Ypatingai gabių vaikų auklėjimas
5 (100%) 1 vote

Ypatingai gabių vaikų auklėjimasYpatingųjų mokinių auklėjimas

Referatas

Įvadas

Žmonijos istorija savyje turi daug įdomybių . Viena pagrindinių yra tai, kad visi žmonės gimsta skirtingi tiek vidumi tiek išore.Dievas sukūrė žmones taip pat skirtingus ir gabumų prasme. Vieni gabūs šokiui, kiti dailei ar muzikai.pedagogika ir psichologija dar ilgai turės daug naujų temų nagrinėjimui kol išnagrinės visas gabių muzikai vaikų auklėjimo, ugdymo , socializacijos problemas, kadangi gabieji vaikai ir suaugę tiriami jau daugiau kaip 125 metus ir šios temos vis neišsenka.Šių temų neišsenkamumą lemia gabių vaikų spontaniškumas, jų sunkus bendravimas su aplinkiniais.

Šio darbo tyrimo objektas – ugdytinis . Darbo tikslas aprašyti mažą muzikai gabių pradinės mokyklos vaikų auklėjimo problemos dalį.Taip pat gabių vaikų tėvų vaidmenį jų auklėjime.

Gyvenimas įdomus tuo, kad žmogus gali bendrauti su žmonėmis, kurie yra kitokie negu tas žmogus , kuris siekia bendravimo. Bendravimui reikalingas subtilumas, tolerancija. Kiekvienas siekia bendrauti su tuo, kuris žino daugiau arba turi skirtingų savybių , kitaip sakant ,, priešingybės traukia”. Taip mes anksčiau ar vėliau gyvenime galime susitikti su žmogumi , turinčiu gabumus.

Gabumai, tai gebėjimas daryti kokios nors srities darbus geriau už kitus, bet nekuriant naujo. Talentas, tai gebėjimas sukurti kažką naujo, dar žmonijos nesukurto.

Muzikoje talentas pasireiškia kompozitorių kūryboje, kurie sukuria naujų kūrinių, dar negirdėtų žmonijai. Čia naudojamas ,, terminas ,, genijus”gali būti suvokiamas dvejopai- aukštas intelektas ir nepaprastos kūrybinės galios”( A. Vilkelienė, 2003).Todėl tokių kūrėjų yra labai mažai ir tam kad jie tokiais taptų reikalingos socialinės sąlygos nuo pat mažens.

,, Paprastai tik penki procentai gyventojų laikomi gabiais” ( L. Sruoginis, 2002).Gyvenimo patirtis rodo, kad reikia padėti gabiam vaikui susivokti aplinkoje ir pritapti prie bendraamžių , kad nelikti vienišam ir nesuprastam visam vėlesniam gyvenimui . D. Verdi buvo nepriimtas į konservatoriją, N. Paganini buvo laikomas ,, velniu”, M.K. Čiurlionis – sirgo. Labai gerai , kad šie genijai rado užuovėjas gyvenime ir mes dabar galime džiaugtis puikiais šių žmonių kūriniais.

Kaip auklėjime pasiekti to, kad pradiniame etape vaikas susiformuotų savyje dorovinio auklėjimo pradus, kurie padėtų jam išlikti paprastam, o ne arogantiškam, valdingam, užsidariusiam nuo bendruomenės žmogui? Šis klausimas domina ir pedagogus ir psichologus.

Gabus muzikai vaikas jau 6 , o kai kurie ir anksčiau mėgsta skambinti pianinu, daug laiko praleidžia vienas, be bendraamžių, pasižymi spontaniškumu, sąžiningumu. Gabių ( dabartiniame laikotarpyje) vaikų tėvai daugumoje yra išsilavinę žmonės, kai kurie taip pat mokėsi muzikos arba yra pasirinkę muzikų profesionalų kelią.Nors aukštas intelektas rodo, kad vaikas turi potenciją pasiekti puikių rezultatų bet kurioje srityje. Šiuolaikinis psichologijos žodyne pažymėta, kad ,, genialumas- toks gabumų lygis, kai bendrasis intelekto koeficientas yra didesnis kaip 140. Žmogus laikomas genialiu , jeigu jo kūrybinės veiklos rezultatai daro įtaką visuomenės gyvenimui, kultūros raidai “.

Auklėjant mažą, gabų vaikutį visa tai patartina žinoti.Taip pat reikia žinoti ir apie specialiuosius gabumus.

Ilgą laiką gabumai menams buvo apibrėžiami specialiuoju terminu.

Akademiniai gabumai-tai gabumai matematikai, kalbai .Vaikai, kurie turėjo gabumų vienai ar kitai sričiai, daugeliu atveju turėjo problemas mokykloje, kadangi negalėjo pakęsti mokyklos aplinkos. Gabių muzikai vaikų auklėjimo uždaviniai tai pirmoje vietoje neformalių auklėjimo uždavinių plėtojimas.Tai dvasinis asmenybės parengimas sąmoningai gyventi, valdant spontaniškumą, būdingą būsimam muzikantui.Taip pat praktinis parengimas veikti pasaulyje.

Ypač svarbūs gabių muzikai vaikų auklėjime formalūs uždaviniai- padėti įveikti sunkumus,taip pat įsijausti į realybę ir suprasti save, tautą ir pasaulį.

Šiuos uždavinius iš dalies padeda įdiegti specialios mokyklos- internatai, pvz. menų gimnazija, kur vaikai nuo mažens mokomi muzikos . Bet po šios mokyklos , gavę labai gerą žinių bagažą gabūs vaikai , gyvenime kartais nusprendžia atisakyti muzikanto karjeros ir tuomet jų laukė eilė sunkumų . Dabar, po Nepriklausomybės šie mokiniai turi daugiau kelių ir ši problemą kaip ir išsisprendė.

,,L. Terminas vartoja gabumų terminą, reiškiantį potenciją atlikti tam tikrą veiklą “( A. Vilkelienė, 2003).,, Asmens gabumai išryškėja dėl turimo pamatuojamo gebėjimo, kuris patvirtina, jog asmuo gali būti įsitikinęs, kad jo atliekamų užduočių kokybė, papildomai lavinantis , gali kisti- gerėti”( H. Šečkuvienė, 2001). Labai gerai , kad tai supranta kai kurie tėvai ir pastebėję vaiko gabumus leidžia vaiką į muzikos mokyklas.Jos atlieka lavinimo ir užklasinio ugdymo funkcijas.Taip pat jos atlieka žymią auklėjimo dalį, kurią neatlieka tėvai.

Muzikos mokyklos atlieka dorovinio auklėjimo, estetinio auklėjimo, darbinio auklėjimo uždavinius.Bendravimas su muzika vaikui labai svarbus tuo, kad jo sklaida vystosi gerumo ugdymo
linkme. Išaugęs su muzika žmogus retai tampa vagimi ar nusikaltėliu.Svarbus šiems vaikams ir fizinis auklėjimas, šiuo klausimu turėtų užsiimti tėvai, kadangi muzikuojantys vaikai daug sėdi skambindami kokiu nors instrumentu, jiems reikėtų daug judėti.

Estetinis vaiko jausmas taip pat daugeliu atveju atgimsta mokantis muzikos. Grožio suvokimas savyje, grožio skleidimas aplinkui įdiegiamas gabiam muzikai vaikui jau nuo vaikystės.

Ypač svariai realizuojamas darbinio auklėjimo uždavinys. Vaikas nuo ryto iki vakaro yra užimtas : ryte pradinėje mokykloje, po pietų – muzikos mokykloje. Tai auklėja jame tikslumą orientaciją laike , erdvėje,kas yra pagrindiniai pasaulio ir savęs pažinimo uždaviniai. Taip pat valią, kas yra labai svarbu paskirstant laiką muzikos mokslui ,bendroms pamokoms, pamokų ruošai ,laisvalaikiui.

JAV muzikos psichologas E. Gordonas (1979) tyrinėdamas muzikai gabius vaikus, priėjo išvados ir padarė tyrimus jog visi žmonės gimsta gabūs muzikai: 68 procentai vaikų turi vidutinius gabumus muzikai, 16 procentų – ryškesnius , negu vidutiniai, 16 procentų – žemesni , negu vidutiniai.Muzikiniai gabumai ir gebėjimai, pasireiškiantys daugialypiame kontekste, neatsiejami nuo muzikalumo.Rusų psichologas B. Teplovas rašo, kad muzikalumas tai emocinė reakcija į muziką.

Tuo mes prisimename, jog kalbėdami apie ypač gabius vaikus, kalbėjome apie jų spontanišką reagavimą į tikrovės reiškinius.Tai rodo , jog gabus vaikas neretai užsimiršta erdvėje ir laike. Jis gali daug valandų sėdėti ir skambinti fortepijonu, kurti mažus kūrinėlius ir užmiršti,jog reikia padaryti pamokas ir pavalgyti. Per pamoką jis gali prašyti mokytojos ką nors pagroti fortepijonu, kas viršija programą ir stabdo pamoką, yra nereikalinga kitiems vaikams. Todėl mokytojai visuomet turi padėti vaikui susivokti objektyvioje tikrovėje, tuo auklėdami jame valią ir kitus dorovinius auklėjimo pradus.Auklėjame –žodžiais.Žodinis poveikis iššaukia vidinį pokytį per vaiko elgesį.

Gabūs muzikai vaikai būna labai jautrūs . Todėl reikėtų jiems pastabas daryti esant vienam, atsargiai, etiškai. Jau pradinėse klasėse reikėtų bandyti gabius vaikus skatinti daugiau bendrauti su bendraamžiais , besilankančiais tik vienoje mokykloje.,, P Buck teigia, kad talentingas , kūrybingas žmogus yra itin jautrus. Jis išgyvena kiekvieną sąlytį su pasauliu hiperbolizuotai: lytėjimas- tai pastūmimas, garsas- triukšmas, džiaugsmas- ekstazė( A. Vilkelienė , 2003).Tuo klausimu tėvai turėtų dažnai kalbėtis su vaikais ir padėti jiems susiformuoti objektyvų pasaulio vaizdą.

,,Iš visų įgimtų gabumų , kuriuos norėtų turėti žmogus , nė vienas neišryškėja taip anksti kaip muzikinis talentas. Nors apie tai daug šnekama, lig šiol dar neaišku, kodėl muzikinis talentas atsiskleidžia taip anksti ir kokia jo esmė”( H. Gardneris, 1993).Tėvų dėmesys vaikui, jų rūpestis , savo vaiko stebėjimas ir analizavimas turėtų duoti daug teigiamų rezultatų vaikų auklėjime. Tėvai ypač didelį dėmesį turėtų kreipti į vaiko dienotvarkę, auklėti laiko pojūtį, tvarkos poreikį , valingai visa tai atlikinėti patiems , kad gabūs muzikai vaikai stebėtų šeimoje teigiamą pavyzdį . Jeigu mama ar tėvas visur vėluoja, nesusitvarko savo daiktų , ar galės gabus muzikai vaikas nevėluoti į muzikos mokyklą, atsinešti sąsiuvinį , nepamiršti pieštuko?Ar galės vaikas įtvirtinti savo charakteryje pagarbą draugas, jeigu tėvai blogai atsiliepia apie savo bendradarbius, vaiko mokytojus, namie apkalba kitų tėvų vaikus, rodo pyktį ir nepakantumą kitiems? Gabiems muzikai vaikams tai daro ypač neigiamą poveikį.

Kuomet gabus vaikas mokosi pradinėje mokykloje, o po to eina į specialią mokyklą ( tai neliečia meno gimnazijų ) , kas nėra geriausia išeitis gabiam muzikai vaikui, tačiau yra gerai todėl. Kad tokioje aplinkoje ugdoma visavertė žmogiškoji asmenybė. Pastebėta, kad specialių gabumų turintis vaikas greičiau suvokia ir akademinius dalykus: būna gabus kalboms.

Mokytojai, ypač pradinėse klasėse turėtų atkreipti dėmesį į specialius vaikų gebėjimus. Būna taip, kad tėvai negali pastebėti šių gebėjimų. Mokytojų pareiga auklėti gabių muzikai vaikų tėvus, duoti jiems patarimus. Neretai tėvai , susižavėję savo vaiko gebėjimais verčia vaiką ne pagal jo fizines jėgas dirbti, siekiant tuos gabumus labiau vystyti ir blizgėti prieš kitus . Tai atsitinka tėvams, kurie nėra meninių profesijų , jie nėra patyrę to, kas yra jų vaikui. Šias tėvų auklėjimo galimas klaidas gali kontroliuoti mokytojai.

Mokytojo- auklėtojo gabiam muzikai vaikui gali atlikti specialių įgūdžių, pedagoginių gebėjimų turintis pedagogas. Gabių ugdymui būtina pedagogo ir šeimos sąjunga.

Mokytojas turėtų stengtis gabių muzikai vaikų auklėjime visuomet stebėti veiksnius, kurie vysto gabių muzikai vaikų socialumą:vaiko gabumų gerbimą namuose, vaiko bendravimą su kitais gabiais vaikais, mokymąsi bendroje mokykloje.

Reikia pastebėti, kad mokytojas turėtų auklėjime atkreipti dėmesį ir į gabių muzikai vaikų lytį. Kol mes turime bendras mergaičių ir berniukų pradines mokyklas, galime pastebėti gabių muzikai mergaičių elgsenos skirtumą nuo gabių muzikai berniukų elgsenos. Mergaitės būna lankstesnės, ramesnės, perima iš aplinkos
elgesį, bet ir šiurkštumą, įgyja ,, chameleono “ spalvas. Mokytojai turėtų laiku tai pastebėti ir padėti mergaitei įgyti savarankiškumą, kas vėliau duos teigiamus rezultatus karjeros siekimui ir moters pašaukimo suderinimui.

Be kompetenciją turinčių mokytojų ir suprantančių tėvų gabiam muzikai vaikui yra neįmanoma apsieiti . Šių žmonių galimas indėlis į šių vaikų auklėjimą yra begalinis.

Išvados.

Muzikiniai gabumai yra paveldėti, tačiau gali būti ir toliau vystomi.

Gabiems muzikai vaikams reikia lankytis specialiose mokyklose , kurių tinklas Lietuvos Respublikoje yra plačiai išvystytas.

Specialiųjų gabumų vienos iš srities , muzikinių, ugdymui ir auklėjimui yra būtina aukšta mokytojų kvalifikacija.

Muzikai gabių vaikų auklėjimui reikalingas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.

Muzikai gabiems vaikams ugdyti ir auklėti Lietuvos Respublikoje reikalinga didesnių investicijų.

(parašas)

LITERATŪRA

1. Gordon E. Vaiko muzikalumo puoselėjimas.- Vilnius : Kronta, 1999.

2. Girdzijauskienė R. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla.- Klaipėda: 2004.

3. H. Gardner. Multiple Intellingences:the Theory in Practice, New York, N Y;Basic Book, 1993.

4. Narkevičienė B. Gabiųjų vaikų ugdymo sąlygų modelis ir jo raiška Lietuvoje, daktaro disertacija: socialiniai mokslai, KTU, Kaunas,2000.

5. Petrulytė A. Kūrybiškumo ugdymas mokant.- Vilnius : Presvika, 2001.

6. Sruoginis L. Talento paieškos: talentingų ir gabių vaikų atpažinimas ir darbas su jais, Permainos, 2002, Nr.9.

7. Šečkuvienė H. Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje; daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001.

8. Vilkelienė A. Ypatingųjų vaikų integruotas muzikinis ugdymas. – Vilnius: Kronta, 2003.

9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей, Москва,1947,с.345.

Ši literatūra yra Valstybinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Anotacija.

Referatas nagrinėja ypatingųjų gebėjimų ( gabių muzikai vaikų ) auklėjimo pradinėje mokykloje aktualijas . Mokytojų ir tėvų vaidmenį šių gabumų turinčių vaikų auklėjime. Šio etapo teigiamo auklėjimo svarbą tolesniam gabių muzikai vaikų vystymuisi, auklėjimui, socializacijai, karjerai.Ypatingųjų mokinių auklėjimas

Referatas

Įvadas

Žmonijos istorija savyje turi daug įdomybių . Viena pagrindinių yra tai, kad visi žmonės gimsta skirtingi tiek vidumi tiek išore.Dievas sukūrė žmones taip pat skirtingus ir gabumų prasme. Vieni gabūs šokiui, kiti dailei ar muzikai.pedagogika ir psichologija dar ilgai turės daug naujų temų nagrinėjimui kol išnagrinės visas gabių muzikai vaikų auklėjimo, ugdymo , socializacijos problemas, kadangi gabieji vaikai ir suaugę tiriami jau daugiau kaip 125 metus ir šios temos vis neišsenka.Šių temų neišsenkamumą lemia gabių vaikų spontaniškumas, jų sunkus bendravimas su aplinkiniais.

Šio darbo tyrimo objektas – ugdytinis . Darbo tikslas aprašyti mažą muzikai gabių pradinės mokyklos vaikų auklėjimo problemos dalį.Taip pat gabių vaikų tėvų vaidmenį jų auklėjime.

Gyvenimas įdomus tuo, kad žmogus gali bendrauti su žmonėmis, kurie yra kitokie negu tas žmogus , kuris siekia bendravimo. Bendravimui reikalingas subtilumas, tolerancija. Kiekvienas siekia bendrauti su tuo, kuris žino daugiau arba turi skirtingų savybių , kitaip sakant ,, priešingybės traukia”. Taip mes anksčiau ar vėliau gyvenime galime susitikti su žmogumi , turinčiu gabumus.

Gabumai, tai gebėjimas daryti kokios nors srities darbus geriau už kitus, bet nekuriant naujo. Talentas, tai gebėjimas sukurti kažką naujo, dar žmonijos nesukurto.

Muzikoje talentas pasireiškia kompozitorių kūryboje, kurie sukuria naujų kūrinių, dar negirdėtų žmonijai. Čia naudojamas ,, terminas ,, genijus”gali būti suvokiamas dvejopai- aukštas intelektas ir nepaprastos kūrybinės galios”( A. Vilkelienė, 2003).Todėl tokių kūrėjų yra labai mažai ir tam kad jie tokiais taptų reikalingos socialinės sąlygos nuo pat mažens.

,, Paprastai tik penki procentai gyventojų laikomi gabiais” ( L. Sruoginis, 2002).Gyvenimo patirtis rodo, kad reikia padėti gabiam vaikui susivokti aplinkoje ir pritapti prie bendraamžių , kad nelikti vienišam ir nesuprastam visam vėlesniam gyvenimui . D. Verdi buvo nepriimtas į konservatoriją, N. Paganini buvo laikomas ,, velniu”, M.K. Čiurlionis – sirgo. Labai gerai , kad šie genijai rado užuovėjas gyvenime ir mes dabar galime džiaugtis puikiais šių žmonių kūriniais.

Kaip auklėjime pasiekti to, kad pradiniame etape vaikas susiformuotų savyje dorovinio auklėjimo pradus, kurie padėtų jam išlikti paprastam, o ne arogantiškam, valdingam, užsidariusiam nuo bendruomenės žmogui? Šis klausimas domina ir pedagogus ir psichologus.

Gabus muzikai vaikas jau 6 , o kai kurie ir anksčiau mėgsta skambinti pianinu, daug laiko praleidžia
bendraamžių, pasižymi spontaniškumu, sąžiningumu. Gabių ( dabartiniame laikotarpyje) vaikų tėvai daugumoje yra išsilavinę žmonės, kai kurie taip pat mokėsi muzikos arba yra pasirinkę muzikų profesionalų kelią.Nors aukštas intelektas rodo, kad vaikas turi potenciją pasiekti puikių rezultatų bet kurioje srityje. Šiuolaikinis psichologijos žodyne pažymėta, kad ,, genialumas- toks gabumų lygis, kai bendrasis intelekto koeficientas yra didesnis kaip 140. Žmogus laikomas genialiu , jeigu jo kūrybinės veiklos rezultatai daro įtaką visuomenės gyvenimui, kultūros raidai “.

Auklėjant mažą, gabų vaikutį visa tai patartina žinoti.Taip pat reikia žinoti ir apie specialiuosius gabumus.

Ilgą laiką gabumai menams buvo apibrėžiami specialiuoju terminu.

Akademiniai gabumai-tai gabumai matematikai, kalbai .Vaikai, kurie turėjo gabumų vienai ar kitai sričiai, daugeliu atveju turėjo problemas mokykloje, kadangi negalėjo pakęsti mokyklos aplinkos. Gabių muzikai vaikų auklėjimo uždaviniai tai pirmoje vietoje neformalių auklėjimo uždavinių plėtojimas.Tai dvasinis asmenybės parengimas sąmoningai gyventi, valdant spontaniškumą, būdingą būsimam muzikantui.Taip pat praktinis parengimas veikti pasaulyje.

Ypač svarbūs gabių muzikai vaikų auklėjime formalūs uždaviniai- padėti įveikti sunkumus,taip pat įsijausti į realybę ir suprasti save, tautą ir pasaulį.

Šiuos uždavinius iš dalies padeda įdiegti specialios mokyklos- internatai, pvz. menų gimnazija, kur vaikai nuo mažens mokomi muzikos . Bet po šios mokyklos , gavę labai gerą žinių bagažą gabūs vaikai , gyvenime kartais nusprendžia atisakyti muzikanto karjeros ir tuomet jų laukė eilė sunkumų . Dabar, po Nepriklausomybės šie mokiniai turi daugiau kelių ir ši problemą kaip ir išsisprendė.

,,L. Terminas vartoja gabumų terminą, reiškiantį potenciją atlikti tam tikrą veiklą “( A. Vilkelienė, 2003).,, Asmens gabumai išryškėja dėl turimo pamatuojamo gebėjimo, kuris patvirtina, jog asmuo gali būti įsitikinęs, kad jo atliekamų užduočių kokybė, papildomai lavinantis , gali kisti- gerėti”( H. Šečkuvienė, 2001). Labai gerai , kad tai supranta kai kurie tėvai ir pastebėję vaiko gabumus leidžia vaiką į muzikos mokyklas.Jos atlieka lavinimo ir užklasinio ugdymo funkcijas.Taip pat jos atlieka žymią auklėjimo dalį, kurią neatlieka tėvai.

Muzikos mokyklos atlieka dorovinio auklėjimo, estetinio auklėjimo, darbinio auklėjimo uždavinius.Bendravimas su muzika vaikui labai svarbus tuo, kad jo sklaida vystosi gerumo ugdymo linkme. Išaugęs su muzika žmogus retai tampa vagimi ar nusikaltėliu.Svarbus šiems vaikams ir fizinis auklėjimas, šiuo klausimu turėtų užsiimti tėvai, kadangi muzikuojantys vaikai daug sėdi skambindami kokiu nors instrumentu, jiems reikėtų daug judėti.

Estetinis vaiko jausmas taip pat daugeliu atveju atgimsta mokantis muzikos. Grožio suvokimas savyje, grožio skleidimas aplinkui įdiegiamas gabiam muzikai vaikui jau nuo vaikystės.

Ypač svariai realizuojamas darbinio auklėjimo uždavinys. Vaikas nuo ryto iki vakaro yra užimtas : ryte pradinėje mokykloje, po pietų – muzikos mokykloje. Tai auklėja jame tikslumą orientaciją laike , erdvėje,kas yra pagrindiniai pasaulio ir savęs pažinimo uždaviniai. Taip pat valią, kas yra labai svarbu paskirstant laiką muzikos mokslui ,bendroms pamokoms, pamokų ruošai ,laisvalaikiui.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2854 žodžiai iš 9415 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.