Zurnalistų etika
5 (100%) 1 vote

Zurnalistų etika

Žurnalistų etika

Žurnalistų etika yra elgesio standartai, išskirtinai taikomi dirbantiesiems visuomenės informavimo priemonėse. Etika yra žmonių elgesio bei laikysenos taisyklės. Tos taisyklės ne tik išsamiai, bet ir labai įvairiai yra išnagrinetos, išdestytos bei išpuoselėtos daugelio mąstytojų-filosofų. Bet pirminis jų kilmės šaltinis vis tiek galėjo būti tik kiekvieno žmogaus įgimtoji (nors ir ne vienodai pajėgi) galia pačiam savaip spręsti, kas jam atrodo gera ir kas bloga. Tad pirminės žmonių elgesio taisyklės — pirminė etika — galėjo susidaryti iš toje ar kitoje žmonių visuomenėje palaipsniui įprastos praktikos įsivyravimo. Graikiško ethos žodžio patikslinta reikšmė yra ne šiaip sau būdas-charakteris, o kaip tik žmonių elgesio paprotinis charakteris, arba tiesiog — papročiai. Tai ir etika yra visų pirma paprotiniai elgesio dėsniai, o tik po to jau ir tų dėsnių studija, interpretacija, pagrindimas ir neretai net tolesnis išpletojimas.

Giliau apmąstyti žmogaus elgesio bei laikysenos dėsniai jau ankstyvoje formavimo stadijoje turėjo apimti ne tik žmonių tarpusavinį santykiavimą buitiniais reikalais, bet ir jų dvasinį-jausminį santykiavimą, neišskiriant nė pačių intymiausių to santykiavimo momentų. Gerio-blogio mąstas diktavo ir papročių keliu prigydė taip pat ir visą eilę dėsnių, pamokančių, kaip žmogui santykiauti ne tik su žmonemis, bet ir su aplinka, su visa gyvąja bei negyvąja gamta, su regimais, bet nesuprantamais gamtos reiškiniais, ir ypač kaip laikytis santykyje su nuojauta ar tikejimu suvokiamais antgamtiniais esmenimis bei kaip žmogui laikytis paties savęs atžvilgiu.

Tad etika, galima sakyti, „tvarko“ kiekvieną sąmoningą, žmogaus veiksmą, ar laikyseną. Bet jos dėsniai ne kaip teises normos: nėra kas priverčia ją laikytis ar bausti už nesilaikymą.. Etikos desniai turi tik patariamosios galios. Už jų nepaisymą, gresia nebent tik viešosios nuomonės smerkimas ar nuosavos sažinės graužimas. Tačiau didelė etikos desnių dalis yra inkorporuota ir į valstybių įstatymus, ir tie dėsniai paversti teises normomis. Taip pat daug etikos desnių sutampa su religijų teikiamais elgesio dėsniais. Ir yra elgesio bei laikysenos dėsnių, nepatekusių nei į teises, nei į religinius kodus, ir tie yra žinomi tik kaip etikos dėsniai, vien papročių būdu įsivyravę elgesio nuostatai.Žurnalistams, kaip ir visiems kitiems žmonėms, be abejo, taikomi ir visi bendrieji etikos dėsniai, galiojantieji atitinkamos visuomenės sąmonėje. Žurnalistų etika, iš tikrųjų, nei skatina žiniasklaidoje dirbančiuosius, nei jiems leidžia elgtis bei laikytis kaip nors kitaip, negu bendrosios etikos dėsniai pataria bei siūlo. Tik, kadangi kitus žmones vienaip ar kitaip liečiančios žinios bei nuomonės per visuomenės informavimo priemones paskleidžiamos net ir labai plačiose žmonių masėse ir kadangi, būdamos vienaip ar kitaip užfiksuotos, spaudoje perteiktos žinios bei nuomonės išlieka daugelyje vietų ilgą laiką prieinamos net velesnių kartų žmonėms, tai visuomenėse yra susikuręs ir vyrauja įsitikinimas ir netgi reikalavimas, kad žurnalistai butų itin atsargūs savo darbe, kad darytų, ką daro, tik visuomenės labui, kruopščiai vengdami žalos visuomenei ir nepateisintos skriaudos atskiriems asmenims. Kaip su peiliu rankoje butina elgtis taisyklingiau, negu su pagaliu, ir kaip dar reiklesnės yra taisyklės šaunamam ginklui kilnoti bei vartoti, taip reiklesnių taisyklių reikia ir spaudai vartoti, kadangi tai labai sudėtingas ir labai paveikus įrankis.

Žiniasklaida yra dar palyginti jauna civilizacijos apraiška, tai ir žurnalistų etikos dėsniai atitinkamai jaunesni už bendruosius. Ir, kaip etika iš dalies ligšiol dar nėra įgijusi galutinai suformuluoto ir visuotinai priimto pavidalo, taip gal dar toliau nuo tokio suformulavimo bei visuotimimo tebera žurnalistų etika. Jos dėsniai glūdi daugiausia tik tebebanguojančioje ir pagal paskiras visuomenes įvairuojančioje žurnalistų praktikoje.

Žurnalistų elgesį žiniasklaidos darbe reguliuojančių rašytinių nuostatų — vienur nedaug, kitur net perdaug — yra tik valstybių jstatymuose. Tai teisinės normos — leidimai, liepimai ar draudimai, kurių laikytis priverstinai privaloma. Kai kuriose politinėse santvarkose šios teisinės normos nesutampa ar stačiai kertasi su visuomenės sąmoneje rusenančia žurnalistų etikos samprata. Mat, etikos dėsniai niekad nėra įsakytiniai, o tik laisvai į sąmonę įaugę, laisvai besprendžiant, kas yra gera ir kas ne.

Bandymai suformuluoti spaudos etikos dėsnius

Paminėtini gana autoritetingi bandymai suformuluoti ir viešai pasiūlyti bent keletą reikšmingiausių žurnalistų etikos desnių. Tai 1923m. Amerikos laikraščių redaktorių sąjungos priimtas spaudos etikos kodeksas (Žurnalizmo kanonai), „Tarptautinis etikos kodeksas“ 1953m. svarstytas Jungtinių Tautų organizacijos žmogaus Teisių komisijoje.

Pirmajame labiau iškilmingai, negu konkrečiai skambančiais pareiškimais nurodyti keli siektini spaudos idealai. Reomendacijos kreipiamos ne tiek į žurnalistų elgesį, kiek į laikraščių etines kvalifikacijas. Taigi — nors laikraštis ir turi teisę daryti viską, kas prie jo trauktų ir palaikytų skaitytojus, bet neturi to daryti
visuomenės gerovei žalingu būdu. Ir laikraštis neturi būti naudojamas niekieno egoistiniams interesams tenkinti ar šiaip netikusiems tikslams. Laikraštis turi ginti spaudos laisvę, būtent, turi aktyviai naudotis teise svarstyti bei kritikuoti viską, kas tik įstatymų nėra įsakmiai uždrausta svarstyti; laikraštis turi naudotis teise net ir to paties spaudą varžančio įstatymo išmintingumą, apsvarstyti bei kritikuoti. Laikraštis neturi būti susirišęs ištikimybės pažadu su niekeno kito, kaip tik su visuomenės interesais. Atseit, laikrastis neturi ginti ar piršti privacių interestų, jeigu jie susikerta su visuomenės interesais ar kaip kitaip žalingi visuomenės gerovei.

Laikraštis turi saugotis reikšti tokią šaliską nuomonę, kurioje nukrypstama nuo tiesos. Žinias laikraštis turi teikti nuoširdžiai, teisingai ir tiksliai. Prasilenkimai su tiesa ir netikslumai žiniose negali buti pateisinti, jeigu nebuvo panaudotos visos įmanomos pastangos faktams išsamiai patikrinti ir, kas patikrinta, kruopščiai tiksliai perteikti. Antraštė turi teisingai atitikti po ja vedamojo straipsnio esmę. Žinios lakraštyje turi buti pranešamos nešališkai, nereiškiant pažiūrų į pranešamus faktus ir neteikiant tendencingo faktų nušvietimo. Nuomonės apie žinioje pranešamus dalykus turi buti dėstomos atskirai.Žinios nuo nuomonės atskyrimo nereikalaujama; jei tai pateikiama specialiame atitinkamą tezę ginančiame straipsnyje arba jei straipsnis yra drauge ir pranešamų faktų interpretacija bei svarstymas ir yra to svarstymo autoriaus pasirašytas. Laikrastis neturi skelbti oficialiai neiškeltų kaltinimų prieš asmenį, pažeidžiančių to asmens garbę, gerą vardą ar keliancių įtarimo dėl to asmens dorumo lygio, neduodamas progos tam asmeniui pasiaiškinti. Jei toks neteisminis kaltinimas yra svarbaus pobudžio, laikraštis privalo pasiūlyti paliestąjam asmeniui progą pasiaiškinti. Laikraštis neturi liesti privačių asmens teisių ar jausmų srities, kol tam nėra akivaiz-daus visuomeninio intereso (minios smalsumas nelaikomas privatumo pazeidimą pateisinančiu visuomeniniu interesu). Pastebejęs rimtą klaidą savo paskelbtame fakto pranešime ar nuomonės pareiškime, laikrastis turi neatidėliodamas ir išsamiai tą klaidą atitaisyti, nepaisant dėl ko ta klaida būtų įvykusi. Laikraštis gali buti kaltinamas nenuoširdumu bei veidmainingumu, jei, prisidengdamas intencija neva kovos su nedorybėmis, iš tikrųjų skatins žemą elgesį, visuomenės labui akivaizdziai nereikalingais smulkmeniškais nusikaltimų ar ištvirkavimų aprašinėjimais.

Šiuo metu Jūs matote 35% šio straipsnio.
Matomi 1187 žodžiai iš 3425 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.