams atpažinti ir

vystyti patobulinimus. Naujai diegiamos kokybės gerinimo programos neturėtų

būti atsiejamos nuo paties darbo. Viešųjų įstaigų veikla gali būti

pagerinta, vykstant nuolatiniam žmogiškojo kapitalo tobulėjimui ir

efektyviems darbo procesams komandose.

Nuo to, kaip sugebės Lietuvos ūkio subjektai įsisavinti pažangiausias

pasaulyje taikomas visuotinės kokybės vadybos koncepcijas ir metodus,

priklausys, ar galėsime pakilti iš nuosmukio, įsitvirtinti pasaulinėje

rinkoje. Visuotinės kokybės vadybos principų įgyvendinimas padeda laimėti

konkurencinėje kovoje pasaulinėje rinkoje ne tik atskiroms kompanijoms, bet

ir valstybėms ir net pasaulio šalių regionams.Šio referato darbo tikslas – apibendrinti įvairių autorių nuomonę apie

visuotinę kokybės vadybą bei pateikti VKV įgyvendinimo galimybes privačiose

bei viešosiose organizacijose.

Šio referato objektas – visuotinės kokybės vadyba.

Uždaviniai – išsiaiškinti ir darbe pateikti įvairių autorių nuomonę

apie visuotinę kokybės vadybą, pagrindinius jos principus bei taikymo

galimybes privačiose ir viešosiose organizacijose.Darbas yra parengtas surinkus ir susisteminus literatūrą nagrinėjama

tema. Rašant darbą buvo remiamasi Lietuvos bei užsienio šalių autorių

moksliniais, mokslo populiarinimo veikalais apie visuotinę kokybės vadybą

bei jos pritaikymo galimybes privačiose bei viešosiose organizacijose.

Medžiaga apie visuotinės kokybės vadybą buvo renkama ir interneto pagalba.

1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ESMĖ

Visuotinės kokybės vadybą (VKV) įvairūs autoriai skirtingai apibrėžia.

Tačiau prieš pateikiant šiuos apibrėžimus, reikia išsiaiškinti, kaip

atskiri autoriai yra apibrėžiam “kokybę” .

Nėra vieno visiems priimtino apibrėžimo, nustatančio kas yra kokybė.

Dažnai pagrindu kokybei apibrėžti yra laikomas Tarptautinės standartų

organizacijos nustatytas apibrėžimas. “Kokybė – objekto savybių visuma,

įgalinanti jį tenkinti išreikštus ir numanomus poreikius” (5, p. 6).

B. Martinkus ir V. Žilinskas apie kokybę rašo taip: “Kokybė – tai

filosofinė kategorija, charakterizuojanti daiktus ir reiškinius pagal jų

rūšies esmę; tai ypatybė; vertė; tikimo laipsnis” (7, p. 328).

Pasak tų pačių autorių, “kokybė tai:

• specifikacijų atitikimas. Kokybė apibrėžiama kaip santykinis ydų

nebuvimas;

• vartotojo reikalavimų tenkinimas. Kokybės lygis yra vartotojo

pasitenkinimo gaminio parametrais ir ypatybėmis lygis;

• kokybė yra objekto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti

išreikštus ar numatytus poreikius” (7, p. 328).

Taip pat jų teigimu, “nuo 1970 metų kokybės garantavimas suprantamas

kaip įmonės filosofija, kur įmonės (organizacijos) vartotojų norai

traktuojami kaip pagrindinis uždavinys, o norint juos užtikrinti, siekiama

visus procesus ir elementus tobulinti. Ir tokiu atveju kokybė yra įmonės

tikslas ir apima tokius elementus” (žr. 1 pav.) (7, p. 329).

[pic]

1 pav. Sudedamieji kokybės elementaiŠaltinis: Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. – Kaunas:

Technologija, 2001. – 790p.

A. Vasiliauskas teigė, kad “kokybė – organizacijos klientų lūkesčiai

dėl organizacijos gaminamos produkcijos (paslaugų) vartojimo savybių,

eksploatacijos, patikimumo ir kitais aspektais pateisinantys jų sumokamą

kainą gamintojui” (17, p. 204).

Vila A. Fosteris
teigė, kad “kokybė nėra atsitiktinis reiškinys, ji

atsiranda iš kilnių ketinimų, nuoširdžių pastangų, išmintingo vadovavimo ir

kvalifikuoto darbo; kokybė – tai išmintingai pasirinkta alternatyva (7, p.

328).

J. Stoner pabrėžė, kad “vis dėl to sąvoka “kokybė”, kokia ji naudojama

vadyboje, reiškia šiek tiek daugiau. Ji taip pat reiškia, jog dėmesį būtina

sutelkti į vis geresnių produktų gamybą bei paslaugų teikimą vis

konkurencingesnėmis kainomis. Ir tai reiškia daryti teisingus dalykus

organizacijoje iš karto, o ne daryti ir po to taisyti klaidas (14, p. 205).

Išsiaiškinus kaip yra apibrėžiama kokybė, galima pateikti ir

visuotinės kokybės vadybos apibrėžimus.

C. C. Barczyk teigė, kad “Visuotinės kokybės vadyba yra plati

vadovavimo teorija su grupe svarbių principų, drauge sudarančių tolydžio

gerinamo darbo organizavimo pamatą. Ji analizuoja darbo išteklius moksliniu

metodu – numato, kaip gerinti medžiagas ir paslaugas, kurios teikiamos

organizacijai, kaip tobulinti visus organizavimo procesus ir tinkamai

tenkinti vartotojų reikmes dabar ir ateityje” (3, p. 15).

Pasak B. Martinkaus ir V. Žilinsko “visuotinė kokybės vadyba – tai

tokia vadybos filosofija ir metodai, kuriuos naudodama organizacija nuolat

tobulėja, siekdama kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, gerindama

produktų arba paslaugų kokybę ir mažindama kaštus” (7, p. 328).

A. Vasiliauskas pateikia tokį VKV apibrėžimą: “Visuotinė kokybės

vadyba – modernus požiūris į visos organizacijos valdymą, kuris akcentuoja

išskirtinę kokybės svarbą, tenkinant klientų reikmes ir lūkesčius” (17, p.

204).

J. Stoner savo knygoje rašė, kad “VKV organizacijos kultūrinis

įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą

priemonių, metodų ir mokymo sistemą. VKV – tai nuolatinis organizacijos

procesų tobulinimas, o jo rezultatas – puikios kokybės produktai ir

paslaugos” (14, p. 205).

VKV idėjos atrodo tokios patrauklios, jog kai kurie vadybos

specialistai mano jas visada taikę. Tačiau iš pateiktos lentelės (žr. 1

lentelę) matyti pagrindinius tradicinės vadybos ir VKV principų skirtumus

(8, p. 22).

1 lentelė

Tradicinės vadybos ir VKV nuostatos|Tradicinės vadybos nuostatos |Visuotinės kokybės vadybos |

| |nuostatos |

|Kokybei gerinti reikia pinigų ir |Kokybės gerinimas taupo pinigus ir |

|laiko; |laiką: |

|Darbas yra įvykių eiga; |Darbas yra integruotas procesas; |

|Kiekybė tiek pat svarbi, kiek ir |Be kokybės kiekybė neturi prasmės; |

|kokybė; |Kokybė reiškia nuolatinį gerinimą; |

|Kokybė reiškia nustatytų tikslų |Tik 100 procentų pakaks; |

|siekimą; |Kokybė turi būti diegiama nuo pat |

|95 procentai yra daug; |pradžios; |

|Kokybė yra geresnės priežiūros |Tiekėjai turi jaustis jūsų |

|rezultatas; |partneriais; |

|Tiekėjus reikia visada laikyti ant|Vartotojai yra neatskiriama jūsų |

|kojų; |organizacijos dalis; |

|Vartotojai yra tie, kuriems jūs |Kokybės galima pasiekti su |

|parduodate; |žmonėmis, kuriuos turite dabar, |

|Norint kokybės reikia daugiau ir |tiesiog reikia jiems kitaip |

|geresnių žmonių. |vadovauti ir kitaip juos mokyti. |Šaltinis: Misevičius V. Vadybos pagrindai. – Kaunas: Technologija,

2001. – 172 p.B. Neverauskas teigia, kad “apskritai visuotinės kokybės vadyba yra

nuolatinis visų organizacijos procesų tobulinamas, pasitelkus visus

organizacijos darbuotojus” (10, p. 77). VKV metodas reikalauja atsidėjimo,

drausmės ir nuolatinių pastangų. Pagal daugelio autorių nuomonę (C.C.

Barczyk, B. Neverausko ir kt.) VKV yra 18 komponentų visuma. Patogumo dėlei

jie pagal prasmę grupuojami į 3 esmines nuostatas, 5 didžiuosius principus

ir 10 vadybos priemonių. Komponentai gali būti vaizduojami kaip trys

piramidės lygiai (žr. 2 pav.).

[pic]

2 pav. VKV pagrindiniai komponentaiŠaltinis: Barczyk C.C. Visuotinės kokybės vadyba: teorinis požiūris.

– Vilnius: Technika, 1999. – 255p.Tos trys esminės nuostatos yra svarbiausieji VKV aspektai. Į juos turi

atsižvelgti pagrindiniai organizacijos vadovai – aukščiausioji vadyba.

Todėl jie piramidės viršuje. Penkis didžiuosius principus įgyvendina žmonės

iš viduriniojo vadybos lygmens. Šie principai neturi tokios strateginės

reikšmės. Būdami tokie, jie užima vidurinįjį piramidės lygį. Dešimt vadybos

priemonių turi didesnę kasdieninę darbinę reikšmę ir plačiai taikomi

daugeliui firmos sričių. Užtat jie piramidės apačioje.

Žemiau pateikiamos C.C. Barczyk, B. Neverausko ir kitų autorių
visas šios piramidės sudedamąsias dalis.

VKV nuostatos

1. Visuotinis vadybos apsisprendimas siekti puikios kokybės.

Aukščiausioji vadyba ir visas organizacijos personalas turi būti

visada pasirengę pateikti kuo geresnės kokybės gaminių ir paslaugų.

Gerinti kokybę yra vienas aukščiausių organizacijos tikslų, tiek visos

organizacijos, tiek kiekvieno jos padalinio.

2. Apsisprendimas tenkinti vartotoją. Visiškai tenkinti vartotoją reiškia

ne tik atsiliepti į vartotojo reikmes ir lūkesčius, bet ir

pradžiuginti jį.

3. Dalyvių vadyba ir įgaliojimas. Pagrindinė VKV idėja yra plėtoti tokią

sistemą, kurioje plačiai dalyvautų tiek žemutinio, tiek ir vidutinio

organizacijos lygio darbuotojai. Tam reikia, kad darbininkai ir

vadybininkai turėtų įgaliojimų. Vadinasi, reikia darbuotojams suteikti

atsakomybę už kokybę. Be to, tai reiškia abipusį bendradarbiavimą –

atidžiai klausyti darbuotojus, tarpininkauti jų idėjoms ir įnašui,

palaikyti jų grupės darbinę veiklą.

VKV principai

1. Grupinis darbas. Svarbiausias VKV komponentas yra paplitęs darbuotojų

dalyvavimas. Vienas iš tokių dalyvavimo atvejų yra grupinis darbas, t.

y. galėjimas dirbti drauge bendram labui, galimybė individualiais

pasiekimais siekti visos organizacijos tikslų. Yra keletas grupinio

darbo variantų: iš geriausiai žinomų yra darbuotojų įtraukimas ir

kokybės būreliai, bet dažnai vartojami ir kiti variantai (pvz.,

savivaldės darbo grupės). Pagrindiniai grupės tikslai yra gerinti

kokybę, didinti našumą, mažinti išlaidas.

2. Ištisinė sistemos integracija. Visus paslaugų teikimo ar gamybos

procesus reikia integruoti. Kiekvienas padalinys privalo veikti su

kitais padaliniais kaip visos sistemos dalis. Jei jis priklauso nuo

kito padalinio įnašo, reikia keistis informacija, kad būtų tenkinami

priklausomi daliniai kokybės lūkesčiai ir bendrovės kokybės

standartai. Institucija, veikdama ištisai integruotai, išvengia

nesusipratimo, kai vienas skyrius gerina kokybę, painiodamas kitų

skyrių darbą.

3. Kokybės standartų kūrimas. Kad darbuotojai turėtų konkretesnių

orientyrų, institucijos rengia kokybės standartus kokybei kontroliuoti

ir matuoti. Jie nėra statiški. Institucija, tobulindama procesus,

keičia savo standartus ir pateikia naujų kokybės gerinimo būdų.

4. Kokybės matavimas. Nustatoma kiekvieno padalinio darbo kokybė ir

nuolat periodiškai matuojama toliau. Taigi apie padalinio darbo

prastėjimą ar gerėjimą kurio nors kokybės standarto atžvilgiu sužino

tiek padalinio darbininkai, tiek vadybininkai.

5. Nuolatinis kokybės gerinimas. Nuolatinio kokybės gerinimo sistemos

turėtų sietis su bendrąja firmos strategija. Yra keletas nuolatinio

kokybės gerinimo sistemos rūšių: kokybės būreliai, siūlymų sistemos,

“tinkamiausio laiko” sistema, laiko varžybos ir kitos.

VKV priemonės

1. Modelių žvalgyba. Modelių žvalgyba apibrėžiama kaip nuolatinis kieno

nors gaminių, paslaugų bei praktikos matavimas ir gretinimas su

geriausiais pasaulio modeliais ir tokiu būdu gautos informacijos

naudojimas gerinimui planuoti bei skatinti.

2. Mokymas. Apskritai, jį galima suprasti kaip įgūdžių lavinimą, ir kaip

švietimą. Jis vyksta dažnai ir reguliariai. Nuolatinis mokymas yra

esminis sėkmingos VKV programos reikalavimas. Be jo VKV būtinai žlugs

arba bus traktuojama kaip dar viena trumpalaikė vadybos priemonė. Per

mokymą suteikiama būtinų įgūdžių, išaiškinami VKV principai,

reikalingi siekiant gerų VKV rezultatų. Svarbu, kad visi darbuotojai

būtų tinkamai mokomi, o po to jiems būtų leista kaip įmanoma greičiau

pritaikyti žinias ir įgūdžius praktiškai. To nepadarius įgūdžiai

prarandami.

3. Procesų visumos suvokimas (orientavimas į procesus). Kokybės gerėjimas

priklauso nuo to, kaip suprantamas bendras gamybos ar paslaugų

procesas. Gamybinėje organizacijoje jį sudarytų projektavimo,

inžinerinio, gamybinio ir rinkodaros padalinių darbo procesai. Norint

pagerinti visą kokybę, kreipiamas dėmesys į kiekvieną proceso

elementą.

4. Problemų apsibrėžimas. Problemos apsibrėžimas yra procesas darbovietės

trūkumų suvokimui stiprinti. Institucija, klausydama savo darbuotojų

patarimo ar prašydama padėti gerinti operacijas, gali lengviau

apsibrėžti savo dabartines ir būsimas problemas. Problemai apsibrėžti

vartojamos kelios pagrindinės priemonės: 1) Pareto diagramos, 2)

priežasties ir padarinio diagramos, 3) histogramos, 4) tikrinamieji

lapai, 5) taškinės diagramos, 6) įvykių diagramos, 7) kontrolės

diagramos.

5. Problemų sprendimas. Savanoriškos, nors ir paskirtos grupės yra

įtraukiamos darbo problemoms spręsti. Grupių užduotis – pastebėti

problemas, paskui atrinkti tas, į kurias reikia atkreipti dėmesį.

Problemos sprendžiamos taip: stebint nustatomos jų priežastys,

matuojami bei renkami duomenys, jie analizuojami, ieškoma galimų

sprendinių, jie vertinami ir kuriamas rekomenduotinas optimalus

sprendinys. Jei išlaidos yra priimtinos, vadybininkas priima sprendinį

ir įdiegia jį, jei išlaidos per didelės – susisiekia su skirtąja grupe

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2017 žodžiai iš 6679 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.