Zaidimo reikšmė vaiko gyvenime
5 (100%) 1 vote

Zaidimo reikšmė vaiko gyvenime

TURINYS PSL

1. Įvadas 2

2. Mokymasis žaidžiant žaidimus 2

3. Penkiamečiams būdingos savybės 3

4. Tikslai, kurių turėtume siekti, vaikui žaidžiant 3

5. Pagrindinės penkiamečių vaikų žaidimų rūšys 4

6. Pedagoginės sąlygos žaidimams 6

7. Žaislo reikšmė 6

8. Žaidimo ir mokymosi priemonės 7

9. Pavyzdys, kaip rengti žaidimų dieneles 8

10. Išvados 9

11. Literatūros šaltiniai 11

,,Žaidimas – svarbus ir rimtas reikalas.

tu, motin, palaikyk ir įkvėpk žaidimą;

tu, tėve, saugok ir gink jį.”

FRYDRICHAS FRĖBELIS

Istorijos eigoje būta daugybe bandymų apibrėžti žaidimo sąvoką ir biologinę žaidimo funkciją. Sąvoka žaidimas kiekvienoje tautoje buvo suprantama nevienodai. Manoma, kad žodis žaidimas kilęs iš indoeuropiečių žodžio ghem ir tiesiogiai susijęs su gyvūnais, nes jis reiškia ne tik gyvybinį aktyvumą, bet ir gyvūnų elgseną. Literatūrinė ghem reikšmė – džiaugsmingai šokinėti, šokti. Senovės skandinavų žodžio ghem kilmė reiškia ateiti kartu, rinktis, kaip daro banginių būriai. Taigi, visų pagrindinių žaidimo bruožų jau galima pastebėti gyvūnų žaidimuose. Todėl žaidimas yra ankstesnis negu kultūra.

Senovės graikams žaidimas reiškė paizen – elgesį, būdingą vaikams, t. y. kūdikio darbą. Antikos filosofas Platonas “Įstatymų” knygoje išryškindamas praktiškąją žaidimų vertę pabrėžė, kad norint būti geru žemdirbiu, jau iš mažens reikia išmokti žaisti mažais įrankiais, panašiais į tikruosius. J.Heizinga nustatė, kad senovės graikų kalboje buvo trys pagrindinės žodžio žaidimas sampratos: pėdija – vaikiškas žaidimas, atiro – žaidimas-pramoga, niekutis, tuščias pasilinksminimas, agon – varžybos, lenktyniavimas.

,,Tarybiniame enciklopedijos žodyne” žodis igra aiškinamas kaip neproduktyvios veiklos rūšis, kurios motyvas – ne jos rezultatas, bet pats procesas ir veikla svarbi vaikų ugdymui, tai psichologinio pasirengimo priemonė būsimosioms gyvenimiškoms situacijoms.

Visuose aukščiau minėtuose žaidimo sąvokos aiškinimuose bendra tai, kad žaidimas suprantamas kaip veikla, teikianti malonumą, džiaugsmą, nereikalaujanti ypatingų pastangų ir nesiekianti rezultatų. Tai toks procesas, kurio metu gyva būtybė paklusta įgimtam judėjimo ir mėgdžiojimo instinktui. Žaidžiantis vaikas pats, savo noru pradeda žaisti. Tik laisvas žaidimas gali būti savarankiškos vaiko minties mokykla. Laisvas, savaiminis (vaiko iniciatyva pradėtas) žaidimas yra visada motyvuotas. Žaidimo motyvas – malonumas, pasitenkinimas. Jeigu norime suprasti žaidimo vertę, turime suvokti, kodėl taip svarbu, kad žaidimas būtų motyvuotas.

Taigi žaidimas turi didelę įtaką vaiko psichiniam ir fiziniam brendimui. Žaidimu mažylis ugdomas kaip asmenybė: formuojasi tos asmenybės psichinės funkcijos, nuo kurių ateityje priklausys vaiko sėkmė moksle, darbe bei santykiai su žmonėmis. Žaidimas parodo mūsų ateities potencialą.

MOKYMASIS ŽAIDŽIANT ŽAIDIMUS

Ankstyvojoje vaikystėje, kai vaikas mokosi sparčiausiai, jo veikloje vyrauja būtent žaidimas. Vaikams mokymasis ir žaidimas neatskiriami. Žaidimas ir yra mokymosi forma. Mokymas yra įdiegiamas kaip vaikų patirtis ir įgūdžiai, kurių išmokstama žaidžiant. Kad mokymas būtų veiksmingas, žaidimas turi būti savarankiškas ir nestandartinis, o ne sugalvotas suaugusiųjų. Žaidimas ir mokslas turi daug bendro: abi veiklos turėtų būti vykdomos laisvai ir be prievartos.Žaidimas ir mokslas reikalauja ne tik aktyvumo, bet ir savarankiškumo veiksmo ir problemų sprendimo. Jie reikalauja fantazijos ir tam tikrų taisyklių laikymosi. Žaisdami, kaip ir kitose mokymosi formose, vaikai semiasi patirties iš savo aplinkos taip pat kaip ir iš savęs. Žaidimas yra visos aukštesniosios psichinės veiklos pagrindas. Kalbos pagrindai įgyjami bežaidžiant. Vien jau tai rodo, kaip žaidimas susijęs su mokymusi.

Elementarioji žaidimo sandara atrodo taip:

Žaidimui būdinga, kad:

– vaikai patys imasi iniciatyvos;

– sutelkia dėmesį vienas į kitą;

– patys paskiria žaidimo erdvę ir laiką;

– patys apibrėžia jo formą ir turinį;

– patys reguliuoja jo eigą;

– vadovas pats aktyviai dalyvauja žaidime.

PENKIAMEČIAMS BŪDINGOS SAVYBĖS

Parenkant žaidimus, svarbu žinoti vaikams būdingas savybes. Penkerių, šešerių metų vaikai yra meilūs ir nori pradžiuginti suaugusiuosius. Jie mėgsta bendrauti ir žaisti iš karto su trimis ar keturiais draugais. Paprastai renkasi tos pačios lyties draugus. Turi humoro jausmą; mėgsta kvailus pokštus. Jiems patinka žaisti, bet žaisdami nori laimėti, todėl neretai keičia taisykles savo naudai.

Šio amžiaus vaikams pavyksta ilgiau susikaupti. Vystosi sudėtingesnis mąstymas ir tobulėja gebėjimas rasti sprendimus. Vaikas susitelkęs atlikinėja užduotį ir laikosi sau pačiam keliamų reikalavimų. Penkerių, šešerių metų vaikai mėgsta šnekučiuotis, taria aiškiai, jiems patinka žodžių žaismas. Visa tai rodo, kad kalbos įgūdžiai tobulėja. Jie šneka sudėtingesniais sakiniais ir patys pasitaiso, pavartoję ne tą veiksmažodžio laiką.

Šio amžiaus
vaikai yra labai judrus ir pradeda domėtis mankštos pratimais bei kūno kultūros valandėlėmis. Jų judesiai lavėja. Jiems lengviau sekasi rengtis, kirpti, piešti, rašyti, skaičiuoti.

Šie vaikai prisimena praeitį ir mielai mini tuos laikus, kai buvo “maži”. Šio amžiaus vaikų klusnumą dažnai keičia nepaklusnumas. Jie jau moka rašyti, yra praktiški, jiems patinka tvarka, nuoseklumas.

TIKSLAI, KURIŲ TURĖTUME SIEKTI, VAIKUI ŽAIDŽIANT

1. Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo; juos plėsti ir gilinti.

2. Padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį: socialinius, kultūrinius žmonių gyvenimo aspektus, gyvąją ir negyvąją gamtą.

3. Turtinti vaiko dvasinį pasaulį, padėti pajusti gėrį, grožį, skatinti vadovautis tiesa ir teisingumu.

4. Skatinti gerbti solidarumo principus, derinti savo ir kitų interesus.

5. Lavinti vaiko protinius gebėjimus: kalbą, dėmesį, skatinti ir vystyti mąstymo procesus (klasifikaciją, grupavimą, lyginimą, apibendrinimą), valios prielaidų atsiradimą, padėti formuotis elementariems matematiniams vaizdiniams apie kiekį, dydį, laiką, erdvę.

Siekdami šių tikslų auklėtoja, tėvai arba suaugusieji, turėtų:

– skatinti vaiko kūrybingumą, vaizduotę, ugdyti estetinį skonį;

– sudaryti sąlygas vaiko kalbinei, grafinei, plastinei, muzikinei, gestų ir mimikos išraškai;

– padėti formuotis ir atsiskleisti vaiko individualybei;

– tai, ko vaikas negali realizuoti gyvenime, padėti jam realizuoti žaidžiant;

– padėti perimti tautos tradicijas, papročius, doros principus;

– sudaryti sąlygas patenkinti judėjimo poreikį, lavinti vikrumą, ištvermę;

– lavinti pojūčius: regėjimo, lytėjimo, klausos, uoslės, skonio;

– skatinti vaiko pastangas, ugdyti ir stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis.

PAGRINDINĖS PENKIAMEČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMŲ RŪŠYS

Remiantis pedagoginiais ir psichologiniais tyrimais, vaikystės tarpsnių skirtumais ir vaikų žaidybine praktika, išskiriami tokie penkiamečių vaikų žaidimai:

KŪRYBINIAI: vaidmeniniai; draminiai; režisūriniai; konstrukciniai.

ŽAIDIMAI PAGAL TAISYKLES: didaktiniai; judrieji, tradiciniai (liaudies); imitaciniai modeliuojantys; kompiuteriniai; intelektiniai.

KŪRYBINIAI ŽAIDIMAI. Juose vaikai parodo savo išmonę, iniciatyvą, savarankiškumą, aktyvumą. Vaiko kūrybingumas žaidime pasireiškia įsirengiant aplinką konkrečiam žaidimui, pasirenkant žaidimo priemones, sugalvojant žaidimų siužetą, ieškant būdų žaidimo sumanymui įgyvendinti, paskirstant vaidmenis, įsijaučiant į literatūrinių kūrinių personažų vaidmenis.

Pagal žaidimo pobūdį, žaidimo priemones, vaikų kūrybą kūrybiniai žaidimai skirstomi į vaidmeninius, draminius, režisūrinius, konstrukcinius.

VAIDMENINIAI ŽAIDIMAI. Juose vaikai prisiima sau tam tikrą vaidmenį (mamos, tėčio, vairuotojo, gydytojo) ir įsijaučia į vaizduotės sukurtą situaciją. Žaisdamas, vaikas kurią nors kambario erdvę gali įsivaizduoti ligonine, parduotuve, zoologijos sodu. Paprastai vaikai teikia erdvei tą reikšmę, kurią lemia žaidimo sumanymas ir turinys. Žaidžiant, vaizduoja žmones, jų santykius, gyvūnus, darbą. Vaikai skiria žaidimą nuo tikrovės. Nors ir supranta, kad žaidimas – netikras gyvenimas, žaidimą vaikai priima labai rimtai: įsijaučia į vaidmenį, nuoširdžiai išreikšdami jausmus, mintis, požiūrį į gyvenimą.DRAMINIAI ŽAIDIMAI. Čia vaikai vaizduoja įvykius (pasakų, apsakymų, eilėraščių, specialiai parašytų scenarijų), animacinių, ir kino filmų. Bet žaidimų pagrindą sudaro pasakos. Vaikus traukia ryškūs veikėjų paveikslai, jų poelgiai, veiksmai. Žaisdami draminius žaidimus vaikai perteikia idėjas, įvykius, personažų charakterius . Draminis žaidimas – tai spektaklis, kuriame vaikai – aktoriai, artistai (kiekvienas vaikas atlieka savo vaidmenį), vaikai vaidinant gali panauduoti žaislus, “įgarsinę jų vaidmenis”, specialias lėlių teatrui bei stalo teatrui skirtas lėles.

REŽISŪRINIAI ŽAIDIMAI. Tai savarankiškų siužetinių vaidmeninių žaidimų atmaina. Režisūrinis žaidimas – individualus. Jame vaikas valdo įsivaizduojamą situaciją, vienu metu veikdamas už visus įsivaizduojamus veikėjus. Vaiko kūryba ir fantazija pasireiškia sugalvojant žaidimo siužetą, veikėjus (žaislus, daiktus), priskiriant jiems vaidmenis. Vaikas pats sukuria scenarijų, remdamasis savo gyvenimo patirtimi. Režisūrinis žaidimas yra laisvas, savaiminis, kylantis iš vidinio vaiko poreikio.

KONSTRUKCINIAI ŽAIDIMAI. Tai siekimas, ką nors sukurti, padaryti, pastatyti. Čia siekiama rezultato. Šiems žaidimams naudojamos medžiagos: “konstruktoriai”, lentos, lazdos, kaladės, dėžės, sniegas, smėlis, molis, medžių lapai, akmenukai, kaštonai, gėlės, popierius, kailio, kartonas, audinių atraižos. Šių žaidimų turinys – statybos, karpymas, lankstymas. Pavyzdžiui, iš užtiesalų sukonstruoja palapinę, iš kėdučių – autobusą.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1432 žodžiai iš 4267 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.